Dato for udgivelse
07 jan 2015 09:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 nov 2014 11:22
SKM-nummer
SKM2015.9.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 243/2013
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Stiftund, trust, fondsformue, ejendomsret, bevisbyrde
Resumé

Sagen angik, om appellanten skulle beskattes af afkastet af formuen i en fond i Liechtenstein.

Skatteministeriets krav var baseret på en betragtning om, at appellanten i skattemæssig henseende måtte anses som ejer af formuen i fonden. Appellanten gjorde gældende, at han ikke havde mulighed for at råde over fonden, da han ikke var stifter af fonden, og at stifterens ret ikke kunne overføres til andre, heller ikke ved arv.

Et flertal i Højesteret tog appellantens påstande til følge. Flertallet lagde bl.a. vægt på, at spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos appellanten måtte bero på en selvstændig vurdering af, om fonden i forhold til appellantens økonomi måtte anses som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Flertallet fandt det ikke godtgjort, at fondens formue var overgået til appellanten, og appellanten var derfor ikke rette indkomstmodtager til afkastet af formuen.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.B.2.15.1 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.B.2.15.2

Appelliste

Parter

A
(advokat Eigil Lego Andersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne, Michael Rekling og Kurt Rasmussen.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 15. afdeling den 8. oktober 2013.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Der er for Højesteret fremlagt et betydeligt antal dokumenter, herunder materiale tilvejebragt fra skattemyndighederne i Liechtenstein og Guernsey.

G1 Stiftung

Det fremgår af "Appointment of a Protector and his authority to act", at advokat SS den 23. marts 1998 blev udpeget som den første protektor for G1 Stiftung.

Af et bilag fremsendt af G1 Stiftung den 2. april 2014 fremgår bl.a., at fondens indestående den 31. december 2009 var ca. 3,1 mio. euro, og at indeståendet den 31. december 2013 var ca. 0,9 mio. euro. Det fremgår endvidere, at der i perioden fra 2009 til 2013 blev udbetalt følgende beløb:

08.05.2009

USD

322.400

20.12.2010

USD

90.000

29.07.2010

USD

120.000

13.01.2010

USD

85.000

19.09.2011

USD

20.000

19.05.2011

EUR

100.000

28.03.2012    

DKK

    15.000.000

Der er i bilaget ud for de enkelte beløb anført ..., hvilket efter det oplyste står for DA.

For Højesteret er der for de enkelte udbetalinger fremlagt bl.a. mails, hvori DA har anmodet om tildeling af de anførte beløb. I enkelte tilfælde er der ansøgt om tildeling af et større beløb end det, der blev imødekommet.

I anmodningen om tildeling af 15 mio. kr., der formentlig er udfærdiget i marts 2012, hedder det:

"Dear President of the Foundation Council.

Please consider the granting of a distribution of Danish Kronor 15 million for the benefit of the Guernsey domiciled G6 Trust. These funds should be deposited in an escrow account to be administered by the firm of advocates, R3, who would be acting as escrow agent. I acknowledge that such a distribution would be subject to the condition that apart from reasonable associated legal costs the funds were used exclusively for the purchase of the H1 property in accordance with the attached purchase agreement prepared by R4 Law firm and signed by Jyske Bank on 21 December 2012. Were the transaction not to be completed by 30 June, 2012 however, I would request that all of the funds be returned to the G1 Stiftung.

It is my understanding that the G1 Stiftung Foundation Council would be exercising its full discretion in keeping with the Founder's wishes after due consideration and deliberation. The purpose purchase of H1 has been under review for some time and I know that the Council is accordingly well informed of the relevant details. This request has been counter-signed by other members of the beneficial class to reflect the general support that has been established for this particular project. Many thanks for considering this request. "

G6 Trust

Der er for Højesteret fremlagt mails mellem bl.a. DA og danske og udenlandske rådgivere for perioden fra november 2011 til marts 2012 vedrørende etableringen af G6 Trust. Af disse mails fremgår, at der i nogle tilfælde er sendt kopi til A.

