Dato for udgivelse
09 feb 2015 09:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 nov 2014 14:02
SKM-nummer
SKM2015.107.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Randers, BS 8-334/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fradrag
Emneord
Udlejning, depotrum
Resumé

Sagsøgeren havde i 2007 og 2008 fradraget indgående moms af udgifter til etablering og drift af depotrum, som efterfølgende blev udlejet momsfrit, hvilket SKAT først opdagede ved en kontrol af selskabets regnskab i september 2011.

Retten fandt, at da udlejning af depotrum er en momsfritaget aktivitet i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, så havde sagsøgeren ikke været berettiget til at foretage fradrag for moms som sket i 2007 og 2008. Retten fandt herudover at det måtte anses for groft uagtsomt, at momsen var fratrukket, hvorfor SKAT havde været berettiget til at ændre momsangivelserne efter udløbet af den ordinære frist, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. Det forhold, at sagsøgeren havde overladt regnskabsarbejdet til sin revisor, der på sagsøgerens vegne havde foretaget de angivne fradrag, fandt retten ikke kunne føre til en anden vurdering.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8
Momsloven § 37, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 32, stk. 1, nr. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 D.A.5.8.4.1.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 D.A.11.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2015-1 A.A.8.3.2.1.2.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit A.A.7.4.2.1.

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Vestre Landsret og efterfølgende hævet.

 

Appelliste

Parter  

A
(Adv.fm. Martin Breum Sønder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Kirsten-Marie F. Pedersen)

Afsagt af byretsdommer

Marianne Sonne

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen, der er anlagt den 20. marts 2014, vedrører spørgsmålet om SKAT har været berettiget til senere end 3 år efter momsangivelserne for 2007 og 2008 at forhøje sagsøgerens afgiftstilsvar vedrørende byggemoms for udgifter til etablering af depotrum.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal tilpligtes at anerkende, at sagsøgers indgående afgiftstilsvar nedsættes med kr. 54.795,00 for 2007 og nedsættes med kr. 494.329,00 for år 2008 vedrørende byggemoms, i alt kr. 549.124,00 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen 

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2, men den indeholder den afgivne forklaring fra sagsøger og en skriftlig besvarelse af spørgsmål stillet til revisor JP.

I Landsskatterettens kendelse af 20. december 2013 er blandt andet anført:

"...               

Klagen skyldes, at SKAT har anset virksomheden for at skulle tilbagebetale fratrukket moms vedrørende etablering af depotrum, som udlejes momsfrit, samt nægtet fradrag for moms vedrørende diverse udgifter, jf. momslovens § 37, samt ændret den af virksomheden angivne afgiftsgodtgørelse vedrørende olieforbrug anvendt til opvarmning af opbevaringsrum/stald, jf. mineralolieafgiftslovens § 11. Herunder spørgsmål om ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 32.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse ændres delvist

Sagens generelle oplysninger

Virksomheden har aktivitet med landbrug, produktion af slagtesvin og dyrkning af jord, skovbrug i Danmark og deltagelse i skovbrug i udlandet, udlejning af boliger, produktion af el fra vindmølle, samt fra 2007 udlejning af depotrum til opmagasinering. Aktiviteterne finder primært sted på ...1 nr. ... og ... .

Momsmæssigt er virksomheden registreret i branchen "Dyrkning af korn".

Sagens oplysninger

Byggeudgifter etablering af depotrum

Der er i 2007 og 2008 etableret depotrum til opbevaring af diverse indbo mv., på få kvadratmeter og op til ca. 30 kvadratmeter, som udlejes til private via hjemmesiden depot....dk. Udlejning er påbegyndt efter etableringen. Depotrummene er indrettet i en del af et sammenbygget bygningskompleks på en landbrugsejendom. Bygningskomplekset består af flere bygninger med fælles tagkonstruktion, uden at der er mulighed for indre gennemgang i hele bygningskomplekset. Bygningerne i bygningskomplekset har alle tidligere været anvendt til landbrug.

Virksomheden har anset udlejningen som momsfritaget med henvisning til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Virksomheden har ikke været frivillig registreret efter momslovens § 51, og har heller ikke søgt herom.

Virksomheden har samtidig fratrukket indgående afgift af de omkostninger, der kan henføres til etablering af deponeringsrummene.

SKATs afgørelse

Virksomhedens indgående afgiftstilsvar er for 2007 forhøjet med 54.795 kr. og for 2008 forhøjet med 494.329 kr., i alt 549.124 kr. vedrørende byggemoms.

