Dato for udgivelse
21 nov 2014 13:04
SKM-nummer
SKM2014.794.SANST
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-5790110
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Udenlandsk firmabil, afgiftsfritagelse, registreringsafgift
Resumé

Skatteankestyrelsen har stadfæstet SKATs afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil, da der ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for erhvervsmæssig kørsel i udlandet i et omfang, der berettiger til afgiftsfritagelse.

 

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven §§ 1 og 3 A

Henvisning

-

SKAT har tilbagekaldt tilladelse til afgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil og opkrævet registreringsafgift med 495.482 kr. Det afgiftspligtige beløb er fastsat af Motorcenter i Y1.

Skatteankestyrelsen stadfæster SKATs afgørelse.

Faktiske oplysninger
SKAT har den 1. juni 2011 givet klageren tilladelse til afgiftsfritagelse ved kørsel i udenlandsk firmabil i Danmark med en Volvo XC 60 med, ejet af H1, der er et selskab fra Y2 ejet af klageren.

Ved ansøgningen var oplyst, at bilen var en normal personvogn, der skulle bruges som sælgerbil. Af arbejdsgivererklæring fremgår, at bilen skal anvendes til persontransport, og at både kilometer- og dagskriteriet vil være opfyldt.

Klageren har været ansat på fuld tid i det danske selskab H2 A/S. Klageren har over for SKAT oplyst, at hans arbejde i H2 A/S har bestået i telefonpasning og kontorarbejde - herunder indkøb og salg af maskiner. Af notat fra SKAT fremgår, at selskabet er ejet af klageren gennem et holdingselskab, samt at klageren har modtaget løn fra selskabet for 74 timer hver 14. dag.

Klageren har videre oplyst, at han gennem H1 prøver at sælge brugte maskiner fra Danmark i østlandene - gerne udrangerede maskiner fra H2 A/S, men også andre. Der er ikke andre ansatte i selskabet.

Klageren har ved breve af 18. maj 2013 og 20. juni 2013 til SKAT oplyst, at der ikke er udarbejdet kørselsregnskab, da dette ikke har været et krav fra myndighederne i Y2. Han har videre oplyst, at der i perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 er kørt 45.200 km i bilen. Der er kørt Y3-Danmark ca. 4.500 km 9 gange.

Der er fremlagt kopi af 6 fakturaer udstedt af H1 til G1 i Y4 i 2012 på i alt 30.400 EUR.

Der er fremlagt kopi af fakturaer vedrørende udleje af bilen til T.M. i Y3 i perioden 1. januar til 30. september 2012. Bilen har været udlejet 8 dage i januar, 17 dage i februar, 27 dage i marts, 30 dage i april, 24 dage i maj, 18 dage i juni, 12 dage i juli, 18 dage i august og 15 dage i september.

Klageren har overfor SKAT oplyst, at han i 2012 var i Y2 15-20 dage om måneden. Dette er understøttet af kontoudskrifter. Klageren har udført opsøgende salgsarbejde. Klagerens repræsentant har oplyst, at den pågældende bil har været anvendt til dette arbejde samt til at fragte de af H1 solgte maskiner til Y2.

SKATs afgørelse
Tilladelse til afgiftsfritagelse er tilbagekaldt, og der er opkrævet registreringsafgift.

Klageren har ikke opfyldt betingelserne for afgiftsfritagelse i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5.

Et motorkøretøj, der stilles til rådighed for en herboende arbejdstager af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, samt køretøjer, der af en herboende selvstændig erhvervsdrivende, som er etableret eller udfører tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, anvendes til brug for udførelsen af den selvstændige erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land, skal ikke afgiftsberigtiges, medmindre motorkøretøjet i det væsentlige skal anvendes varigt i Danmark, eller faktisk anvendes på denne måde.

Man skal altså være herboende arbejdstager og ansat i et udenlandsk firma eller være selvstændig erhvervsdrivende og udføre grænseoverskridende aktiviteter i et andet EU/EØS-land.

Klagerens arbejde i H1 i Y2 er af så ringe omfang, at kravet om reel og faktisk beskæftigelse ikke er opfyldt og arbejdstagerbegrebet i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, er derfor ikke opfyldt.

Der er lagt vægt på, at klageren er ansat i H2 A/S på 37 timer om ugen, at hans arbejde består af telefonpasning og kontorarbejde, samt indkøb og salg af maskiner for H2 A/S i Y2 eller Y4 samt at der er fremlagt 6 fakturaer fra 2012 udstedt af H1 til G1 på i alt 30.400 EUR, som svarer til ca. 230.000 kr. Der er endvidere lagt vægt på, at bilen ifølge fakturaer har været lejet ud til advokat T.M. i perioden fra den 1. januar 2012 til den 30. september 2012, og at klageren i perioden 31. november 2011 til 22. juni 2012 har kørt i alt 9 transporter/ture til 4.500 km. pr. stk. til Y2 og at der ikke er udarbejdet kørselsregnskab.

