Dato for udgivelse
17 Sep 2014 11:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Sep 2014 14:54
SKM-nummer
SKM2014.648.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
7. afdeling, B-3876-12
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bopæl, folkeregister, lovlig, anvendelse, parcelhusreglen
Resumé

Sagen angik spørgsmålet, om den avance, som skatteyderen opnåede ved afståelse af ejerlejligheden beliggende ...1, st. tv. i indkomståret 2005, var skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Skatteyderen var tilmeldt folkeregisteret på adressen i ...1 i fire måneder i 2004. Både før og efter tilmeldingen i ...1 var han tilmeldt på ejendommen ...2. Skatteyderen gjorde gældende, at han udover perioden på 4 måneder havde boet i ejendommen i ...1 både før og efter den periode, der fremgik af folkeregisteret. Til støtte herfor førte han bl.a. 5 vidner for byretten og 10 vidner for landsretten.

Byretten fandt det efter en samlet vurdering af sagens faktiske omstændigheder ikke godtgjort, at skatteyderens ophold i lejligheden havde karakter af reel, permanent beboelse og ikke blot midlertidig beboelse. Den opnåede avance ved afståelse var derfor skattepligtig.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2 C.H.2.1.15.7

Appelliste

Parter

A
(advokat Jacob Rix)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig Mathias Trabjerg Knudsen)

Afsagt af landsdommerne

K. Wiingaard, Karen Hald og Julie Skat Rørdam (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 26. oktober 2012 (BS 44C-3631/2011) er anket af A med påstand som for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, over for A tilpligtes at anerkende, at avancen ved afståelsen af ejendommen ...1, st. tv. er omfattet af parcelhusreglen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, og dermed skattefri.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

A har for landsretten fremlagt en række yderligere bilag til støtte for sin påstand.

Til dokumentation for sit anbringende om, at han i 2002 ikke reelt boede hos sin søster BA på ...4, idet BA under et studieophold i udlandet i første halvdel af 2002 havde udlejet lejligheden, er således fremlagt selvangivelsesblanket for 2001 for SN adresseret til adressen ...4, SNs ansættelsesaftale af 4. april 2002 med G4, SNs lønsedler fra G4 fra den 1. juni til den 31. juli 2002, kontoudskrift for perioden fra den 1. februar til den 28. juni 2002 for BAs konto i Danske Bank, hvor lejebetalinger fra SN er indgået, uddannelsesbevis fra Université de ... udstedt til BA den 3. september 2002, As e-mailkorrespondance med G5 og med SN samt udskrift af cpr-registeret, hvoraf fremgår, at SN fra den 19. februar til den 8. april 2002 var registreret på adressen ...4.

Til dokumentation for de faktiske forhold i lejligheden ...1, st. tv. på tidspunktet for As overtagelse og den renoveringen af lejligheden, som efterfølgende fandt sted, er yderligere fremlagt arkitekttegninger af 1. oktober 2001, redigeret tegning af 12. december 2001 samt Bygningsinspektoratets kontrolliste af 3. januar 2002, hvoraf blandt andet fremgår, at gulv var støbt den 19. marts 2002, at vandstandsende membran denne dato var påført gulv og vægge, at dette og ventilationsforholdene var fundet i orden, samt at arbejdet den 3. juni 2002 måtte antages at være færdiggjort. Parterne har under hovedforhandlingen erklæret sig enige om, at denne færdiggørelse vedrører toilet og bad.

Af ordreaccept og -bekræftelse af 19. februar 2002 fra Svane Køkkenet samt Svane Køkkenets brev af 6. marts 2002 fremgår, at elementer og løsdele er leveret på adressen ...1 den 12. marts 2002.

Af e-mailkorrespondance af juli 2013 med Danske Bank samt Realkredit Danmarks brev af 2. december 2002 til As far, CA, fremgår, at Realkredit Danmark i december 2002 meddelte afslag på ansøgning om lån i ...1, st. tv. med den begrundelse, at lejligheden for tiden blev brugt som beboelse for A, og idet lovligheden heraf ikke kunne dokumenteres.

Endelig har A fremlagt dokumentation for, at han fra den 4. februar til den 29. november 2002 aftjente værnepligt hos Garderhusarregimentet samt yderligere fotos, der efter det oplyste er optaget i henholdsvis marts og december 2004.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaringer af A og SJ samt forklaringer af SN, BA, SA, KA, UB, MC, OM, ON, SM og NS.

