Dato for udgivelse
07 Oct 2014 12:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Sep 2014 13:51
SKM-nummer
SKM2014.686.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
11. afdeling, B-1404-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Selskabsbeskatning
Emneord
Foredragsvirksomhed, kulturarrangement, bevisbyrde, honorarindtægter,
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet, om appellanten eller et anpartsselskab var rette indkomstmodtager af en række honorarer fra foredrags- og konsulentvirksomhed i indkomstårene 2005 og 2006.

Landsretten fastslog, at anpartsselskabets vedtægtsmæssige formål ikke var foredrags- og konsulentvirksomhed, at appellanten i de omtvistede indkomstår og frem til 2007 drev konsulentvirksomhed i personligt regi, at der var tale om interesseforbundne parter, og at det af et bestyrelsesmødereferat og en erklæring fra bestyrelsesformanden fremgik, at appellanten lod sine konsulentindtægter gå ind i selskabet for at bedre økonomien, og at der skulle tilføres selskabet min. kr. 1/2 million.

På den baggrund fandt landsretten, at appellanten havde bevisbyrden for, at indtægterne var oppebåret af selskabet og ikke ham personligt. Denne bevisbyrde havde appellanten ikke løftet alene gennem sin egen forklaring og de af ham udstedte fakturaer.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.D.2.2.1

Appelliste

Parter

A
(advokat Lars Borring)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sigrid Majlund Kjærulff)

Afsagt af landsdommerne

Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Morten Schou Kierulff (kst.) 

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 18. april 2013 (BS R2-945/2012) er anket af A med påstand som for byretten om, at Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at As indkomst for 2005 ikke forhøjes med 449.560 kr. og at As indkomst for året 2006 ikke forhøjes med 54.080 kr., subsidiært at der alene sker forhøjelse med mindre beløb.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Parterne har, foranlediget af landsrettens spørgsmål om betydningen af Landskatterettens bemærkninger om fondskonstruktion i kendelsen side 7, erklæret sig enige om, at sagen ikke drejer sig om gyldigheden af fondsstiftelsen og omstødelse af denne, men alene om, hvem der er rette indkomstmodtager.

Supplerende sagsfremstilling

Af H1.2 ApS' årsrapport fra 2005 fremgår, at selskabet havde en nettoomsætning i dette år på 1.274.914 kr. H1.2 ApS har overfor skattemyndighederne oplyst, at 449.560 kr. af dette beløb vedrører honorarer for foredrags- og konsulentvirksomhed mv. udført af A. Det er dette beløb As indkomst for 2005 er forhøjet med. Ifølge årsrapporten for 2006 var selskabets nettoomsætning i dette år 533.838. Heraf er 54.080 kr. anført som driftsindtægter. Det er dette beløb, som As indkomst i 2006 er forhøjet med.

A har for landsretten fremlagt en række fakturaer vedrørende foredrags- og konsulentvirksomhed mv. udført af ham i 2005, som er udstedt af "H1.2 ApS v/A" og kontoudtog, der viser, at fakturabeløbene er indbetalt til selskabet. Fakturaerne angår den del af selskabets omsætning på 449.560 kr., som af skattemyndighederne er indtægtsført hos A. Det er omtvistet i hvilket omfang A har haft bistand til den pågældende foredrags- og konsulentvirksomhed mv. fra medarbejdere i H1.2 ApS.

Der er desuden for landsretten fremlagt:

-

Diverse materiale vedrørende arbejde for G11, G13 m.fl.

-

E-mail af 2. juni 2005 fra A til en medarbejder i H1.2 ApS, NJ, om udarbejdelse af overheads til brug for en konference hos G7 A/S.

-     

Et tilsagn af 21. februar 2005 fra G3 om sponsorstøtte på 500.000 kr. med et tilhørende ikke dateret og ikke underskrevet bilag, hvor der er oplyst "Reel pris" bestående af en række udgifter i form af "R3", "Annoncer", "Tryk indstik...", "Distribution" og "Plakater" på 901.600 kr. og en "sponsorpris" for det samme på 410.430 kr., og der er herefter anført "Sponsor bidrag, afrundet" på 500.000 kr.,

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A, som har forklaret blandt andet, at årstallene i første afsnit på side 8 i byrettens dom er forkerte. Det var rettelig i henholdsvis 2004 og 2005, at "...1" arrangementerne fandt sted.