Af "Deklaration of Trust - G6 Trust" udarbejdet af R3, Guernsey, den 21. marts 2012 fremgår bl.a., at der som begunstiget er indsat DA, CA og DAs børn og gudbørn. Under overskriften "Excluded Persons" er anført A med følgende tilføjelse:

"Provided that A shall only be an Excluded Person for so long as there is a Beneficiary who is alive or en ventre sa mère and so capable of taking (and who is not a charity) and for the avoidance of doubt A shall not be an Excluded Person if all the Beneficiaries (other than charity) have died or are incapable of existing."

Det fremgår endvidere, at advokat SS er indsat som "Original Protector".

G5 ApS

Af ejerbog for G5 ApS fremgår, at der den 14. januar 2012 blev udstedt A-anparter for 80.000 kr., og at der den 7. maj 2012 skete kapitalforhøjelse ved tegning af 720.000 kr. B-anparter. A-anparterne har en stemmeværdi på 10 gange B-anparterne. Af ejerbogen fremgår endvidere, at DA ejer samtlige A-anparter, og at G9 Trustees Limited as Trustee of G6 Trust, Guernsey, ejer samtlige B-anparter.

Af udskrift af ekstraordinært møde afholdt den 7. maj 2012 i G5 ApS fremgår, at G9 Trustees Limited as Trustee of G6 Trust tegnede sig for 720 B-anparter til en pris på 20.479,50 kr. for hver anpart af 1.000 kr., eller i alt 14.745.240 kr.

Af årsrapport for G5 ApS for 14. januar - 31. december 2012 fremgår bl.a., at der under anlægsaktiver er anført grunde og bygninger for ca. 33 mio. kr., at der er gæld til realkreditinstitutter på ca. 19,6 mio. kr., at der er en anpartskapital på 800.000 kr., og at der er ca. 14 mio. kr. i overkurs ved emission.

Om realkreditlånene i ejendommen H1 er det i en mail af 20. marts 2013 fra A til WR fra G10 Group anført bl.a., at der er afgivet garanti af DAs mor, CA og DAs tante, EA.

Der er endvidere fremlagt en lejekontrakt med G5 ApS som udlejer og A som lejer. Det fremgår heraf, at lejemålet på 80 m² er en "del af en lejlighed beliggende ... ". Det er anført, at lejeforholdet begyndte den 1. februar 2012.

Forklaringer

Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaring af A og forklaring af advokat SS, DA og advokat NJ. Det bemærkes herved, at Højesteret ved kendelse af 10. juni 2014 (UfR 2014.2740) pålagde advokat SS at afgive forklaring til brug for sagen om forhold, der er kommet til hans kundskab ved udøvelsen af hans virksomhed som protektor i og advokat for henholdsvis G1 Stiftung og G6 Trust.

A har forklaret bl.a., at han er "ankermand" for driften af ejendommen H1, og at han har "grønt kort". Et selskab må kun drive en landbrugsejendom, hvis der bor en person med "grønt kort" i hovedbygningen på ejendommen. Han opfylder denne betingelse for G5 ApS.

Han gik personligt konkurs i 2011. Han havde en gæld på 290 mio. kr. Han havde gæld til Jyske Bank, Roskilde Bank, Fionia Bank og yderligere en bank. Finansiel Stabilitet overtog Roskilde Bank, Fionia Bank og den yderligere bank. I forbindelse med konkursen blev der således forhandlet med advokat IP, som repræsenterede Finansiel Stabilitet. Der blev også forhandlet med advokat KK, som repræsenterede Jyske Bank, der havde pant i godset H1. Advokat IP kontaktede G1 Stiftung for at høre, om G1 Stiftung ville bidrage i forbindelse med en akkordering af gælden. Det ville G1 Stiftung ikke.

