Dato for udgivelse
03 dec 2014 13:18
SKM-nummer
SKM2014.826.SANST
Myndighed
Skatteankestyrelsen
Sagsnummer
12-0222164
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
omkostningsgodtgørelse, sagkyndig bistand, kapitalforklaring, privatforbrugsopgørelse
Resumé

Udgifter til sagkyndig bistand til udarbejdelse af privatforbrugsopgørelse/kapitalforklaring var med rette ikke anset for godtgørelsesberettigede udgifter, da ansøgeren var blevet pålagt en pligt efter skattekontrollovens § 6 B, stk. 1, til at indsende privatforbrugsopgørelse/kapitalforklaring under sagens behandling i 1. instans.    

 

Reference(r)

Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen § 1
Dagældende skatteforvaltningslov §§ 52, 54 og 55  
Dagældende skattekontrollov §§ 3 og 6 B
Omkostningsdækningsloven § 1 og 2
Skatteforvaltningsloven §§ 35 b 

Henvisning

-

Du har anmodet om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til skatteankenævnet med 100 % af 308.100 kr. inklusiv moms.

SKAT har alene godkendt omkostningsgodtgørelse med 100 % af 163.662,50 kr. inklusiv moms, da SKAT har anset en del af de ansøgte udgifter for at vedrøre ikke godtgørelsesberettigede udgifter til udarbejdelse af kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse.

Skatteankestyrelsen stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
SKAT sendte den 3. april 2007 et brev til dig. Heraf fremgik blandt andet følgende:

"Indkaldelse af materiale for 2003, 2004 og 2005

Til behandlingen af dine skatteansættelser for indkomstårene beder vi dig inden den 18. april 2007 sende følgende:

 1. Privatforbrugsberegninger for perioden 2002 til 2005 bedes indsendt, idet SKAT har beregnet dit privatforbrug for 2003, 2004 og 2005 der udviser et negativt privatforbrug se vedlagte beregninger.
 2. Vedlagte skemaer vedrørende privatforbrug i hovedposter bedes udfyldt og returneres sammen med beregningerne ovenfor.
 3. Dokumentation for salg af huset Y1, i form af kopi af købsaftale og kopi af skøde samt dokumentation for udbetaling af provenu fra salget af ejendommen.
 4. Dokumentation for køb og salg af bilerne reg.nr. [to registreringsnumre udeladt], herunder dokumentation for hvorledes købene er finansieret.
 5. Dokumentation for hvorledes, anpartskapitalen i selskabet H1 ApS ved stiftelsen den 30. januar 2004 er finansieret.
 6. Kopi af samtlige dine bankkontoudskrifter for årene 2003, 2004 og 2005.
 7. [...]"

Brevet af 3. april 2007 var vedlagt et regneark. Heraf fremgik, at SKAT havde opgjort dit privatforbrug for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 til henholdsvis -897.219 kr., -726.475 kr. og -68.031 kr.

Din daværende revisor anmodede ved e-mail af 12. april 2007 til SKAT om udsættelse af fristen for at indsende det ved brev af 3. april 2007 anmodede materiale til uge 17.

SKAT sendte den 13. april 2007 en e-mail til din daværende revisor. Heraf fremgik blandt andet følgende: 

"[...]
For så vidt angår indkomståret 2003, kan anmodningen ikke imødekommes pga. processuelle forhindringer og forældelses reglerne. Såfremt der ikke er modtaget en besvarelse og dokumentation for indkomståret 2003 indenfor fristerne i rykkerbrevene, vil der blive fremsendt et forslag til ændring af skatteansættelserne på baggrund af herværende oplysninger.

Anmodningen om udsættelse for 2004 og 2005 er hermed imødekommet til uge 17.
[...]"

SKAT sendte den 23. april 2007 et brev til dig med forslag til ændring af din skatteansættelse for indkomståret 2003. Af brevet fremgik blandt andet følgende: 

"[...]

Selvangivet honorarer m.v.

0

Skønsmæssig ansættelse som følge af manglende besvarelse og dokumentation jf. opgørelse og begrundelse nedenfor

+ 1.100.000

Ansat honorar m.v.

1.100.000

Begrundelse
SKAT foreslår din skatteansættelse ændret skønsmæssigt jf. skattekontrollovens § 5 stk. 3 som ovenfor, idet du ikke har besvaret SKATs brev af 3. april 2007 vedrørende indkaldelse af formueoplysninger m.v. (kopi af brevet er vedlagt) og SKAT har beregnet din husstands privatforbrug til negativt - 897.219, beregningen er vedhæftet brevet af 3. april 2007.

Beregnet privatforbrug

-897.219

Skønsmæssig forhøjelse

1.100.000

Privatforbrug efter ændring

202.278

[...]

Ændringer er foretaget jf. skattekontrollovens § 6 B, stk. 1 - 3 og § 5 stk. 3, samt Statsskattelovens § 4. [...]

Hvad skal du gøre
[...]
Hvis du ikke kan godkende forslaget, kan du kontakte os senest den 11. maj 2007 med din begrundelse og eventuel dokumentation.[...]"

SKAT forhøjede ved afgørelse af 12. juni 2007 skønsmæssigt din skatteansættelse for indkomståret 2003 med 1.100.000 kr. SKAT anførte blandt andet følgende i afgørelsen:

"[...]

Begrundelse
[...]
Skatteansættelsen er ændret i overensstemmelse med SKATs forslag til ændring af skatteansættelsen af 23. april 2007, idet der dags dato ikke er modtaget oplysninger/dokumentation eller indsigelse.
[...]"

SKAT sendte den 12. juni 2007 et brev til dig med forslag til ændring af dine skatteansættelser for indkomstårene 2004 og 2005. Af brevet fremgik blandt andet følgende:

"[...]

Indkomståret 2004

[...]

Selvangivet honorarer m.v.

0

Skønsmæssig ansættelse som følge af manglende besvarelse og dokumentation jf. opgørelse og begrundelse nedenfor

+ 925.000

Ansat honorar m.v.

925.000

Indkomståret 2005

[...]

Selvangivet honorarer m.v.

0

Skønsmæssig ansættelse som følge af manglende besvarelse og dokumentation jf. opgørelse og begrundelse nedenfor

+ 270.000

Ansat honorar m.v.

