Dato for udgivelse
27 nov 2014 15:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 sep 2014 08:15
SKM-nummer
SKM2014.805.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Retten i Aarhus, BS 1-269/2014
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Udførsel, dokumentation
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren kunne anses for at have dokumenteret, at et antal brugte køretøjer kunne anses for udført fra landet, og at betingelserne for udbetaling af afgiftsgodtgørelse af køretøjerne i henhold til registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c dermed var opfyldt. Det var ubestridt, at køretøjerne var afmeldt fra køretøjsregisteret. Retten fandt ikke, at de i sagen fremlagte fakturaer udgjorde tilstrækkelig dokumentation for udførslen, lige som de under sagen afgivne forklaringer fra sagsøgeren og en af køberne af bilerne var forbundet med en sådan usikkerhed om handlerne og påtegningerne på fakturaerne om handlerne, at fakturaerne heller ikke på dette grundlag kunne anses som fornøden dokumentation. Forklaringerne var i øvrigt ikke understøttet af objektive bevisdokumenter for udførslen, så som fragtdokumenter, vognmandskvitteringer eller lignende.

Retten lagde videre vægt på, at erhvervelserne af flere af bilerne var bestridt over for de tyske afgiftsmyndigheder af den tyske virksomhed, der fremstod som køber af bilerne på de fremlagte fakturaer, og på, at denne bestridelse ikke senere var berigtiget af virksomheden over for de tyske myndigheder.

På denne baggrund fandt retten det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at bilerne var udført af landet. Den udbetalte eksportgodtgørelse var derfor med rette krævet tilbagebetalt af SKAT. Byretten fulgte dermed landsrettens retsanvendelse i SKM2014.428.VLR.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven § 7 b, stk. 1
Registreringsafgiftsloven § 7 c, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 E.A.8.1.6

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Vestre Landsret og har fået SKM2017.86.VLR

Appelliste

Parter

A
(advokatfuldmægtig Henrik Rahbek)

mod

Skatteministeriet
(advokat David Auken)

Afsagt af byretsdommer 

Marianne Svendsen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om A opfylder betingelserne for at få godtgjort registreringsafgift i forbindelse med udførsel af biler af Danmark i 2008 i medfør af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1 og § 7 c, stk. 1.

Sagsøgeren, A, har principalt påstået sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, at der ikke er grundlag for at opkræve virksomheden H1 v/A kr. 194.494 i registreringsafgift for salg faktureret til G1 Auto samt kr. 130.885 i registreringsafgift for salg faktureret til G2 Automobiler.

A har subsidiært påstået Skatteministeriet tilpligtet at anerkende, at opkrævningen af registreringsafgift for virksomheden H1 v/A vedrørende salg faktureret til henholdsvis G1 Auto og G2 Automobiler hjemvises til fornyet behandling ved SKAT.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen 

Ved Landsskatterettens afgørelse af 20. december 2013 blev SKATs opkrævning af for meget udbetalt registreringsafgift (eksportgodtgørelse) vedrørende salg, faktureret til G1 Auto, med 238.578 kr. nedsat med 44.084 kr. til 194.494 kr.

Endvidere blev SKATs opkrævning af for meget udbetalt registreringsafgift (eksportgodtgørelse) vedrørende salg, faktureret til G2 Automobiler, med 175.475 kr. nedsat med 44.590 kr. til 130.885 kr.

Af Landsskatterettens afgørelse fremgår blandt andet:

"...

Landsskatterettens afgørelse 

Klageren, A, har siden 15. april 2006 drevet virksomheden H1, fra hvilket tidspunkt virksomheden har været momsregistreret. Virksomheden er i Det centrale virksomhedsregister registreret som enkeltmandsvirksomhed under cvr.nr. ... , og med adressen ...1.

Virksomhedens aktivitet består i salg af biler (eksport), salg af telekort og pengeoverførsler idet virksomheden fra 2008 er tilsluttet Western Union, køb og salg af valuta og udlån af penge.

SKAT har ved afgørelse af 6. maj 2010 udover yderligere momstilsvar afkrævet klageren for meget tilbagebetalt registreringsafgift (eksportgodtgørelse) i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 4, med 630.932 kr., med følgende begrundelse:

"...

Ved anmeldelse af biler til eksport for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) er det i flere tilfælde oplyst, at bilerne har kørt færre kilometer end det faktiske. (...) Ved omberegning på grundlag af det faktiske antal kørte kilometer er det beregnet, at der er tilbagebetalt i alt 201.452 kr. for meget i registreringsafgift (eksportgodtgørelse).

Som dokumentation for eksporterede biler er der fremlagt kopi af salgsfakturaer til udenlandsk køber, som benægter købet (...). Da den fremlagte dokumentation for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) derfor anses for at være mangelfuld, er det beregnet, at der er tilbagebetalt 254.005 kr. for meget i registreringsafgift (eksportgodtgørelse).

Ved salg af biler til udenlandsk køber, som ikke ses momsregistreret (...) er der tilbagebetalt registreringsafgift (eksportgodtgørelse). Da den fremlagte dokumentation for salget anses for at være mangelfuld, er det beregnet, at der er tilbagebetalt 175.475 kr. for meget i registreringsafgift (eksportgodtgørelse).

..."

For så vidt angår de eksporterede biler, hvor SKAT har henvist til benægtet køb og mangelfuld dokumentation, er der fra klagerens side indgivet ansøgning om tilbagebetaling af registreringsafgift ved ansøgninger, der alle er indgivet i februar 2008 eller senere. For så vidt angår et enkelt køretøj, solgt ved faktura nr. 15291, er ansøgning indgivet den 10. januar 2008.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der ved afgørelsen er lagt følgende til grund:

G1 Auto

SKAT har fra de tyske myndigheder modtaget oplysning om, at G1 Auto, DE...826 benægter køb af biler, som klageren har oplyst, at han har solgt momsfrit til den pågældende.

Ved salg af biler til udlandet er der tilbagebetalt registreringsafgift (eksportgodtgørelse), jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1. Som dokumentation for salget til G1 Auto er der fremlagt kopi af salgsfakturaer til køber. Da G1 Auto benægter at have erhvervet de pågældende biler, har SKAT anset den fremlagte dokumentation for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) for at være mangelfuld. På det foreliggende grundlag er det beregnet, at der er tilbagebetalt i alt 254.005 kr. for meget i registreringsafgift (eksportgodtgørelse) vedrørende det udokumenterede salg.

Klageren har som dokumentation for salg og udførsel af brugte biler til G1 Auto fremlagt kopi af salgsfakturaer.

Det fremgår af sagen, at der er tale om følgende forhold:

Dato Motorekspedition

Eksportgodtgørelse

Salgsfaktura dato

Salgsfaktura nr.

Beløb

28.02.2008

11.603 kr.

25.03.2008

15289

14.900 kr.

28.02.2008

7.778 kr.

25.03.2008

15290

11.175 kr.

10.01.2008

15.427 kr.

25.03.2008

15291

14.900 kr.

28.02.2008

33.405 kr.

25.03.2008

15292

14.900 kr.

24.04.2008

24.225 kr.

30.04.2008

15294

7.450 kr.

21.04.2008

21.165 kr.

01.06.2008

15295

3.725 kr.

10.04.2008

34.935 kr.

01.06.2008

15296

8.940 kr.

28.02.2008

18.105 kr.

02.06.2008

15297

4.470 kr.

28.02.2008

5.992 kr.

10.06.2008

15299

5.960 kr.

04.06.2008

25.645 kr.

10.06.2008

15300

14.900 kr.

04.06.2008

5.753 kr.

15.08.2008

15365

11.750 kr.

04.06.2008

19.859 kr.

15.08.2008

15366

4.470 kr.

07.08.2008

  30.113 kr.

15.08.2008

15367

14.900 kr.

I alt

254.005 kr.

132.440 kr.