A har supplerende forklaret blandt andet, at han i dag arbejder som digital manager på et mediebureau. SJ boede rettelig kun hos ham i ...1 i tre uger, ikke tre måneder. Han startede rettelig på HA på CBS, ikke HF, mens han boede i lejligheden. Han fik rettelig bornholmeruret efter sin indflytning. Han købte lejligheden i ...1 for at bo i den. Før han købte lejligheden, tog han op på Erhvervs- og Byggestyrelsen og spurgte, om den kunne konverteres til bolig. Han tvivlede derfor ikke på, at den kunne konverteres til bolig. Der var eget køkken i lejligheden, allerede da han købte den, hvilket også fremgår af arkitektens plantegning over de eksisterende forhold i januar 2002.

Han blev student i juni 2001, hvorefter han rejste til Asien i tre måneder sammen med sin kammerat SM, hvis far da var konsul i Østen. Han mener, at han kom hjem i slutningen af november 2001. I starten af 2002 startede han i forsvaret og var først tre måneder i ...7, derefter syv måneder i ...8. Han og SJ fulgtes af og til fra ...7 til ...13. I ...7 overnattede han på kasernen alle hverdage og i ...13 i weekenderne, medmindre der var øvelse. Da han lå i ...8, rejste han ofte hjem til ...13 i løbet af ugen. Der var derfor flere episoder, hvor han rejste til og fra lejligheden i ...1 i uniform. Han lærte SJ at kende på sergentskolen. SJ skulle i en periode i praktik hos Livgarden og fik i den forbindelse lov at bo hos ham. SJ kom i den forbindelse til at stille sin motorcykel i gården, hvilket han ikke måtte. Efter aftjent værnepligt gik appellanten på HA og arbejdede i fritiden som bartender på en cafe. Han boede også i denne periode i lejligheden i ...1. Han købte lejligheden i ...2, fordi den kunne opdeles, så han og hans søster kunne bo der i hver sin lejlighed og få mere plads. Han ansøgte om lånoptagelse i ...1 med henblik på ombygning af ...2. Der gik imidlertid lang tid, før han kunne flytte ind i ...2, blandt andet fordi ejerforeningen skulle give tilladelse. Fredningsstyrelsen skulle også godkende ombygningen, hvilket også tog en rum tid. Han har ikke forud for december 2004 boet i ...2. De fremlagte fotos dokumenterer, at han boede i ...1 i 2004, blandt andet blev hans farfar bisat, mens han boede i ...1, og appellanten fik efterfølgende et standur fra sin farmor og farfars hjem. Han har ikke været særlig præcis med sine registreringer af folkeregisteradresse. Der er ingen god grund til, at han flyttede adressen fra ...1 til ...2, før han flyttede.

SN har forklaret blandt andet, at hun er partner i forsikringsmæglervirksomheden G7. Hun kender hverken A eller hans søster BA. I 2002 lejede hun en lejlighed på ...4, med indflytning den 19. februar og frem til den 31. juli 2002. Det har formentlig været for en periode på et halvt år. Hun og hendes familie var på det tidspunkt netop vendt hjem fra en udstationering i Brasilien og indgik lejemålet via hendes ægtefælles arbejdsplads. Hun var godt bekendt med, at lejligheden normalt var beboet af en anden, og at denne anden var en kvinde, men hun husker ikke, om hun kendte navnet. Hun boede i lejligheden med sin søn, mens hendes mand pendlede frem og tilbage mellem ...13 og udlandet. A boede ikke i lejligheden i denne periode. Hun og hendes familie flyttede til ...9 i maj 2002, men de havde fortsat indbo i ...4 indtil lejekontraktens udløb.

