Dato for udgivelse
06 Jan 2015 13:31
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 May 2012 12:54
SKM-nummer
SKM2015.3.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, S-2082-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, vorgmandsvirksomhed, tilståelse, ubetinget, fængsel
Resumé

T var tiltalt for at have undladt at reagere inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelse for årene 2006, 2007 og 2008 idet ansættelserne var for lave da overskud af selvstændig vognmandsvirksomhed ikke var medtaget med i alt 925.054 kr. Unddraget skat udgjorde 353.428 kr.

T forklarede, at han modtog i alt 925.054 kr. fra vognmændene og han ikke opgav indkomsten nogen steder. Han havde en del gæld, og pengene blev forbrugt løbende.

Byretten fandt T skyldig i anklageskriftet og fastsatte straffen til fængsel i 50 dage og en tillægsbøde på 353.000 kr.

Landsretten tiltrådte, at frihedsstraffen blev udmålt til 50 dages fængsel, da der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at frihedsstraffen undtagelsesvist kunne gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Tillægsbøden blev i overensstemmelse med retspraksis nedrundet til 350.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16

Henvisning

-

Vestre Landsrets dom af 21. maj 2012, 13. afdeling nr. S-2082-11

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ole Bjørn Christensen)

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Henrik Twilhøj og Jan Tino Knudsen (kst.) med domsmænd

Byrettens dom af 5. september 2011, nr. 3-1062/2011

Denne sag er behandlet som tilståelsessag.

Retsmødebegæring er modtaget den 8. marts 2011.

T er tiltalt for overtrædelse af

Skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved for indkomstårene 2006, 2007 og 2008 med fortsæt til at unddrage det offentlige skat at have undladt inden 4 uger efter modtagelse af årsopgørelser for 2006, 2007 og 2008 at meddele SKAT, at ansættelserne var for lave med henholdsvis 498.559 kr. i 2006, 183.820 kr. i 2007 og 242.675 kr. i 2008, i alt 925.054 kr., hvorved statskassen blev unddraget henholdsvis 226.310 kr., 54.732 kr. og 72.386 kr., i alt 353.428 kr. i skat.

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf på ikke under 60 dage.

Der er endvidere nedlagt påstand om udmåling af en tillægsbøde på 353.000 kr. i medfør af straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Forklaringer

Tiltalte, T, har forklaret, at han i 2006 mistede sit job som forsikringsmand og blev chauffør. Han var også direktør i en virksomhed, H1 ApS, men det var senere. Selskabet beskæftigede sig med havearbejde. Han lejede sig selv ud til G1 Transport. Han skrev fakturaer til vognmanden, hver gang han kørte. Han stillede ikke vogn til rådighed. I 2006 fakturerede han ca. 200.000 kr., i 2007 ca. 183.000 kr. og i 2008 ca. 240.000 kr. til G1 Transport. I 2006 fakturerede han tillige ca. 200.000 kr. til en anden vognmand. Beløbene, som han modtog fra vognmændene, i alt 925.054 kr. i de 3 indkomstår, blev ikke opgivet nogen steder, og herved unddrog han statskassen skat med i alt 353.428 kr. for de 3 indkomstår. Han havde en del gæld. Pengene blev forbrugt løbende. Han har godkendt tallene overfor SKAT, men det er ikke endeligt gjort op. Han har ikke afviklet på gælden. Han har en del anden gæld, også skattegæld.

Tiltalte er straffet ved indenretlig bødevedtagelse den 12. oktober 2005 med 10 dagbøder á 200 kr. for overtrædelse af straffelovens § 303.    

Af en personundersøgelse af 15. april 2011 vedrørende tiltalte fremgår, at tiltalte er egnet til at modtage en betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste. Der er alene behov for tilsyn af Kriminalforsorgen under afvikling af samfundstjeneste.

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han startede for 4 måneder siden som almindelig lønmodtager i et job i G2. Han tjener 25.000 kr. om måneden. Han har indtil da levet af kontanthjælp. Han agter at søge gældssanering. Det er hans yngste søn, der lider af ... sygdom. Han er 15 år. Han bor på en institution i hverdagen, men han har søgt om at få ham hjem, dog skal kommunen sige god for det, for det kræver noget støtte i hjemmet. Hvis han skal i fængsel, er der ingen til at tage sig af sønnen, som han p.t. har hjemme stort set hver weekend og i alle ferier, idet drengens mor ikke magter at tage sig af ham.

Rettens begrundelse og afgørelse

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 50 dage, jf. skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1. Efter forholdets karakter er der ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 353.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. med forvandlingsstraf som nedenfor anført.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 50 dage.

Tiltalte T skal betale en tillægsbøde på 353.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

......................................................

Vestre Landsrets dom af 21. maj 2012,13. afdeling nr. S-2082-11

Byretten har den 5. september 2011 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 3-1062/2011).

Påstande 

Tiltalte har påstået formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Supplerende oplysninger 

Tiltalte er tillige tidligere straffet ved Byrettens dom af 22. september 1995 med en betinget dom uden straffastsættelse og ved Byrettens dom af 7. maj 2007 med fængsel i 7 måneder, hvoraf 6 måneder af straffen blev gjort betinget.

Forklaringer 

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han fortsat er ansat i G2. Hans søn på 16 år bor fortsat på institution til daglig, men bor hos ham i weekender og ferier. Han har opgivet at få sønnen hjem, fordi sønnen har fået en meget truende adfærd. Sønnens mor tør derfor ikke længere at have noget med sønnen at gøre. Hans anden søn på 19 år har også fået konstateret ... .

Landsrettens begrundelse og resultat

Straffen skal under hensyn til dommen af 7. maj 2007 til dels fastsættes som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Det tiltrædes, at frihedsstraffen efter størrelsen af det unddragne beløb er udmålt til fængsel i 50 dage, og at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, at frihedsstraffen undtagelsesvis kan gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Bødestraffen skal i overensstemmelse med retspraksis nedrundes til nærmeste beløb, der er deleligt med 25.000 kr. Bødestraffen fastsættes herefter til 350.000 kr.

Med den anførte ændring af bødestraffen stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at bødestraffen nedsættes til 350.000 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.