270.000

Begrundelse
SKAT foreslår din skatteansættelse ændret skønsmæssigt jf. skattekontrollovens § 5 stk. 3 som ovenfor, idet du ikke har besvaret SKATs brev af 3. april 2007 vedrørende indkaldelse af formueoplysninger m.v. (kopi af brevet er vedlagt) og SKAT har beregnet din husstands privatforbrug til negativt kr. - 897.219, for 2004 negativt kr. -725.475 og for 2005 negativt kr. -68.031 beregningen er vedhæftet brevet af 3. april 2007.

Indkomståret 2004

Beregnet privatforbrug

-726.475

Skønsmæssig forhøjelse

925.000

Privatforbrug efter ændring

198.525

 

Indkomståret 2005

Beregnet privatforbrug

-68.031

Skønsmæssig forhøjelse

270.000

Privatforbrug efter ændring

201.969

Ændringer er foretaget jf. skattekontrollovens § 6 B, stk. 1 - 3 og § 5 stk. 3, samt Statsskattelovens § 4. [...]

Hvad skal du gøre
[...]
Hvis du ikke kan godkende forslaget, kan du kontakte os inden 2. juli 2007 med din begrundelse og eventuel dokumentation.[...]"

Din daværende revisor anmodede ved e-mail af 18. juni 2007 SKAT om SKATs opgørelse af din egenkapital primo 2003. Din daværende revisor oplyste endvidere følgende i e-mailen:

"Det er jo vor meget travle periode så jeg er ikke sikker på, at kunne overholde den 2. juli, men herom vender jeg tilbage når jeg er kommet i gang med sagerne."

Din daværende revisor påklagede ved brev af 12. september 2007 på dine vegne SKATs afgørelse for indkomståret 2003 samt SKATs forslag til afgørelse for indkomstårene 2004 og 2005 til skatteankenævnet. Af brevet fremgik blandt andet følgende: 

"[...]
Jeg anmoder som beskrevet i Skattecentrets materiale om udsættelse, men 2003 er ved at forælde, hvorfor dette ikke kan gives. Da årene har sammenhæng til et samlet materiale og ovennævntes personlige revisor er flyttet til Y2 er det os ikke muligt, at besvare brevene eller fremkomme med alt det ønskede materiale.

Det skal siges, at vi ej heller finder det helt rimeligt, at anmode om så omfattende materialer hos A med en så stram tidsfrist, specielt henset til at sagen er ved at forælde for skattemyndigheden og man har haft tre år til, at se på sagen. Der kan ikke beskrives forhold hos A, der gør at sagen ikke kunne være opstartet langt før.

A's familie modtager samme skrivelser fra Skattecentret på samme dage og med samme tidsfrister.
[...]
Når dette er sagt finder jeg det ligeså naturligt, at skatteyder får en fair chance for at kunne fremskaffe det meget omfattende materiale, der ikke kun beror hos dem selv og ikke underlægges et urealistisk tidspres. Dette skrives i særdeleshed til Jer i Skatteankenævnet, hvor i måske undres over, at der ikke tidligere er indgået materiale eller klage til Skattecentret, men det har ikke været muligt, at nå før nu og her mangler vi den private revisor, der har været med gennem hele forløbet til at assistere mig i denne besvarelse.
[...]
Med de fejl i kapitalforklaringen som er beskrevet ovenfor samt de forklaringer i ord og tal som den private rådgiver kan give på et møde i Skatteankenævnet mener jeg kan ændre kapitalforklaringen for årene fuldstændigt, således at de oprindelige selvangivelser og årsopgørelser kan bibeholdes.

Jeg skal derfor venligst anmode om et møde i Skatteankenævnet og gerne således at der sættes tid af til en samtidig behandling af familiens sager, da de unægtelig hænger sammen.
[...]"

Skatteankenævnet meddelte dig ved brev af 29. oktober 2007, at skatteankenævnet betragtede din klage til skatteankenævnet som tilbagekaldt, da SKAT efter aftale med dig havde genoptaget dine skatteansættelser for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

SKAT sendte den 31. januar 2008 et brev til dig. Heraf fremgik blandt andet følgende:

"[...]

Rykker for materiale vedrørende 2003, 2004 og 2005
Vi har tidligere bedt dig om at sende materiale for indkomstårene. Vi har endnu ikke modtaget dette.

Derfor beder vi dig igen inden 8. februar 2008 sende materiale i henhold til brev af 3. april 2007 (kopi vedlagt)
[...]
Hvis du ikke sender materialet, vil vi ændre skatteansættelsen skønsmæssigt.
[...]"

SKAT imødekom ved e-mail af 18. februar 2008 en anmodning fra din daværende revisor om et møde med SKATs sagsbehandler den 11. marts 2008 hos din daværende revisor.

SKAT forhøjede ved én afgørelse af 23. april 2008 skønsmæssigt dine skatteansættelser for indkomstårene 2004 og 2005 med henholdsvis 925.000 kr. og 270.000 kr. SKAT anførte blandt andet følgende i afgørelsen:
"[...]

Sagsfremstilling og begrundelse
[...]

Der er dags dato intet modtaget.

Der er yderligere sendt rykkerskrivelse den 31. januar 2008 og 4. april 2008 disse henstår ligeledes ubesvaret.

Skatteansættelsen er ændret i overensstemmelse med agterskrivelse af 12. juni 2007, idet SKATs henvendelse jf. ovenfor henstår ubesvaret og der ikke er modtaget materiale eller andre oplysninger der kan bevirke at skatteansættelsen skal foretages på et andet grundlag.
[...]"

Din daværende revisor påklagede på dine vegne SKATs afgørelser af henholdsvis 12. juni 2007 og 23. april 2008 til skatteankenævnet. Din revisor henviste til det anførte i brevet af 12. september 2007 til skatteankenævnet. Endvidere anførte din revisor følgende:

"Undertegnede aftalte efterfølgende et møde med SKATs sagsbehandler her på mit kontor, således at vi i fællesskab kunne løse opgaven omkring opgørelse af privatforbrug mm. [...]

Skats repræsentant dukkede aldrig op til mødet, hvor jeg forinden havde fået alle mapper mm. fra min kunde, ligesom jeg havde holdt møde med kunden, hans familie m.fl., således at jeg var forberedt så godt som muligt.

Skats repræsentant havde kørt til min gamle adresse og fandt det ikke belejliget, at ringe til vort kontor og høre om den ny (ti minutters kørsel derfra), men valgte i stedet at køre tilbage og først efter flere mails fra mig - reagere med en meddelelse om, at han ikke gad køre så langt igen og jeg bare kunne svare sagen.

