Indhold

Dette afsnit handler om afgiftsberegningen- og afgiftsfritagelsen, når det af tekniske årsager er nødvendigt at oprette flere selvstændige dokumenter (anmeldelser) i det digitale tinglysningssystem, uanset tinglysningen vedrører ejerskifte mellem samme parter, vedrører samme pantsætning på flere ejendomme eller vedrører den samme servitut på flere ejendomme.

Afsnittet indeholder:

  • Tinglysning af samme retsforhold mellem samme parter ved flere dokumenter (ekspeditioner)
  • Betingelser for afgiftsfritagelsen.
  • Oversigt over kendelser, domme, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tinglysning af samme retsforhold mellem samme parter ved flere dokumenter (ekspeditioner)

Tinglysningen i det digitale tinglysningssystem kan i visse situationer nødvendiggøre, at der oprettes flere dokumenter (foretages flere ekspeditioner) som led i tinglysningen af:

  • Ét samlet ejerskifte med flere ejendomme
  • Én samlet pantsætning på flere ejendomme eller
  • Én servitut på flere ejendomme.

Flere tinglysninger (ekspeditioner) af det samme retsforhold mellem samme parter vil dog kun udløse én grundafgift på 1.850 kr. Se TAL § 9.

Se eksempel på anvendelse af reglen i SKM2013.405.SR.

Afgiften på 1.850 kr. skal betales ved tinglysning af det første dokument i den samlede tinglysning. Når de efterfølgende dokumenter i den samlede tinglysning tinglyses, afgives erklæring om afgiftsfriheden. Se afsnittet nedenfor.

Afgiftsfritagelsesreglen i TAL § 9 er således en undtagelse til hovedreglen om, at hver tinglysning (ekspedition) udløser den faste grundafgift på 1.850 kr.

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår bl.a. "At tinglysningerne skal ske som led i en samlet pantsætning m.v. skal forstås således, at tinglysningerne i det digitale tinglysningssystem finder sted eller tastes i forlængelse af hinanden, svarende til den tinglysning af ét dokument, som kunne ske før indførelsen af det digitale tinglysningssystem.", jf. bemærkningerne til § 1, nr. 21, i 2010/1 - L 123 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af Tinglysningsafgiftsloven.

Den variable afgift beregnes stadigvæk på normal vis efter TAL § 4 og § 5.

Betingelser for afgiftsfritagelsen

Bemærk

Hvis der tinglyses flere dokumenter (ekspeditioner) mellem samme parter og vedrørende samme retsforhold, er det en betingelse for fritagelse for betaling af mere end én grundafgift på 1.850 kr. eller 1.825 kr. (pant), at det ikke er teknisk muligt at tinglyse retsforholdet som én samlet anmeldelse (tinglysning) i det digitale tinglysningssystem. Dette fremgår af TALbek § 35.

Eksempel på tinglysning af samme retsforhold mellem samme parter

Et ejerskifte af to ejendomme mellem samme køber og sælger kan tinglyses i ét og samme skøde (samme anmeldelse) i det digitale tinglysningssystem.

Vælger parterne af praktiske årsager at oprette og tinglyse et skøde for hver af de to ejendomme, skal der betales 1.850 kr. i grundafgift på begge skøder (samt variabel afgift), da forholdet herefter falder uden for TAL § 9.

Erklæringer

Det er også en betingelse for afgiftsfritagelse efter TAL § 9, at der på dokumentet afgives erklæring om, at tinglysningen foretages som led i én samlet tinglysning.

Erklæringerne har følgende ordlyd:

  • Pantsætning: " Anmelder erklærer, at tinglysning sker som en del af en samlet pantsætning/påtegning. Grundafgiften er betalt samtidig med anden tinglysning vedrørende samme anmeldelse. Dato-løbenr.".
  • Ejerskifte: "Anmelder erklærer, at påtegning/dokument skal tinglyses som led i en samlet overdragelse, der omfatter flere ejendomme. Grundafgift er betalt samtidigt med anden tinglyst påtegning/dokument vedrørende samme anmeldelse. Dato-løbenr.".
  • Servitut: "Denne servitut tinglyses som en del af en samlet servitut på ejendommen. Afgift er betalt samtidig med anden tinglysning vedrørende samme servitut. Dato-løbenr.".

Se TALbek § 35, stk. 1-3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentar
Skatterådet

SKM2013.405.SR

Skatterådet bekræfter, at der ved tinglysning efter TAL § 6 a af adkomstændringer på flere forskellige ejendomme i forbindelse med omdannelsen af et ejendomsselskab til et P/S, alene skal betales én afgift på 1.400 kr. (nu 1.660 kr.) (dagældende satser), såfremt alle tinglysningerne vil være et led i et samlet ejerskifte/ omdannelse, som bygger på samme retsforhold mellem parterne, jf. TAL § 9.