Landsskatteretten har ved afgørelse af 1. marts 2012 fundet, at forholdet omkring faktura nr. 15291 af 25. marts 2008, anmeldt den 10. januar 2008, er forældet. Den omhandlede samlede eksportgodtgørelse reduceres derfor med 15.427 kr. til 238.578 kr.

På møde hos SKAT den 13. april 2010 er sagen drøftet mellem klageren, dennes revisor og SKAT, hvor klageren oplyste, at han har haft kontakt med G1 Auto´s indehaver, som til ham har oplyst, at han sad i fængsel på det tidspunkt, hvor de tyske myndigheder havde kontaktet ham, og at han var villig til at skrive under på, at han har købt de pågældende biler. På mødet orienterede SKAT klageren om, at der alene kan ske korrektioner til forholdet, såfremt G1 Auto´s indehaver overfor de tyske myndigheder berigtiger forholdet, og de tyske myndigheder herefter sender besked herom til SKAT.

G2 Automobiler

Ved salg af biler til G2 Automobiler, DE...615 som er afmeldt fra momsregistrering den 5. juni 2007, er der tilbagebetalt i alt 175.475 kr. i registreringsafgift (eksportgodtgørelse), jf. registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1. Som dokumentation for salget er der fremlagt kopi af salgsfakturaer hvor stempel med G2 Automobilers navn m.v. er påført. Da G2 Automobiler ikke er momsregistreret, betalingen for salget er sket ved kontant betaling og klageren ikke på nogen måde har sikret sig identiteten på køberen, har SKAT anset den fremlagte dokumentation for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) for at være mangelfuld. På det foreliggende grundlag er det beregnet, at der er tilbagebetalt i alt 175.475 kr. for meget i registreringsafgift (eksportgodtgørelse) vedrørende udokumenteret salg til udlandet.

Beløbet angår følgende forhold:

Dato Motorekspedition

Eksportgodtgørelse

Salgsfaktura Dato

Salgsfaktura nr.

Beløb

10.04.2008

44.590 kr.

27.06.2008

15352

18.625 kr.

10.04.2008

17.127 kr.

27.06.2008

15353

22.350 kr.

07.08.2008

44.426 kr.

10.08.2008

15354

16.390 kr.

07.08.2008

56.212 kr.

10.08.2008

15356

22.350 kr.

19.06.2008

13.120 kr.

27.06.2008

15355

10.340 kr.

I alt

175.475 kr.

90.145 kr.

Ved møde hos SKAT den 13. april 2010 er sagen drøftet mellem klageren og dennes revisor og SKAT, hvor revisoren oplyste, at G2 Automobiler har skiftet momsnummer 3-4 gange. Klageren gjorde gældende, at momsnummeret, som han havde indberettet på, var gyldigt på daværende tidspunkt, idet han i modsat fald ikke ville kunne foretage listeindberetning på momsnummeret via nettet. SKAT orienterede klageren om, at der alene kan ske korrektioner til forholdet, hvis G2 Automobilers indehaver overfor de tyske myndigheder berigtiger forholdet og bekræfter købet, og at de tyske myndigheder herefter sender besked herom til SKAT. SKAT anførte endvidere i afgørelsen, at det forhold, at man er i stand til at indberette på et udenlandsk momsnummer, ikke er en bekræftelse af, at virksomheden på det pågældende tidspunkt er momsregistreret, idet der alene sker afvisning af numre, som ikke opfylder bestemte systemkrav.

SKATs afgørelse af 6. maj 2010 er ikke påklaget.

Advokat R1 anmodede den 21. september 2010 om, at SKAT genoptog sagen, idet der ikke er klaget inden for tidsfristen.

SKAT afviste anmodningen om genoptagelse den 24. september 2010.

Ved brev af 19. november 2010 til SKAT anmodede Revisionsfirmaet R2 om genoptagelse af sagen, idet det vedrørende salg af 5 biler til G2 Automobiler, DE...615 er anført, at salget er sket til samme person under et nyt momsnummer, DE...477 og at dette firma overfor de tyske myndigheder har bekræftet modtagelsen af bilerne. Vedrørende salg af 13 biler til G1 Auto, DE...826 er det anført, at der fra kunden er modtaget en bekræftelse på, at bilerne er modtaget.

SKAT nægtede ved afgørelse af 13. december 2010 at genoptage sagen.

SKAT bemærkede i forbindelse med salg af 5 biler til G2 Automobiler, DE...615 at personen, der er registreret under DE...615, hedder DJ, og at personen, der er registreret under DE...477, hedder DG. Da der tilsyneladende er tale om to forskellige personer, anses det fremlagte ikke for at være tilstrækkeligt til at dokumentere, at salget er sket til virksomheden med moms-nummer DE...477 - DG. Det bemærkes endvidere, at DG er afmeldt fra momsregistrering den 30. oktober 2009.

Det fremgår af det modtagne materiale, at

-

indehaver af G1 Auto, HC, har opgivet forretningen i maj 2008, da hendes indkøber blev fængslet,

-

ML den 11. april 2008 overtog firmaet og videreførte indkøb i HC´s navn,

-

HC´s skatterådgiver MC har bedt hende om at fremlægge dokumentation for købet,

-

HC til MC oplyser,

at hun har foretaget hendes bogføring for 2008 på grundlag af fremlagte bilag,

at hun i perioden 10. januar - 7. august 2008 har købt biler hos A for 254.005 d.kr. via hendes momsnummer DE...826,

at ML den 11. april 2008 anmeldte en virksomhed, da han blev partner,

at hun ikke selv har solgt bilerne, og salget derfor ikke er angivet,

at ML ikke har afregnet salget med hende, og

at hun erklærer, at have erhvervet bilerne hos den danske forhandler.

-

MC oplyser,

at de købte køretøjer ikke er blevet videresolgt af indkøberen, KH, da han blev fængslet, og hans bekendt ML den 10. april 2008 registrerede en autohandel på HC´s adresse, og

at indkøbene er foretaget til bearbejdning og er omfattet af IST-beskatning, hvorfor de først skal angives i forbindelse med salg.

MC har sammen med de fremsendte oplysninger sendt kopier af klagerens fakturaer til G1 Auto.

SKAT har bemærket, at der i den tidligere anmodning om genoptagelse er fremlagt kopier af klagerens fakturaer til G1 Auto, hvor HC på fakturaerne har attesteret "Export § 69/71 § 25a".

Det er SKATs opfattelse, at såvel de af MC fremsendte, som tidligere fremsendte fakturakopier, er fotokopier, som er lavet af klagerens kopier af salgsfakturaer. Der er således hverken fremlagt bogføring eller kopier af de originale fakturaer som dokumentation for, at G1 Auto har foretaget erhvervelsen.

Det bemærkes endvidere, at HC til MC har oplyst, at hun har købt biler hos klageren for 254.005 d.kr. via hendes momsnummer DE...826. SKAT har alene kendskab til, at klageren har solgt biler til G1 Auto for 132.440 kr.

SKAT fandt herefter ikke, at det oplyste og fremlagte giver en entydig forklaring og dokumentation for, at G1 Auto har foretaget erhvervelsen af de pågældende biler.

Da SKAT i henvendelse fra de tyske myndigheder har fået oplyst, at G1 Auto, DE...826, benægter erhvervelsen, og det fremlagte ikke anses for at være tilstrækkelig til at dokumentere, at G1 Auto har erhvervet de pågældende biler, fandt SKAT ikke, at der var grundlag for at genoptage sagen.

SKAT har henvist til sagsfremstillingen i afgørelsen den 6. maj 2010 under pkt. 3.4, 4.4, 5.4 og 6.4, "Endelig afgørelse", hvor det er anført, at der alene kan ske korrektioner til forholdene, såfremt indehaverne overfor de tyske myndigheder berigtiger forholdene, og de tyske myndigheder sender besked herom til SKAT.

