Dato for udgivelse
01 Oct 2014 14:27
SKM-nummer
SKM2014.677.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-3777408
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Operation Dagsværk, skattefrihed, fradrag
Resumé

Skatterådet godkender, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2014, i lighed med tidligere år, skal behandles således, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk den 5. november 2014.

Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen og arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.

Hjemmel

Kildeskatteloven

Reference(r)

Kildeskatteloven

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.A.1.2.1

Operation Dagsværk gennemfører den 5. november 2014 en landsdækkende indsamling til fordel for et uddannelses- og kapacitetsopbygningsprojekt af unge LGBT'ere (Lesbians, Gays, Bisexuals & Transsexuals) i Kenya.

Operation Dagsværk anmoder ved ansøgningen om: 

  1. At lønningerne til elever, som arbejder på Dagsværkdagen, ikke regnes som skattepligtig indkomst for den enkelte elev, og at privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag af deres betaling af eleven. 
  2. At virksomheder og offentlige institutioner kan bogføre det udbetalte beløb som en omkostning i driftsregnskabet. 
  3. At eleverne ikke skal medregnes beløbet på deres selvangivelse. 

Beskrivelse af Operation Dagsværk 2014

I Kenya oplever unge, som forelsker sig i deres eget køn, at blive udstødt af familien, bortvist fra deres skole, nægtet medicinsk behandling og udsat for trusler, fængsel, vold og seksuelle overgreb. Det samme gælder transkønnede, maskuline piger, feminine drenge og andre unge, som bryder den traditionelle opfattelse af kønsrollerne.

Operation Dagsværk arbejder i 2014 sammen med Sex & Samfund og deres fire kenyanske partnere - Gay Kenya Trust, Nyarwek, Kenya Human Rights Comission og Family Health Option Kenya.

Sammen uddanner vi 500 LGBT-unge til forandringsaktører, for at styrke dem i deres kamp for bedre vilkår og lige rettigheder for LGBT-personer i Kenya. Igennem allerede eksisterende LGBT-organisationer vil de blive trænet i at gå i dialog med politikere og beslutningstagere inden for sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet. De vil sætte fokus på overtrædelser af basale menneskerettigheder og på de personlige og samfundsmæssige omkostninger, den omfattende diskrimination afstedkommer.

De vil blive trænet i at bruge og påvirke de kenyanske medier og herigennem nå ud til ca. 100.000 modtagere i den brede kenyanske befolkning. Ligeledes vil de blive rustet til selv at træne yderligere 2400 andre LGBT-unge i de rettigheder, som de har i henhold til den kenyanske forfatning, og de universelle menneskerettigheder.

Projektet vil yderligere etablere et eller flere "safe spaces", hvor LGBT-unge kan søge tilflugt og modtage personlig rådgivning, vejledning og støtte. Ligeledes vil projektet kapacitetsopbygge de lokale partnerorganisationer, så projektets aktiviteter og fokus forankres i det kenyanske LGBT-miljø, som samtidig styrkes via projektarbejdet.

Aktiviteterne vil finde sted i hovedstaden Nairobi og omkring Kisumu, som er Kenyas tredjestørste by.

Sex & Samfund er Operation Dagsværks projektpartner og garant for projektets gennemførelse.

Indsamlingen

I lighed med foregående år vil indsamlingen hovedsagligt foregå ved, at elever fra de danske ungdomsuddannelser arbejder en enkelt dag, i enten private husholdninger, erhvervsvirksomheder, eller offentlige institutioner. Lønnen, som tjenes herved, vil gå til Operation Dagsværks indsamling, som i år er til fordel for unge LGBT'ere i Kenya.

Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt elektronisk af Operation Dagsværk. Dette kort skal, sammen med det indtjente beløb, returneres til Operation Dagsværk med kvittering fra både arbejdsgiver og elev. Alternativt kan betaling ske elektronisk, direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk.

Indsamlingen er anmeldt til alle relevante myndigheder.

Det indsamlede beløb

De indtjente penge indsamles på Operation Dagsværks separate indsamlingskonto, hvorfra de vil blive udbetalt i rater til Sex & Samfund i takt med at projektet skrider frem.

Operation Dagsværk tager maksimalt 10 % af det indsamlede beløb i administrationsprocent. Vi bruger udelukkende administrationsprocenten til at finansiere kampagneførelse og oplysningsaktiviteter i forbindelse med årets oplysningskampagne - den oplysningskampagne som Dagsværksdagen er kulminationen på. Vi trækker kun de penge fra, som vi rent faktisk bruger til oplysningskampagnen. Operation Dagsværk putter altså ikke et eventuelt overskud i egen lomme. Derfor er det også sjældent, at administrationsprocenten når helt op på 10.

SKATs indstilling

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man, i lighed med tidligere år, imødekommer ansøgningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Afgørelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.