Dato for udgivelse
09 Feb 2015 07:57
Til
Virksomheder og eventuelt deres revisorer
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Ændring i bekendtgørelsen om momskompensation til bl.a. velgørende foreninger.


Bekendtgørelsen om momskompensation til velgørende foreninger m.v. er blevet ændret med virkning for kompensation udbetalt i 2015 og fremefter. Se bekendtgørelse nr. 111 af 2. februar 2015.

Der kompenseres for udgifter til købsmoms i et givent kalenderår i forhold til den enkelte forenings egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden beregnes som visse private indtægters andel af de samlede indtægter. De private indtægter er ikke omfattet af beløb modtaget fra stat, regioner, offentlige institutioner, offentlige fonde og EU eller tilsvarende internationale organisationer. Modtagne overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio, TV2 m.v. må heller ikke indgå.

Efter ændringen omfatter de private indtægter endvidere heller ikke beløb modtaget som betaling for ydelser, hvortil der gives taxametertilskud eller tilsvarende tilskud fra staten. Det betyder, at al betaling for undervisning, hvortil der gives taxametertilskud, ikke kan medregnes til den private indtægt, dvs. at hverken taxametertilskuddet, elevernes egenbetaling for undervisningen eller den statslige elevstøtte til nedsættelse af elevbetalingen kan medregnes. Med "tilsvarende tilskud fra staten" forstås tilskud, der har samme karakteristika som taxametertilskud.

Ordningen blev i sin tid indført for at undgå, at de midler, som velgørende foreninger indsamler, skulle gå til at betale moms. På grund af en stigning i brugen af ordningen, og dermed øgede statslige udgifter til momskompensation, blev der med finansloven indført et loft over den samlede årlige udbetaling af kompensation.