BA er specialkonsulent i ...10 Kommune. I foråret 2002 studerede hun på universitetet i Frankrig. Mens hun var bortrejst, fra den 1. februar 2002 og et halvt år frem, var hendes lejlighed i ...4, via G8 udlejet til en SN. Derefter flyttede hun selv tilbage i lejligheden. Så vidt hun husker, blev de sidste to måneders husleje dækket via depositum. Lejerne flyttede vist ud lidt før, og vidnets søster DA var i den forbindelse i lejligheden og konstaterede, at alt var i orden. Af hendes kontoudtog for perioden fremgår overførsler fra G8 af et engangsbeløb på 17.825 kr. for depositum og herefter månedlige huslejeindbetalinger på 9.400 kr. Hendes bror A boede ikke i hendes lejlighed i denne periode, men han var tilmeldt hendes adresse i ...4, fordi hans egen lejlighed i ...1 ikke var godkendt til beboelse. Han boede dog reelt i ...1. Hun og hendes kæreste boede i forbindelse med hendes tilbageflytning til Danmark nogle dage i As lejlighed i ...1. Hun husker, at gulvene i lejligheden til As store irritation altid var beskidte, fordi der ikke var nogen entré. Hun husker også, at de holdt As fødselsdag i december 2004 i ...1. Deres fælles storesøster EA var da højgravid, og de var alle nostalgiske over, at deres farfar netop var død i efteråret. I 2005 flyttede A ind til ...2, hvor han havde købt en større lejlighed, der blev delt op i to lejligheder, en til A og en til vidnet. Det var vist allerede ved købet af lejligheden i ...2 meningen, at den skulle deles op, så de begge kunne bo der. A havde naturligvis sine møbler med, da han flyttede ind i ...1. Han boede ikke i ...2, før han flyttede ind i ...1. A havde ikke nøgle til lejligheden på ...4, men han havde nøgle til opgangen, hvor postkassen hang. Det var omkring 2004-2005, at hun første gang hørte om planerne om, at både hun og A skulle flytte ind i ...2.

SA har forklaret blandt andet, at hun kender A fra ...1, og hun har efterfølgende talt med ham, når hun tilfældigvis har mødt ham på gaden. Hun har i 17 år boet i ...1, 1. tv. A boede i en lejlighed i stuen. Han boede der i hvert fald i 2002, for hun fødte den 10. januar en datter, og i den forbindelse fik hun blomster af blandt andre A. A boede ud til gården, hvor hendes datter sov i barnevogn. A var rigtig sød og opmærksom over for de børn, der var i ejendommen. A var også en af dem, der interesserede sig for ejendommen og blandt andet var med til arbejdsweekender. Hun og hendes mand, KA, talte også med A om, at der nu og da blev larmet meget, når der blev holdt fest. A boede fortsat i ejendommen, da der opstod brand i et baghus. Det var vist i 2003. Hun mener, at A flyttede ud omkring 2004-2005. Hun var slet ikke i tvivl om, at A boede i huset i ...1. Hun har for eksempel banket på hos ham kl. 2 om natten om den omhandlede larm, hun har set ham med morgenhår og i badekåbe, og hun har vist også set ham spise morgenmad i gården.

KA har forklaret blandt andet, at han kender A fra ...1, hvor A boede, og hvor vidnet selv har boet i en længere periode. A boede til venstre i porten, hvor der tidligere havde været advokatfirma. A boede der, da vidnets datter blev født i 2002, for da fik de en blomst fra A. Der var noget med, at A selv havde en lillesøster, der ikke var særlig gammel. På et tidspunkt holdt der en motorcykel i gården, og da en af beboerne klagede, måtte vidnet som formand for ejerforeningen bede A om at få den flyttet. Det var vist As kammerats motorcykel. A boede i huset i hvert fald i to til tre år. På et tidspunkt stødte vidnet på A i militæruniform, hvilket overraskede vidnet. Da vidnets datter var baby, kunne A godt spille høj musik, og de bad ham så om at skrue ned. Vidnet er helt sikker på, at A boede i lejligheden, og den blev sat flot i stand.

SJ har supplerende forklaret blandt andet, at han i dag er afdelingsleder og ved siden af læser jura. Lysskiltet i As lejlighed i ...1 sad rettelig i køkkenet. Vidnet har ikke længere jævnlig kontakt med A, som han kender fra soldatertiden i ...7. Vidnet boede i 2004 i tre uger i As lejlighed, da han skulle i praktik ved Livgarden. Han har også været i As lejlighed ved flere andre lejligheder, blandt andet klædte han om i As lejlighed engang da A, han og et par andre kammerater skulle til gallamiddag på Rosenborg Slot. I tiden i ...7 tog de ofte til ...13 i weekenden, blandt andet var de et år til Bakkens åbning, hvor vidnet parkerede sin motorcykel i As gård. Lejligheden i ...1 var en fuldt indrettet bolig blandt andet med nyt køkken med induktionskomfur. Der var også blandt andet et for datidens forhold stort tv, som fyldte godt i lejligheden. Ovnen havde indbygget mikroovn, og der var opvaskemaskine. Vidnet husker, at A i forbindelse med ombygningen talte meget om flisevalg og om, hvilket armatur han skulle have. Efter at vidnet havde boet i As lejlighed i ...2 fra julen 2002 til julen 2003, flyttede han til ...11. Vidnet husker lejligheden i ...1, som den er afbilledet på de fotos, der blev taget til salgsmaterialet i 2004. Dørene var fredede og måtte ikke udskiftes.

