Dato for udgivelse
19 sep 2014 10:29
SKM-nummer
SKM2014.653.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
13-0201868
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Gaveafgift, anparter, overdragelse
Resumé

Ved overdragelser af anparter som gave var der af parterne taget skatteforbehold, som blev udnyttet. Et krav om yderligere gaveafgift blev herefter frafaldet. Som følge heraf havde klageren, der havde klaget til Landskatteretten over gaveafgiftsberegningen, ikke en retlig interesse i at få prøvet sagen, som derfor blev afvist.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven §§ 36, 40-41

Henvisning

-

Klagepunkt

SKATs afgørelse

Din opfattelse

Landsskatterettens afgørelse

Gaveafgift af gave givet i forbindelse med overdragelse af anparter i G1 ApS

1.227.239 kr.

6.195 kr.

Klagen afvises

Faktiske oplysninger
Ved anpartsoverdragelsesaftale af 30. oktober 2012 overdrog du og din ægtefælle samtlige anparter i G1 ApS til jeres søn. Ved aftalen er anparterne ansat til kurs 638,19 svarende til i alt 14.167.753 kr., og det er aftalt, at købesummen skal berigtiges dels ved et anfordringsgældsbrev på 13.967.753 kr. og dels ved en gave på 200.000 kr. I aftalen er der indsat et skatteforbehold.

Der er udarbejdet gavebreve (et fra hver af jer) og anfordringsgældsbrev den 18. december 2012.

Gaverne er anmeldt til SKAT ved anmeldelser af 18. december 2012. Gaveafgiften er beregnet til 6.195 kr. for hver gave.

Ved den påklagede afgørelse af 26. marts 2013 har SKAT ændret gaveafgiften af den overdragne gave, idet værdien af selskabet er ansat til 35.742.000 kr. og gaveafgiften er ansat til 1.227.239 kr. pr. gave.

Ved brev af 27. marts 2013 har SKAT tilbagekaldt afgørelserne. Der er herved henvist til, at man efter udsendelse af afgørelserne dagen før havde modtaget oplysning om, at parterne ønsker at udnytte skatteforbeholdet i overdragelsesaftalen og korrigere pålydende på gældsbrevene. Krav om yderligere gaveafgift er frafaldet og det er meddelt, at man vil godkende gaveanmeldelserne, når kopi af de nye gældsbreve er modtaget.

Ved brev af 27. maj 2013 påklagede din repræsentant SKATs afgørelse af 26. marts 2013 til skatteankenævnet.

Din repræsentant har i klagen oplyst, at skatteforbeholdet er udnyttet, og gældsbrevet er forhøjet.

SKATs afgørelse
SKAT har ved den påklagede afgørelse af 26. marts 2013 forhøjet gaveafgiften til 1.227.239 kr.

Din opfattelse
Din repræsentant har nedlagt påstand om, at gaveafgiften nedsættes til det anmeldte beløb på 6.195 kr.

I Skatteretten 1, 2013 skriver Jan Pedersen på s. 503:
"Såfremt forbeholdet aktualiseres, må dette straks gøres gældende efter endelig afgørelse af skattekravet. Der er næppe grundlag for at indskrænke den almindelige klageadgang og adgang til domstolsprøvelse af skattekravet alene, fordi det omtvistede skattekrav er dækket af et skatteforbehold, som parterne i givet fald ønsker at gøre gældende."

I overensstemmelse hermed blev der over for SKAT gjort opmærksom på, at skatteforbeholdet ville blive gjort gældende, hvis det endelige skattekrav blev stadfæstet. Heri lå ikke et frafald af at føre klagesagen videre, og det har aldrig været intentionen at give et sådant afkald på klageadgang.

Landsskatterettens afgørelse
Ved afgørelse af 27. marts 2013 har SKAT på baggrund af oplysning om, at skatteforbeholdet gjordes gældende, tilbagekaldt afgørelsen af 26. marts 2013 og frafaldet kravet på yderligere gaveafgift.

Ved udnyttelse af skatteforbeholdet anses dispositionen for ændret fra det oprindelige tidspunkt.

Klage til skatteankenævnet er først sket efter SKATs tilbagekaldelse af afgørelsen.

I henhold til den dagældende skatteforvaltningslovs § 36 og §§ 40-41 (nu skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 2), forudsætter klage til skatteankenævn og Landsskatteretten, at den klageberettigede har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over.

Da skatteforbeholdet er udnyttet og SKAT har frafaldet kravet på yderligere gaveafgift, har du ikke en direkte retlig interesse i en prøvelse af afgørelsen af 26. marts 2013.

Klagen afvises derfor.