NP fra Jyske Bank, foreslog, at A kontaktede advokat NJ. Den nye ejerstruktur for H1 blev udtænkt med hjælp fra DAs kontakter i Tanzania og England. Forløbet fra de indledende forhandlinger under betalingsstandsningen til den endelige gennemførelse af den nye ejerstruktur varede omkring to et halvt til tre år. Jyske Bank krævede først en pris for H1 på 45 mio. kr. Det første møde herom var med advokat KK. De efterfølgende møder var med Jyske Bank. Tiden gik, og der blev foretaget vurderinger af ejendommens værdi. Handelen blev lukket på omkring 32 - 32,5 mio. kr.

Han har ikke været i kontakt med G1 Stiftung siden november 2009. Dog deltog han i et telefonmøde på advokat NJs kontor i forbindelse med etableringen af den nye ejerstruktur for H1. Ved nærmere eftertanke deltog han i to telefonmøder i forbindelse med etableringen af den nye ejerstruktur. Ved møderne deltog advokat NJ og pr. telefon DA. Ved i hvert fald et af møderne deltog advokat SS samt pr. telefon en repræsentant for G1 Stiftung og folk fra R3 på Guernsey. Repræsentanten for G1 Stiftung var vistnok PS. I forbindelse med etablering af den nye ejerstruktur skulle der laves omfattende budgetter, hvilket han bistod med. Han var den eneste, som kendte driften på H1, og derfor kunne budgetterne kun laves af ham. Efterfølgende lavede han et femårigt budget sammen med DAs kompagnon, der bor i Danmark.

Han har ikke skullet godkende G1 Stiftungs udlodninger til DA. Han vidste, at G1 Stiftung havde udbetalt de 15 mio. kr. efter anmodning fra DA, og at DA havde modtaget andre beløb. Han er dog overrasket over de nu fremlagte oplysninger om, hvor store beløb DA har modtaget. Han har talt i telefon med DA om beløbene, og DA har i den forbindelse ikke afvist, at han har modtaget dem. Siden 2006 har han ikke selv modtaget beløb fra G1 Stiftung.

DA indgav en "Request for distribution" til G1 Stiftung vedrørende 15 mio. kr. til brug for erhvervelse af H1. Han kan ikke udelukke, at DA har sendt denne "Request for distribution" til ham, og at han har returneret den med underskrift til DA. Han kan dog ikke huske, om dette er sket. Han har ikke været involveret i andre udbetalinger fra G1 Stiftung til DA.

De fremlagte delvis anonymiserede mails fra DA til G1 Stiftung er muligvis sendt til PS som repræsentant for G1 Stiftung. Når der i mailen af 8. maj 2011 står "I am happy my father was able to brief you on the situation with H1", tænkes der formentlig på et af telefonmøderne på advokat NJs kontor.

Hans dagligdag på H1 har ændret sig, bl.a. fordi han er blevet skilt fra sin hustru. Han bor i stueetagen. Resten af huset anvendes af DA og dennes gæster, når DA er i Danmark. Tidligere rådede han over hele huset. Stueetagen rummer også godskontoret, hvorfra driften administreres. Regnskaber for G5 ApS udarbejdes af statsautoriserede revisorer R2. A underskriver ikke regnskaberne.

Lejekontrakten mellem G5 ApS og ham selv, hvor underskrifterne er dateret 1. februar 2012, kan ikke være underskrevet på denne dato, fordi DA på denne dato ikke var i Danmark. Den 1. februar 2012 blev parterne enige om lejekontraktens indhold. Lejekontrakten er formentlig underskrevet efter september 2013.

H1 er DAs barndomshjem. DA har altid haft et værelse på H1. Han kender ikke DAs fremtidsplaner.

