Dato for udgivelse
11 sep 2014 10:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 maj 2014 10:19
SKM-nummer
SKM2014.628.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-958-14
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straf, forsvarersalær, bødeforelæg, salær
Resumé

A havde vedtaget et bødeforlæg for grov uagtsom skatteunddragelse. A var enig i den talmæssige opgørelse. Normalbøden var nedsat fra 294.865 kr. til 200.000 kr. da A havde betalt de unddragne skatter.

Byretten pålagde det offentlige endeligt at udrede salæret til den beskikkede forsvarer.

SKAT kærede kendelsen.

A påstod i landsretten, at der var så langt mellem den oprindelige sigtelse, som han havde forstået vedrørte forsætlige unddragelser af skat og arbejdsmarkedsbidrag, og sagens udfald, at omkostningerne endeligt skulle afholdes af det offentlige.

Landsretten gav SKAT medhold i, at salæret endeligt skulle udredes af A. Bødeforlægget fandtes i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen.

Reference(r)

Forsvarerbistandsloven § 5
Retsplejeloven § 1008, stk. 1

Henvisning

-

Østre Landsrets kendelse af 6. maj 2014, 3. afdeling nr. S-958-14

Parter

Anklagemyndigheden

mod

A
(advokat Erik Øvlisen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Birgitte Grønborg Juul og Pernille M. Corfitsen (kst.), førstnævnte som rettens formand.

......................................................

Byrettens kendelse af 24. marts 2014, nr. 99-2402/2014

Ingen var mødt.

Der blev fremlagt brev af 20. marts 2014 fra advokat Erik Øvlisen med anmodning om salær.

Retten fastsatte salær på 18.975 kr. (11,5 x 1.650) med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Erik Øvlisen. Salæret betales af statskassen.

Sagen sluttet.

.....................................................................

Østre Landsrets kendelse af 6. maj 2014, 3. afdeling nr. S-958-14

Ingen var mødt eller indkaldt.

Sagens oplysninger

Der fremlagdes kæreskrift af 1. april 2014 fra SKAT, hvorved SKAT har kæret Byrettens kendelse af 24. marts 2014 (99-2402/2014) om, at statskassen skal betale salæret til den for A beskikkede forsvarer, advokat Erik Øvlisen.

Endvidere fremlagdes byrettens fremsendelsesbrev af 2. april 2014 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse, kæresvarskrift af 23. april 2014 samt SKATs supplerende bemærkninger af 24. april 2014.

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse.

De modtagne bilag var til stede.

Det fremgår af sagen, at der ved retsbog af 24. marts 2014 blev fastsat et salær på 18.975 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Erik Øvlisen, samt at salæret skal betales af statskassen.

Parternes påstande og synspunkter 

SKAT har nedlagt påstand om, at byrettens afgørelse ændres, således at sagens omkostninger endeligt betales af A. Til støtte herfor er det angivet blandt andet, at A har vedtaget et bødeforlæg, som var i overensstemmelse med den rejste sigtelse og vurdering af sagen.

Indkærede har påstået stadfæstelse af byrettens afgørelse. Der er henvist til, at sigtelsen mod indkærede oprindeligt angik skatteunddragelse for i alt 643.769 kr. Udgangspunktet for en forsætlig unddragelse af skatter i denne størrelsesorden vil normalt medføre en ubetinget fængselsstraf. Efter at indkærende havde afgivet forklaring i sagen, tilkendegav SKAT, at indkærede fandtes at have begået unddragelsen med grov uagtsomhed, og sagen blev endeligt sluttet med indkæredes betaling af en bøde på 200.000 kr. Der er således så langt mellem den oprindelige sigtelse, der må forstås at vedrøre forsætlige unddragelser af skatter og arbejdsmarkedsbidrag, og sagens udfald, at omkostningerne endeligt skal afholdes af det offentlige.

SKAT har supplerende bemærket, at det først er muligt at vurdere tilregnelsen, når den sigtede har afgivet forklaring. Havde SKAT oprindeligt lagt til grund, at der var tale om forsætlig unddragelse, ville sagen være sendt videre til politiet, da sagen i givet fald ville ligge uden for SKATs kompetence på grund af størrelsen af de unddragne skatter.

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter votering afsagdes kendelse:

A tilkendegav under møde den 8. januar 2013, at SKATs talmæssige opgørelse var korrekt, og at han som følge heraf havde betalt alle skatter. Han vedtog herefter den 21. januar 2014 et bødeforlæg på 200.000 kr. for groft uagtsomt at have overtrådt skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, og § 16, stk. 2, jf. stk. 1, samt arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 1. Af bødeforlægget fremgår blandt andet, at normalbøden for overtrædelsen ville udgøre 294.865 kr., men da A havde betalt de unddragne skatter, nedsættes bøden til 200.000 kr.

Da bødeforlægget efter det oplyste er i overensstemmelse med den af SKAT rejste sigtelse og foretagne vurdering af sagen, og idet der ikke ses at være oplyst omstændigheder, der giver grundlag for at fravige udgangspunktet i forsvarerbistandslovens § 5, jf. retsplejelovens § 1008, stk. 1, finder landsretten, at omkostningerne endeligt skal betales af A.

Herefter ændres byrettens afgørelse af 24. marts 2014 således, at A skal betale det fastsatte forsvarersalær.

T h i  b e s t e m m e s 

Byrettens kendelse ændres således, at A skal betale forsvarersalæret.

Kæremålsomkostningerne ophæves.