SKAT har henvist til, at klageren til støtte for påstanden gør gældende, at der efter det tidspunkt, hvor SKAT traf afgørelse i sagen, er fremkommet nye faktiske oplysninger, som kan danne grundlag for genoptagelse, idet afgørelsen efter disse oplysninger kan konstateres at være materiel forkert.

SKAT har anført, at der i tidligere anmodninger om genoptagelse er fremlagt diverse materiale vedrørende salg til G2 Automobiler, DE...615, og G1 Auto, DE...826.

SKAT har den 13. december 2010 og den 16. februar 2011 truffet afgørelse vedrørende disse anmodninger og meddelt klageren og Revisionsfirmaet R2, at SKAT ikke finder, at det fremlagte giver grundlag for genoptagelse af sagen.

Da anmodningen om genoptagelse af sagen alene henviser til tidligere fremlagt materiale vedrørende salg til G2 Automobiler og G1 Auto, fandt SKAT ikke, at det fremførte gav grundlag for genoptagelse af sagen.

Ved SKATs afgørelser af 13. december 2010 og 16. februar 2011 er der givet klagevejledning, og der henvises derfor til disse vejledninger samt meddelte frister for at klage over SKATs afgørelser.

SKAT har på baggrund af klageskrivelsen overfor Landsskatteretten anført, at den fremsendte klage er overvejende identisk med anmodningen om genoptagelse af sagen fra repræsentanten af 29. april 2011. SKAT bemærker, at brev fra den tyske revisor af 22. februar 2011 ikke tidligere er fremsendt til SKAT, men at dette ikke ville have påvirket SKATs afslag.

SKAT har overfor Landsskatteretten anført, at tidsfristerne vedrørende tilbagebetaling af registreringsafgift knytter sig til den enkelte ansøgning. En del af ansøgningerne om tilbagebetaling af registreringsafgift er dateret før den 29. april 2008. Anmodningen om genoptagelse omfatter derfor både forhold, der ligger indenfor den ordinære 3 års frist, jf. skatteforvaltningslovens § 31, og forhold, der behandles efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 32.

Ved afgørelse af 6. maj 2011 meddelte SKAT afslag på genoptagelse af sagen.

Landsskatteretten tog ved afgørelse af 1. marts 2012 stilling til SKATs afgørelser af 16. februar 2011 og 6. maj 2011, hvorved SKAT pålagdes at genoptage spørgsmålet om for meget udbetalt eksportgodtgørelse.

Det var til Landsskatteretten vedrørende salg til G1 Auto yderligere oplyst,

-

at skatterådgiver MC i skrivelse af 22. februar 2011 har oplyst, at han fortsat arbejder på at frembringe yderligere materiale til dokumentation for de faktiske forhold

-

at årsagen til, at G1 Auto ikke tidligere har ønsket at bekræfte køb af biler hos klageren formentlig skyldes, at man har forsøgt at undgå momspligt af bilerne i Tyskland

-

at det har formodningen for sig, at bilerne, efter at de er blevet leveret til G1 Auto i Tyskland, er blevet solgt til uafhængige købere i henholdsvis Litauen, Polen og Rusland

-

at det via websiden www...lt er konstateret, at 2 af bilerne er registreret i Litauen

-

at der, jf. SKATs egen vejledning, alene stilles krav om, at salg til andre EU-lande kan dokumenteres med faktura eller blot andet, som måtte findes egnet til dokumentation af eksporten

-

at ingen af bilerne er fundet i Danmark, hvorfor det det påpeges, at det ikke forekommer sandsynligt, at bilerne skulle befinde sig i Danmark, idet bilerne ikke kan indregistreres i Danmark på ny

-

at det gøres gældende, at det fremlagte skaber en klar formodning for, at de øvrige biler i sagen tillige retmæssigt er eksporteret ud af Danmark

-

at SKAT på intet tidspunkt har været i stand til at påvise, at bare en af de i sagen omhandlede biler fortsat skulle befinde sig i Danmark

Det var til Landsskatteretten vedrørende salg til G2 Automobiler yderligere oplyst,

-

at e-mail af 9. februar 2011 bekræfter formodningen for, at bilerne er eksporteret til G2 Automobiler, idet det af mailen fremgår, at DJ, som er ejer af G2 Automobiler, har undersøgt muligheden for at finde dokumenter, der kan oplyse om, hvor bilerne efterfølgende er eksporteret til

-

at det via websiden www... lt er konstateret, at en af bilerne er registreret i Litauen

-

at det, jf. SKATs egen vejledning, alene stilles krav om, at salg til andre EU-lande kan dokumenteres med faktura eller blot andet, som måtte findes egnet til dokumentation for eksporten

-

at ingen af bilerne er fundet i Danmark, hvorfor det påpeges, at det ikke forekommer sandsynligt, at bilerne skulle befinde sig i Danmark, idet bilerne ikke kan indregistreres i Danmark på ny

-

at det gøres gældende, at det fremlagte skaber en klar formodning for, at de øvrige biler i sagen tillige retmæssigt er eksporteret ud af Danmark

-

at SKAT på intet tidspunkt har været i stand til at påvise, at bare en af de i sagen omhandlede biler fortsat skulle befinde sig i Danmark

SKATs afgørelse

SKAT har i genoptagelsessagen krævet tilbagebetaling af i alt 414.053 kr. i tidligere godtgjort registreringsafgift, heraf 238.578 kr. vedrørende salg til G1 Auto, og 175.475 kr. vedrørende G2 Automobiler.

G1 Auto

Ved salg til udlandet er der tilbagebetalt registreringsafgift (eksportgodtgørelse), jf. registreringsafgiftslovens § 7 b. Som dokumentation for salget er der fremlagt kopi af salgsfakturaer til den udenlandske køber. Da der er en del biler, hvor det fremlagte ikke anses for at dokumentere, at der reelt er sket salg og levering til G1 Auto, og betalingen for salget er sket ved kontant betaling, bilerne er udleveret til køber i Danmark, og klageren ikke på nogen måde har sikret sig identiteten på køberen, anses den fremlagte dokumentation for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) for at være mangelfuld.

På det foreliggende grundlag er det beregnet, at der er tilbagebetalt 238.578 kr. for meget i eksportgodtgørelse vedrørende udokumenteret salg af 12 biler til udlandet. Det ved SKATs afgørelse af 6. maj 2010 opgjorte krav på 254.005 kr. er reduceret med 15.427 kr., der vedrører forhold, der er forældet, jf. Landsskatterettens afgørelse af 1. marts 2012.

På baggrund af de under genoptagelsessagen fremkomne oplysninger, har SKAT anført:

SKAT finder ikke, at det oplyste og fremlagte giver en entydig forklaring og dokumentation for, at G1 Auto har erhvervet de pågældende biler. Det bemærkes således,

at

både de fremsendte attesterede fakturakopier fra G1 Auto og fra HC´s skatterådgiver, MC, fremstår som fotokopier lavet på grundlag af klagerens kopier af salgsfakturaerne, og der således hverken er fremlagt bogføring eller kopier af de originale fakturaer som dokumentation for, at G1 Auto har foretaget erhvervelsen. De fremsendte fakturakopier fremstår som konstrueret alene til brug for dokumentation i sagen

at

det af HC til MC oplyste køb hos klageren på 254.005 kr. ikke stemmer overens med det af klageren fakturerede salg på 132.440 kr. (Det bemærkes, at beløbet 254.005 kr. svarer til den af klageren modtagne eksportgodtgørelse vedrørende faktureret salg til G1 Auto, og dette beløb må anses for at være HC uvedkommende)

at

det, at der, jf. MC´s skrivelse af 22. februar 2011, forsøges at få indsigt i ML´s regnskabsmateriale for fremskaffelse af dokumentation for, at bilerne er indført i Tyskland, umiddelbart synes at være en bekræftelse på, at G1 Auto ikke har købt bilerne