På baggrund af advokat IPs drøftelser med G1 Stiftung i forbindelse med konkursen mener A ikke, at G1 Stiftung vil udlodde yderligere beløb til ham. Han har forstået, at G1 Stiftung på grund af hans økonomiske situation ikke ønsker at udlodde beløb til ham. Han har dog ikke selv kontaktet G1 Stiftung og forhørt sig om mulighederne for udlodning af yderligere beløb. Tidligere har han kun fået beløb fra G1 Stiftung i forbindelse med, at han har været i Liechtenstein og der har underskrevet en ansøgning. Han har i dag ikke råd til at rejse til Liechtenstein for at anmode om beløb fra G1 Stiftung.

Han har ikke været i kontakt med advokat SS i det sidste halve år. Dog har advokat SS i foråret 2014 sendt en mail til ham med anmodning om at modtage regnskab og budget for G5 ApS. Han sendte herefter regnskabet til advokat SS.

Han har ikke beslutningskompetence i G6 Trust. Han ved ikke, hvem der har beslutningskompetence i G6 Trust. Han ved heller ikke, hvorfor advokat SS blev protektor i G6 Trust. Han ved endvidere ikke, hvorfor beløbet fra G1 Stiftung til brug for erhvervelsen af H1 skulle udloddes via G6 Trust. Han har ikke kendskab til internationale skatte- og selskabsforhold. DA bor i Tanzania, og han ønsker ikke at eje H1 i eget navn, idet han i så fald skal beskattes i Danmark.

Advokat SS har forklaret bl.a., at han fortsat er protektor i G1 Stiftung. Efter hans bedste overbevisning er det korrekt, at A ikke har modtaget udlodninger fra G1 Stiftung siden 2006. Ham bekendt er der ikke andre end DA, som har modtaget udlodninger fra G1 Stiftung, siden han sidst afgav forklaring i Højesteret den 13. august 2009.

Han deltager ikke i beslutningsprocessen i forbindelse med udlodninger fra G1 Stiftung. Denne beslutningsproces henhører under fondsbestyrelsen. Han har ingen indflydelse på beslutninger om udlodninger. Hans opgave består i at godkende, at fondsbestyrelsens beslutninger er i overensstemmelse med vedtægterne. Hans kontrol i relation til G1 Stiftung foregår på den måde, at han bliver kontaktet med en anmodning om godkendelse af en udlodning. Nogle gange sker anmodningen om godkendelse pr. telefon. Men der bliver altid fulgt op på skrift. Hans skriftlige godkendelse sker typisk på et årligt møde. Hans kontrol i relation til G1 Stiftung består navnlig i at sikre, at udlodninger sker i overensstemmelse med vedtægterne. Han skal blandt andet kontrollere, om udlodningerne sker til personer, som er begunstigede i henhold til vedtægterne. Han får endvidere hvert år forelagt G1 Stiftungs regnskab. Han ved ikke, om en begunstiget skal give fysisk møde i Liechtenstein for at kunne modtage en udlodning.

Han er i kontakt med G1 Stiftung omkring tre til fire gange om året. PS er for nylig ophørt med at være repræsentant for G1 Stiftung. Hans kontakt til G1 Stiftung foregår nu primært gennem SA og én eller to andre. Han mener at kunne erindre, at han har talt i telefon med NV, hvor denne repræsenterede G1 Stiftung.

Han har deltaget i et telefonmøde, som primært vedrørte overførslen af 15 mio. kr. fra G1 Stiftung til G6 Trust. Muligvis har der været flere telefonmøder herom. I telefonmødet eller telefonmøderne deltog blandt andre DA, PS og muligvis flere fra G1 Stiftung samt en eller flere repræsentanter for G6 Trust, herunder vistnok MJ. Han har ikke drøftet G1 Stiftungs forhold med A og DA, bortset fra at han har deltaget i drøftelser i relation til købet af H1. I den forbindelse har han dog primært talt med advokat NJ og advokat JP. Han har ikke med A haft drøftelser, som direkte har vedrørt købet af H1. Han har talt med A i forbindelse med dennes konkurs. Han orienterede G1 Stiftung om As konkurs. Han fandt dette naturligt, idet A er begunstiget i G1 Stiftung.