Jeg kan ikke svare en sag, hvor Skat ikke gider redegøre for egne opgørelser eller dokumentere posterne i et simpelt opstillet regneark - eller for den sags skyld gider kommentere de anbringender som jeg har anført i klagen til Jer af 14. september sidste år.

Jeg genfremsender derfor sagen med Skats nye afgørelse og skal anmode om, at vi før Jeres beslutning får mulighed for et møde for, at forklare sagen."

I en udtalelse til skatteankenævnet i forbindelse med din klage anførte SKAT blandt andet følgende:

"[...]

Sagens faktiske forhold:
[...]
Efter aftale med revisor [navn udeladt] tilkendegiver SKAT pr. mail den 26. oktober 2007, at ville genoptage skatteansættelsen for indkomståret 2003 og realitets behandle sagen såfremt SKAT for adgang til materialet som anført i tidligere skrivelser. Dette meddeles tillige Ankenævnssekretariatet Y3.

Den 23. april 2008 sendte SKAT afgørelse for indkomstårene 2004 og 2005 idet indkaldelses brev af 31. januar 2008 og rykkerbrev af 4. april 2008 henstår ubesvaret.

[...]
SKAT har gentagne gange lagt telefonbeskeder for at få revisor i tale, men revisor har aldrig ringet tilbage.

Klagen indeholder ingen privatforbrugsopgørelse, dokumentation eller bankkontoudskrifter, der henvises til tidligere indsendte klage af 14. september sidste år.

Til klagens nye/yderligere oplysninger samt til fremsendt dokumentation, har vi følgende bemærkninger:
Som det fremgår af sagen er der tale om meget betydelige og store beløbsændringer som følge af manglende redegørelse og dokumentation for privatforbruget, hvorfor SKAT foreslår at Ankenævnssekretariatet forsøger at indkalde den dokumentation som SKAT forgæves har forsøgt indkaldt og SKAT kan eventuelt gennemgå materialet og udtale sig i sagen inden sagen behandles af Ankenævnssekretariatet.

Det er et nødvendigt grundlag for at kunne tage stilling til indsigelsen, at revisor udarbejder en privatforbrugsopgørelse, bilagt relevant dokumentation for de uoverensstemmelser revisor mener der ikke indgår i privatforbrugsopgørelserne som SKAT har udarbejdet.

Det er SKATs opfattelse, at denne sag kræver en mere dybdegående dokumentation i form af gennemgang af blandt andet bankkonti for at følge pengestrømme samt gennemgang af bilag og mellemregningskonti
[...]"

Skatteankenævnet anmodede dig ved brev af 19. februar 2010 om snarest muligt at indsende diverse dokumentation til brug ved behandlingen af din klage.

Skatteankenævnet anmodede dig ved brev af 26. marts 2010 om inden 14 dage at indsende det ved brev af 19. februar 2010 anmodede materiale.

Du anmodede ved brev af 29. marts 2010 skatteankenævnet om udsættelse med fristen for at indsende materiale til den 15. april 2010, da du havde skiftet revisor.

Din nye revisor (herefter benævnt din revisor) sendte den 19. maj 2010 et brev til skatteankenævnet. Heraf fremgik blandt andet følgende:

"[...]
På vegne af ovenstående klienter skal vi hermed som aftalt fremsende udarbejdede indkomst- og formueopgørelser for indkomstårene 2003 - 2005, indeholdende kapitalforklaringer.
[...]

På baggrund af ovenstående skal vi således anmode Skatteankenævnet om, at annullere de fortagne skønsmæssige ansættelser, idet disse er udarbejdet på baggrund af nogle af SKAT udarbejdede ukorrekte kapitalforklaringer.

Såfremt skatteankenævnet er af den opfattelse, at de fortagne ændringer af skatteansættelserne er tilstrækkeligt begrundet, skal vi subsidiært anmode Skatteankenævnet om at fortage nye skønsmæssige ansættelser på baggrund af de af os udarbejdede kapitalforklaringer.

Grundet vore klienters særlige levevis og stærke familieære sammenhold, hvor der ikke i det daglige skelnes mellem dit og mit, skal vi Skatteankenævnet om at vurdere de opgjorte privatforbrug som en samlet økonomi. Vi skal endvidere henlede Skatteankenævnets opmærksomhed på, at [navn på søn udeladt] og [navn på søn udeladt] i årene 2003-2005 var relativt unge og derfor havde et begrænset privatforbrug.

Vi har nedenfor sammenfattende illustreret de opgjorte privatforbrug: 

År/navn

A

[navnet på din yngste søn udeladt]

[navnet på din ældste søn udeladt]

I alt

2003

-178.052

-7.867

-23.066

-208.985

2004

-178.740

8.368

314.171

143.799

2005

-26.190

-13.169

-27.780

-67.139

I alt

-382.982

-12.668

263.325

-132.325

[...]"

Din revisor afholdt møde med skatteankenævnets sekretariat den 16. juni 2010. Af referatet fra mødet fremgik blandt andet følgende:

"[...]

Referat

Mappe med nye indkomst- formue- og privatforbrugsopgørelser blev afleveret.

Mappen indeholder diverse dokumentationer til opgørelserne.
[...]
Herefter blev der foretaget en gennemgang af opgørelserne sammenholdt med sekretariatets opgørelser. Diverse korrektioner blev foretaget.

Både sekretariat og revisionsfirmaet tilretter opgørelserne på ny og taler herefter sammen igen.

Dokumentationer fremskaffes yderligere.

Det var revisionsfirmaets opfattelse at privatforbrugene skulle ses samlet for alle tre og at der skal findes et fornuftigt forbrug - samlet.
[...]"

Din revisor sendte ved e-mail af 12. august 2010 til skatteankenævnets sekretariat en opdateret opgørelse af din indkomst for 2003, 2004 og 2005, bilagsopgørelse for 2003, 2004 og 2005, bilag for 2003, 2004 og 2005 samt følgende opdateret privatforbrugsopgørelse: 

"År/navn

A

[navnet på din yngste søn udeladt]

[navnet på din ældste søn udeladt]

I alt

2003

-459.245

93.197

-40.496

-406.544

2004

86.199

14.544

-79.288

21.455

2005

-32.835

30.804

-239.583

-241.614

I alt

-405.881

138.545

-359.367

-626.703"

Skatteankenævnets sekretariat anmodede ved e-mails af henholdsvis 23. august og 5. oktober 2010 din revisor om kontospecifikationer på mellemregningerne i H2 A/S samt underliggende dokumentation.