at

SKATs udgangspunkt for sagen er, at G1 Auto ikke har bekræftet erhvervelsen af de pågældende biler i 2008, og at efterfølgende fremlagt bekræftelse og redegørelse for G1 Auto´s regnskabsmæssige forhold m.v. ikke anses at dokumentere, at bilerne er leveret til G1 Auto

at

SKAT ikke finder, at det fremlagte giver en formodning for, at bilerne er leveret til G1 Auto i Tyskland, men alene fremstår som konstrueret til brug for dokumentation til sagen

at

det ikke er korrekt, at det kan dokumenteres, at 2 af bilerne i sagen er registreret i Litauen, idet det fremlagte dels vedrører salg af bil til G3 Automobile, som ikke indgår i sagen, og dels vedrører salg af bil faktureret til G1 Auto den 25. marts 2008, hvor anmeldelsen for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) er afgivet til SKAT den 10. januar 2008 og ikke indgår i genoptagelsessagen, da forholdet anses for at være forældet

at

SKAT, jf. foranstående ikke finder, at det fremlagte dokumenterer det faktiske salg

at

SKAT ikke finder, at afmeldte biler, som ikke er fundet i Danmark, kan anses for at være eksporteret ud af Danmark, idet afmeldte biler blandt andet kan benyttes til motorsport og som reservedele til andre biler

at

SKAT ikke finder, at det fremlagte skaber en formodning for, at bilerne retmæssigt er eksporteret ud af Danmark

at

SKAT skal forholde sig til, om det fremlagte dokumenterer, at bilerne er udført, hvilket SKAT ikke anses for at være tilfældet i dette forhold

G2 Automobiler

Ved salg af biler til G2 Automobiler, som er afmeldt fra momsregistrering den 5. juni 2007, er der tilbagebetalt i alt 175.476 kr. i registreringsafgift (eksportgodtgørelse), jf. registreringsafgiftslovens § 7 b. Som dokumentation for salget er der fremlagt kopi af salgsfakturaer, hvor stempel med G2 Automobilers navn m.v. er påført. Da G2 Automobiler ikke er momsregistreret og  de efterfølgende fremlagte erklæringer m.v. om, at salget rettelig er sket til G2 Automobiler, DE...477, ikke anses for at dokumentere det faktiske salg, og betalingen for salget er sket ved kontant betaling, bilerne er udleveret til køber i Danmark og at klageren ikke på nogen måde har sikret sig identiteten på køberen, anses den fremlagte dokumentation for tilbagebetaling af registreringsafgift (eksportgodtgørelse) for at være mangelfuld.

SKAT finder ikke, at det oplyste og fremlagte giver en entydig forklaring og dokumentation for, at G2 Automobiler har erhvervet de pågældende biler. Det bemærkes således,

at

de oplyste tyske momsnumre tilhører henholdsvis DJ (DE...615) og DG (DE...477)

at

e-mail dateret den 9. februar 2011 fremstår som en besvarelse på en forespørgsel til DJ (DE...615), om hvorvidt han kan dokumentere køb og videresalg af de omhandlede 5 biler, og at DJ´s besvarelse viser, at han ikke er i besiddelse af dokumenter vedrørende bilerne, hvilket SKAT ikke anser for at bekræfte formodningen om, at bilerne er eksporteret til G2 Automobiler

at

at der, jf. SKATs Juridiske Vejledning, afsnit E,A,8,2, blandt andet stilles krav om, at dokumentation for udførsel skal indsendes eller fremvises senest 3 måneder efter, at køretøjet er blevet værdifastsat af SKAT, hvilket ikke er sket for den pågældende bil. Det bemærkes endvidere, at det fremlagte ikke dokumenterer, hvornår bilen er blevet indregistreret i Litauen

at

SKAT ikke finder, at det fremlagte dokumenterer det faktiske salg

at

SKAT ikke finder, at afmeldte biler, som ikke er fundet i Danmark, kan anses for at være eksporteret ud af Danmark, idet afmeldte biler blandt andet kan benyttes til motorsport og som reservedele til andre biler

at

SKAT ikke finder, at det fremlagte skaber en formodning for, at bilerne retmæssigt er eksporteret ud af Danmark

at

SKAT skal forholde sig til om det fremlagte dokumenterer, at bilerne er udført, hvilket SKAT ikke anser for at være tilfældet i dette forhold

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

I henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, fremgår, at

"...

Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4, 4, 5a, 6, 6a, 29 eller 29a, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet.

..."

Det følger af bestemmelsen, at det er op til den godtgørelsesberettigede at dokumentere, at køretøjet er afmeldt fra motorregisteret og udført fra Danmark.

Det fremgår af afsnit E.1.6. i Punktafgiftsvejledningen for 2008, at der ved udførsel til andre EU-lande senest 3 måneder efter vurderingen/værdiansættelsen skal fremlægges

"...

... dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering i et andet land, eller andet, som regionen skønner egnet som dokumentation.

..."

Det fremgår af den forelagte dokumentation, at Daewoo, solgt ved faktura nr. 15352 til G2 Automobiler, er registreret i Litauen, jf. screenprint fra www...lt, ligesom Toyota, solgt ved faktura nr. 15294 til G1 Auto, og Opel Astra, solgt ved faktura nr. 15366 til G1 Auto, er udført af Hamborg Havn henholdsvis den 13. og 28. juli 2008. For så vidt angår disse 3 biler, hvortil der knytter sig udbetalt registreringsafgift på henholdsvis 44.590 kr., 24.225 kr. og 19.859 kr., findes det på dette grundlag dokumenteret, at de er udført af Danmark.

Det bemærkes, at forholdet vedrørende Mitsubishi, solgt ved faktura nr. 15291 til G1 Auto, registreret i Litauen, jf. screenprint fra www...lt, er anset forældet ved Landsskatterettens afgørelse af 1. marts 2012.

Det er imidlertid ikke dokumenteret, at de øvrige af sagen omhandlede biler er udført af Danmark. Dette kan ikke anses som tilstrækkeligt sandsynliggjort ved det forhold, at der er fremlagt dokumentation for udførslen af de ovenfor nævnte 3 biler.

Der er derfor ikke grundlag for at nedsætte kravet på tilbagebetaling med beløb ud over den del af tilbagebetalingskravet, der vedrører godtgjort registreringsafgift vedrørende de 3 biler, der er dokumenteret udført af Danmark.

Den påklagede afgørelse nedsættes delvist, således, at tilbagebetalingskravet vedrørende salg til G1 Auto nedsættes med 24.225 kr. og 19.859 kr., i alt 44.084 kr., til 194.494 kr., og tilbagebetalingskravet vedrørende G2 Automobiler nedsættes med 44.590 kr., til 130.885 kr.

..."

Kommunikation m.v. 

Af brev af 31. januar 2011 fra skattekonsulent MC, Tyskland, til SKAT fremgår følgende:

"...

Til SKAT

Min klient HC, Tyskland, har bedt mig om at hjælpe med afklaring af ovennævnte skattesag. Fru HC har i maj 2008 indstillet driften, idet indkøberen, herr KH blev fængslet. Den 11.04.2008 fortsatte ML driften, dvs. han drev stadig virksomhed i fru HC´s navn, og også indkøb efter fængslingen af hr. KH. Jeg er i besiddelse af listen med henblik på at kontrollere, om de pågældende køretøjer i perioden fra 10.01.08 - 07.08.08 er blevet købt af Firma G1 Auto og jeg har anmodet min klient om at overlade mig de pågældende købskontrakter. Dette vil ske med det første.

Jeg antager, at det før den 03.02.2011 vil foreligge en afklaring af spørgsmålet her i huset, og at de nødvendige oplysninger kan forelægges Dem. Indtil da anmoder jeg om Deres tålmodighed.

..."

Af brev af 2. februar 2011 fra samme til samme fremgår følgende:

"...

