Indhold

Afsnittet indeholder

  • Toldordningerne
  • Afgiftsoplag.

Toldordningerne

Levering af varer og ydelser "til brug for" følgende varer er fritaget for moms;

  • varer bestemt til toldbehandling og omfattet af midlertidig opbevaring,

  • varer, der er oplagt i Københavns Frihavn,

  • varer oplagt på toldoplag,

  • varer omfattet af aktiv forædling.

Det betyder, at andre varer og ydelser, som i overensstemmelse med toldreglerne for de pågældende ordninger leveres til brug for varer omfattet af toldordningerne, kan leveres momsfrit. Se ML § 34, stk. 1, nr. 19, forarbejderne til lov nr. 1532 af 27. december 2014, § 19, nr. 3, og Momssystemdirektivets artikel 156, stk. 1, litra a)-c), og stk. 2, og artikel 160, stk. 1, litra a).

Se også

For en beskrivelse af de omfattede ordninger, se afsnit D.A.10.1.8.5.

Afgiftsoplag

Levering af varer og ydelser "til brug for" varer, der er henført til et afgiftsoplag, er fritaget.

Det betyder, at levering af andre varer og ydelser til brug for varer omfattet af et afgiftsoplag er momsfritaget. Se ML § 34, stk. 1, nr. 21, forarbejderne til lov nr. 1532 af 27. december 2014, § 19, nr. 4, og Momssystemdirektivets artikel 157 og artikel 160.

Bemærk

Bemærk i forbindelse med udtrykket "til brug for", at det alene er råvarer, som kan oplægges på afgiftsoplag efter ML § 34, stk. 1, nr. 21, og stk. 4. Bemærk også, at varerne under opbevaringen kun må underkastes de sædvanlige behandlinger, som kan finde sted under en toldoplagsprocedure. Se afsnit D.A.10.1.8.5.2.