Din revisor sendte det anmodede materiale til skatteankenævnets sekretariat.

Skatteankenævnet sendte den 11. februar 2011 et brev til dig med skatteankenævnets forslag til afgørelse vedrørende din klage over SKATs afgørelser af henholdsvis 12. juni 2007 og 23. april 2008.

Din revisor sendte den 28. februar 2011 et brev til skatteankenævnet med bemærkninger til skatteankenævnets forslag til afgørelse. Heraf fremgik blandt andet følgende:

"[...]
Vi forslår således at vor klienters privatforbrug opgøres således: 

År/navn

A

[navnet på din yngste søn udeladt]

[navnet på din ældste søn udeladt]

I alt

2003

(1.274.952)

93.197

189.699

(992.056)

2004

(255.417)

9.750

606.686

361.019

2005

(67.165)

30.804

(507.686)

(409.717)

I alt

(1.463.204)

133.751

288.699

(1.040.754)

[...]"

Din revisor afholdt møde med skatteankenævnet den 18. august 2011.

Skatteankenævnet nedsatte ved én afgørelse af 22. august 2011 SKATs forhøjelser af dine skatteansættelser for indkomstårene 2003 og 2004 til 0 kr. Skatteankenævnet stadfæstede endvidere SKATs forhøjelse af din skatteansættelse for indkomståret 2005. Af den ved afgørelsen vedlagte sagsfremstilling fremgik blandt andet følgende:

"[...]

Skatteankenævnets afgørelse

2003
Skatteankenævnet er af den opfattelse at den selvangivne indkomst sammenholdt med formuebevægelserne giver plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug. Nævnet har opgjort privatforbruget brutto til 637.835 kr. [...]

Da privatforbruget må anses for positivt og antageligt, nedsætter nævnet forhøjelsen med 1.100.000 kr.

2004
Skatteankenævnet er af den opfattelse at den selvangivne indkomst sammenholdt med formuebevægelserne giver plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug. Nævnet har opgjort privatforbruget brutto til 255.417 kr. [...]

Da privatforbruget må anses for positivt og antageligt, nedsætter nævnet forhøjelsen med 925.000 kr.

2005
Skatteankenævnet er af den opfattelse at den selvangivne indkomst sammenholdt med formuebevægelserne giver plads til et efter forholdene antageligt privatforbrug. Nævnet har opgjort privatforbruget brutto til -67.165 kr. SKAT har skønsmæssigt forhøjet din indkomst med 270.000 kr., hvilket betyder at dit privatforbrug brutto kan opgøres til 202.835 kr. hvilket nævnet kan tilslutte sig, hvorfor SKATs skønsmæssige forhøjelse stadfæstes. [...]

Nævnet skal bemærke, at det ikke er dokumenteret at du har fællesøkonomi med dine sønner [navn udeladt] og [navn udeladt], hvorfor et fælles privatforbrug ikke er anerkendt af nævnet.
[...]"

Din revisor har på dine vegne ansøgt SKAT om omkostningsgodtgørelse med 100 % af 308.100 kr. inklusiv moms vedrørende din klage til skatteankenævnet. Det fremgår af ansøgningen, at kravet på omkostningsgodtgørelse er overdraget til bistandsyder.

Under sagens behandling i SKAT har din revisor sendt et time-/sagsregnskab til SKAT. Heraf fremgår blandt andet følgende: 

"Dato

Tekst

Medarb

Antal

Salgspris

Honorar

Akkumuleret

08-04-2010

Forberedelse til møde med A samt møde

[udeladt]

2,5

1500

3750

3750

08-04-2010

Møde med A

[udeladt]

1

1800

1800

5550

15-04-2010

Møde med [navn udeladt] fra skatteankenævn; indsamling af materiale

[udeladt]

2

1500

3000

8550

15-05-2010

Møde med [navn udeladt]

[udeladt]

1,5

1800

2700

11250

26-04-2010

Indhente materiale til brug for I&F

[udeladt]

1

1500

1500

12750

02-05-2010

Indhente materiale til brug for I&F

[udeladt]

2

1500

3000

15750

03-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

5

1500

7500

23250

06-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

3,5

1500

5250

28500

06-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

0,5

1800

900

29400

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

2,5

1500

3750

33150

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1,5

1500

2250

35400

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1,25

1800

2250

37650

10-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1,5

1500

2250

39900

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1,5

2400

3600

43500

10-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

0,5

1800

900

44400

12-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

2,5

1500

3750

48150

17-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

5,25

1500

7875

56025

17-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1

1800

1800

57825

18-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1

1500

1500

59325

17-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1

2400

2400

61725

19-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

3,5

1500

5250

66975

18-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

1,5

2400

3600

70575

19-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

[udeladt]

2,5

1800

4500

75075

19-05-2010

Korrektur brev til ankenævn

[udeladt]

1,5

800

1200

76275

28-05-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

2,5

1500

3750

80025

01-06-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

0,5

1500

750

80775

07-06-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

5,5

1500

8250

89025

08-06-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

5,5

1500

8250

97275

09-06-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

4

1500

6000

103275

11-06-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

0,5

1500

750

104025

14-06-2010

Korr mel revisor og ankenævn + nye I&F + dok

[udeladt]

2

1500

3000

107025

15-06-2010

Forberedelse møde ankenævn

[udeladt]

1,5

1500

3000

110025

15-06-2010

Forberedelse møde ankenævn

[udeladt]

1,5

2400

3600

113625

16-06-2010

Møde ankenævnet + forberedelse

[udeladt]

3,5

1800

6300

119925

16-06-2010

Møde ankenævnet + forberedelse

[udeladt]

2,5

2400

6000

125925

16-06-2010

Møde ankenævnet + forberedelse

[udeladt]

2,5

1500

3750

129675

17-06-2010

NYE I&F

[udeladt]

4

1500

6000

135675

23-06-2010

NYE I&F

[udeladt]

4

1500

6000

141675

30-06-2010

Tlf. med A om skattesag

[udeladt]

0,5

1800

900

142575

02-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,5

1500

750

143325

03-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

4

1500

6000

149325

03-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

1

1800

1800

151125

04-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

3,5

1500

5250

156375

03-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

1,5

2400

3600

159975

04-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

1,5

1800

2700

162675

05-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,5

1500

750

163425

12-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

2,5

1500

3750

167175

12-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

1

2400

2400

169575

16-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,5

1500

750

170325

17-09-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,5

1500

750

171075

18-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,75

1500

1125

172200

23-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,5

1500

750

172950

25-08-2010

NYE I&F

[udeladt]

0,5

1500

750

173700

30-08-2010

Opg. Mellemregning/tilgodehavende H2 A/S, [...]

