Dato for udgivelse
07 Nov 2014 10:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Oct 2014 14:24
SKM-nummer
SKM2014.770.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, B-2314-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Husstand, folkeregister, adressetilmelding, bevisførelse, boligforhold
Resumé

Sagen drejede sig ligesom for byretten om, hvorvidt appellanten skulle have nedsat sin skattepligtige indkomst for indkomståret 2004 med kr. 161.174.

Appellanten gjorde gældende, at beløbet på kr. 161.174 udgjorde en skattefri ejendomsavance, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, idet appellanten gjorde gældende, at ejendommen i hans ejertid havde tjent til bolig for ham og hans ægtefælle.

Byretten havde lagt til grund, at appellanten havde afgivet skiftende forklaringer om sagens faktiske forhold i relation til hans og ægtefællens boligforhold, og pålagde derfor appellanten en skærpet bevisbyrde for, hvorvidt den omtvistede ejendom havde tjent til bolig for ham og hans ægtefælle i perioden, hvor appellanten havde ejet ejendommen.

Byretten fandt ikke, at appellanten ved de stedfundne vidneforklaringer fra naboer mv. havde løftet den skærpede bevisbyrde. Byretten lagde i øvrigt også vægt på, at appellanten ikke havde besvaret Skatteministeriets opfordring om at fremlægge dokumentation for forbrug af el mv. for en anden ejendom, som appellanten også ejede i den omtvistede periode, og som appellanten gjorde gældende var ubeboet i den omtvistede periode.

For landsretten fremlagde appellanten en række yderligere kvitteringer for kontantbetaling af benzin og diesel, indkøb foretaget i nærheden af eller til brug for den omtvistede ejendom, post modtaget på den omtvistede adresse samt en lægejournal, som viste, at appellanten i den påståede ejerperiode havde været til lægen i nærheden af den omtvistede ejendom.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsretten bemærkede, at den for landsretten yderligere bevisførelse ikke kunne føre til andet resultat.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.H.2.1.15.7

Appelliste

Parter

A
(advokat Diana Drage Østgård)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Peter-Michael Marskot Engstrøm)

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, M. Stassen og Henrik Westermann Jørgensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 27. juni 2013 (BS 1-1944/2011) er anket af A med påstand som for byretten om, at hans kapitalindkomst for indkomståret 2004 nedsættes med 161.174 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

A har for landsretten fremlagt kopi af korrespondance i perioden fra den 1. april 2001 til den 12. august 2003 mellem ham og blandt andet hans bank, forsikringsselskaber, arbejdsgiver og offentlige myndigheder stilet til og fra adressen ...1.

A har videre fremlagt blandt andet aflæsningskort fra samme periode vedrørende forbrug af vand og el til ejendommen ...1 og forbrug af vand til ejendommen ...2, følgesedler vedrørende leverancer til ejendommen ...1, kvitteringer fra ...6 postkontor og udskrift af hans lægejournal fra Lægehuset i ...7, hvoraf fremgår, at han fire gange i perioden fra den 13. december 2001 til den 10. september 2002 har været til konsultation i lægehuset.

A har for landsretten endvidere fremlagt kopi af kvitteringer for indkøb i nærheden af ...1 af værktøj, materialer m.v. og dagligvarer i perioden.

A har endelig for landsretten fremlagt en yderligere erklæring fra en beboer på ...1, som bekræfter, at han og hans hustru har boet på adressen ...1 fra 1. april 2001 til august 2003.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende partsforklaring af A, som har forklaret blandt andet, at han og hans familie flyttede ind i ejendommen ...1 den 1. april 2001 og ikke 2003, som det fremgår af hans forklaring for byretten. I ejendommen ...2 er der kun én lejlighed på 2. sal. Han købte ejendommen ...1, fordi han og hans hustru ved pensionering gerne ville bo på landet sammen med deres søn og dennes familie. Sønnen og hans familie boede i lejligheden ...2, 2. sal, som kun var på 63 m², så da lejeren af ...1 misligholdt lejemålet og blev sat ud, kunne sønnen og dennes familie flytte til denne ejendom. Han meldte adresseforandring til Folkeregistret. Han oplyste arbejdsgiver, sine lejere i ...2, bekendte m.v., at han var flyttet til ...1. I begyndelsen kendte han ikke nogen i ...5, men efterhånden lærte han flere at kende, blandt andet naboer. Han og hans hustru har i flere år deltaget i vejfester på ...1. Han har selv malet, tapetseret, repareret m.v. i ejendommen ...1. Han mener, at han hos GF-Forsikring havde en indboforsikring dækkende ...1. Han og hans hustru havde 63-65 m² på 1. sal i ejendommen ...1, og de delte køkken og toilet og bad i stueetagen med deres søn og dennes familie. Han har købt dagligvarer m.v. Han og hans hustru har altid købt kontant. Han købte en havepavillion, så hans svigerdatter kunne tørre tøj. Efter den 1. april 2001 har han ikke overnattet i lejligheden ...2. Han kørte i perioden efter den 1. april 2001 næsten dagligt til ...3, enten med kassevogn på diesel eller benzinbil. Han forsøgte at udleje stuelejligheden ...2, men det var vanskeligt at finde en ordentlig lejer. Han har malet m.v. i lejligheden ...2, 2. sal, hvortil de flyttede tilbage i august 2003 for, som forklaret, at hjælpe deres datter. Hans datter fødte i april 2002, hvorefter hun fik en fødselspsykose. Da hendes mand efter fire uger skulle passe sit arbejde og derfor ikke kunne passe børn, trådte han og hans kone til. Omkring juletid 2002 besluttede de at blive og hjælpe nogle måneder mere. Det var meningen, at deres tilbageflytning til ...2 kun skulle være midlertidig. Det er korrekt, at han i de tre første måneder boede i campingvognen på ...1. Det er derfor ikke, som anført i hans forklaring i byrettens dom, rigtigt, at han i den periode ikke kørte til ...1. Når han i den periode overnattede i ...3, var det i lejligheden ...2, st. Han tænkte ikke over, at hans hustru i perioden 1. april 2001 - 10. august 2003 modtog post på adressen ...2, herunder skattepapirer.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten, herunder korrespondance stilet til og fra ejendommen ...1, kvitteringer for indkøb foretaget i nærheden af eller til brug for ejendommen samt oplysningerne om vandforbrug i E/F ...2, har A godtgjort, at ejendommen ...1 i perioden fra den 1. april 2001 til den 10. august 2003 har tjent som bolig for ham eller hans husstand i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Landsretten er således enig i byrettens resultat og stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 30.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed i landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.