Dato for udgivelse
31 Oct 2014 15:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Oct 2014 13:55
SKM-nummer
SKM2014.752.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5645626
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Elektricitet, nedsat elvarmesats
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan opnå nedsat elvarmesats i en bolig, der ifølge BBR registreringen anvender naturgas som opvarmningskilde. Spørger anvender supplerende elvarme i boligens tagetage. Ifølge elafgiftslovens § 6, stk. 1, kan der opnås nedsat elvarmesats i elopvarmede helårsboliger, hvorved forstås, at elvarmeinstallationen skal være hovedvarmekilde i boligen.

Hjemmel

Elafgiftsloven § 6, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger

Reference(r)

Elafgiftsloven § 6, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit E.A.4.3.6.2

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at der ikke skal stilles krav om, at elektricitet skal være det primære opvarmningsmiddel for at få adgang til nedsat elvarmesats, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 1? 

Svar

  1.  Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har henvendt sig til elnetselskabet i forbindelse med, at han er blevet opmærksom på muligheden for at få reduceret elafgiftssats for elforbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år i elopvarmede helårsboliger, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 1.

Følgende fremgår af spørgers BBR registreringer:

Energioplysninger

Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Opvarmningsmiddel: Naturgas

Supplerende varme: Elovne, elpaneler

Bemærkning for bygning

Opvarmning: elvarme i tagetagen

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at der er ret til nedsat elvarmesats for forbrug, der overstiger 4.000 kWh årligt i elopvarmede helårsboliger.

Det juridiske grundlag

Lovgrundlaget er lovbekendtgørelse nr. 310 af 1. april 2011 med senere ændringer (elafgiftsloven) samt bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986.

Af elafgiftslovens § 6 fremgår:

§ 6. Af forbrug af elektricitet i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 41,9 øre pr. kWh (2015-niveau) af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift på 84,7 øre pr. kWh (2015-niveau).

Stk.2. Satserne i stk. 1 med undtagelse af 4,6 øre pr. kWh reguleres efter § 32 a i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. I 2014 er satserne dog som anført i bilag 2.

Stk.3. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 og 2.

Af bestemmelsen fremgår, at der skal være tale om en elopvarmet helårsbolig.

Det defineres ikke hvilke kriterier, der lægges til grund for dette.

I tilknytning til elafgiftsloven er der udstedt en bekendtgørelse. Bekendtgørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger nr. 456 af 10. juli 1986.

Heraf fremgår:

§ 1. For at elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 1, skal boligenheden være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig.

Stk. 2. Kun forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats.

§ 2. Det påhviler virksomhederne, som er registreret efter elafgiftsloven (elforsyningsselskaberne), at registrere de elinstallationer, der er installeret i boliger, der opfylder betingelsen efter § 1.

Stk. 2. Registrering foretages efter anmodning fra den, der hæfter for betaling af el leverancen. Anmodningen skal fremsættes over for elforsyningsselskabet, der indhenter attestation efter § 3.

Stk. 3. Anmodningen skal fremsættes på en attest som den i bilaget gengivne eller på anden skriftlig måde, der indeholder de i attesten angivne oplysninger.

Af bilaget til bekendtgørelse 456 fremgår:

...

Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger

1. Herved anmodes om, at nedennævnte bolig bliver registreret hos mit elselskab og i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmet helårsbolig, dvs. helårsboligen har en af de under punkt 4 nævnte elvarmeinstallationer som hovedopvarmningskilde.

Det er spørgers opfattelse, at i dette tilfælde, hvor huset har elvarme i tagetagen, skal spørgsmålet om, hvilken energikilde, der anvendes til opvarmning ikke ske på samme måde som, hvis der er tale om et stort fladt parcelhus.

Huset bør registreres som havende to selvstændige og ligeværdige opvarmningsformer, der opvarmer omtrent samme antal kvadratmeter. Opvarmning bruges mest om vinteren, og da der er tale om to nogenlunde lige store opvarmede arealer i stueetagen og tagetagen, må der kunne anlægges en helhedsbetragtning, som tilgodeser denne opdeling.

Registreringen i BBR er fejlbehæftet for så vidt angår "elovne". Der er ingen opvarmning med elovn. Der anvendes elektriske radiatorer i tagetagen.

Det fremgår ikke af elafgiftsloven eller bekendtgørelsen om nedsat elvarmesats, at el skal være hovedopvarmningskilde, for at der er tale om en elopvarmet helårsbolig. Det defineres ikke i reglerne, hvilke kriterier, der lægges til grund for en elopvarmet helårsbolig.