[udeladt]

0,75

2000

1500

175200

30-08-2010

Opg. Mellemregning/tilgodehavende H2 A/S, [...]

[udeladt]

1

2400

2400

177600

02-09-2010

Opg. Mellemregning/tilgodehavende H2 A/S, [...]

[udeladt]

1

2000

2000

179600

02-09-2010

Opg. Mellemregning/tilgodehavende H2 A/S, [...]

[udeladt]

1,5

1800

2700

182300

07-12-2010

Geng. Af sagen m. A

[udeladt]

0,5

1800

900

183200

08-12-2010

Geng. Af sagen m. A

[udeladt]

0,5

1800

900

184100

09-12-2010

Geng. Af sagen på kontoret

[udeladt]

1

1800

1800

185900

09-12-2010

Geng. Af sagen på kontoret

[udeladt]

0,5

800

400

186300

09-12-2010

Geng. Af sagen på kontoret

[udeladt]

1

2400

2400

188700

14-02-2011

Geng. Af skatteankenævnets forslag til afgørelse

[udeladt]

2

1800

3600

192300

14-02-2011

Geng. Af skatteankenævnets forslag til afgørelse

[udeladt]

1,5

2400

3600

195900

16-02-2011

Geng. Af skatteankenævnets forslag til afgørelse

[udeladt]

1,5

1800

2700

198600

17-02-2011

Geng. Af skatteankenævnets forslag til afgørelse

[udeladt]

0,5

2000

1000

199600

20-02-2011

Møde A (SKATs forslag)

[udeladt]

2

1800

3600

203200

20-02-2011

Møde A (SKATs forslag)

[udeladt]

1,5

2400

3600

206800

25-02-2011

Brev til skatteankenævn

[udeladt]

1,5

2400

3600

210400

25-02-2011

Brev til skatteankenævn

[udeladt]

1,5

1800

2700

213100

27-02-2011

Korrektur brev til skatteankenævnet

[udeladt]

1,5

800

1200

214300

28-02-2011

Brev til skatteankenævn

[udeladt]

1,5

1800

2700

217000

28-02-2011

Brev til skatteankenævn

[udeladt]

0,5

2000

1000

218000

21-03-2011

tlf med A

[udeladt]

0,5

1800

900

218900

11-05-2011

Korrektur svarmail [navn udeladt]

[udeladt]

0,5

800

400

219300

11-05-2011

Svar [navn udeladt] skatteankenæ

[udeladt]

0,5

2000

1000

220300

11-05-2011

Svar [navn udeladt] skatteankenæ

[udeladt]

1

1800

1800

222100

15-08-2011

Forberedelse til ankenævnsmøde

[udeladt]

2

1800

3600

225700

18-08-2011

Møde i Skatteankenævn

[udeladt]

1,5

2400

3600

229300

15-08-2011

Forberedelse til møde

[udeladt]

1

2400

2400

231700

18-08-2011

Forberedelse til møde

[udeladt]

0,5

2000

1000

232700

18-08-2011

forberedelse til ankenævnsmøde

[udeladt]

2

1800

3600

236300

25-08-2011

Geng skatteankenævnets afgørelse

[udeladt]

1

1800

1800

238100

25-08-2011

Geng skatteankenævnets afgørelse

[udeladt]

1

2400

2400

240500

27-08-2011

Møde A (skats afgørelse

[udeladt]

1

1800

1800

242300

27-08-2011

Møde A (skats afgørelse

[udeladt]

1

2400

2400

244700

27-10-2011

tlf med A

[udeladt]

0,5

1800

900

245600

02-11-2011

Korrektur af klagerne

[udeladt]

1,5

800

1200

246800

21-11-2011

Korrektur [initialer udeladt]

[udeladt]

0,5

800

400

247200

Udlæg: Transport mv.

625

625

247825"

Under sagens behandling i Landsskatteretten/Skatteankestyrelsen har Landsskatteretten anmodet din revisor om yderligere specifikation af det i time-/sagsregnskabet anførte. Din revisor har ved brev af 17. december 2013 blandt andet oplyst følgende:

"[...]
Det kan derfor oplyses, at den bistand, der er ydet i perioden 26. april - 19. maj 2010, vedrører udarbejdelse af privatforbrugsopgørelserne/kapitalforklaringerne, herunder indhentelse af materiale til brug herfor mv. Opgørelserne blev sendt til Skatteankenævnet den 19. maj 2010.

Det kan endvidere oplyses, at den bistand, der er ydet i perioden 28. maj - 14. juni 2010, vedrører diverse korrespondance med Skatteankenævnet samt møde hermed.

Bistand ydet i perioden 17. juni - 25. august 2012 vedrører udarbejdelse af nye I&F opgørelser efter mødet med Skatteankenævnet.

Afslutningsvist kan det oplyses, at den bistand, der er ydet i perioden 30. august - 2. september 2010, vedrører opgørelse af mellemregning/tilgodehavender mellem vores ovennævnte klienter og de involverede selskaber, [...]"

SKATs afgørelse
SKAT har ikke fuldt ud imødekommet din ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til skatteankenævnet. SKAT har således alene godkendt omkostningsgodtgørelse med 100 % af 163.662,50 kr. inklusiv moms.

Det er SKATs opfattelse, at der ved den materielle sags start ved SKAT samt i forbindelse med genoptagelsessagen ved SKAT skulle have været forelagt formue-/kapitalforklaringer. Det forhold, at skatteankenævnet har anmodet om nye kapitalforklaringer, ændrer efter SKATs opfattelse ikke herpå.

Udgifter til sagkyndig bistand, der er ydet til udarbejdelse af regnskaber, herunder udarbejdelse af kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse, er efter SKATs opfattelse ikke godtgørelsesberettigede efter skatteforvaltningslovens § 54, jf. afgørelser fra Landsskatteretten, offentliggjort som henholdsvis SKM2008.986.LSR og SKM2011.574.LSR.

Opgørelsen af dit privatforbrug og din kapitalforklaring må efter SKATs opfattelse anses for at være en del af dit årsregnskab.

