Dato for udgivelse
17 Aug 2007 12:32
SKM-nummer
SKM2007.541.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-111528
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
El-afgift, vindmøller, vindkraft, elproduktion, varmepumpe, varmefremstilling
Resumé
SKAT præciserer reglerne om den afgiftsmæssige stilling for vindkraft, som en vindkraftproducent anvender til at fremstille varme  
Reference(r)

Elafgiftsloven, § 2, stk. 1, litra c

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2007-3, F.3.1

1. Indledning

Der har været rejst spørgsmål om den afgiftsmæssige stilling efter elafgiftsloven for egenproduceret el på vindmøller (vindkraft), som en vindkraftproducent anvender til at fremstille varme.

Der er i det konkrete tilfælde tale om, at vindkraftproducenten vil anvende vindkraft til at fremstille varme i varmepumper. Den fremstillede varme skal leveres/afsættes som fjernvarme til opvarmning af helårsboliger mv.  

2. Præcisering af retstilstanden

2.1. Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c

Den grundlæggende relevante bestemmelse er elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c, der har følgende ordlyd: "Undtagen fra afgiften er elektricitet, som ... fremstilles ved vindkraft, vandkraft, biogas eller anden vedvarende energi, og som forbruges af producenten".

Vindkraft, som vindkraftproducenten forbruger til drift af varmepumper, er omfattet af elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra c og fritaget for afgift - på følgende betingelser:

  • Der skal være tale om et direkte eget forbrug. Vindkraftanlægget og varmepumpeanlægget skal dermed være koblet på samme interne net, dvs. de skal være direkte forbundne via det interne net. Vindkraft er således ikke fritaget for afgift, hvis vindkraften leveres "via det kollektive elforsyningsnet" til varmepumpeanlægget, jf. endvidere punkt 2.3. nedenfor. 
  • Vindkraftanlægget og varmepumpeanlægget skal tilhøre den samme juridiske enhed. 

2.2. Levering af vindkraft til det kollektive elforsyningsnet

Det må i praksis antages, at vindkraftproducentens interne net, som vindkraftanlægget og varmepumpeanlægget er tilsluttet, også er forbundet til det kollektive elforsyningsnet (den afgiftsregistrerede netvirksomheds el-net).

Afgiftsmæssigt er der ikke noget til hinder for, at en overskydende del af vindkraftproduktionen leveres til det kollektive elforsyningsnet. Denne leverance af vindkraft til det kollektive elforsyningsnet kan ske uden betaling af afgift.

2.3. Levering af vindkraft til det kollektive elforsyningsnet og forbrug af el fra elforsyningsnettet til drift af varmepumpeanlægget 

I fortsættelse af punkt 2.2. ovenfor må det i praksis endvidere antages, at vindkraftproducenten både leverer vindkraft til det kollektive elforsyningsnet, og at vindkraftproducenten får leveret el fra det kollektive elforsyningsnet til drift af varmepumpeanlægget.

Vindkraften kan fortsat leveres uden afgift til det kollektive elforsyningsnet.

Den afgiftsregistrerede el-netvirksomhed opkræver afgift af el (el-afgift og kuldioxidafgift) ved levering til forbrug her i landet, jf. bl.a. elafgiftslovens § 3, stk. 1, nr. 1. Dette gælder også for den el, som leveres til vindkraftproducenten - uanset størrelsen af den mængde el, der leveres til det kollektive elforsyningsnet. 

Der skal i dette tilfælde ske særskilt måling af vindkraft, der leveres til det kollektive elforsyningsnet, og af el, der leveres fra det kollektive net til vindkraftproducenten, dvs. begge leverancer/retninger skal måles. 

2.4. Forhold omfattet af punkt 2.3., men hvor vindkraftproducenten også har forbrug af el til andre formål end i varmepumpeanlægget

Det forudsættes her, at vindkraftproducenten bruger det samme interne net - både til vindkraften og elektriciteten fra det kollektive elnet.

Loven hjemler ikke mulighed for på forhånd f.eks. at allokere vindkraft til varmepumpeanlægget og el fra det kollektive elforsyningsnet til andre formål. Dette har således en afgiftsmæssig betydning for vindkraftproducentens forbrug af el til de forskellige formål.

Afgiftsbelastningen for alle typer af elforbrug hos vindkraftproducenten skal være den samme. 

I praksis skal der derfor ske måling af de forskellige typer af elforbrug. Vindkraftproducenten skal foretage en forholdsmæssig fordeling af dels egetforbruget af vindkraft dels den modtagne el fra det kollektive el-forsyningsnet - mellem de forskellige typer af elforbrug.

3. Andre forhold

Afgift af el modtaget fra det kollektive elforsyningsnet, der er anvendt til at fremstille varme på varmepumper, kan indgå i opgørelsen af den indirekte afgiftsbelastning for den producerede varme. 

Der gælder tilsvarende regler som nævnt under punkt 2.3. og 2.4., hvis vindkraftproducenten også producerer el på et elproduktionsanlæg, hvor den producerede el er afgiftspligtig (f.eks. elproduktion på et decentralt kraftvarmeanlæg), og hvor denne el helt eller delvis leveres via samme interne net, som vindkraften leveres igennem.