Han kan ikke erindre at have set "Request for distribution" til G1 Stiftung vedrørende 15 mio. kr. til brug for erhvervelse af H1. Han har ikke talt med A eller DA om denne "Request for distribution", idet han dog ikke husker, præcis hvad der foregik på telefonmødet eller telefonmøderne i forbindelse med overførslen af de 15 mio. kr. fra G1 Stiftung.

Formålet med etablering af den nye ejerstruktur for H1 var ikke, at A kunne blive boende på H1. Det væsentlige for G1 Stiftung var, at familien kunne bevare sin tilknytning til H1. Han ved, at det var vigtigt for G1 Stiftung, at de 15 mio. kr. gik til dette formål. De 15 mio. kr. har forladt G1 Stiftung. Der er således ikke tale om, at G1 Stiftung har foretaget en investering ved udbetalingen af de 15 mio. kr.

G1 Stiftung anmodede ham om at blive protektor i G6 Trust. G1 Stiftung ønskede, at han skulle have den samme rolle i G6 Trust som i G1 Stiftung. Han er stadig protektor i G6 Trust. Der er ham bekendt ikke sket udbetalinger fra G6 Trust bortset fra de ca. 15 mio. kr., som blev indskudt i G5 ApS. Han har ikke været i kontakt med G6 Trust siden etableringen af den nye ejerstruktur for H1. Han har ikke modtaget betaling fra G6 Trust for at bistå G6 Trust. Hans deltagelse i et eller flere telefonmøder i relation til overførslen af de 15 mio. kr. fra G1 Stiftung skete på anmodning fra G1 Stiftung. Han modtog formentlig betaling for dette arbejde fra G1 Stiftung.

DA har forklaret bl.a., at han er 35 år og uddannet dansk jurist. Han flyttede til Tanzania i 2006. I sin studietid var han seks måneder i Tanzania ved .... Efterfølgende var han med til at etablere en ...fabrik i Tanzania. Han er nu desuden medejer af en ...fabrik, hvor han beskæftiger sig med salg og marketing. Hans plan er at vende tilbage til Danmark på et tidspunkt. Tanzania er ikke et sted, hvor han har lyst til at blive boende. Desuden har han godset H1 i Danmark.

Han hørte første gang om G1 Stiftung i slutningen af 1990'erne, hvor BA fortalte ham om G1 Stiftung. Dengang ansøgte han ikke om udlodninger. De beløb, som er udbetalt til ham før de 15 mio. kr., modtog han, fordi han er begunstiget i G1 Stiftung. Han har ikke været personligt til stede i Liechtenstein i forbindelse med disse udbetalinger. Han har dog været i Liechtenstein i anden sammenhæng. I Liechtenstein har han mødt repræsentanter for G1 Stiftung, herunder PS. Han har desuden talt i telefon med NV, der også er repræsentant for G1 Stiftung.

Hans kontakt til G1 Stiftung foregår pr. mail og telefax. Ansøgninger om udlodninger har han typisk sendt pr. telefax. Der kan gå nogle uger, inden han modtager svar på sine ansøgninger. Han begyndte at ansøge om udlodninger i 2009. Han har betalt skat i Tanzania af udlodningerne fra G1 Stiftung, bortset fra de 15 mio. kr., som tilgik G6 Trust.

Han har ikke holdt sin far, A, orienteret om, hvilke beløb han har modtaget fra G1 Stiftung. A bestemmer ikke over G1 Stiftungs udlodninger. Beslutninger om udlodninger træffes af fondsbestyrelsen. Beslutningerne skal herefter godkendes af G1 Stiftungs protektor, advokat SS. På et tidspunkt indgav han ansøgning til G1 Stiftung om at modtage 60.000 USD, men han fik kun 20.000 USD. Han har også indgivet ansøgninger til G1 Stiftung, hvor han slet ikke har fået nogen udlodning.