Der er fuldt momsfradrag for de udgifter, der vedrører momspligtige aktiviteter jf. momslovens § 37, stk. 1. Heraf følger, at der ikke er fradrag for moms, der vedrører ikke momspligtige aktiviteter. Der er særlige regler for bygninger i momslovens § 39. I henhold til momslovens § 39, stk. 2 og stk. 3 er der ikke momsfradrag for de udgifter, der vedrører etablering af depotrum. Etableringen af depotrum er påbegyndt i 2007. De omkostninger, der i 2007 er afholdt vedr. etablering af depotrum, er bogført på konto 8155 04 "Ombygning stald og lade", og udgør efter fradrag af moms 219.180 kr., moms heraf 54.795 kr. i 2007. Der er ikke godkendt fradrag for momsen.

For 2008 er der foretaget korrektion af moms af nogle af de omkostninger, der direkte kan henføres til den løbende drift vedrørende depotrum. De løbende udgifter vedrørende depotrum er bogført på konto 8233 00. Omkostningerne til inventar i depotrum er bogført på konto 8185 01. Omkostninger til ombygning af bygningen, hvori depotrum ligger, er i 2008 bogført på konto 8155 01. Omkostningerne på konto 8155 12 Nedsivningsanlæg/spildevandsledning vedrører depotrum, iflg. oplysninger fra virksomhedens revisor. Desuden har revisor oplyst, at omkostningerne til ombygning af depotrum i 2008 tillige er bogført på konto 8155 04 "Ombygning stald og lade - ...1".

...

Beløbene, der i alt for 2008 udgør 494.329 kr. opkræves som indgående afgift.

Ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvaret

Den almindelige frist for at ændre momsangivelsen er 3 år efter angivelsesfristens udløb.

SKATs frist for at ændre momsopgørelserne for 2007 er derfor udløbet.

Vedrørende 2008 udløb SKATs frist for at ændre momsopgørelsen for 3. kvartal 2008 d. 10. november 2011. Fristen for at ændre 4. kvartal 2008 udløb d. 10. februar 2012. Da forslag til ændring blev sendt d. 9. februar 2012 var den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31 overholdt for så vidt angår 4. kvartal 2008. Der er dog sendt fornyet forslag d. 26. april 2012 vedrørende alle kvartaler i 2008, hvorved den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31 ikke er overholdt vedrørende 4. kvartal. 2008.

Når momsopgørelsen ændres, selvom fristen er overskredet, er det fordi det anses for mindst groft uagtsomt at der er afløftet moms af udgifter til etablering af depotrum, at virksomheden har angivet el- og olieafgifter forkert, at virksomheden har afløftet moms af udgifter til rumopvarmning og opvarmning af bolig, og at virksomheden har afløftet moms af udgifter, hvorpå der slet ikke er opkrævet moms.

Den almindelige frist står i skatteforvaltningslovens § 31, og den særlige mulighed for at ændre afgiftstilsvaret efter at fristen er udløbet, står i § 32, stk. 1, nr. 3.

SKAT er først blevet bekendt med forholdet i forbindelse med gennemgangen af virksomhedens regnskabsmateriale for indkomståret 2010. SKAT afhentede regnskabsmaterialet for 2010 hos virksomheden 22. september 2011, så fristen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, og § 27, stk. 2 er overholdt.

Virksomhedens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at 2007 og 1., 2. og 3. kvartal 2008 er forældet. Vedrørende de øvrige perioder er der nedlagt påstand om, at der kan fratrækkes moms således som angivet.

SKAT anfører, at den omhandlede udlejning ikke kan blive omfattet af frivillig registrering for udlejning, hvilket er forkert. Udgangspunktet må tværtimod være, at korttidsudlejning må anses for at være momspligtig udlejning.

Ved opstart af virksomheden med udlejning af depotrum var der en forventning om, at udlejningen ville foregå til erhvervsdrivende lejere som korttidsudlejning, og at der som følge heraf ville være tale om momspligtig udlejning. Det bemærkes, at ombygningen blev udført i en eksisterende svinestald, og at driften af denne stald derfor allerede var omfattet af fuld momspligt. Der var således ikke noget mærkeligt i, at virksomheden forsatte med at afløfte moms af udgifterne. Først i løbet af sommeren 2009 viste det sig at de erhvervsdrivendes interesse for lejemålene var begrænset i forhold til de privates interesse. Det viste sig også, at varigheden af lejemålene blev af væsentligt længere varighed, end det var forventet ved byggeriet i 2007.

På dette grundlag er der selvfølgelig tale om en ændring i udlejningsforholdet, og der ønskes som følge heraf momsregulering af ombygningsudgiften fra landbrug til boksdepot i 2009.