I øvrigt er det spørgers opfattelse, at helårsboligen med naturgas som hovedopvarmningskilde og elopvarmning i tagetagen, må kunne sidestillede med en opvarmet helårsbolig med solceller installeret på taget, og som har ret til nedsat elvarmesats, idet der efter spørgers opfattelse ikke er stor forskel på de to situationer.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at der ikke skal stilles krav om, at elektricitet skal være det primære opvarmningsmiddel for at få adgang til nedsat elvarmesats, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 1.

Lovgrundlag

Elafgiftslovens § 6,

Af forbrug af elektricitet i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales en afgift på 41,9 øre pr. kWh (2015-niveau) af den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt. Af andet forbrug af elektricitet betales en afgift på 84,7 øre pr. kWh (2015-niveau).

(...)

Stk.3. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 og 2.

Bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger

I medfør af § 6, stk. 2, og § 15, stk. 2, i lov om afgift af elektricitet, jfr. lovbekendtgørelse nr. 604 af 28. juni 1986, fastsættes:

§ 1. For at elektricitet til opvarmning af helårsboliger kan afgiftsberigtiges efter den særlige sats for elvarme i elafgiftslovens § 6, stk. 1, nr. 1, skal boligenheden være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårsbolig.

Stk. 2. Kun forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt pr. boligenhed kan afgiftsberigtiges efter den særlige elvarmesats.

§ 2. Det påhviler virksomhederne, som er registreret efter elafgiftsloven (elforsyningsselskaberne), at registrere de elinstallationer, der er installeret i boliger, der opfylder betingelsen efter § 1.

Stk. 2. Registrering foretages efter anmodning fra den, der hæfter for betaling af elleverancen. Anmodningen skal fremsættes over for elforsyningsselskabet, der indhenter attestation efter § 3.

Stk. 3. Anmodningen skal fremsættes på en attest som den i bilaget gengivne eller på anden skriftlig måde, der indeholder de i attesten angivne oplysninger.

Bilaget

(...)

Registrering af elvarmeinstallationer i helårsboliger

  1. Herved anmodes om at nedennævnte bolig bliver registreret hos mit elselskab og i Bygnings- og Boligregistret som elopvarmet helårsbolig, dvs. helårsboligen har en af de under punkt 4 nævnte elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde. 
  2. (...) 
  3. (...) 
  4. Boligens elvarmeinstallation er: (sæt kryds) 

Elradiator - paneler eller lign. Elvarmekedel

Elvarmepumpe Andet

Forarbejder

L 82 - Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet med flere love (..., nedsættelse af elvarmeafgiften, ... - Afgifts- og konkurrencepakken) frem-sat den 16. november 2012 og vedtaget ved lov nr.1395 af 23. december 2012,

Følgende fremgår af de almindelige bemærkninger:

3.3.1. Gældende ret

Elopvarmede helårsboliger kan opnå en reduktion i energiafgiften af forbruget af elektricitet (elvarmeafgift) for den del af elforbruget, der overstiger 4.000 kWh årligt, hvis boligen er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) som elopvarmet helårsbolig, herunder opvarmet som helårsbolig ved hjælp af eldrevne varmepumper. (...)

3.3.2. Lovforslaget

(...)

For 2013 foreslås elvarmeafgiften nedsat med 29,3 øre pr. kWh. fra 52,6 øre pr. kWh til 23,3 øre pr. kWh for forbrug af elektricitet anvendt til opvarmning af helårsboliger. (...)

Følgende fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser

(...)

For boliger er det en betingelse for anvendelse af satsen for elvarmeafgift, at boligen er registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) som elopvarmet helårs-bolig, herunder opvarmet som helårsbolig ved hjælp af eldrevne varmepumper. De nærmere betingelser for registrering af en bolig som elopvarmet helårsbolig fremgår af bekendtgørelse nr. 456 af 10. juli 1986 om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger. (...)

Begrundelse

Der betales en nedsat sats for forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i elopvarmede helårsboliger, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 1.

De nærmere betingelser for registrering i BBR som elopvarmet helårsbolig af bekendtgørelse nr. 456.

Betingelserne i bekendtgørelse nr. 456 er:

§ 1: boligen skal være registreret i BBR som en elopvarmet helårsbolig.

§ 2: anmodning om nedsat elvarmesats skal sendes til kundens elnetselskab på en attest, der indeholder oplysninger svarende til bilaget til bekendtgørelsen.