Han blev involveret i overvejelserne om en ny ejerstruktur for H1 i 2010 i forbindelse med As betalingsstandsning. Det var ham, og ikke A, som herefter førte forhandlingerne. Ved etableringen af den nye ejerstruktur for H1 har han fået hjælp fra de nuværende trustforvaltere på Guernsey samt fra advokat NJ og advokat JP. Han har brugt mange forskellige rådgivere. Ved etableringen af den nye ejerstruktur for H1 har A bidraget med sit kendskab til godset. A har været i kontakt med G1 Stiftung vedrørende budgettet for H1 i forbindelse med etableringen af den nye ejerstruktur. G1 Stiftung havde i den forbindelse spørgsmål til A. Disse spørgsmål blev stillet af G1 Stiftung og besvaret af A under telefonmøder. Da han i en mail af 8. maj 2011 skrev "I am happy my father was able to brief you on the situation with H1", tænkte han formentlig på et af disse telefonmøder.

Det var meget vanskeligt at få udlodningen på 15 mio. kr. fra G1 Stiftung. Repræsentanterne for G1 Stiftung ville kun betale dette beløb, hvis de kunne se, at det gav mening. G1 Stiftung betingede sig, at advokat SS skulle være protektor i G6 Trust. G1 Stiftung ville have, at advokat SS skulle være protektor i G6 Trust, fordi G1 Stiftung ønskede at sikre, at pengene gik til det rette formål.

Det var NV, som udfærdigede "Request for distribution" til G1 Stiftung vedrørende 15 mio. kr. til brug for erhvervelse af H1. Denne "Request for distribution" blev udfærdiget sent i processen på et tidspunkt, hvor det skulle gå hurtigt på grund af forhandlinger med Jyske Bank. Han var et sted, hvor han ikke havde mulighed for at udfærdige denne "Request for distribution". Han og NV var enige om ordlyden. A og CA har ikke underskrevet denne "Request for distribution". Han har ikke set dem skrive under og har ikke set nogen udgave af dokumentet med deres underskrift.

Valget af ejerstruktur for H1, herunder anpartsklasserne i G5 ApS, skyldtes blandt andet den danske landbrugslovning. Ejerstrukturen er endvidere valgt, for at godset H1s indtægter ikke skal være skattepligtige for ham. Det var hans idé at stifte en trust på Guernsey. G1 Stiftung ville ikke være med til at indskyde midler direkte i G5 ApS, idet G1 Stiftung ikke ville være medejer af H1. Det var en principsag for G1 Stiftung. Formålet med at udlodde de 15 mio. kr. via en trust på Guernsey var ikke at skabe et billede af, at pengene ikke kom fra G1 Stiftung. Baggrunden for, at de 15 mio. kr. blev udloddet via G6 Trust var, at der ikke var penge nok til at købe H1, hvis der skulle betales skat af udlodningen. Det var ikke hemmeligt, hvor pengene kom fra. Hvis de 15 mio. kr. var blevet udloddet til ham, skulle han have betalt 30 % af beløbet i indkomstskat i Tanzania. Derfor skete udlodningen direkte til G6 Trust.

Han har ikke modtaget beløb fra G6 Trust, når man ser bort fra de 15. mio. kr. Det var ham, som besluttede, at A ikke skulle være begunstiget i G6 Trust. A og G1 Stiftung blev ikke inddraget i overvejelser herom. Ved nærmere eftertanke forklarede han, at G1 Stiftung muligvis har været inddraget i sådanne overvejelser. Hans beslutning om, at A ikke skulle være begunstiget i G6 Trust, skyldtes As konkurs.