Ekstraordinær ansættelse af afgiftstilsvaret

SKAT har alene anført, at forholdet er anset for at være mindst groft uagtsomt. Der er således ikke angivet yderligere oplysninger om forholdet ligesom det ikke er tilkendegivet, hvilke retsregler de offentlige myndigheder skal iagttage, når en sådan situation foreligger. SKAT tilkendegiver alene en vurdering af det objektive gerningsindhold, men undlader helt at tilkendegive det subjektive gerningsindhold. Det bemærkes i øvrigt, at SKAT ikke på nuværende tidspunkt har rejst nogen straffesag eller i øvrigt tilkendegivet, at noget sådant er undervejs.

Betingelserne i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 er ikke opfyldt. Derfor er forholdet forældet.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ekstraordinær ansættelse af afgiftstilsvaret

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, at uanset 3 års fristen i skatteforvaltningslovens § 31, kan et afgiftstilsvar ændres, såfremt den afgiftspligtige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgiftstilsvaret er fastsat på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

SKAT har anset det som mindst groft uagtsomhed, at der er afløftet moms, jf. momslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

Ud fra det oplyste finder Landsskatteretten, at det må lægges til grund, at udlejningen er momsfritaget aktivitet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8. Videre lægges det til grund, at virksomheden har fratrukket 549.124 kr. i moms vedrørende etablering af depotrum til indbo mv., og samtidig har virksomheden anset udlejningen for momsfritaget, og har faktureret lejen uden moms. Samtidig bemærkes, at virksomheden ikke på noget tidspunkt har søgt om eller været frivillig registreret, jf. momslovens § 51, stk. 1. Endelig har virksomheden ikke tilbagereguleret fratrukket moms, på det tidspunkt hvor virksomheden har konstateret, at udlejning er sket uden moms.

Dette anses for udtryk for enten en forsætligt eller groft uagtsom handling fra virksomhedens/indehaverens side, idet det må være åbenbart, at såfremt der fratækkes 549.124 kr. i moms vedrørende etablering, kan dette ikke ske, når udlejningen er momsfritaget. Ligeledes har virksomheden ikke på nogen måde godtgjort, at hensigten har været at udleje depoterne i en frivillig registrering, jf. momslovens § 51, stk. 1, og dermed med moms. Herefter ses SKAT rettidigt at have sendt varsel og truffet afgørelse for alle årene, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2.

Det ændrer ikke herved, at repræsentanten har anført, at SKAT alene har anført, at forholdet er mindst groft uagtsomt, og har undladt at tilkendegive det subjektive gerningsindhold. At SKAT alene har anført, at der er handlet mindst groft uagtsom, ses ikke at have haft nogen betydning for sagens udfald. Ligeledes ændrer det ikke herved, at repræsentanten har anført, at korttidsudlejning må anses for at være momspligtig udlejning, og at der er tale om en ændring i udlejningsforholdene, fordi der var en forventning om at udlejningen ville ske til erhvervsdrivende lejere, og at der som følge heraf ville være tale om momspligtig udlejning. Der bemærkes herved, at virksomheden har udstedt fakturaer uden moms, ligesom det af repræsentanten anførte ikke på nogen måde er godtgjort.

Realitet

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, at følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

"...

Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

..."

Den tilsvarende bestemmelse findes i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra 1, hvor det følger, at medlemsstaterne fritager bortforpagtning og udlejning af fast ejendom. Ifølge stk. 2 omhandler den i stk. 1, litra 1 nævnte fritagelse ikke udlejning af sikkerhedsbokse, jf. litra d. Det fremgår samtidig, at medlemsstaterne kan fastsætte yderligere undtagelser inden for det i stk. 1, litra 1, omhandlede anvendelsesområde.

Det fremgår af momslovens § 37, stk. 1:

"...

Virksomheder registreret efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 6.

..."

Det fremgår af momslovens § 51, stk. 1:

"...

Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Der kan tilsvarende gives tilladelse til frivillig registrering af køb og til- og ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en registreret virksomhed.

..."

Landsskatteretten finder ikke, at virksomheden har fradrag for moms af udgifter til etablering, allerede fordi virksomheden ikke har været frivillig registreret for udlejning, jf. momslovens § 51, stk. 1, inden udlejning begyndte. Endvidere har virksomheden anset udlejningen for momsfritaget, og har faktureret lejen uden moms. Derfor nægtes der fradrag for moms af etableringsudgifter, jf. også momslovens § 37, stk. 1.