Til SKAT

Vedlagt modtager De en bekræftelse fra Firma "G1 Auto", indehaver HC, med hjemsted i Tyskland, af at de køretøjer, der er anført på Deres liste, blev erhvervet med angivelse af ID-nummer for firma "G1 Auto", men ikke af køberen KH blev solgt igen, idet denne blev fængslet, og hans bekendte ML den 11.04.2008 registrerede en automobilforhandling i Tyskland på min klients adresse. Mr. ML har formentlig solgt de af min klient opkøbte biler, men ikke afregnet med mig, i hvilket forbindelse der verserer en separat retssag i Tyskland. Af denne grund er, idet min klient alene har indgivet indkøbene til forarbejdning, også selvom der er sket et salg, den såkaldte IST-beskatning. Derfor er der ikke sket noget rapportering af indtægter til skatteforvaltningen i Tyskland og ikke foretaget nogen rapportering til forbundsskatteforvaltningen i Saarlouis om fællesskabsinterne køb. Jeg beder om anerkendelse af modtagelsen og står gerne til rådighed for spørgsmål.

..."

Af brev af 22. februar 2011 fra samme til samme fremgår følgende:

"...

Vedr.: A, Danmark

Hej,

Med henblik på at tilvejebringe bevis fra skattemyndighederne i Tyskland for, at de køretøjer, der er tale om, blev indført i Tyskland, blev rapporteret til det centrale modtagelsessted i Saarlouis og blev videresolgt, har kurator for indehaveren af Firma G1 Auto, HC, nu meldt sig med henblik på at få indsigt i ML´s forretningsdokumenter fra hans skattekonsulent og skatteforvaltningen i Tyskland.

Fru HC´s kurator,

SC + GK

vil rejse krav herom. Så snart der foreligger et svar, er jeg i stand til at fremkomme med de nødvendige dokumenter.

Indtil da anmoder jeg om Deres tålmodighed.

..."

Af brev af 2. februar 2011 fra HC "G1 Auto" til MC fremgår følgende

"...

Vedr.: Anmodning om oplysninger fra SKAT vedrørende A, Danmark

Kære MC,

De førte mine bøger i medens jeg drev selvstændig virksomhed i 2008. De dokumenter, De fik forelagt, blev behandlet, dvs. salgene af brug biler blev forelagt Dem sammen med indkøbbilagene (Såkaldt IST-beskatning). Den mig forelagte liste over biler i indkøbsperioden i ovenstående firma i perioden fra 10.01.08 - 07.08.08 vedrørende ialt Dkr. 254 005, - blev indkøbt under mit ID.nr.: DE...826 og oplagret på mit salgsareal som lagerbeholdning. På grund af fængslingen af min ægtemand og indkøber, KH, valgte jeg som partner ML, der den 11.04.2008 registrerede en virksomhed. Jeg har ikke selv foretaget salgene af disse køretøjer, og derfor er salget hverken anmeldt til den lokale skatteforvaltning eller til skatteforvaltningen i Saarlouis som fællesskabsinterne indtægter i mit navn. ML blev betjent af en anden skattekonsulent, og han har aldrig afregnet de indkomne indtægter fra de overtagne køretøjer med mig. Principelt bekræfter jeg imidlertid, at jeg har købt disse køretøjer af denne forhandler i DK.

Af faktura af 1. november 2011 fra G4 A/S til FA. A fremgår:

"...

Vognfaktura

Kontonr.

203548

Fakturanr.

8101645

Fakturadato.

01.11.2007

Ordrenr.

8101737

Ordredato.

01.11.2007

Levdato

1 stk. brugt VW Polo 1,4 5D

Regnr.

...

Stel.nr.

...

Vognnr.

...

1. reg.

07.07.1997

Årgang 1997

Km 130.000

Salgspris

20.000,00

I alt

20.000,00

..."

Af faktura nr. 15297 af 2. juni 2008 fremgår:

"...

Stel.nr.

...

Solgt til eksport uden moms og afgift

A 03074

4.470,- DKR

G1 Auto

2501 export

4.470,- DKR

69/71 (påført med håndskrift)

..."

Af blanket for anmeldelse af eksport fra SKAT af 23. februar 2008, modtaget hos SKAT den 28. februar 2008, fremgår, at A har anmodet om afgiftsgodtgørelse af registreringsafgift på i alt 18.105 kr. vedrørende bil af mrk VW Polo, 1,4, stelnr. ... .

Af årsregnskab for H1x v/ A for 1. januar til 31. december 2008 fremgår, at der i denne periode er solgt biler til EU for i alt 819.930 kr., at der er refunderet afgift af solgte biler med 1.736.220 kr., og at der er købt biler uden moms for 2.421.600 kr. Årets nettoresultat er 49.160 kr.

Af erhvervslejekontrakt af 26./27. januar 2010 fremgår, at A fra 1. februar 2010 til 31. marts 2010 lejede et værksted på 208 m² med brugsret til udenomsarealer, beliggende ...2. Det fremgår af lejekontrakten, at der højst måtte henstå 6 uindregistrerede biler/køretøjer på pladsen/udenomsarealer.

I e-mail af 9. februar 2011 skrev DJ, Germany, som svar på en e-mail af 6. februar 2011 følgende:

"...

Dear Mr DR

would like to tell you, that really I loocked for your Cars doccuments for long time, but unifortunately i didnt find any thing about your cars, the buyer should be from Polen, or Litauen or Russland.

I am so sorry

DJ - Germany

From:      DR...@hotmail.com

Sent:       Sunday, February 06, 2011 6:40:43 PM

To:          DJ...@hotmail.dk

Hundai 01.04.2004

Stelnummer. ...

Volkswagen 16.03.2004

Passat

Stelnummer: ...

Volkswagen 11.02.2002

Passat

Stelnummer: ...

Renault 03.07.1998

Stelnummer: ...

Daewoo 11.08.2004

Stelnummer: ...

..."

Af forespørgselsformular "SCAC 2004" fremgår, at de tyske myndigheder (Finanzamt) den 2. april 2009 fremsendte en anmodning til SKAT om kontroloplysninger vedrørende "H1x´s" salg af biler til G1 Auto i relation til udvekslingsforordningen vedrørende moms, idet den angivne tyske erhverver bestred at have foretaget købene. SKAT besvarede anmodningen den 11. maj 2011. Det fremgår af besvarelsen, at A havde forklaret, at bilerne blev købt og overtaget af G1 Auto i Danmark, og at bilerne var betalt kontant. SKAT fremsendte samtidig til de tyske myndigheder kopi af salgsfakturaer på i alt 132.440 kr. uden moms.

Sagen er anlagt den 10. februar 2014.

Forklaringer 

A har forklaret, at han i 2008 drev virksomhed med overførsel af penge, veksling af fremmed valuta og salg af taletidskort. Han handlede i 2008 valuta for ca. 50.000 €. Senere kom en virksomhed med eksport af biler til. Han havde selv i 2004 købt en privatbil for 45.000 kr. Da han efter halvandet år skulle sælge bilen igen, ville ingen give mere end 20.000 kr. Han blev anbefalet at anmelde bilen til eksport. 3 - 4 uger herefter får man en vurdering af salgsprisen. Han fandt i 2008 biler igennem bekendte på internettet og hos bilhandlere. Han betalte altid bilerne kontant. Han solgte bilerne igennem bekendte, der også handlede med biler. Han mødtes med køberne, der kom og så på bilerne og gav et bud. Han lavede en kontrakt, og køberne betalte altid kontant i euro.

Han afleverede en anmeldelse om eksport til SKAT og afleverede nummerpladerne til motorkontoret. SKAT tager kopi af kvitteringen for afmelding og af bilens registreringsattest. Det tager fra 1 - 5 måneder for SKAT at ekspedere sagen.

Han satte ikke de euro, som han modtog som betaling for salg af biler, i banken, da han havde brug for valuta i sin forretning. Han brugte de indkomne euro i stedet for at købe dem.