ON har forklaret blandt andet, at han er selvstændig arkitekt og har forestået ombygning af både ...1, st. tv. og ...2. De indledende drøftelser om ombygning og indretning af lejligheden i ...1 startede i september 2001. Han har noteret, at han har taget mål i lejligheden den 27. september 2001. Skov- og Naturstyrelsen krævede, at tegningerne blev ændret, fordi toilet og bad ikke måtte indrettes i det eksisterende køkken. Der var kun lidt køkken i den eksisterende lejlighed. Det var da et erhvervslejemål, og det var meningen, at det skulle konverteres til beboelse. De søgte indledningsvist kun om tilladelse til lejlighedsvis overnatning, fordi der så kunne komme gang i ombygningen. På den måde kan man med fordel gradvist overgå til ren beboelse. Han ville ikke have påtaget sig opgaven, hvis han ikke havde troet på, det kunne lade sig gøre at omdanne lejlighedens status fra erhverv til bolig. Ombygningen af ...1 trak ud. Også renoveringen af ...2 trak ud i forhold til, hvad de oprindelig havde tænkt. Lejligheden stod tom, da renoveringen startede. Der var mange ting, der skulle ombygges, og myndighederne skulle inddrages i mange ting.

A kom i kontakt med vidnet gennem As far, CA, der vist havde fået vidnet anbefalet gennem en ejendomsmægler. Han har mest haft kontakt med CA. Før renoveringen af ...1 havde vidnet lavet en renovering sammen med CA. I det tidligere køkken i ...1 var der en køkkenvask med afløb. Der var vist ikke komfur, og der var ikke bad. Det er hans indtryk, at lejligheden i ...2 ikke var beboet, da han foretog opmålinger i november 2002, og fortsat ikke var beboet, da han holdt møde med Kulturarvsstyrelsen i lejligheden i foråret 2004. Byggetilladelsen forelå først den 7. juli 2004.

UB har forklaret blandt andet, at han er faglærer for kokkeelever på teknisk skole i ...12. Han tog studentereksamen i 2001 sammen med As kammerat SM og kender A derfra. Han har ikke længere kontakt med A, men han husker, at A boede i ...1 omkring starten af 2002. Han var en del sammen med A i denne periode, idet de var en flok andre drenge, som gik meget i byen i ...13. A boede i den forbindelse meget praktisk inde i byen. Dette foregik i de mørke vintermåneder. Han husker også, at han på et tidspunkt omkring 2002 lavede mad i As lejlighed, mens de andre drenge var optagede af at se en vigtig fodboldkamp i fjernsynet. A var også i militæret, mens han boede i ...1. I oktober 2003 kom vidnet til skade og var sengeliggende i et par måneder. A kom i den forbindelse med en hel stak dvd'er, som han havde liggende i sin lejlighed i ...1. Vidnet husker udmærket, hvordan As lejlighed så ud. Der var direkte adgang fra hoveddøren til stuen, hvor A blandt andet havde et stort fjernsyn stående og en papfigur fra Imperialbiografen af en kvindelig skuespiller. Køkkenet var helt nyt og meget moderne, blandt andet var det gamle ildsted indrettet med komfur med induktionsplade. Samtidig var gamle detaljer i lejligheden bevaret. Han genkender lejligheden fra de fotos, der er fremlagt fra salgsmaterialet. Han mener, at han har set bornholmeruret før, men ikke præcist hvornår.