Det bemærkes, at der herved ikke taget stilling til, hvorvidt virksomheden på et senere tidspunkt har mulighed for at fratrække momsen, såfremt virksomheden inddrager aktiviteten i momspligtig virksomhed, jf. momslovens § 43, stk. 3, nr. 2.

SKATs afgørelse stadfæstes vedrørende dette punkt.

..."

Forklaringer 

Sagsøgeren, A, har forklaret, at han har drevet et landbrug siden 1977 med plante- og svineproduktion. Han har også nogle vindmøller og et skovbrug i udlandet. Han har også drevet udlejningsvirksomhed siden 2009, herunder i et par selskaber. Der er to medarbejdere på landbruget, og han omsætter for ca. 10 millioner kr., og der er en balance på omkring 80 millioner kr. Han er uddannet landmand i 70´erne og har sin 2- årige landbrugsskole med uddannelse som ... . Han har også taget kursus i eksternt regnskabsvæsen og internt regnskabsvæsen i 70´erne, og han har vist nok også den lille bogføringseksamen. Han har arbejdet sammen med R1 i mange år. Oprindeligt fra 1992 var det R1x og endnu før hed det R1y. Det har det heddet siden engang i 80´erne. R1 er en rådgivningsvirksomhed, der er bundet i landbrugets organisationer, og de rådgiver bredt om planteavl, driftsbygninger og hele paletten. De har en høj grad af faglighed, og landbrug er deres spidskompetence. Den bogholder, som er i R1, har lavet deres regnskaber siden starten eller sidst i 80´erne, og revisor JP har været der siden 2005 eller 2006, og før var det en revisor, der hedder MJ. JP har kendt til hans økonomiske forhold i længere tid. De sidste år var der skriftlig aftale om de ydelser, som R1 skulle levere, og der blev afholdt et årligt regnskabsmøde. På denne måde blev der indgået aftaler om, hvilke opgaver, der skulle laves for det kommende år. R1 skulle løse det hele bortset fra, at han selv skulle betale regningerne og tjekke af, om regningerne var rigtige. R1 stod for håndteringen og afstemningen, også for så vidt angår moms. R1 har lavet indberetningsarbejdet for ham.

Det var R1, der havde rådgiveransvaret vedrørende momspligten i 2007. Det har altid været deres opgave, og der er ikke ofte tvivl om momsen. Hvis der har været tvivl, har regnskabsassistenten ringet og spurgt til nogle ting, for eksempel om noget var vedligehold eller andet. De talte om det også på det årlige regnskabsmøde, hvor der var mange ting oppe at vende. Han havde en kammerat, der tidligere havde produceret køkkener og andet, og han lavede kyllingehuse om til opbevaring, og da han selv havde en bygning på 1.500-1.700 m2, der tidligere havde været en lade for køer og svin, så overvejede han også at udleje pladsen som depotrum. Han var ovre at kigge på kammeratens indretning på ...2. Det så rimelig interessant ud, og der blev foretaget nogle ombygningsarbejder. Han kunne finansiere ombygningen over den løbende drift, og han havde orienteret sin bank om det. Det var et spørgsmål om det var en afskrivningsberettiget aktivitet. Det var også naturligt at snakke om det ved det årlige møde med R1. Han så en mulighed for, at det kunne blive en god forretning. Han er ret sikker på, at de har diskuteret, om det var afskrivningsberettiget. Det var det, han havde sit fokus på. Det var først i 2009, at han drøftede med JP om den momsmæssige behandling af udlejning. Han mente, at der ikke skulle betales moms af lejen, når det drejede sig om langtidslejemål. De drøftede det først i forbindelse med, at de lavede en lejeaftale. Det var i starten af 2009, og R1 var ikke af en anden opfattelse end ham. Der var ikke nogen diskussion om momsen i 2007 og 2008. Det han så på ...2, var privat udlejning, og det var momsfrit. Det var hans indgangsvinkel til det. Håndteringen af moms i 2007 og 2008 fungerede på den måde, at når han fik en faktura, tjekkede han, om beløbet stemte, og han betalte den, inden han sendte den videre til R1. Han har eventuelt skrevet på fakturaen, hvor den hørte hjemme - det vil sige i hvilket produktionsområde. Den momsmæssige behandling blev ikke drøftet på noget tidspunkt tidligere end i 2009. Han var ikke klar over, at de trak momsen fra. Det var først i 2011, da skattesagerne kom for en dag, at han blev klar over det. Han får kun en opgørelse fra R1, hvor der står, hvor meget han skal indbetale i moms. Det var R1, der indberettede det, og betalingen foregik over betalingsservice. Han fik kun oplysning om den difference, der var mellem købsmoms og salgsmoms. Energiafgifterne kørte på en særlig meddelelse. Den oversigt, han fik, omfattede hele virksomheden - det vil sige også landbruget og alle andre aktiviteter. Han betalte moms hvert kvartal, og der var altid særlig store momsbeløb i 3. kvartal. Der kommer efterbetaling fra slagteriet, og der er svingninger hen over året, så beløbene kører meget op og ned.