Han har altid udstedt faktura ved salg, da han ikke kan få udbetalt afgiften fra SKAT, hvis han ikke har en salgsfaktura. Han har blandt andet udsted faktura nr. 15289 af 25. marts 2008, som er fremlagt i sagen, bilag N, side 1. Hans valutavirksomhed havde da navnet H1x, og han drev forretningen hjemmefra.

Senere fandt han en adresse i byen på ...1. Han ændrede virksomhedens navn til H1. Virksomheden beholdt det samme CVR nummer. SKAT bad om hans regnskab og sagde, at de ikke kunne godkende salgene, da der ikke var underskrift på fakturaer. Han tog kopi af alle fakturaer til G1 Auto og kontaktede køberen. Han kørte til Tyskland, hvor køberen underskrev alle fakturaer. Han kunne ikke få fat på G2 Automobiler, som han også havde solgt biler til.

Han havde fået kontakt til G1 Auto igennem sin onkel, som også købte biler af ham. Ejeren af G2 Automobiler havde han mødt i ..., hvor alle bilkøbere kommer.

Alle de biler, der er udstedt fakturaer på, er transporteret til Tyskland. G1 Auto kom med en autotransporter med udenlandsk registreringsnummer og hentede bilerne hos ham. Han bad ikke om fragtbreve og spurgte ikke, hvor de skulle hen. I starten havde han bilerne stående foran en vens hus på adressen ...3. Senere i 2008 lejede han et værksted i ...2. Han havde i starten ikke kontrakt på lejemålet, men betalte huslejen. Han lavede en lejekontrakt i 2010.

Han er hverken sigtet eller dømt for falsk.

Den nævnte faktura nr. 15289 har han udfyldt, efter at han havde indgået aftale med køberen KH (G1 Auto). HC er KH´s kone. Han har ikke mødt HC eller talt med hende. Han har stemplet fakturaen foroven, og G1 Auto har stemplet den forneden. De fleste fakturaer er stemplet på pladsen, hvor bilerne var. Prisen på de biler, som han solgte, lå ofte mellem 500 og 2.000 €, men han har også solgt biler for 3.000 og 4000 €. Han solgte bilerne til eksport uden moms og afgift. Han var klar over, at han ikke skulle betale moms, men at køberne skulle betale afgift i Tyskland. Han er ikke bekendt med reglerne om listeindberetning og har ikke selv foretaget sådanne. Den ene listeoplysning, der fremgår af bilag 3 til SKATs afgørelse af 6. maj 2010, har hans revisor lavet. Hans revisor havde en masse kunder, der var bilhandlere.

Det eksemplar af faktura nr. 15289 af 25. marts 2008, der er fremlagt som bilag O, side 1, har han afleveret til NL, SKAT, formentlig i 2011. Det var, efter at han var kørt ned til køber og havde fået underskrift på fakturaen. Det håndskrevne på fakturaen om § 25 a, eksport, og § 69/71 har KH skrevet. Det er ikke noget, han har bedt KH om. Det er KH´s underskrift, der er på fakturakopien.

Han har set erklæringen af 2. februar 2011 fra HC. Han havde været i Tyskland og her været sammen med KH hos hans revisor. Han tror, at det var den 31. januar 2011. Han har fået faxet dette dokument. Han er enig i, at underskriften herpå minder om underskriften på kopi af faktura nr. 15289 af 25. marts 2008. Han ved ikke, hvem der har underskrevet erklæringen.

Når han solgte biler til G2 Automobiler, kom DJ og hans bror sammen. Han udfyldte fakturaen, og de stemplede herpå, eksempelvis faktura nr. 15352 af 27. juni 2008. DJ købte biler fra rigtig mange bilhandlere. De sendte en autotransporter til 8 biler til, når de hentede bilerne. Nogle gange havde de kun købt en bil af ham, men kørte autotransporteren til et andet sted, hvor de havde købt flere biler. Han ved ikke, hvor de kørte bilerne hen. Han har ikke bedt om fragtdokumenter eller vognmandskvitteringer. Han var ikke opmærksom på, at det kunne give problemer.

KH har forklaret, at han har købt biler i Danmark dels af A, dels af 10 - 15 andre forskellige firmaer, blandt andet i ... . Han har købt bilerne igennem G1 Auto, der er hans eget firma. Tidligere i 2008 stod firmaet i hans kones navn. Han var ansat, men var ansvarlig for firmaet og havde fuldmagt fra sin kone.

Han har fået fakturaer af A, når han har købt biler af ham. Faktura nr. 15289 af 25. marts 2008 har han set før. Det var typisk sådan, fakturaen så ud, når han købte af A. Han har fået købsfakturaen igennem sin revisor og har forstået, at det var en faktura fra A. G1 Auto havde da en anden adresse.

Forevist kopi af faktura nr. 15292 af 25. marts 2008 bekræftede vidnet, at det er hans firmas stempel heri og hans underskrift. Han mener bestemt, at han har underskrevet fakturaen samme dag, som den er udstedt, den 25. marts 2008. Hans underskrift er arabisk og er vanskelig at forfalske.

Bilen omfattet af faktura nr. 15289 af 25. marts 2008 er kommet til Tyskland. Det samme er tilfældet med bilen omfattet af faktura nr. 15299 af 25. marts 2008. Han husker bilerne, da han ikke har købt så mange biler af A. Han mener, at det er mellem 13 og 15 biler. Alle biler, som han har købt i Danmark, har han kørt til Tyskland på sin egen transportvogn.

Underskriften på brev af 2. februar 2011 til MC er hans. Han har underskrevet brevet, fordi firmaet blot stod i hans kones navn, mens det var ham, der drev firmaet. Han havde fuldmagt fra sin kone. Det er revisoren, der har forfattet brevet. Det er ikke rigtigt, at han blev fængslet i maj 2008. Han blev anholdt og fængslet i oktober 2008, fordi han havde smuglet familie ind i Tyskland. Det var i oktober 2008 og ikke i maj 2008, at ML overtog bilerne fra ham. Han mener, at revisoren har skrevet noget forkert, og han er helt sikker på, at det var efter oktober 2008, at ML overtog forretningen.

Han mener bestemt, at han har underskrevet faktura nr. 15289 af 25. marts 2008 denne dag og ikke først i 2011.

Foreholdt A´s forklaring om, at han den 31. januar 2011 kom til Tyskland og fik fakturaerne underskrevet, har vidnet forklaret, at han i 2011 underskrev et papir som en bekræftelse af de handler, han i 2008 havde haft med A. Han har købt næsten 1000 biler i den pågældende periode, og han kan ikke sige 100 % sikkert, hvornår han har underskrevet fakturaerne. De har også sådanne problemer med det tyske skattevæsen, som har forlangt at få oplyst, hvad han i alt har købt i Danmark og stelnumrene på de biler, som han har købt af A. Han har mange fakturaer uden underskrift, men han har kontrolleret stelnummeret på de 13 biler, som han har købt af A. Det er i den forbindelse, at han har underskrevet fakturaerne.

Parternes synspunkter 

A har til støtte for de nedlagte påstande i sit påstandsdokument gjort følgende gældende:

Det gøres overordnet gældende, at betingelserne for opgørelse/refusion af registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1 og § 7 c, stk. 1 konkret er opfyldt i nærværende sag, idet de i sagen omhandlede biler for det første er afmeldt fra Motorregisteret, samt at A for det andet har sandsynliggjort, at de efterfølgende er ført ud af landet.

Der er mellem parterne enighed om, at sagen alene vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de i sagen omhandlende biler er ført ud af landet, idet der er enighed om, at alle bilerne er behørigt afmeldt fra Motorregisteret.

...

Det følger af registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 1, at når køretøjets afgiftspligtige værdi er fastslået, og SKAT har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra Motorregisteret og udførsel her fra landet, da godtgøres registreringsafgiften af SKAT i henhold til § 7 b, stk. 1.

...