Udgiften til udarbejdelse af en personligt ejet virksomheds regnskab og opstilling af årsregnskab kan fradrages ved indkomstopgørelsen efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, uanset om en væsentlig del af udgifterne er medgået til at udfylde selvangivelsen. Hele udgiften kan således fratrækkes, selvom selvangivelsen er udarbejdet som integreret del i regnskabet, jf. SKM2005.198.HR og afsnit E.B.5.2. i SKATs ligningsvejledning for 2010-1.

Du ville således efter SKATs opfattelse have været berettiget til at fradrage udgiften til sagkyndig bistand, der er ydet til udarbejdelse af kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse, på det tidspunkt, hvor udarbejdelsen af regnskab mv. for de omhandlede indkomstår skulle være sket.

Udgiften til sagkyndig bistand, der er ydet til udarbejdelse af kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse, kan derfor ikke efter SKATs opfattelse anses for godtgørelsesberettiget, uanset at udarbejdelsen af kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse var motiveret af at fremskaffe dokumentation i den verserende skattesag, idet udarbejdelsen skulle være sket i forbindelse med selvangivelsen.

Ifølge din revisors time-/sagsregnskab er der blandt andet ydet følgende bistand:

Periode

Bistand

Timer

Beløb ekskl. moms

26. april - 2. maj 2010

Indhente materiale til brug for I&F

3,00

4.500,00

3. - 19. maj 2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrømme

36,00

59.325,00

17. - 23. juni 2010

Nye I&F

8,00

12.000,00

2. - 25. august 2010

Nye I&F

18,75

31.125,00

30. august - 2. september 2010

Opgørelse mellemregning/tilgodehavende H2 A/S, [...]

4,25

8.600,00

I alt

 

70,00

115.550,00

SKAT nedsætter derfor det ansøgte beløb med i alt 144.437,50 kr. inklusiv moms.

SKAT finder ud fra en samlet vurdering, at der ved afgørelsen af 22. august 2011 er givet medhold i overvejende grad.

Da afgørelsen giver fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, er godtgørelsen af udgifter til sagkyndig bistand 100 %, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1, 2. punktum.

SKAT bemærker i øvrigt, at det aldrig har været tanken bag indførelsen af reglerne om omkostningsgodtgørelse, at der skulle ydes godtgørelse til udgifter til sagkyndig bistand til dokumentation mv. i en skatteansættelsessag ved SKAT. Såfremt der sker en forskydning ved, at skatteyder/den sagkyndige bevidst udskyder indsendelsen af dokumentation mv. til en efterfølgende ankesag, således at udgifterne til fremskaffelse af dokumentation mv. bliver godtgørelsesberettiget, er der tale om en uretmæssig udnyttelse af reglerne om omkostningsgodtgørelse, og en unødig belastning af klagesystemet.

SKAT har udbetalt det godtgørelsesberettigede beløb på 163.662,50 kr. til din revisor i henhold til ansøgningens aftale om overdragelse.

Din opfattelse
Din revisor har fremsat påstand om, at du er berettiget til omkostningsgodtgørelse med 100 % af 308.100 kr. inklusiv moms for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til skatteankenævnet.

Din revisor oplyser, at du kontaktede revisoren i starten af 2010 og anmodede om assistance i forbindelse med førelsen af din skattesag for indkomstårene 2003, 2004 og 2005. Skattesagerne var på dette tidspunkt påklaget til skatteankenævnet. Den bistand, som din revisor har ydet, har således alene andraget sagens førelse for skatteankenævnet og fremefter, mens intet af arbejdet er udført i forbindelse med sagens førelse for SKAT. Der er derfor efter din revisors opfattelse utvivlsomt tale om, at udgifterne til sagkyndig bistand er godtgørelsesberettiget.

De til førelse af skattesagen for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 afholdte udgifter er efter din revisors opfattelse omfattet af skatteforvaltningslovens § 54, da 

 • udgifterne ikke kan anses for afholdt til udarbejdelse af materiale, der burde være indsendt til SKAT,
 • der ikke foreligger lovkrav om, at en fysisk person skal indsende kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse ved indsendelse af selvangivelsen,
 • udarbejdelse af kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser ikke normalt vedlægges din selvangivelse,
 • opgørelserne alene blev udarbejdet på anmodning fra skatteankenævnet i forbindelse med sagens førelse ved skatteankenævnet.

Af afsnit A.A.13.4. i SKATs juridiske vejledning fremgår blandt andet følgende:

"Udgiftstyper, der ikke er godtgørelsesberettigede
[...]

Udarbejdelse af skatteregnskab
Udgifter til sagkyndig til udarbejdelse af skatteregnskab er ikke godtgørelsesberettiget, selvom der hermed fremskaffes dokumentation i klagesagen. Begrundelse er, at udarbejdelsen af skatteregnskabet skulle have fundet sted i forbindelse med selvangivelsen.
[...]"

SKAT henviser i afgørelsen til to afgørelser fra Landsskatteretten offentliggjort som henholdsvis

SKM2008.986.LSR og SKM2011.574.LSR. Efter din revisors opfattelse skulle udarbejdelse af skatteregnskab i de to sager utvivlsomt være sket i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelsen/regnskabet, da begge sager vedrører selskaber. Det må derfor efter din revisors opfattelse tilsvarende antages, at det i SKATs juridiske vejledning anførte også alene omhandler selskaber og ikke fysiske personer.

I nærværende sag er der ikke tale om et selskab men om en fysisk person.

Din revisor oplyser, at der tidligere har været regler om indsendelse af kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser for fysiske personer, der drev selvstændig virksomhed, men at disse regler blev ophævet med virkning fra 2003. Det er derfor din revisors opfattelse, at det for indkomståret 2003 og fremefter ikke længere er et krav, at kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser indsendes sammen med selvangivelsen for fysiske personer, der driver selvstændig virksomhed.

Din revisor bemærker i den forbindelse, at du ikke drev selvstændig virksomhed i indkomstårene 2003, 2004 og 2005, men var alene lønmodtager.

Efter din revisors opfattelse havde SKAT derfor ingen hjemmel til at fremsætte krav om udarbejdelse af kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser for indkomståret 2003, 2004 og 2005.

Det af SKAT anførte om, at privatforbrugsopgørelserne er en integreret del af din selvangivelse for indkomstårene 2003, 2004 og 2005 synes således efter din revisors opfattelse en smule besynderlig og uhjemlet.