Han har ikke kendskab til, om boksudlejning har været genstand for særlige drøftelser i R1 med hensyn til momsbehandlingen. Han har en andenhånds oplysning om, at man måske ikke troede på hans projekt, men det var han ikke involveret i. Man traf beslutningen om at løfte momsen, så de penge var hjemme igen. Han var ikke involveret i den beslutning. Kontoplanen er sat op af R1. Den generelle kontering foretages 100 % af R1, men han skrev under på et bilag, hvis der var tvivl om det. Han har betalt ca. 70.000 kr. om året til R1 for de opgaver, som de varetog for ham. Han havde ikke fået en kopi af klageskriftet fra R1 til Landsskatteretten.

Der var et møde med JP og HP, og det blev aftalt, at HP skulle anke til Landsskatteretten. Det var meningen, at indsigelserne skulle laves i samarbejde med ham, og han rykkede JP og spurgte, hvad der skete, og i januar 2013 fik han en kopi af det, der var sendt til Landsskatteretten i november 2012. Han ville ikke selv have valgt den formulering om, hvorvidt der var tale om privat eller erhvervsmæssig udlejning. Hans udgangspunkt var, at der var tale om privat udlejning. Han vidste ikke i 2007 og 2008, at de fratrak momsen, og han forstod ikke, hvad de gjorde. Han havde købt ydelsen ved R1. Hvis han selv skulle sørge for konteringen, ville han ikke få det gjort, og han beskæftiger sig ikke med, om det er rigtigt eller forkert. Hvis han udlejer til private, så kunne han ikke løfte momsen. Så skal det behandles ligesom, når man udlejer et hus. Der ville være et højere afskrivningsgrundlag, hvis man ikke trak momsen fra, så efter et forretningsmæssigt synspunkt var det ikke en god ide at løfte momsen af. Han har ikke været indkaldt til et møde hos R1 om temaet moms af boksudlejning. Han har afregnet momsen overfor SKAT, og der er ikke noget udestående.

Revisor JP har skriftligt besvaret følgende skriftlige spørgsmål således:

"...

Spørgsmål:

Stilling, titel og funktion

Ansættelsestidspunkt hos R1 I/S

Uddannelsesmæssig baggrund

Virke hos R1 I/S - arbejdsopgaver

Svar:

Ansat ved R1x (senere R1) 1/8 2005

Stillingsbetegnelse: Økonomikonsulent. Fra oktober 2008 til oktober 2013, desuden gruppeleder for et team af økonomiassistenter og økonomikonsulenter.

Uddannelse: Cand. Merc. med speciale i økonomisk styring.

Som økonomikonsulent har jeg haft ansvar for udarbejdelse og gennemgang af årsrapport og skatteregnskab med kunder. Kundeportefølje for knap 100 kunder. Primært svineproducenter og planteavlere.

Kunderelation til A

Spørgsmål:

Hvem servicerede A hos R1 I/S i perioden 2007 til 2010

Grundlaget for arbejdsydelsen - forelå der "Kundeaftaler" med A.

Svar:

Jeg har i hele perioden haft ansvar for udarbejdelse af årsrapport og skatteregnskab.

Desuden har der til løsning af de løbende opgaver for A været tilknyttet en økonomiassistent, der varetog den daglige bogføring m.v. og en driftsøkonom, der havde ansvaret for budget.

R1x/R1 har i hele perioden haft et aftalestyringssystem svarende til det nuværende, hvor man holder styr på hvilke opgaver, der skal løses for de enkelte kunder. Eks. Bogføring, moms, budgetopfølgning, budget, årsrapport. Der har først i de senere år været opmærksomhed på, at aftalen skulle gennemgås og underskrives af kunden hvert år. Jeg kan ikke huske, hvornår denne procedure blev indført.

Kontering og kontoopsætning

Spørgsmål:

Foretog R1 konteringen for A?

Hvorledes foregik kontoopsætningen hos A?

Svar:

R1 foretog konteringen af bilag i A´s regnskab.

Der anvendes samme kontoplan på alle regnskaber. Til konti vedrørende landbrugsbygninger er momskoden foruddefineret med en momskode, som trækker indgående moms.