Det anførte i fakturaen fra H1.2 ApS til G3 den 7. februar 2005 om en udførelsesdato den 30. oktober 2003 er forkert. Reelt er arbejdet udført umiddelbart før faktureringen. Fejlen skyldes genbrug af en tidligere fakturatekst.

I 2003 fik han idéen til ...1-arrangementet. Det var en forudsætning for ... Kommune, at han ikke skulle ansættes i kommunen. For ... Kommune var det væsentligt, at de to selskaber hæftede for hinanden, sådan at afledte indtægter i det kommercielle selskab "hæftede for" underskud i det kulturelle selskab. Aftalen med ... Kommune for 2006 var fuldstændig identisk med aftalen for 2005. Han havde i årene fra 2003 og frem fortsat bestyrelsesposter i G5 A/S og G6 ApS og enkelte konsulentopgaver. Hans private indtægter herved i 2004 på 45.049 kr. fremgår af årsopgørelsen fra 2004.

"...1" gav underskud i 2004. Underskuddet blev dækket ved at sælge nogle aktieposter, som lå i H1.2 ApS. OA var glad for, at underskuddet i de to selskaber blev dækket af andre indtægter, og ønskede at det samme skulle ske i 2005. Der var meget arbejde med arrangementet i 2005, hvor der var 16 medarbejdere. Han arbejdede selv 12-14 timer i døgnet. I 2005 havde han i personligt regi kun indtægterne på 30.000 kr. og 56.459 kr., jf. årsopgørelsen. Det afhang af, hvilket opdrag han havde, om han fakturerede opgaver for G6 ApS og G5 A/S i personligt regi eller lod selskabet fakturere. Opgaver, som han anvendte medarbejdere i anpartsselskabet, f.eks. en ansat ingeniør, til at udføre, lod han anpartsselskabet fakturere. Et eksempel på en opgave, som blev udført af og i selskabet, er de overheads, han ved e-mail af 2. juni 2005 bad en medarbejder, NJ, udføre. Det afgørende var, om selskabet blev belastet. Hvis han selv havde skullet stille dem op, ville det ikke have set nær så professionelt ud. Sekretariatet lavede et indstik for G3. Trykkeopgaven blev faktureret af G3, som til gengæld havde givet et sponsorat. Interesserede ringede til selskabet for at få ham ud som foredragsholder mv., og fik at vide, at det skulle ske gennem selskabet. En del offentlige bidragydere kunne ikke være sponsorer, og der blev derfor udformet gensidige fakturaer.

Han har på intet tidspunkt i regi af fondens bestyrelse eller i øvrigt givet udtryk for, at arbejde, som han personligt udførte, skulle faktureres af selskabet. Udsagnet i referatet af bestyrelsesmødet den 23. november 2005 om, at han ville lade erhvervsindtægter indgå i selskaberne, skal forstås sådan, at de økonomiske udsigter i 2005 var gode, og at han bekræftede, at der ikke ville komme underskud ligesom året før. Erhvervsindtægterne, som han skaffede som direktør, ville således indgå, og han ville gøre en ekstra indsats for at få sådanne indtægter. Der var ikke en skriftlig direktørkontrakt, men der var en mundtlig aftale. Udsagnene om bestyrelsens afstandtagen mv. i referatet af bestyrelsesmødet den 9. november 2006, og hans meddelelse om, at han ville lade sine indtægter indgå i 2 år, handlede alene om de indtægter, han kunne generere som direktør i selskabet, og ikke om hans personlige indtægter. Der har aldrig været et overskud i H1.2 ApS, som gjorde det muligt at udbetale løn til ham som direktør.

Når der ikke er fremlagt fakturaer fra 2006 vedrørende foredragsvirksomheden mv., skyldes det en konflikt med bogholderen, som har nægtet at udlevere fakturaerne. Der var tale om samme type opgaver som i 2005 med foredrag mv. Grunden til at indtægten var meget mindre end i 2005 er, at det nu var G12, som var inde som sponsor. Det gav ikke samme indtægtsmuligheder som ...2-arrangementet i 2005. Hvis han ikke havde arbejdet i "...1", ville han efter alt at dømme have kunnet opnå en indtægt på ca. 500.000 kr. om året ved andre opgaver. Om de ville være af samme karakter, kan han ikke sige.