MC har forklaret blandt andet, at han er revisor og kender A fra folkeskolen i ...14. Han husker, at A boede i ...1 i perioden omkring 2002- 2005, hvor vidnet gik på markedsøkonomuddannelsen i ...15. A kom blandt andet på fredagsbaren på vidnets uddannelsessted, og de gik sammen på et diskotek ved ...16. Vidnet har ofte i sådanne anledninger overnattet hos A, da vidnet dengang selv boede i ...17. Han kiggede i hvert fald en gang om ugen forbi hos A. Lejligheden var fuldt møbleret med As gamle møbler fra drengeværelset hos forældrene. Vidnet husker udmærket, hvordan As lejlighed var indrettet, og han genkender den på de fremlagte fotos fra salgsmaterialet. Køkkenet var af nyere dato og lækkert. Vidnet kom hos A i hele den periode, hvor A boede i ...1, og vidnet mødte sin daværende kæreste til en fest hos A. Det var omkring 2004 eller 2005. Vidnet er overhovedet ikke i tvivl om, at A boede i lejligheden på ...1.

OM har forklaret blandt andet, at han kender A fra soldatertiden i ...8 i 2002. Han har ikke længere kontakt til A og ser ham meget sjældent. Vidnet startede på kasernen i ...8 i 2002, og A kom senere, vist i sommeren 2002, efter at han havde været på sergentskolen. De stoppede i ...8 omkring november 2002. Vidnet boede da på skift hos sine forældre i ...18 og hos sin storebror i ...13. Vidnet besøgte en enkelt gang A, mens de var soldaterkammerater. De skulle da mødes nogle stykker hos A for at få en drink og gå i byen. Han husker tydeligt, at de gik ned ad ...4 for at komme til As lejlighed, men han husker ikke præcist, hvor det var. Han husker dog tydeligt, at det var en ældre lejlighed, og at dørene enten var udskåret eller malet og dermed matchede lejlighedens udtryk. Det var omkring sensommeren 2002. Han genkender lejligheden fra de fremlagte fotos fra salgsmaterialet. Han mener, at ...4 ligger til højre for den affotograferede ejendom. Det var ikke forbudt at tage hjem i hverdagene, mens han var soldat i ...8, men vidnet gjorde det normalt ikke selv. Han husker ikke, om A tog hjem i hverdagene. Han delte ikke værelse med A.

SM har forklaret blandt andet, at han er bosiddende i Østen, hvor han er selvstændig erhvervsdrivende. Han kender A fra folkeskolen i ...14, og de er gode kammerater. De gik på forskellige gymnasier, men afsluttede studentereksamen samtidig og rejste sammen efterfølgende med rygsæk til Asien. Vidnets far var da bosat i Østen. Han mener, at A efter hjemkomsten skulle have styr på sin lejlighed i ...1 og i militæret. A overtog lejligheden fra en revisor, og den skulle istandsættes. A boede der, mens den blev istandsat. Allerede mens de var i Asien, var der en masse e-mails frem og tilbage omkring lejligheden, men vidnet kender ikke nærmere til det. As plan med at købe lejligheden var at bruge den til bolig. A flyttede ind i lejligheden i begyndelsen af 2002. Han flyttede ikke alle sine møbler med fra starten, fordi den skulle istandsættes. Vidnet hjalp omkring februar-marts 2002 A med at flytte, men det var i første omgang kun småting, der blev flyttet. Vidnet har ikke hjulpet med at flytte møbler. Mens A var i militæret, brugte han lejligheden som base. Vidnet har flere gange været i lejligheden, og han har også overnattet der, fordi det var bekvemt i forhold til byture. Vidnet flyttede i august 2002 til Østen og er efterfølgende kommet til Danmark to til tre gange årligt, og han har i sådanne forbindelser besøgt A i lejligheden. A boede i lejligheden i hvert fald i 2002, 2003, 2004 og måske 2005. I 2003 var vidnet første gang på sommerferie i Danmark, og A holdt da en fest i lejligheden for vidnet med gamle gymnasievenner. I 2003 var lejligheden blevet renoveret, hvilket den ikke havde været fra starten. Vidnet kan genkende sig selv på det fremlagte foto, der er taget under festen i 2003. Lejligheden havde indgang fra porten og lå i stueetagen. Der var i stuen skrivebord og sofa. Til venstre for stuen lå et soveværelse, og i forlængelse af stuen lå en spisestue. Længere fremme lå køkkenet. Vidnet har svært ved at tidsfæste, hvornår lejligheden blev istandsat. I starten var der ikke bad i lejligheden. Lejligheden var formentlig færdigistandsat, da festen blev holdt i 2003. A sendte på et tidspunkt en e-mail til vidnet med et foto af sig selv siddende i en Arne Jacobsen-stol, som var As gave til sig selv. Vidnet genkender også de fotos, der er optaget af lejligheden til brug for salg. A købte lejligheden i ...2 for at få mere plads. Det var omkring 2004-2005, at A flyttede over i lejligheden i ...2. Vidnet er ikke i tvivl om, at A boede i lejligheden i ...1.