Vedrørende moms og momsrelaterede forhold

Spørgsmål:

Omfattede Kundeaftaler med A håndtering og behandling af moms? I bekræftende fald, hvilke momsrelaterede arbejdsopgaver drog R1 I/S omsorg for?

Var A involveret i udarbejdelse af momsopgørelser og indberetning til SKAT?

Modtog A ved eventuel fremsendelse af momsopgørelser kopi af selve momsgrundlaget (underliggende bilag)?

Hvem hos R1 I/S havde ansvaret for, at momsangivelserne var korrekte ved indberetning til SKAT.

Arbejdsfordelingen mellem revisor og revisorassistent - forelå en sådan i forhold til A.

Svar:

I aftalestyringen har der stået at A havde kvartalsmoms. Kontoret har modtaget bilag fra A, bogført disse, foretaget afstemning af kreditorer, debitorer, private andele mv, og lavet momsopgørelse. Resultatet er sendt til A, så han kunne indbetale momsen rettidigt.

A har fået bilagsmaterialet retur når årsrapporten for indkomståret var færdig og gennemgået i foråret maj/juni efter indkomstårets afslutning. Han har ikke løbende fået kopi af bilagsmaterialet.

Jeg er ikke i stand til at svare på hvem i R1, der i sidste ende har ansvaret for at en momsindberetning er korrekt.

Den normale arbejdsfordeling mellem konsulent og assistent i R1 er, at assistenten modtager bilag, bogfører, afstemmer samt trækker momsopgørelsen, som sendes til kunde. Konsulenten (og heller ikke jeg) ser ikke hvilke momstal, der bliver indberettet.

Hvis en assistent er usikker eller har konkrete spørgsmål til om et bilag er behørigt eller hvordan det skal behandles vil de spørge en kollega eller en konsulent hvordan noget skal behandles.

Dette var også tilfældet i A-relationen.

Vedr. udlejningsdepotrum og moms

Spørgsmål:

Rådgav R1 I/S A om den momsmæssige behandling af depotrum?

I bekræftende fald, hvilke forhold var da afgørende for R1´s rådgivning om, at moms kunne fradrages på den omhandlede aktivitet?

Var spørgsmålet om fradrag på moms på aktiviteten genstand for diskussion internt hos R1 I/S - og i bekræftende fald, hvilke forhold indgik da i overvejelserne og konklusion?

Blev A inddraget i sådanne eventuelle drøftelser internt i R1?

Svar:

I 2008 da A fortæller om sine planer vedr. depotrum på kontoret, spørger assistenten kolleger - bl.a. mig, hvordan dette momsmæssigt skal behandles. Det diskuteres internt på kontoret. Konklusionen var, at der var fradrag for moms. Dels forventede A, at det ville være erhvervsmæssig udlejning (virksomheder fra ... eller andre steder, der manglede lagerplads). Dels havde vi på kontoret en forventning om, at det blev svært at få udlejet ret meget af bygningen, og at den i stedet primært ville blive brugt til landbrugsformål, hvis udlejningen ikke lykkes.

Jeg kan huske at vi i denne sammenhæng diskuterede domspraksis i relation til udlejning af hestebokse.

Jeg kan ikke huske at jeg på dette tidspunkt detaljeret har redegjort for eller diskuteret momsfradrag med A.

Da A i løbet af foråret 2010 bliver opmærksom på at de kunder, der henvender sig for at leje depotrum næsten udelukkende er private kontakter han mig for at afklare den momsmæssige behandling af indtægterne. Dette spørgsmål diskuteres internt og med A henover foråret/resten af 2010.

Frivillig momsregistrering

Spørgsmål:

Har R1 I/S søgt om frivillig momsregistrering for ombygning til boksdepot.

Svar:

R1 har ikke søgt om frivillig momsregistrering for ombygning til boksdepot.

Moms og ejendomme

Spørgsmål:

Hvorledes var kendskabsgraden til "ejendomsmoms" hos R1 I/S i perioden 2007-2010?

Gav denne sag anledning til øget opmærksomhed/fokus hos R1 I/S?

Svar:

G1x/G1´s kunder var i altovervejende grad landbrugskunder. Derfor var det naturlige udgangspunkt, at der vil være fradrag for moms på bygninger.