Af attestens punkt 1 fremgår det, at helårsboligen skal have elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde. Kunden attesterer ved udfyldelse af ansøgningen til elnetvirksomheden om nedsat elvarmesats, at boligen har elvarmeinstallationer som hovedvarmekilde.

Det fremgår af skatteministerens svar i SAU 2013-14 Alm.del på spørgsmål 363, at SKATs praksis følger registreringen i BBR.

SKAT har indhentet oplysninger om fremgangsmåde ved registreringer af helårsboliger i BBR som elopvarmede og har modtaget følgende bidrag fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som er ansvarlig for BBR-registreret:

"I forhold til BBR-registrering stilles krav om, at kommunen skal registrere to oplysninger om bygningens primære opvarmning: 

  • Primære varmeinstallation og det 
  • Opvarmningsmiddel, der anvendes hertil. 

Kommunen har herudover mulighed for at registrere oplysning om en sekundær varmekilde, ligesom der er mulighed for at give supplerende oplysninger på notatlinjer. Disse oplysninger er frivillige for kommunen at registrere og bruges ikke i landsdækkende sammenhæng som fx administrationen af elvarmeafgiftsreduktion. 

BBR-registreringen har siden 1980erne hvilet på BBR-instruksen, hvoraf det fremgår, at der i BBR skal registreres:

  • dén primære varmeinstallation, der opvarmer den største del af bygningen. 
  • dét opvarmningsmiddel, der anvendes mest. 

Det er imidlertid ufravigeligt, at de to oplysninger skal beskrive den samme (primære) opvarmning af bygningen. I de tilfælde, hvor to eller flere opvarmningsmetoder kandiderer til at være bygningens primære opvarmning, må der derfor anlægges en helhedsbetragtning.

Der lægges ved denne betragtning vægt på den varmeinstallation, der har mest gennemgribende karakter i bygningen, fx centralvarmeanlæg med enten et vandbårent radiatorsystem eller et varmluftcirkulationssystem, fremfor elradiatorer eller luft-til-luft varmepumper. Dette betyder normalt, at fast tilsluttede varmeinstallationer (typisk baseret på naturgas, fjernvarme, fyringsolie eller automatisk fremført biomasse), registreres forud for mere løst tilknyttede (ofte eldrevne) løsninger.

Indeholder en bygning eksempelvis et aktivt oliefyr, naturgasfyr eller fjernvarmeveksler tilsluttet enten et vandbårent radiatorsystem eller et varmluftcirkulationssystem samt eldrevne luft-til-luft varmepumper, vil bygningen altid skulle registreres i BBR med opvarmningsmiddel fyringsolie, naturgas eller fjernvarme fremfor elektricitet. Dette uanset de respektive forbrugsmængder.

I tilfælde, hvor den samme konkrete varmeinstallation i bygningen betjener sig af flere energikilder registreres det opvarmningsmiddel, der anvendes mest til bygningens opvarmning. Et typisk eksempel er et centralvarmeanlæg, der er baseret på en eldreven luft-til-vand varmepumpe, der i kolde perioder understøttes af et oliefyr. Her vil opvarmningsmidlet normalt skulle registreres som fyringsolie, der regnes for den egentlige kilde til bygningsopvarmning i kolde perioder. Dette uanset, at bygningens årlige energiforbrug af fyringsolie eventuelt skulle være lavere end det årlige energiforbrug af elektricitet. I tilfælde, hvor bygningsejer kan godtgøre, at centralvarmeanlægget altovervejende er eldrevet og, at oliefyret kun henstår som en nødforanstaltning / frostsikring, kan der anlægges en helheldsbetragtning, der tager hensyn hertil. Som pejlemærke bør forbruget af fyringsolie i sådanne tilfælde ikke overstige omkring 200 liter årligt."

Det er registeringen i BBR, der er afgørende for retten til at få nedsat elvarmesats. Det er SKATs opfattelse, at spørger ikke opfylder bekendtgørelsens betingelser for at få nedsat elvarmesats, idet boligen ikke er registreret i BBR som elopvarmet helårsbolig. Det fremgår af spørgers BBR registrering, at boligen alene har elovne og elpaneler som supplerende varmekilder, mens hovedopvarmningskilden er naturgas.

Spørger kan ikke få nedsat elvarmesats for elforbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år, jf. elafgiftslovens § 6, stk. 1, idet boligen ikke opfylder betingelserne i bekendtgørelse nr. 456 om at være registreret hos BBR med oplysninger om, at helårsboligen er elopvarmet, hvorved forstås, at elvarmeinstallationen skal være hovedvarmekilde i boligen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.