Dette understøttes ifølge din revisor tillige af, at det var skatteankenævnet selv, der anmodede din revisor om at udarbejde de omhandlede kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser. Dette skyldtes, at de af SKAT udarbejdede opgørelser ikke var korrekte og dermed ikke kunne danne grundlag for en korrekt afgørelse.

Hvis skatteankenævnet ikke havde anmodet om udarbejdelse af kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser, var kapitalforklaringerne/privatforbrugsopgørelserne ikke blevet udarbejdet, og der havde således ikke været afholdt udgifter hertil.

De afholdte udgifter til udarbejdelse af kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser må derfor efter din revisors opfattelse anses for omfattet af skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, litra 1, og dermed omkostningsgodtgørelsesberettigede. Dette er efter din revisors opfattelse i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse offentliggjort som SKM2013.500.LSR.

Opgørelsen af mellemregning/tilgodehavende mellem dig og de involverede selskaber skete også efter anmodning fra skatteankenævnet. Disse opgørelser er derfor ligeledes udarbejdet til brug for sagens førelse ved skatteankenævnet.

Som følge heraf har du efter din revisors opfattelse krav på omkostningsgodtgørelse for alle de i forbindelse med klagesagen afholdte udgifter til sagkyndig bistand. 

Skatteankestyrelsens afgørelse
Efter skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3, 1. punktum, og § 1, stk. 1, nr. 121, i bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen afgøres klager over afgørelser truffet efter skatteforvaltningslovens kapitel 19 om omkostningsgodtgørelse af Skatteankestyrelsen.

Af dagældende skatteforvaltningslovs § 52, stk. 1, § 54, stk. 1, og § 55, stk. 1, nr. 1, (lovbekendtgørelse nr. 175 af 23. februar 2011), fremgår følgende:

"§ 52. Der ydes en godtgørelse på 50 pct. af de udgifter, som en person omfattet af § 53 ifølge regning skal betale eller har betalt til sagkyndig bistand m.v. som nævnt i § 54 i de sager, der er nævnt i § 55. Dog ydes en godtgørelse på 100 pct., hvis den pågældende person i sagen har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

§ 54. Godtgørelsesberettigede er følgende udgifter, når de ifølge regning skal betales eller er betalt:

1) Udgifter til sagkyndig bistand, medmindre den sagkyndige er ansat hos den godtgørelsesberettigede.

2) Retsafgifter bortset fra beløbet til Landsskatteretten som nævnt i § 42 a.

3) Udgifter til syn og skøn.

4) Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, i det omfang der ikke er tale om dokumentation for kontrollerede transaktioner efter skattekontrollovens § 3 B.

5) Pålagte sagsomkostninger.

6) Udgifter til en sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør påklages eller prøves ved domstolene.

§ 55. Godtgørelse ydes i følgende tilfælde:

1) Ved klage til skatteankenævnet eller til Landsskatteretten."

Omkostningsdækningsordningen (i dag omkostningsgodtgørelsesordningen) blev indført i 1984 ved lov nr. 233 af 23. maj 1984 om omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager (omkostningsdækningsloven). Af lovens §§ 1 og 2 fremgik følgende:

"§ 1. Udgifter betalt til bistand i skattesager dækkes efter reglerne i denne lov. Bistanden skal være ydet af advokat, statsautoriseret eller registreret revisor, en konsulent i driftsøkonomi, jfr. § 4, stk. 1, nr. 6, i lov om tilskud til den landøkonomiske konsulentvirksomhed, et medlem af Dansk Revisor Union eller af personer, der kan ligestilles hermed.

Stk. 2. Udgifter til bistand i skattesager kan ikke fradrages ved indkomstopgørelsen.

§ 2. Udgifter efter § 1 dækkes, når de vedrører domstolsbehandling af et spørgsmål, der efter sin art kan indbringes for landsskatteretten. Dette gælder dog ikke for klagesager om vurdering af fast ejendom."

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til omkostningsdækningsloven (lovforslag nr. L 134, Folketingstidende 1983-84, spalte 3167 ff.), at baggrunden for omkostningsdækningsloven var Østre Landsrets dom af 18. juni 1982, offentliggjort som UfR1983.457Ø, hvor en skatteyder fik medhold i, at udgifter til advokat- og revisorbistand, som var afholdt til førelse af en skattesag for domstolene, var fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Det fremgår endvidere af afsnit 2.3.1 i betænkning nr. 1382 af februar 2000 afgivet af Udvalget om behandling af borgernes udgifter ved klage på skatte- og afgiftsområdet (www.skm.dk), at der ved udarbejdelsen af forslaget til omkostningsdækningsloven blev taget udgangspunkt i udvalgsarbejdet vedrørende forslag til lov om den skattemæssige behandling af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager (lovforslag nr. 157, Folketingsåret 1982/83). Af bemærkninger til lovforslag nr. L 157 fremgår blandt andet følgende (Folketingstidende 1982/83, tillæg A, spalte 3329 ff.):

"Lovforslaget går ud på at gennemføre fradragsret for udgifter, som den skattepligtige har afholdt til advokat- og revisorbistand i skattesager.
[...]
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1
[...]
Lovforslaget regulerer kun fradragsretten for bistandsudgifter i skattesager. I andre tilfælde (f.eks. ved udarbejdelse af årsregnskab) vil der fortsat være fradragsret for udgifter til sagkyndig bistand efter de almindelige regler for fradrag for driftsomkostninger."

Omkostningsdækningsloven indførte således alene omkostningsdækning for udgifter, der blev afholdt til sagkyndig bistand i skattesager omfattet af omkostningsdækningslovens § 2. Øvrige udgifter til sagkyndig bistand, f.eks. udgifter til revisorbistand i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab/selvangivelsen, kunne ikke dækkes efter loven. Disse udgifter kunne i stedet fortsat fradrages efter de almindelige regler for fradrag for driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Udgifter til sagkyndig bistand, der er ydet til selve førelsen af en skattesag omfattet af skatteforvaltningslovens § 55, er dermed godtgørelsesberettigede udgifter efter skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 1, hvorimod udgifter til sagkyndig bistand, der er ydet til udarbejdelse af årsregnskab mv., ikke er godtgørelsesberettigede udgifter.

Den omhandlede udgift til revisor på 308.100 kr. inklusiv moms er efter det oplyste en udgift, som du har afholdt til sagkyndig bistand i forbindelse med klagen til skatteankenævnet.