Det er en fejl, at der i fakturaen fra H1.2 ApS af 28. februar 2005 til G5 A/S er faktureret "Tidsforbrug vedr. generalforsamling og best. Møde 22 febr 05" med 2.500 kr., eksl. moms. Han burde have faktureret denne opgave i personligt regi. Det samme gælder de honorarer for bestyrelsesmøder den 10. maj og den 24. august 2005 på hver 2.500 kr. ekskl. moms, som er faktureret af selskabet den 10. maj og 26. august 2005. Det er ham, der har udfærdiget alle fakturateksterne. Honoraret på 7.500 kr. ekskl. moms for "Konsulentarbejde i henhold til aftale vedr. bestyrelsen i perioden 1. oktober 2004 til 31. december 2004" på 7.500 kr., ekskl. moms, som fremgår af H1.2 ApS' faktura af 9. januar 2005 til G6 ApS, vedrører et oplæg om salg af virksomheden, han udførte i relation til bestyrelsesarbejdet. Han fik et opdrag, som blev udført på kontoret.

Sponsoratet for G3 var, som det fremgår af tilsagnet fra G3 af 21. februar 2005, på 500.000 kr. Bilaget med "reel pris" og "sponsor pris" er et budget, som viser, hvordan G3 har ønsket sponsoratet opgjort. Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt sponsoratet reelt havde form af en rabat på de nævnte ydelser, som blev købt af H1.2 ApS. Det var G3s valg at støtte med netto 500.000 kr. I den periode, hvor han kørte "...1"-arrangementet, var det arbejde med lederpanel mv., han udførte for G3 afledt af G3s rolle som mediesponsor.

Procedure

Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det fremgår af den fremlagte udskrift fra Erhvervsstyrelsen, at det vedtægtsmæssige formål for H1.2 ApS var at eje, udleje og administrere fast ejendom, samt yde rådgivning i forbindelse hermed. De omstridte indtægter hidrørte fra foredrags- og konsulentvirksomhed, og faldt dermed udenfor det vedtægtsmæssige formål.

A har frem til 2007 selv drevet foredrags- og konsulentvirksomhed i personligt regi. De fakturaer udstedt af H1.2 ApS fra 2005, som A har påberåbt sig, vedrører arbejde af denne karakter. Visse af fakturaerne vedrører desuden bestyrelsesarbejde og heraf afledte opgaver udført af A, som A i hvert fald for en mindre dels vedkommende under hovedforhandlingen har erkendt er udført af ham i personligt regi.

Der er tale om interesseforbundne parter, idet H1.2 ApS var et datterselskab til den familiefond, som A selv havde stiftet, og hvor A også selv sad i bestyrelsen. Fondens primære formål var at yde støtte gennem legater eller lån til As egen familie.

Det fremgår af referatet af bestyrelsesmødet den 9. november 2006 i fonden, at A lod "sine konsulentindtægter" gå ind i fondens datterselskaber, herunder H1.2 ApS, for at dække et økonomisk underskud, og det fremgår af erklæringen fra advokat NH, at bestyrelsen havde pålagt A at tilføre selskaberne gevinstgivende aktiviteter, om nødvendigt sådanne, som han tidligere havde gennemført i eget regi.

Bevisbyrden for at den omstridte indtægt er oppebåret af H1.2 ApS, og at det dermed er H1.2 ApS og ikke A, som er rette indkomstmodtager i skattemæssig henseende, påhviler under de nævnte omstændigheder A.

Landsretten finder, at A ikke har løftet denne bevisbyrde alene gennem sin egen forklaring og de af ham udstedte fremlagte fakturaer fra 2005. Landsretten tiltræder derfor, at A skal anses for rette indkomstmodtager i skattemæssig henseende, og stadfæster således byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 45.000 kr., inkl. moms til dækning af ministeriets udgifter til advokatbistand. Der er ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 45.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.