Klageren har endvidere ikke haft et kørselsmønster, hvor han har kørt erhvervsmæssigt i udlandet i et omfang, som lovens § 1, stk. 5 og 6, foreskriver. Kørsel i forbindelse med arbejdet for H2 A/S i Danmark tæller ikke med i opgørelse over anvendelse af bilen - heller ikke selvom der er tale om udenlandsk erhvervskørsel. Arbejde udført for herboende kunder, anses ikke for udførelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land, uanset at arbejdet er udført i et andet land.

Klagerens opfattelse
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at tilladelsen opretholdes og at registreringsafgiften nedsættes til 0.

Betingelserne i registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, er opfyldt. Køretøjet skal ikke anvendes varigt i Danmark og er heller ikke anvendt på denne måde.

Klageren udfører reelt arbejde for selskabet H1.

Køretøjet er hovedsagelig anvendt uden for Danmark, og det er alene anvendt af klageren i det omfang, der er fragtet maskiner til Y2. Denne transport har ikke været i interesse af det danske selskab H2 A/S, men udelukkende i selskabet fra Y2's interesse. Der er altså ikke tale om udenlandsk erhvervskørsel for det danske selskab.

Arbejdet er ikke udført for danske kunder eller i deres interesse, idet klageren naturligvis har handlet i bedst mulig interesse for H1. Klagerens opgave har netop ikke været at formidle kontakt fra danske kunder til H1, men at skabe kontakt fra H1 til mulige danske sælgere af maskiner.

At klageren er ansat i det danske selskab, udelukker naturligvis ikke, at han i samme periode - hvilket er sket - har udført reelt arbejde for H1.

Klageren er naturligvis ikke interesseret i at svare afgift af det af H1 ejede køretøj fra Y2, og særligt ikke når køretøjet hovedsagligt anvendes uden for Danmark til udførelse af arbejde for selskabet i Y2.

Det fremgår af udskrift af H1's bankkonto, at der har været aktivitet i selskabet i begge år - herunder indtægter fra salg af maskiner. Der kan blandt andet henvises til de indbetalinger, der er foretaget fra både H2 A/S samt klagerens bankkonto, idet der er tale om kontantbetalinger, som klageren har modtaget fra kunderne i Y2 for derefter at overføre dem til H1's bankkonto. Dette har gjort sig gældende i både 2011 og 2012.

Regnskabet for H1 for 2012 underbygger klart aktiviteten i selskabet - herunder blandt andet at der er sket en væsentlig fremgang fra 2011 til 2012, hvilket netop underbygger aktiviteten i selskabet.

Man har også i Y2 været ramt af krisen, og der har derfor ikke været det store salg, der har ført til overskud, men dog en udvikling. Det tager tid at bygge et selskab op, men klageren er af den opfattelse at være godt på vej. Henset til resultaterne har det naturligvis ikke været muligt at udbetale løn til klageren, hvorfor der ikke er fremsendt lønsedler for perioden.

Skatteankestyrelsens afgørelse
Det følger af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4, sammenholdt med lovens § 3a, stk. 1 og 2, at SKAT efter ansøgning kan tillade, at et motorkøretøj, der stilles til rådighed af en herboende arbejdstager af en virksomhed med hjemsted eller fast forretningssted i et andet EU/EØS-land, ikke skal afgiftsberigtiges, medmindre motorkøretøjet i det væsentlige skal anvendes varigt i Danmark eller faktisk anvendes på denne måde.

Af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 5, fremgår, at et køretøj anses for at skulle anvendes i det væsentlige varigt i Danmark eller faktisk være blevet anvendt på denne måde, såfremt motorkøretøjet inden for en 12-måneders periode skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindst 183 dage i Danmark og motorkøretøjet inden for en 12-måneders periode kilometermæssigt i erhvervsmæssig henseende i udlandet skal anvendes eller faktisk er blevet anvendt mindre end den samlede kilometermæssige private og erhvervsmæssige kørsel i Danmark.

Af bestemmelsens stk. 6, fremgår blandt andet, at kørsel i Danmark omfatter både privat og erhvervsmæssig kørsel. Kørsel i udlandet omfatter alene erhvervsmæssig kørsel. Til erhvervsmæssig kørsel i udlandet henregnes også kørsel til og fra bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del af kørslen, der foregår i Danmark.

Af dagældende bekendtgørelse om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (bkg. nr. 350 af 25. marts 2013 - tidligere bkg. nr. 1127 af 13. november 2006) fremgår vedrørende afgiftsfritagelsen for firmabiler:

Told- og skatteforvaltningen kan efter udløbet af hver 12-månders periode kræve bevis for, at forholdet har været omfattet af registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5.

Klageren anses ikke på tilstrækkelig vis at have dokumenteret, at den erhvervsmæssige kørsel i udlandet har haft et sådant omfang, at betingelserne for afgiftsfritagelse efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 4 og 5 modsætningsvist, er opfyldt.

Der er herved lagt vægt på, at der hverken er fremlagt kørebog, GPS-udskrifter, kontrakter eller lignende, der kan dokumentere eller sandsynliggøre kørsel i tilstrækkeligt omfang. De fremlagte fakturaer mv. anses ikke at dokumentere kørsel i den pågældende bil.

SKATs tilbagekaldelse af tilladelsen og pålæggelse af registrerings- og registreringsafgiftspligt, anses således for berettiget.

SKAT afgørelse stadfæstes.