Dato for udgivelse
29 Oct 2014 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Oct 2014 10:46
SKM-nummer
SKM2014.744.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-1468-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Bilhandel, salgsopgørelse, annonceavis, Blå,
Resumé

Sagen vedrørte alene spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelser af skatteyderens skattepligtige indkomst for 2005-2007.

Skatteyderen, der var lønmodtager, drev i sin fritid virksomhed med køb og salg af brugte biler og reservedele. SKAT kunne ved et kontrolbesøg på skatteyderens bopæl og en efterfølgende henvendelse til Den Blå Avis konstatere, at salget dels var foregået via Den Blå Avis, dels på andre måder end via Den Blå Avis.

Ved den skønsmæssige opgørelse af skatteyderens salg af biler, tog SKAT alene udgangspunkt i de salg, der kunne konstateres gennem Den Blå Avis, og forhøjede hans indkomst svarende til en skønnet bruttoavance på kr. 3.600,- ekskl. moms pr. annonceret bil.

Byretten anførte, at selvom det ikke kunne udelukkes, at enkelte af de biler som skatteyderen havde solgt via Den Blå Avis var solgt uden vederlag eller brugt privat, måtte dette sammenholdes med, at der utvivlsomt var sket salg af biler fra skatteyderens privatadresse, som SKAT ikke havde medtaget i skønnet. Byretten fandt endvidere, det var uden betydning, at der ikke var udarbejdet privatforbrugsberegning.

På den baggrund havde skatteyderen ikke godtgjort, at SKATs skøn skulle føre til et urimeligt resultat eller hvile på et forkert grundlag, og Skatteministeriet fik medhold i frifindelsespåstanden.

Landsretten stadfæstede byrettens dom i henhold til grundene. (Stadfæstelse af SKM2013.519.BR).

Reference(r)

Skattekontrolloven § 5, stk. 3
Skattekontrolloven § 3, stk. 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 A.B.5.3

Appelliste

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen)

Afsagt af landsdommerne 

Hans-Jørgen Nymark Beck, Mogens Heinsen og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 4. juni 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 1-272/2012).

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sine påstande for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har principalt påstået dommen stadfæstet, subsidiært påstået ansættelsen af As skattepligtige indkomst for indkomstårene 2005, 2006 og 2007 til fornyet behandling hos skattemyndighederne.

Forklaringer

A har afgivet supplerende forklaring for landsretten.

A har supplerende forklaret, at han på mødet hos SKAT i 2008 fik fortjenesten på 3.600 kr. pr. bil præsenteret. Han protesterede og henviste til, at mange af bilerne var solgt for familie og venner, men det hjalp ikke. Den Mercedes, han købte i 2006 og videresolgte samme år, tabte han 25.500 kr. på. Det var en bil til privat brug. Rigtig mange af de biler, han har solgt, og som fremgår af den fremlagte liste, er solgt for under 4.000 kr. Det er jo også således, at mange af bilerne er solgt til lavere priser, end de oprindeligt blev udbudt til. Den bil, der er på side 228 i ekstrakten, blev solgt i 2003, dvs. forud for de indkomstår, denne sag vedrører. Bilerne på siderne 229 og 230 i ekstrakten er købt i tidligere år, men sat til salg i 2006 og 2007. Hans privatforbrug har været det samme gennem årene.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald sammenholdt med parternes påstande skal A betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 20.000 kr.

Beløbet, der er til dækning af udgifter til advokatbistand, er inkl. moms, da Skatteministeriet ikke er momsregistreret. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet lagt vægt på sagens økonomiske værdi og dens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t:

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 20.000 kr.

De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8 a, skal betales inden 14 dage.