Denne sag har i høj grad medført et helt andet fokus på moms og en øget bevidsthed om at en korrekt momsopgørelse er af stor vigtighed og betydning. Økonomikonsulenter har nu moms som selvstændige emneområder på kurser. Dette har de senere år været tilfældet både på kurser med eksterne indlægsholdere, men også på interne kurser er der fokus på moms og afgifter for både konsulenter og assistenter,

Det er desuden indskærper at en del af konsulenternes gennemgang af et regnskab inden et kundemøde mhp gennemgang af regnskab også indebærer en kontrol af den momsmæssige behandling af de enkelte poster.

..."

Parternes synspunkter

 

Sagsøgerens anbringender:

"...

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende:

at

sagsøgers afgiftstilsvar for året 2007 samt 1., 2., og 3. kvartal år 2008 er forældet jf. skatteforvaltningslovens § 31,

idet sagsøgtes ændring af sagsøgers afgiftstilsvar er sket senere end 3 år efter momsangivelsen,

at

betingelserne for ændring af afgiftstilsvaret senere end 3 år efter momsangivelsen ikke er opfyldte jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3,

idet sagsøger ikke ved afgiftstilsvaret har handlet forsætligt eller groft uagtsomt,

at

sagsøger kan fradrage momsen for lejeindtægter samt udgifter til etablering af depotrum jf. momslovens § 37,

idet formålet med etablering og udlejning af depotrum var erhvervsmæssig og momspligtig korttidsudlejning,

idet depotrummene er etableret i en eksisterende driftsbygning omfattet af sagsøgers momspligtige virksomhed,

at

sagsøgte ikke har afkrævet det påståede manglende beløb af sagsøger til betaling senest 14 dage efter påkrav,

at

fristen på tre år for ændring af afgiftstilsvar i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1 er en absolut og endelig frist,

at

sagsøger ikke, medmindre der foreligger et ekstraordinært fristgennembrug, jf. skatteforvaltningslovens § 32, kan blive mødt med yderligere vedrørende denne afgiftsperiode,

at

simpel uagtsomhed ikke er en tilstrækkelig positiv fejl til at kunne begrunde suspension,

at

skatteforvaltningslovens § 32 svarer til skatteforvaltningslovens § 27 vedrørende ekstraordinære ansættelser af indkomst mv.,

at

fristgennembrud, jf. skatteforvaltningslovens § 32, alene kan ske ved tilfælde som reelt er svarende til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, 5, 7 og 8,

at

skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke finder anvendelse i tilfælde, hvor der anmodes om nedsættelse som følge af grov uagtsomhed hos den skattepligtiges revisor eller hos myndighederne, jf. SKM2002.371.LSR,

at

sagsøger bliver først bekendt med det forhold, at R1 har valgt at fradrage momsen på etableringsudgifterne til depotboksene den 21. september 2011,

at

sagsøger på daværende tidspunkt havde indgået en fuld kundeaftale med rådgivningsvirksomheden R1 I/S indeholdende bl.a. tilladelse til overførsel af regnskabsmæssige oplysninger, tilladelse til at gemme/sende regnskaber, autorisation af LMO (afdeling ...) til SKAT, bilagskontering, skatteregnskab, årsrapport, samtykkeerklæring til SKAT samt momsopgørelse,

at

der i vurderingen af retmæssigheden af sagsøgtes ændring af sagsøgers afgiftstilsvar, jf. skatteforvaltningslovens § 32, indgår en særlig uagtsomhedsvurdering,

at

sagsøgte har bevisbyrden for, at sagsøgte har handlet forsætligt eller groft uagtsomt,

at

vurderingen af om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, er identisk med vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i skattekontrolloven

at

skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 finder alene anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger et forhold efter skattekontrollovens afsnit III,

at

der ikke foreligger et forhold omfattet af skattekontrollovens afsnit III,

at

vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 5 er identisk med vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i de enkelte afgiftslove, herunder momsloven,

at

skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3 alene finder anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger et strafbart forhold, jf. overtrædelsesbestemmelserne,

at

sagsøger ikke har haft en økonomisk vinding eller intention herom ved at fradrage momsen på etablerings- og driftsudgifterne i forbindelse med opførelsen af depotrummene,

idet sagsøger, såfremt momsen ikke var fradraget, ville have opnået et større afskrivningsgrundlag,

idet det økonomske forhold ikke har været udslagsgivende for sagsøgers momsfradrag, og

at

sagsøger maksimalt har handlet simpelt uagtsomt.

    

Sagsøger bestrider,

at

betingelserne for fristgennembrud, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3, er opfyldte,

at

have handlet forsætligt eller groft uagtsomt i forbindelse med sagsøgers daværende rådgivers beslutning om at fradrage momsen på etablerings- og driftsudgifter i forbindelse opførelsen af depotboksene med henblik på udlejning, og

at

sagsøgte var berettiget til at foretage ekstraordinær ændring af sagsøgers afgiftstilsvar.