Han er enebarn. Det var derfor oplagt, at han skulle overtage H1, som har været i familiens eje i otte generationer. Godset H1 er hans barndomshjem. Mens han læste i København, havde han et værelse på godset H1. Nu har han en lejlighed på godset. Lejekontrakten mellem G5 ApS og A er ikke underskrevet den 1. februar 2012, men på et senere tidspunkt, hvor han var i Danmark. Han er kun i Danmark to gange om året. Lejekontraktens indhold blev fastlagt den 1. februar 2012. Landbruget på H1 drives af en forpagter, og skovbruget drives af A.

Advokat NJ har forklaret bl.a., at han har været advokat i omkring 30 år. Han er partner i advokatfirmaet R4. Han var den danske advokat i forbindelse med etableringen af G5 ApS. Han kom med på sagen i juni 2010 som følge af interessekonflikt hos en anden advokat. Han mødte A første gang den 30. juni 2010. Den 7. maj 2012 blev der skrevet under på et tillæg til købsaftalen i forbindelse med erhvervelsen af H1. Forløbet i sagen varede således omkring 22 måneder.

A var i økonomisk uføre, og ejendommen H1 var overbehæftet. Marginalpantehaveren var Jyske Bank. Han deltog i drøftelser med Jyske Bank om en pris for H1. Han prøvede at få forhandlet prisen ned. Han arbejder meget for banker og kender Jyske Bank og denne banks kreditafdeling. As gæld var så stor, at en rekonstruktion var umulig. H1s fremtid blev drøftet. I den forbindelse hørte han første gang om G1 Stiftung. Han mødtes med G1 Stiftungs protektor, advokat SS. De drøftede muligheder for støtte fra G1 Stiftung. Advokat SSs holdning var ikke imødekommende. Advokat SS spurgte ind til detaljer i forbindelse med et muligt køb af H1, herunder budget og finansiering. Der var nogle forudsætninger, som skulle være opfyldt for at komme i betragtning i forhold til en udlodning fra G1 Stiftung. Advokat SS var skeptisk over for, om det overhovedet var en god idé at erhverve H1. Advokat SS henviste til for høje hektarpriser og vanskeligheder i landbruget.

Hans kontaktpunkt var A. Han ved ikke, om kontakten videre til G1 Stiftung og advokat SS blev varetaget af A eller DA. Det er hans opfattelse, at A ikke havde afgørende indflydelse på, hvad G1 Stiftung besluttede. G1 Stiftung var meget selvstændig. Han kan genkende navnet PS. Der blev afholdt møder hos NJ. I disse møder deltog advokat SS, A, DA, advokat JP og han selv.

DA skabte kontakten til trustforvalterne på Guernsey. Ideen til, at en trust på Guernsey skulle indgå i ejerstrukturen for H1, kom fra R5 i Tanzania, som servicerede DA. Ideen om at indskyde en trust på Guernsey fødtes, fordi G1 Stiftung ikke ville være medejer af G5 ApS. Han ved ikke, hvorfor G1 Stiftung ikke ville være medejer af G5 ApS. Han var ikke involveret i skattemæssige overvejelser i forbindelse med etablering af ejerstrukturen for H1. Hvis de 15 mio. kr. var blevet udloddet til DA, ville DA ifølge R5 være blevet beskattet heraf i Tanzania. 

Højesterets begrundelse og resultat

Hovedspørgsmålet i sagen er, om A skal beskattes af afkastet af formuen i G1 Stiftung, der er en fond i Liechtenstein. Skatteministeriets krav er baseret på en betragtning om, at A i skattemæssig henseende må anses som ejer af formuen i fonden.