NS har forklaret blandt andet, at hun arbejder i G6. Hun flyttede i foråret 2000 ind i en lejlighed i ...1 og kender A derfra, idet han i en periode boede i stuelejligheden til venstre. A boede helt bestemt i ...1 i flere år. Hans lejlighed lå i porten og havde tidligere været advokat YMs kontor. Hun solgte sin lejlighed i 2006. Hun har ikke længere kontakt til A. Alle beboerne syntes, at det var spændende, hvad der skulle ske med As lejlighed, fordi det jo er et gammelt og lidt besværligt hus, og beboerne var interesserede i at se, hvordan de andre løste udfordringen med toilet og køkken. Hun var også inde at se As lejlighed. Der var omkring 12 lejligheder i ejendommen, og beboerne sås af og til og hjalp hinanden. Der skete en form for generationsskifte i den periode, vidnet boede der, idet det tidligere primært havde været gamle hippier, der boede i huset. Hun og A var klart de yngste beboere. Under en arbejdsweekend en sommer malede beboerne sammen en overbygning ind til porten. Selvom A havde brækket armen, deltog han. Hun har også set lejligheden, før A flyttede ind. Den var utroligt rodet, meget uhumsk og mærkelig. Der var vist ikke badeværelse og kun et tekøkken. Hun ved ikke, hvornår A renoverede de enkelte dele af lejligheden. Der var fælles vaskerum og brusebad i ejendommen, som hidtil var blevet brugt af flere af beboerne. Da hun solgte sin lejlighed, var der etableret badeværelser i næsten alle lejligheder. Hun har også flere gange set A i uniform. Så vidt hun ved, var han værnepligtig i Livgarden og var væk i løbet af ugen og var i lejligheden i weekenden.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. Kammeradvokaten har herunder ikke bestridt, at A i et vist omfang har opholdt sig i lejligheden i ...1.

Landsrettens begrundelse og resultat

A var i 2001 til 2004 tilmeldt folkeregisteret på følgende adresser:

...3 fra 1. juni 2001 til 1. januar 2002

...4 fra 1. januar 2002 til 1. november 2002

...2 fra 1. november 2002 til 1. april 2004

...1 st. tv. fra den 1. april 2004 til den 1. august 2004

...2 fra den 1. august 2004 til den 11. juli 2006

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at flere af As meddelte folkeregisteradresseændringer er foretaget ikke ud fra reelle forhold, men ud fra hvad han af andre grunde fandt belejligt.

Der må således lægges betydelig vægt på sagens øvrige oplysninger.

Lejligheden i ...1 var registreret til erhverv og kunne ikke lovligt benyttes til beboelse ved As køb i 2001. Efter ansøgning herom ved brev af 18. oktober 2001 fik A tilladelse til at benytte et rum i lejligheden til lejlighedsvis overnatning. A var i oktober-december 2001 bortrejst og aftjente fra februar til november 2002 sin værnepligt i ...7 og ...8. I september 2003 ansøgte han om tilladelse til at ændre lejlighedens status fra erhverv til beboelse, og ...13s Kommune meddelte den 31. marts 2004 ibrugtagningstilladelse til midlertidig indretning af beboelse. Da A herefter pr. 1. april 2004 ændrede sin folkeregisteradresse til ...1, havde han allerede i omkring halvandet år ejet lejligheden i ...2, med henblik på at flytte ind her sammen med sin søster. Det må efter forklaringerne lægges til grund, at renoveringen af lejligheden i ...2 trak ud i forhold til det forventede, og da renoveringen var færdig, flyttede A pr. 1. august 2004 sin folkeregisteradresse tilbage til ...2.

Herefter og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, er landsretten enig i, at det ikke er godtgjort, at erhvervslejligheden i ...1, st. tv., reelt har været As bolig, men at den alene har tjent som midlertidigt opholdssted.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 60.000 kr. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand er der ud over sagens værdi taget hensyn til dens omfang og varighed.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal A betale 60.000 kr. til Skatteministeriet.

Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.