Klagen til skatteankenævnet er en godtgørelsesberettiget sagstype efter skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1, nr. 1.

Der skal derfor foretages en vurdering af, om dine udgifter til revisor i forbindelse med klagen til skatteankenævnet er godtgørelsesberettigede udgifter.

Det fremgår af det time-/sagsregnskab, som din revisor har fremsendt til SKAT, at din revisor blandt andet ydede følgende bistand i forbindelse med klagen til skatteankenævnet: 

Dato

Tekst

Antal

Salgspris

Honorar

26-04-2010

Indhente materiale til brug for indkomst- og formueopgørelse

1,00

1.500

1.500

02-05-2010

Indhente materiale til brug for indkomst- og formueopgørelse

2,00

1.500

3.000

03-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

5,00

1.500

7.500

06-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

3,50

1.500

5.250

06-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

0,50

1.800

900

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

2,50

1.500

3.750

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,50

1.500

2.250

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,25

1.800

2.250

10-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,50

1.500

2.250

07-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,50

2.400

3.600

10-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

0,50

1.800

900

12-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

2,50

1.500

3.750

17-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

5,25

1.500

7.875

17-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,00

1.800

1.800

18-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,00

1.500

1.500

17-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,00

2.400

2.400

19-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

3,50

1.500

5.250

18-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

1,50

2.400

3.600

19-05-2010

Udarbejdelse af privatforbrugsopgørelser, samt kapitalforklaringer 2003-2005 - herunder pengestrøm

2,50

1.800

4.500

17-06-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

4,00

1.500

6.000

23-06-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

4,00

1.500

6.000

02-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,50

1.500

750

03-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

4,00

1.500

6.000

03-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

1,00

1.800

1.800

04-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

3,50

1.500

5.250

03-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

1,50

2.400

3.600

04-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

1,50

1.800

2.700

05-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,50

1.500

750

12-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

2,50

1.500

3.750

12-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

1,00

2.400

2.400

16-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,50

1.500

750

17-09-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,50

1.500

750

18-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,75

1.500

1.125

23-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,50

1.500

750

25-08-2010

Nye indkomst- og formueopgørelser

0,50

1.500

750

30-08-2010

Opgørelse af mellemregning/tilgodehavende mellem dig og selskaberne H2 A/S, [...]

0,75

2.000

1.500

30-08-2010

Opgørelse af mellemregning/tilgode-havende mellem dig og selskaberne H2 A/S, [...]

1,00

2.400

2.400

02-09-2010

Opgørelse af mellemregning/tilgode-havende mellem dig og selskaberne H2 A/S, [...]

1,00

2.000

2.000

02-09-2010

Opgørelse af mellemregning/tilgode-havende mellem dig og selskaberne H2 A/S, [...]

1,50

1.800

2.700

I alt eksklusiv moms

70,00

 

115.550

Skattekontrolloven og mindstekravsbekendtgørelsen (dagældende bekendtgørelse nr. 1068 af 17. december 1999) indeholdt tidligere bestemmelser, der medførte, at forskellige grupper af skattepligtige fysiske personer havde pligt til sammen med selvangivelsen at indsende en kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse.

Bestemmelserne blev ophævet ved lov nr. 963 af 2. december 2003. For at understrege, at der fremover i forbindelse med selvangivelser for fysiske personer ikke skulle gælde nogen krav om indsendelse af kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser, blev der ved loven endvidere indsat følgende bestemmelser i skattekontrollovens § 3, stk. 1, 3. og 4. punktum:

"Det skattemæssige årsregnskab for fysiske personer omfatter ikke en redegørelse for den private formue, herunder ændringer heri over indkomståret. Den selvangivelsespligtige kan dog efter § 6 B anmodes om at indgive supplerende formueoplysninger."

Loven trådte i kraft den 1. januar 2004 med virkning fra og med indkomståret 2003.

Din sag ved skatteankenævnet vedrørte dine skatteansættelser for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

For indkomstårene 2003, 2004 og 2005 havde du ikke pligt til at indsende kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser sammen med selvangivelserne.

Ovennævnte sagkyndige bistand kan derfor ikke anses for arbejde, som skulle være sket i forbindelse med dine selvangivelser for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

Af den dagældende skattekontrollovs § 6 B, stk. 1, fremgår dog følgende (lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005):

"Told- og skatteforvaltningen kan bestemme, at en skattepligtig fysisk person inden for en rimelig frist skal oplyse om formuen ved indkomstårets begyndelse og ved indkomstårets udløb samt om størrelsen og arten af ændringer i formuen i indkomståret, herunder om hovedposter i årets privatforbrug, i det omfang told- og skatteforvaltningen ikke i forvejen har kendskab til disse oplysninger. Oplysningerne skal tillige omfatte en ægtefælle, som den skattepligtige levede sammen med ved udgangen af indkomståret."

SKAT anmodede dig ved breve af henholdsvis 3. april 2007, 31. januar 2008 og 4. april 2008 om at indsende kapitalforklaringer/privatforbrugsopgørelser for indkomstårene 2003, 2004 og 2005.

Du blev derfor pålagt en pligt efter skattekontrollovens § 6 B, stk. 1, til at indsende kapitalforklaring/privatforbrugsopgørelse under sagens behandling i 1. instans (SKAT).

Ovennævnte sagkyndige bistand på 115.550 kr. eksklusiv moms må derfor anses for at være arbejde, der skulle have været udført i forbindelse med sagens behandling hos SKAT.

En sag ved første instans er ikke en godtgørelsesberettiget sagstype, jf. skatteforvaltningslovens § 55, stk. 1.

Du er derfor ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse for udgiften til ovennævnte sagkyndige bistand på 115.550 kr. eksklusiv moms (144.375,50 kr. inklusiv moms).

De øvrige udgifter på 163.662,50 kr. inklusiv moms (308.100 - 144.375,50), som du har afholdt til revisor i forbindelse med klagen til skatteankenævnet, anses for at være ydet til selve førelsen af skattesagen ved skatteankenævnet. Udgifterne er derfor godtgørelsesberettigede udgifter efter skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 1. Udgifterne skal godtgøres med 100 %, da du opnåede medhold i overvejende grad ved din klage til skatteankenævnet, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 1.

Da du har overdraget kravet på omkostningsgodtgørelse til din revisor, er det derfor med rette, at SKAT har udbetalt 163.662,50 kr. til din revisor, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.