Dato for udgivelse
01 Oct 2004 11:07
SKM-nummer
SKM2004.378.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-340-00081
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Registreringsafgift, biler, vurdering
Resumé

Fra 1. oktober 2004 gennemføres en række tiltag, der skal medvirke til en hurtigere ekspedition af motorkøretøjer.

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 4, stk. 13
Registreringsafgiftsloven § 7b
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen, afsnit E.1.4.1 og E.1.6.

Der gennemføres nu en række tiltag, der skal medvirke til at nedbringe ekspeditionstiden for vurdering (værdifastsættelse) af motorkøretøjer.

Baggrunden er en stadig stigende ekspeditionstid for endelig vurdering af motorkøretøjer, hvor der er eksempler på ekspeditionstider på over 1 år.  Problemet skyldes bl.a. den nye ordning med afgiftsgodtgørelse ved eksport af et køretøj, hvor antallet af ekspeditioner er 4-5 gange større end forudsat i bemærkningerne til lovforslaget.

På den baggrund har Told- og Skattestyrelsen analyseret mulighederne for at flytte dele af arbejdsopgaven fra vurderingsmyndigheden til de regionale told- og skattemyndigheder. Hermed aflastes vurderingsmyndigheden, der så kan koncentrere sig om de mere komplicerede værdifastsættelser.

Regionerne afslutter ekspeditioner med nyere biler (0-1 år)
Ifølge de gældende regler sker afgiftsberigtigelsen af biler og motorcykler mellem 0-1 år gamle efter en skematisk nedskrivning i forhold til køretøjets oprindelige nypris/standardpris.

Regionerne kan fremover afslutte disse ekspeditioner uden at sagen forelægges for vurderingsmyndigheden. Vurderingsmyndigheden vil i disse tilfælde være klageinstans for regionernes afgørelser om værdifastsættelsen.

 

Regionen skal dog ved værdifastsættelsen sikre sig,

 • at den skematiske nedskrevne værdi ikke overstiger den faktiske handelspris for køretøjer af den omhandlede art, eller
 • at køretøjet ikke er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen, eller
 • af andre grunde må antages at have en væsentlig hurtigere værdiforringelse end sædvanlig for alderen.

Såfremt det er tilfældet, skal sagen videresendes til vurderingsmyndigheden, der i så fald foretager den endelige værdifastsættelse ved vurdering, jf. bestemmelserne i registreringsafgiftslovens § 4, stk. 13.

 

Forevisning af eksportkøretøjer for vurderingsmyndigheden

Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter registreringsafgiftslovens §§ 4, 5, 5 a eller 6, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet.

 

Det er tidligere fastsat, at køretøjet altid skal forevises for vurderingsmyndigheden. Baggrunden herfor er, at en evt. senere besigtigelse af køretøjet i tilknytning til en klagebehandling vil være vanskelig/umulig, hvis køretøjet allerede er udført her fra landet.

 

Det administrativt fastsatte krav om, at vurderingsmyndigheden skal besigtige alle køretøjet, der skal udføres mod godtgørelse af registreringsafgift, ændres således at vurderingsmyndigheden kun besigtiger de køretøjer, som den finder nødvendigt, eller hvis den der frembyder køretøjet ønsker det. Det vil i princippet sige efter det samme regelsæt som ved import.

 

Ekspeditioner af den pågældende art gennemføres fremover efter følgende retningslinier:

 • nyere personbiler og varebiler dvs max 6 år gamle forevises som udgangspunkt ikke for vurderingsmyndigheden
 • personbiler og varebiler over 6 år gamle besigtiges stikprøvevis af vurderingsmyndigheden på samme måde som ved import
 • køretøjerne forevises i stedet for regionerne, der kontrollerer stelnummer og stand
 • hvis køretøjet af en eller anden årsag ikke forevises for regionen, skal køretøjet dog altid forevises for vurderingsmyndigheden
 • borgeren kan selv ønske køretøjet forevist for vurderingsmyndigheden
 • ved dårlig stand henviser regionen køretøjet til besigtigelse ved vurderingsmyndigheden
 • regionerne tager i størst muligt omfang fotos med digitalt kamera,  og sender disse til vurderingsmyndigheden
 • ved klage skal køretøjet fremvises, medmindre der foreligger fyldestgørende fotomateriale fra regionen