Det fremgår af bemærkningerne til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, at staten som følge af bestemmelsen vil få et betydeligt merprovenu som følge af det opståede forretningsområde med eksport af brugte biler til udlandet, idet der herved skabes behov for indførsel af nye biler og berigtigelse af højere registreringsafgifter, end der udbetales ved eksport. Dette har således - ifølge forarbejderne - været den primære begrundelse for indførelsen af den i sagen omhandlende bestemmelse i registreringsafgiftsloven.

Registreringsafgiftslovgivningen indeholder ikke specifikke formkrav til, hvorledes A skal sandsynliggøre, at de omtvistede biler er udført af landet i overensstemmelse med bestemmelsens formål.

...

SKATs egen vejledning, herunder punktafgiftsvejledninger, har således heller ikke opstillet nogen faste formkrav i relation til dokumentationskravene ved udførsel af biler.

Det fremgår derimod direkte af SKATs egen vejledning, at der kan anvendes alternativ dokumentation, hvorfor det må være tilstrækkeligt at kunne sandsynliggøre, at bilerne er udført af landet, idet hensynet bag de i nærværende sag relevante bestemmelser i registreringsafgiftsloven i det hele må være at sikre, at bilerne omfattet af de relevante bestemmelser de facto er udført af landet.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på TSS-meddelelse af 1. oktober 2004 om registreringsafgift.

...

Det kan af denne meddelelse offentliggjort i SKM2004.378.TSS konstateres, at SKAT fra 1. oktober 2004 og fremadrettet ikke har ønsket at se samtlige biler i forbindelse med bilernes udførsel af landet.

Det gøres herefter gældende, at det er tilstrækkeligt, at A sandsynliggør, at de i sagen omhandlende biler er udført af landet. Dette i overensstemmelse med ordlyden og forarbejderne af registreringsafgiftslovens §§ 7 b, stk. 1, og 7 c, stk. 1.

Til støtte for, at A konkret har sandsynliggjort, at de i sagen omhandlende biler er udført af landet, fremgår det direkte af den indbragte Landsskatteretsafgørelse af den 20. december 2013, jf. bilag 1, at A har dokumenteret, at 3 biler, hvortil der knytter sig udbetalt registreringsafgift på henholdsvis kr. 44.590, kr. 24.225 og kr. 19.859, er udført af landet.

Hertil kommer, at A har dokumenteret, at en Mitsubishi, som er solgt ved salgsfaktura 15291, jf. bilag N, og hvortil der knytter sig udbetalt registreringsafgift på kr. 15.427, er udført af landet, jf. bilag S.

I nærværende sag er der fremlagt dokumentation for, at flere af de eksporterede biler de facto befinder sig i udlandet, og SKAT har på intet tidspunkt godtgjort, at blot en af bilerne befinder sig her i Danmark, hvorfor det i nærværende sag er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de i sagen omhandlede biler er udført af landet i henhold til registreringsafgiftslovens §§ 7 b, stk. 1, og 7 c, stk. 1.

Dette har også støtte i retspraksis, hvortil der henvises til den af Byretten afsagte dom offentliggjort i SKM2013.142.BR, der efterfølgende er blevet indbragt for Vestre Landret, som har afsagt dom den 11. juni 2014 (VL B-0005-13, SKM2014.428.VLR).

...

Vestre Landsret lagde til grund, at indstævnte havde handlet så uforsigtigt, at han selv måtte bære risikoen for, at han ikke kunne tilvejebringe den fornødne dokumentation, hvorfor det - konkret som følge af den uforsigtige handlemåde - ikke var tilstrækkeligt, at det søgtes sandsynliggjort, at en del af bilerne nu befandt sig uden for EU.

Det gøres i forlængelse heraf gældende, at nærværende sag adskiller sig derved, at A på ingen måde har handlet uforsigtigt i en sådan grad, at der er grundlag for at fravige den almindelige bevisvurdering. Nærværende sag adskiller sig således væsentlig fra omtalte Vestre Landsretssag ved følgende forhold:

For det første havde indstævnte i omtalte Vestre Landsretssag hverken fysisk eller telefonisk kontakt med køberne af de eksporterede biler, hvilket ikke er tilfældet i nærværende sag, hvor A løbende har været i kontakt med henholdsvis G1 Auto og G2 Automobiler, der købte de i nærværende sag omhandlede biler, som A således eksporterede ud af landet.

For det andet adskiller nærværende sag sig fra omtalte Vestre Landsretssag derved, at indstævnte i omtalte landsretssag kørte bilerne til en plads, og hans rolle i forbindelse med den videre transport af bilerne ud af landet var noget begrænset.

I nærværende sag forholder det sig således, at A altid var til stede, når bilerne blev læsset på en autotransporter, hvorefter de blev ført ud af landet.

For det tredje modtog indstævnte i omtalte Vestre Landsretssag slutsedlerne fra en såkaldt mellemmand og ikke direkte fra køberne af de eksporterede biler, hvilket tillige ikke gør sig gældende i nærværende sag, hvor A udstedte salgsfakturaer direkte til G1 Auto og G2 Automobiler, jf. bilag N, 0 og P.

For det fjerde var fakturaerne i omtalte Vestre Landsretssag påført en underskrift ved stempel, og ved SKATs efterfølgende kontrol viste det sig, at fakturaerne var falske, hvilket ikke gør sig gældende i nærværende sag.

I forlængelse heraf skal det bemærkes, at sagsøgtes postulat om, at de i sagen fremlagte fakturaer er falske, bestrides, og at den grove beskydning fremstår fuldstændig udokumenteret. Sagsøgte har også alene begrundet sit postulat med henvisning til, at fakturaerne er af samme karakter som fakturaerne i den omtalte Vestre Landsretssag.

Omtalte Vestre Landsretssag og nærværende sag har imidlertid alene den juridiske problemstilling til fælles, hvorfor der således ingen sammenhæng er mellem sagerne, der vedrører helt forskellige aktører og retssubjekter.

Der er således heller intet sammenfald mellem 1) den personkreds, som i første omgang har solgt bilerne, 2) den personkreds som efterfølgende har eksporteret bilerne, og endelig 3) den personkreds som har købt bilerne, hvorfor det således også forekommer ganske mærkværdigt, at sagsøgte blot henviser til en afgjort Vestre Landsretssag som den væsentligste begrundelse for, at de i nærværende sag fremlagte fakturaer er falske.

Det gøres således på den baggrund gældende, at fakturaerne i nærværende sag ikke er falske, hvorfor dette ikke kan lægges til grund i forbindelse med rettens vurdering af, om det anses for sandsynliggjort, at de i sagen omhandlede biler i henhold til registreringsafgiftslovens §§ 7 b, stk. 1 og 7 c, stk. 1, er udført af landet.

Sammenfattende fastholdes det, at A opfylder betingelserne for at få godtgjort registreringsafgiften af de eksporterede biler i henhold til §§ 7 b, stk. 1, og 7, stk. 1, idet han i tilstrækkelig omfang har sandsynliggjort, at de i sagen omhandlede biler er ført ud af landet.

Skatteministeriet har i sit påstandsdokument til støtte for sin frifindelsespåstand gjort følgende gældende:

Sagsøgeren har ikke dokumenteret, at de i sagen omhandlede brugte køretøjer er udført her fra landet. Betingelserne for udbetaling af godtgørelse af afgift i henhold til registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1, er således ikke opfyldt.

Betingelserne for godtgørelse af registreringsafgift af et brugt motorkøretøj i medfør af registreringsafgiftslovens (lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007) § 7 b, stk. 1, er, at køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet.

Det følger af lovens § 7 c, stk. 1, jf. § 7 b, der indsattes i registreringsafgifts-loven ved lov nr. 342 af 27. maj 2002, at afgiften godtgøres, når skattemyndighederne har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra motorregisteret og udførsel her fra landet. Da det er uomtvistet i sagen, at bilerne var afmeldt i motorregisteret, er det alene udførelsesbetingelsen, der er tvistepunktet i sagen.

...