Fire dommere - Poul Søgaard, Jytte Scharling, Vibeke Rønne og Michael Rekling - udtaler:

Efter det oplyste om liechtensteinsk ret lægger vi til grund, at de særlige beføjelser til at råde over en fonds midler, som stifteren af fonden efter liechtensteinsk ret kan forbeholde sig, ikke kan overføres til andre, heller ikke ved arv, og den bedømmelse af forholdet mellem G1 Stiftung og dennes stiftere, som fremgår af Østre Landsrets dom af 14. januar 2005, kan allerede af denne grund ikke overføres på forholdet mellem G1 Stiftung og A, som ikke var stifter af fonden. Spørgsmålet om beskatning af fondens indtægter hos A må efter vores opfattelse bero på en selvstændig vurdering af, hvorvidt fonden i forhold til ham må anses for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret. Ved denne vurdering lægger vi til grund, at G1 Stiftung efter det oplyste må anses for fondsretligt gyldigt etableret efter liechtensteinsk ret, og at formuen ikke oprindeligt hidrører fra A.

Vurderingen af fondens selvstændighed i forhold til As økonomi må tage udgangspunkt i de seneste vedtægter for G1 Stiftung dateret 21. april 1998. Ifølge disse var det bestemt, at bl.a. stifteren BA selv kunne begunstiges. Dette havde betydning for bedømmelsen af BAs skattemæssige stilling, idet fondens formue dermed ikke var uigenkaldeligt udskilt fra hans formue. Denne omstændighed er efter vores opfattelse imidlertid ikke afgørende for, om fondens formue skal anses for ejet af A. Vi finder, at der heller ikke er andet i disse vedtægter, der må føre til, at A i realiteten har en sådan rådighed over fondens formue, at denne må anses for ejet af ham. Vi finder endvidere, at det ikke er godtgjort, at formuen er overgået ved arv fra BA til A. Efter bevisførelsen om de faktiske dispositioner på fondens vegne, herunder i forbindelse med udlodningen på 15 mio. kr. til G6 Trust, finder vi, at det heller ikke herved er godtgjort, at A reelt har rådet således over formuen, at det må sidestilles med hans råden over egen formue.

Herefter finder vi, at Skatteministeriet ikke har godtgjort, at formuen må anses for overgået til A, og han skal således ikke anses for at være rette indkomstmodtager til afkastet af fondens formue, jf. statsskattelovens § 4.

Efter det anførte stemmer vi for at tage As påstande til følge. Det bemærkes herved, at Skatteministeriet ikke har haft bemærkninger til påstandenes formulering som fuldbyrdelsespåstande.

Dommer Kurt Rasmussen udtaler:

A blev få måneder før BAs død i april 1998 indsat som universalarving, og få dage før BAs død blev der foretaget væsentlige ændringer af vedtægterne for G1 Stiftung til fordel for A og hans nærmeste familie.

Efter bevisførelsen lægger jeg til grund, at der i perioden fra 1998 til 2013 til fordel for A og hans nærmeste familie blev disponeret over G1 Stiftung, således at der herefter er mindre end 1/3-del tilbage af formuen. Når dette sammenholdes med de oplysninger, der er fremkommet om de faktiske dispositioner, finder jeg det godtgjort, at A reelt har rådet således over formuen, at det må sidestilles med en ejers råden over egen formue.

Med disse bemærkninger stemmer jeg for at stadfæste landsrettens dom.

Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet betale i alt 310.000 kr. til A. Beløbet dækker 10.000 kr. i retsafgift for landsret og Højesteret samt 300.000 kr. til udgifter til advokat for landsret og Højesteret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

As kapitalindkomst for 2001 nedsættes med 739.243 kr.

As kapitalindkomst for 2002 nedsættes med 768.813 kr., mod at hans personlige indkomst forhøjes med 124.014 kr.

As kapitalindkomst for 2003 nedsættes med 799.565 kr., mod at hans personlige indkomst forhøjes med 301.899 kr.

As kapitalindkomst for 2005 nedsættes med 1.192.813 kr., mod at hans personlige indkomst forhøjes med 203.864 kr.

As kapitalindkomst for 2006 nedsættes med 1.305.163 kr., mod at hans personlige indkomst forhøjes med 52.214 kr.

As kapitalindkomst for 2007 nedsættes med 768.813 kr.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse til A betale i alt 310.000 kr. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.