..."

Sagsøgtes anbringender:

"...

Det gøres overordnet gældende, at sagsøgeren ikke kan fradrage moms vedrørende udgifter til etablering og drift af udlejningsdepotrum i medfør af momslovens § 37, stk. 1, da udlejningen af depotrummene er en momsfritaget aktivitet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

Derudover gøres det gældende, at sagsøgeren har handlet mindst groft uagtsomt ved i årene 2007 og 2008 at fradrage momsen af udgifterne til etablering og drift af depotrummene samtidig med, at sagsøgeren anså udlejningen af depotrummene for momsfritaget og ikke pålagde lejeopkrævningerne moms, hvorfor betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret er opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

SKATs afgørelse, hvorefter sagsøgerens afgiftstilsvar for 2007 er forhøjet med kr. 54.795 og afgiftstilsvaret for 2008 er forhøjet med kr. 494.329, er derfor korrekt.

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke ved opgørelsen af afgiftstilsvaret for 2007 og 2008 kan fradrage den indgående afgift vedrørende udgifter til etablering og drift af sine depotrum i medfør af momslovens § 37, stk. 1.

Det følger af momslovens § 37, stk. 1, at en momsregistreret virksomhed ved opgørelsen af afgiftstilsvaret kan fradrage den indgående afgift for virksomhedens indkøb af varer og ydelser, der anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

De udgifter sagsøgeren har afholdt ved etablering og drift af depotrummene angår imidlertid ikke en momspligtig aktivitet, idet udlejningen af depotrummene er momsfritaget i medfør af momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, da der er tale om udlejning af fast ejendom.

For det første er der tale om "fast ejendom", da det fremgår af Landsskatterettens kendelse side 2 (bilag 3), at depotrummene er indrettet i en del af et sammenbygget bygningskompleks, som tidligere har været anvendt til landbrug.

I den forbindelse skal det bemærkes, at den undtagelse til momsfritagelse, som nævnes i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., angående udlejning af opbevaringsbokse ikke omfatter udlejning af depotrum. Bestemmelsen bygger på momssystemdirektivets artikel 135, stk. 2, litra d), angående udlejning af sikkerhedsbokse, og derudover fremgår det af forarbejderne til momsloven, at der med udlejning af opbevaringsbokse menes eksempelvis bankbokse, jf. Folketingstidende 1992-93, Tillæg A, sp. 4157ff.

For det andet er der tale om en "udlejning" i § 13, stk. 1, nr. 8´s forstand, idet der mod vederlag stilles et depotrum til rådighed for en lejers opbevaring af indbo for en bestemt periode.

At der er tale om momsfritaget udlejning af fast ejendom, synes i øvrigt ubestridt i sagen, da sagsøgeren også selv har anset udlejningen for momsfri, jf. SKATs afgørelser for 2007 og 2008 (bilag 1). Depotrummene er således aldrig blevet udlejet med moms.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse 

Det kan lægges til grund, at der ikke er fradrag for moms, der ikke vedrører momspligtige aktiviteter, og da udlejning af depotrum ikke er en momspligtig aktivitet jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, har sagsøgeren ikke været berettiget til at foretage fradrag for moms som sket i 2007 og 2008.

Sagsøgeren har foretaget udlejningen af depotrummene uden moms.

Forholdene blev opdaget i forbindelse med en gennemgang af sagsøgerens regnskabsmateriale, og SKAT meddelte i skrivelse af 26. april 2012, at SKAT ville ændre sagsøgerens moms, m.v. Dette skete efter at SKAT i skrivelser af 21. marts 2013 havde stillet forslag til ændringerne.

Retten finder det efter de foreliggende oplysninger groft uagtsomt, at momsen er fratrukket som sket, og det forhold, at sagsøgeren havde overladt det til R1 I/S at foretage konteringen og regnskabsarbejdet i øvrigt, og at det var R1 I/S, der på sagsøgerens vegne havde foretaget de angivne fradrag, kan ikke føre til en anden vurdering heraf, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. SKAT har således været berettiget til at ændre momsangivelserne efter udløbet af den ordinære frist.

Sagsøgte frifindes herefter for den af sagsøgeren nedlagte påstand.

Med hensyn til sagsomkostningerne bemærkes, at 75.000 kr. er til dækning af sagsøgtes udgift til advokat. Beløbet omfatter sagsøgtes udgift til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for den af sagsøgeren, A, nedlagte påstand.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 75.000 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.