Dato for udgivelse
15 Dec 2014 10:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2014 10:40
SKM-nummer
SKM2014.845.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-2698354
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Bekæmpelsesmidler, transport, kontrol
Resumé

SKAT præciserer, hvilken form for dokumentation transportøren skal kunne fremlægge for bekæmpelsesmidler, der transporteres i Danmark og for varer, der er i transit.

Hjemmel

Bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 27, stk. 10.

Reference(r)

Bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 27, stk. 10.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.7.7.5.

1. Sammenfatning
Det fremgår af bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 27, stk. 10, at transportøren ved transport af afgiftspligtige varer på forlangende skal fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter Miljøstyrelsens regler.

SKAT præciserer i dette styresignal, hvilken form for dokumentation, der skal fremlægges for varer, der transporteres i Danmark og for varer, der er i transit.

2. Baggrund og problemstilling
Ved lov nr. 594 af 18. juni 2012 er der sket en ændring af § 27 i lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Det fremgår nu af afgiftslovens § 27, stk. 10, at ved transport af afgiftspligtige varer, skal transportøren på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter kemikalielovens kapitel 7, efter plantebeskyttelsesforordningen eller biocidforordningen.

Det fremgår af afsnit E.A.7.7.5 i Den juridiske vejledning, at

    • transportøren under transport af godkendte bekæmpelsesmidler skal kunne fremlægge dokumentation i form af godkendelsesskrivelse uden bilag for, at produktet er godkendt af Miljøstyrelsen.

Videre fremgår det af afsnit E.A.7.7.5, at

    • dokumentation for varer, der er under transit, skal følge Miljøstyrelsens anvisning. Miljøstyrelsen vil efterspørge, at følgende oplysninger tydeligt fremgår af dokumentationen: Oplysning om at varerne er i transit, modtageroplysninger (navn/virksomhedsnavn, adresse), leveringstidspunkt og mængden af plantebeskyttelsesmidler, som er i transit/bliver eksporteret.

Med lovændringen er der imidlertid opstået et behov for en yderligere afklaring af, hvad der ligger i udtrykket "på forlangende fremlægge dokumentation for".

3. Regelgrundlaget
Ifølge bekæmpelsesmiddelafgiftslovens § 27, stk. 10, skal transportøren ved transport af afgiftspligtige varer på forlangende fremlægge dokumentation for, at varen er godkendt efter kapitel 7 i lov om kemikalier, efter regler udstedt i medfør af kapitel 7 i lov om kemikalier, efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF eller efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 594 af 18. juni 2012 om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler, at for at sikre en smidig kontrol, og at de godkendte bekæmpelsesmidler kan transporteres med så få forsinkelser som muligt, kan kravet om dokumentation i praksis opfyldes ved, at plantebeskyttelsesmidlets godkendelsesskrivelse medbringes under transporten. Det er selve godkendelsesskrivelsen uden bilag, der skal medbringes. Kravet om at medbringe dokumentation gælder ikke interne transporter, når der er påsat dansk etiket på midlet.

For varer, der er under transit, skal indsatsen fremover reguleres efter Miljøministeriets regler. Med hjemmel i kemikalieloven har kontrolmyndigheder ret til at kræve dokumentation for, at varen er under transport, således at Danmark alene er transitland for varen. I pesticidforordningen er der kommet stramme krav om dokumentation hos forhandlerne, hvor det skal fremgå, om produkterne sælges til eksport.

4. SKATs opfattelse
Det er SKATs opfattelse, at dokumentationskravene i bekæmpelsesmiddellovens § 27, stk. 10, kan anses for opfyldt i de følgende tilfælde:

4.1 Transport i Danmark
Godkendt dansk etiket

Ved transport af godkendte bekæmpelsesmidler med dansk etiket er etiketten dokumentation for, at der er tale om bekæmpelsesmidler, der er godkendt til anvendelse i Danmark.

Transportøren kan også fremlægge Miljøstyrelsens godkendelsesskrivelse uden bilag som dokumentation. I så fald medbringes godkendelsesskrivelsen i fragtbilen, så den følger varen.   

Ikke godkendt dansk etiket

Hvis der ikke er en godkendt dansk etiket på bekæmpelsesmidlerne, skal transportøren medbringe Miljøstyrelsens godkendelsesskrivelse uden bilag som dokumentation for, at bekæmpelsesmidlerne er godkendt til anvendelse i Danmark.

I praksis vil der være tale om varer med udenlandsk etiket, der er godkendt af Miljøstyrelsen til anvendelse i Danmark eller om varer, der ikke er i den endelige emballage og derfor ikke er påsat etiket.

Transport til forsøgsmæssig afprøvning

Ved transport af bekæmpelsesmidler til forsøgsmæssig afprøvning skal der medbringes dokumentation for, at midlet er godkendt til forsøg.

Dokumentationen skal bestå af original eller kopi af Miljøstyrelsens tilladelse til forsøgsmæssig afprøvning i form af enten en konkret enkelttilladelse eller en stående generel tilladelse til institutioner mv. med en GEP-anerkendelse (God Eksperimentel Praksis).

Landbrugets transporter

En landmand, der transporterer bekæmpelsesmidler til marken i sprøjten eller i arbejdsredskabets tank, skal ikke medbringe bekæmpelsesmiddelemballagen med etiket i marken, men skal opbevare emballagen på gården, så det kan dokumenteres, at det er godkendte bekæmpelsesmidler.

Hvis bekæmpelsesmidlerne i den originale emballage med etiket medbringes i marken til påfyldning af sprøjten, er det ikke nødvendigt med yderligere dokumentation.

Andre transportsituationer

Ved transport af bekæmpelsesmidler i situationer, der ikke er nævnt ovenfor, kan der rekvireres en transporttilladelse (brev om lovlig transport) hos Miljøstyrelsen. Transportøren kan fremlægge transporttilladelsen under transporten som dokumentation for, at der er tale om en lovlig transport.

4.2 Transport af transitvarer
Varer, der er under transit

For bekæmpelsesmidler, der er under transit, skal der kunne fremlægges dokumentation for, at bekæmpelsesmidlerne er under transport, at Danmark alene er transitland, og at bekæmpelsesmidlerne ikke er godkendt til markedsføring eller anvendelse i Danmark.

For varer under transit med eller uden forudbestemt kunde kan fragtbreve anvendes som dokumentation for, at varen er under transit.

Fragtbrevene skal ses i sammenhæng med yderligere krav om dokumentation i pesticidforordningen. Kravet om fremlæggelse af modtageroplysninger med oplysning om kundens navn og adresse er derfor ikke nødvendigt.

Oplagring

Ifølge artikel 67 i pesticidforordning 1107/2009 har producenter, leverandører, distributører, importører og eksportører af bekæmpelsesmidler pligt til at føre registre over de bekæmpelsesmidler, de producerer, importerer, eksporterer, opbevarer eller markedsfører.  Hvis destinationen er oplagring i Danmark uden en forudbestemt kunde, kan bekæmpelsesmidlet oplagres i afgiftsoplag hos en virksomhed, der er registreret efter bekæmpelsesmiddelafgiftsloven.  Virksomheden skal registrere en reservation af en sådan forventet leverance. Miljøstyrelsen kan foretage opfølgning i form af krav om dokumentation for, at leverancen er gennemført.

5. Gyldighed
Indholdet af dette styresignal vil blive indarbejdet i Den juridiske vejledning, 2015-1, afsnit E.A.7.7.5. Herefter vil styresignalet være ophævet.