Dato for udgivelse
01 jul 2014 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 jun 2014 12:03
SKM-nummer
SKM2014.486.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-1343034
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
Elektricitet
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger hverken helt eller delvist skal betale elafgift af egenproduceret el fra vandkraft, der anvendes til drift af egen varmepumpe, som skal opvarme fjernvarmevand til det lokale varmeværk.

Varmepumpen vil modtage strøm direkte fra turbinen/generatoren, der bliver frakoblet det offentlige el-net.

Hjemmel

Elafgiftsloven

Reference(r)

Elafgiftsloven § 2, stk. 1 litra c

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit E.A.4.3.4

Spørgsmål:

1: Kan det bekræftes, at selskabet hverken helt eller delvist skal betale elafgift af egenproduceret el, der anvendes til drift af egen varmepumpe, som skal opvarme fjernvarmevand til det lokale varmeværk?

Svar:

1: Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger driver A, hvor der produceres el baseret på vandkraft. Elproduktionen udføres således på turbiner/generatorer, som drives via vandkraft.

Elproduktionen udgjorde i 2012 ca. x kWh, hvoraf y kWh er forbrugt af spørger, mens den resterende el produktion er solgt til det offentlige elnet.

Spørger påtænker nu at indgå aftale med det lokale varmeværk om opvarmning af værkets fjernvarmevand.

Spørger skal i givet fald på A etablere en varmepumpe. Varmepumpen skal via varmeveksler opvarme fjernvarmevandet fra varmeværket. I den forbindelse vil en af spørgers turbiner/generatorer blive frakoblet tilslutningen til det offentlige el-net, således at turbinen/generatoren alene producerer el til brug for spørgers varmepumpe.

Varmeværket skal stå for etableringen af fjernvarmerørledning fra varmeværkets eksisterende rørleding til spørgers varmepumpe på A, hvor "brugt/afkølet" fjernvarmevand vil blive opvarmet og herefter returneret til varmeværkets brugere.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers vurdering, at spørgers forbrug af eget produceret el til opvarmning af fjernvarmevand i egen varmepumpe, ikke er omfattet af afgiftspligten i henhold til elafgiftsloven.

Efter elafgiftslovens § 2, stk. 1 litra c, skal der således ikke betales elafgift af el fremstillet på el produktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi (herunder vandkraft), når el produktionen direkte forbruges af el producenten.

Det er spørgers opfattelse, at de som ejer af såvel vandkraftanlægget som varmepumpeanlægget skal anses som den direkte forbruger af den egenproducerede el, når vandkraftanlægget ikke er koblet på det kollektive elforsyningsnet, men er direkte koblet sammen med varmepumpeanlægget via et internt net i selskabet.

Der skal endvidere henvises til SKM2007.541.SKAT.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger hverken helt eller delvist skal betale elafgift af egenproduceret el, der anvendes til drift af egen varmepumpe, som skal opvarme fjernvarmevand til det lokale varmeværk.

Lovgrundlag

Elafgiftsloven § 1

Efter bestemmelserne i denne lov svares en afgift til statskassen af elektricitet, der forbruges her i landet.

Elafgiftsloven § 2, stk. 1 litra c

Undtaget fra afgiften er elektricitet, som:

c. fremstilles på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme, og som direkte forbruges af elproducenten eller af en lejer i en udlejningsejendom, når anlægget er placeret i forbindelse med udlejningsejendommen og den udlejede ejendom udlejes af elproducenten,

Forarbejder

Bestemmelsen fik sin nuværende ordlyd ved L 2013 901 med ikrafttræden 2013-08-01. Henvisningen til energikilderne omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, udgik, og de enkelte energikilder blev igen udtrykkeligt opregnet i bestemmelsen.

Praksis

I SKM2007.541.SKAT er reglerne om den afgiftsmæssige stilling for vindkraft, som en vindkraftproducent anvender til at fremstille varme præciseret.

Der var i det konkrete tilfælde tale om, at vindkraftproducenten ville anvende vindkraften til at fremstille varme i varmepumper. Den fremstillede varme skulle leveres/afsættes som fjernvarme til opvarmning af helårsboliger mv.

Følgende fremgår af meddelelsen:

"Vindkraft, som vindkraftproducenten forbruger til drift af varmepumper, er omfattet af elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c og fritaget for afgift - på følgende betingelser:

  1. Der skal være tale om et direkte eget forbrug. Vindkraftanlægget og varmepumpeanlægget skal dermed være koblet på samme interne net, dvs. de skal være direkte forbundne via det interne net. Vindkraft er således ikke fritaget for afgift, hvis vindkraften leveres "via det kollektive elforsyningsnet" til varmepumpeanlægget.
  2. Vindkraftanlægget og varmepumpeanlægget skal tilhøre den samme juridiske enhed."

Begrundelse

Efter § 1 i elafgiftsloven, skal der betales afgift til statskassen af elektricitet, der forbruges her i landet.

Undtaget for elafgift er el, der fremstilles på elproduktionsanlæg ved anvendelse af vedvarende energikilder i form af vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi og geotermisk varme, og som direkte forbruges af elproducenten, jfr. elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c.

Spørger producerer el ved hjælp af vandkraft, og ønsker at benytte noget af denne el til at drift af en varmepumpe, der skal levere opvarmet fjernvarmevand til det lokale varmeværk.

Det er SKATs vurdering, at el produceret på vandkraft som spørger forbruger til drift af egen varmepumpe er omfattet af elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra c, og dermed fritaget for afgift. Det er forudsat, at det er spørger der er ejer af varmepumpen, samt at der sker en direkte tilslutning imellem turbinen/generatoren og varmepumpen, således at spørgers producerede el ikke først tilgår det offentlige elnet, og derefter varmepumpen.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.