Efter registreringsafgiftslovens ordlyd og forarbejder samt SKATs praksis påhviler det den, der anmoder om godtgørelse af registreringsafgift, at fremlægge bevis for, at bilerne er udført. Dokumentationen kan bestå i udførselsangivelse, fakturaer eller bevis på indregistrering eller andet, som skattemyndighederne skønner egnet som dokumentation.

Af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, følger, at det er en betingelse for udbetaling af godtgørelse af registreringsafgift af et brugt motorkøretøj, at køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet. Efter § 7 c, stk. 1, skal der af ansøgeren afgives dokumentation for køretøjets udførsel her fra landet. Efter forarbejderne til loven kan denne dokumentation bestå i udførelsesangivelser (ved eksport til lande uden for EU), fakturaer, bevis for indregistrering i andet land eller anden dokumentation, som myndighederne skønner egnet som dokumentation. Efter lovens ordlyd og forarbejder, er det ansøgeren, der skal fremlægge dokumentationen. Det er ikke myndighederne, som skal godtgøre, at bilerne ikke er udført fra landet.

I denne sag må det lægges til grund, at sagsøgeren har fremlagt falske slutsedler for SKAT i alle de tilfælde, hvor han har anmeldt biler til eksport om salg af bilerne til "G1 Auto" og "G2 Automobiler", som ikke var de reelle købere. Disse slutsedler må derfor tilsidesættes som dokumentation for, at der er sket udførsel af køretøjerne. Sagsøgeren har ikke fremlagt nogen form for dokumentation for omstændighederne vedrørende salgene, hvor og hvordan bilerne blev leveret til køberne, samt hvem der skulle have forestået udførslerne og hvornår. Der er ingen dokumentation i sagen for, hvem der var de reelle købere af køretøjerne, og at køretøjerne nogensinde blev udført fra landet. Den omstændighed, at sagsøgeren for 3 ud af 18 af køretøjernes vedkommende meget senere har fremlagt dokumentation for, at køretøjerne er udført, fører ikke til, at de øvrige 15 køretøjer kan anses for udført.

Der må i en sag som den foreliggende, hvor der over for myndighederne i forbindelse med anmeldelsen til eksport er fremlagt falske fakturaer vedrørende de omhandlede bilsalg til udlandet, stilles strenge beviskrav til ansøgeren for at dokumentere på andet grundlag, at bilerne rent faktisk er udført fra landet, således at det skal være ubetænkeligt at lægge til grund, at bilerne er udført.

Vestre Landsret har ved dom af 11. juni 2014 (SKM2014.428.VLR) fastslået, at det følger af ordlyden af registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 1, at afgiften godtgøres, når told- og skatteforvaltningen har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra motorregisteret og for dets udførsel fra landet. Videre henviste landsretten til, at det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der ved udførsel til andre EU-lande skal fremlægges passende dokumentation i form af faktura, bevis på indregistrering eller andet, som skattemyndighederne finder egnet som dokumentation. Sådan objektiv dokumentation var ikke fremlagt i sagen, lige som det ikke er fremlagt i nærværende sag.

Landsretten fastslog således, at sagsøgeren ikke havde fremlagt sådan dokumentation, hvorfor Skatteministeriet fik fuldt ud medhold i tilbagebetalingskravet mod sagsøgeren på ca. kr. 10,7 mio. vedrørende registreringsafgift, som var udbetalt til sagsøgeren som eksportgodtgørelse med urette. Ved landsrettens endelige dom er retsanvendelsen i Byrettens dom af 6. december 2012 (SKM2013.142.BR), som sagsøgeren i nærværende sag har påberåbt sig, underkendt af landsretten.

Problemstillingen i nærværende sag og de faktiske omstændigheder er i al væsentlighed de samme som i landsretssagen. Derfor skal nærværende sag bedømmes på samme måde. Sagsøgeren har ikke fremlagt nogen dokumentation for, at de i sagen omhandlede 200-250 biler er udført fra landet. Sagsøgeren har end ikke villet fremlægge købs- og salgsfakturaer vedrørende bilhandlerne, hvorved bemærkes, at sådanne fakturaer ifølge landsrettens dom i øvrigt ikke ville udgøre dokumentation for, at køretøjerne er udført. Der er endvidere - som i landsretssagen - tale om falske fakturaer, som ikke kan tillægges nogen bevisværdi.

Alle de af sagsøgeren fremsatte synspunkter vedrørende fortolkningen af registreringsafgiftslovens §§ 7 b og 7 c blev tilsvarende gjort gældende for landsretten i den afgjorte sag, og blev ikke fulgt af landsretten. Retten må således foretage den samme retsanvendelse i nærværende sag som foretaget i landsretsdommen.

Rettens begrundelse og afgørelse 

A har i sagen fremlagt kopier af salgsfakturaer ??? på salg i 2008 af 13 biler til G1 Auto, Tyskland, samt på salg i 2008 af 5 biler til G2 Automobiler, Tyskland.

Der er i sagen enighed om, at alle biler var afmeldt i motorregisteret, og spørgsmålet i sagen er, hvorvidt A har dokumenteret, at de omhandlede biler er udført af landet som betingelse for godtgørelse af registreringsafgiften i medfør af registreringslovens § 7 b, stk. 1 og § 7 c, stk. 1.

A har forklaret, at alle de biler, der er udstedt fakturaer på, er transporteret til Tyskland. De biler, han solgte til G1 Auto, blev afhentet af G1 Auto på hans adresse i Danmark og sat på en autotransporter med udenlandsk registreringsnummer. G2 Automobiler hentede bilerne på en autotransporter til 8 biler. Nogle gange havde de kun købt en bil af ham, men kørte autotransporteren til et andet sted, hvor de havde købt flere biler. Han ved ikke, hvor bilerne blev kørt hen.

KH har forklaret, at han har købt de omhandlede biler af A igennem G1 Auto, der er hans eget firma. Han hentede bilerne hos A, og alle biler, som han har købt i Danmark, har han kørt til Tyskland på sin egen transportvogn.

Der foreligger i sagen ingen fragtdokumenter, vognmandskvitteringer eller andet på de omhandlede biler, der kan understøtte disse forklaringer.

Med hensyn til de fremlagte fakturakopier bemærkes, at retten ikke finder grundlag for at statuere, at der er tale om falske dokumenter.

Retten finder imidlertid, at der er så stor usikkerhed i A og KH´ forklaringer om handlerne og påtegningen på fakturakopierne vedrørende de omhandlede biler, at de fremlagte fakturakopier ikke i sig selv udgør tilstrækkelig dokumentation for, at disse biler er udført af Danmark.

Det fremgår af korrespondancen med de tyske myndigheder, at den i fakturaerne anførte køber har bestridt at have foretaget momspligtige køb af biler. Der er ikke efterfølgende fremkommet nogen berigtigelse heraf.

Retten finder, at det ikke på dette grundlag er tilstrækkeligt dokumenteret, at de i sagen omhandlede biler er udført fra Danmark.

For så vidt angår de 5 biler, som oplyses solgt til G2 Automobiler, foreligger der ikke yderligere oplysninger end A´ forklaring om handlerne og om de fremlagte fakturakopier.

Retten finder, at det herved ej heller er tilstrækkeligt dokumenteret, at disse 5 biler er udført fra Danmark.

Det bemærkes, at den omstændighed, at det for Landsskatteretten er anses for dokumenteret, at en bil solgt til G2 Automobiler og 2 biler solgt til G1 Auto er udført fra Danmark, ikke er dokumentation for, at de øvrige 15 køretøjer kan anses for udført.

Betingelserne for godtgørelse af registreringsafgift af de omhandlede biler i medfør af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1 er herefter ikke til stede.

Retten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Sagsomkostninger

A har tabt sagen og skal derfor efter sagens værdi og omfang betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 40.000 kr. Beløbet, der er inklusiv moms, dækker Skatteministeriets udgift til advokatbistand og til materialesamling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til Skatteministeriet betale 40.000 kr.