Dato for udgivelse
01 Jul 2014 14:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. marts 2014
SKM-nummer
SKM2014.488.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0264857
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Ændringer, udnyttelsesvilkår
Resumé

Skatterådet bekræfter, at ændringer af udnyttelsesvilkår for tegningsretter ikke medrører, at tegningsretterne anses for afstået. De påtænkte ændringer vurderes at ligge indenfor tegningsretsprogrammernes bestemmelse herom. Det er uden betydning, om ændringerne foretages i forhold til de nuværende tegningsretter, eller om ændringerne foretages i forhold til nye tegningsretter, erhvervet ved skattefri aktieombytning, hvor de eksisterende tegningsretter ombyttes med tegningsretter i nyt holdingselskab.

Reference(r)

Ligningslovens § 28

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2014-1, afsnit C.A.5.17.2.3.4

Spørgsmål:       

  1. Kan det bekræftes, at tegningsretter udstedt til medarbejdere, konsulenter eller bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller dets datterselskaber ikke anses som afstået, såfremt det præciseres, at tegnede og tildelte tegningsretter, som kan udnyttes i tilfælde af notering ikke bortfalder, såfremt de ikke udnyttes i forbindelse med noteringen, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019?
  2. Kan det bekræftes, at tegningsretter udstedt til medarbejdere, konsulenter eller bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller dets datterselskaber ikke anses som afstået, såfremt det præciseres, at tegnede, men endnu ikke tildelte tegningsretter i tilfælde af notering ikke bortfalder, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019?
  3. Kan det bekræftes, at svarene på spørgsmål 1 og 2 gælder tilsvarende, såfremt Selskabet udelukkende af timingmæssige hensyn foretager ovenstående præciseringer i vilkårene for nye tegningsretter i et nyt endnu ikke etableret holdingselskab i stedet for at foretage præciseringerne i vilkårene for tegningsretterne i Selskabet?                                                      

Svar:

  1. Ja
  2. Ja
  3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet har truffet beslutning om udstedelse af tegningsretter i flere forskellige omgange. Vilkårene for tegningsretterne fremgår af bilag til Selskabets vedtægter.

1. Tegningsretter udstedt af bestyrelsen den 29. januar 2007 

Tegningsretterne kan udnyttes ad én gang i perioden straks fra det tidspunkt, hvor de blev tildelt, nemlig den 29. januar 2007 og til den 30. juni 2019. Tegningsretter, der ikke udnyttes i forbindelse med børsnotering af Selskabet, bortfalder.

Det fremgår af tegningsretsprogrammet, at indholdet af programmet, "herunder vilkårene for udnyttelsen af Tegningsretterne, kan af Selskabets bestyrelse ændres og justeres under forudsætning af, af en sådan ændring/justering ikke samlet set forringer værdien af Tegningsretterne for Tegneren."

2. Tegningsretter i.h.t. Generalforsamlingens bemyndigelse af 2. juli 2008 - tegningsretter udstedt af bestyrelsen henholdsvis den 11. december 2009 og den 30. marts 2011

Tildeling af tegningsretter sker løbende og er betinget af fortsat ansættelses- eller konsulentforhold eller bestyrelseserhverv.

Tegneren får efter en periode på 12 måneder efter aftaletidspunktet tildelt 1/4 (12/48) af det samlede antal tegningsretter.

Tegningsretterne kan udnyttes ad én gang i perioden fra 48 måneder fra aftaletidspunktet til den 30. juni 2019.

Ved ophør af ansættelses- eller konsulentforhold eller bestyrelseserhverv gælder følgende:

  • Tegningsretter, der er tildelt, men som endnu ikke kan udnyttes, bortfalder.
  • For tegningsretter, der er tildelt og som kan udnyttes, beholdes udnyttelsesadgangen, såfremt bilagets procedure for udnyttelse overholdes.

Såfremt der træffes beslutning om børsnotering af Selskabet, tildeles samtlige tegningsretter, og disse kan udnyttes i forbindelse med børsnotering af Selskabet. Tegningsretter, der ikke udnyttes i forbindelse med børsnotering af Selskabet, bortfalder.

Det fremgår af tegningsretsprogrammet, at indholdet af programmet, "herunder vilkårene for udnyttelsen af Tegningsretterne, kan af Selskabets bestyrelse ændres og justeres under forudsætning af, af en sådan ændring/justering ikke samlet set forringer værdien af Tegningsretterne for Tegneren."

3. Tegningsretter i.h.t. Generalforsamlingens bemyndigelse af 2. juli 2008 - tegningsretter udstedt af bestyrelsen henholdsvis den 8. november 2011 og den 7. marts 2013

Tildeling af tegningsretter sker løbende og er betinget af fortsat ansættelses- eller konsulentforhold eller bestyrelseserhverv.

Tegneren får efter en periode på 12 måneder efter aftaletidspunktet tildelt 1/4 (12/48) af det samlede antal tegningsretter.

Tegningsretterne kan udnyttes ad én gang i perioden fra 48 måneder fra aftaletidspunktet til den 30. juni 2019.

Ved ophør af ansættelses- eller konsulentforhold eller bestyrelseserhverv gælder følgende:

  • Tegningsretter, der er tildelt, men som endnu ikke kan udnyttes, bortfalder.
  • For tegningsretter, der er tildelt og som kan udnyttes, beholdes udnyttelsesadgangen, såfremt bilagets procedure for udnyttelse overholdes.

Såfremt der træffes beslutning om børsnotering af Selskabet, bortfalder de ikke tildelte tegningsretter. Tildelte tegningsretter kan udnyttes i forbindelse med børsnotering af Selskabet. Tegningsretter, der ikke udnyttes i forbindelse med børsnotering af Selskabet, bortfalder.

Det fremgår af tegningsretsprogrammet, at indholdet af programmet, "herunder vilkårene for udnyttelsen af Tegningsretterne, kan af Selskabets bestyrelse ændres og justeres under forudsætning af, af en sådan ændring/justering ikke samlet set forringer værdien af Tegningsretterne for Tegneren."

Spørgsmål 1 relaterer sig til tegningsretter, der skal udnyttes indenfor en periode på 2 uger i forbindelse med notering af Selskabets aktier, idet samtlige tildelte tegningsretter i modsat fald bortfalder. Selskabet ønsker nu at præcisere, at disse tegningsretter ikke bortfalder, såfremt de ikke udnyttes indenfor denne periode på 2 uger, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser i programmet, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019.

Spørgsmål 2 relaterer sig til tegningsretter, der ikke er tildelt, som i tilfælde af børsnotering vil bortfalde. Selskabet ønsker nu at præcisere, at disse tegningsretter ikke bortfader i tilfælde af notering, men i stedet efterfølgende kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019.

Ovenstående præciseringer er endnu ikke gennemført, idet der forinden gennemførelse ønskes sikkerhed for den skatteretlige behandling.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Udgangspunktet er, at væsentlige ændringer af en tegningsretsaftale medfører, at aftalen er skatteretligt afstået. Det er spørgers opfattelse, at det ikke må anses som en skatteretlig afståelse af tegningsretter, såfremt det præciseres i bilag 1, 3 og 4 til Selskabets vedtægter, at tildelte tegningsretter ikke bortfalder, såfremt de ikke udnyttes indenfor 2 uger i forbindelse med notering af Selskabets aktier, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019.

Der redegøres nedenfor for spørgers opfattelse. Som det fremgår nedenfor, kan det begrundes på mere end en måde, at præciseringen ikke medfører afståelsesbeskatning.

Ændring

Såfremt præciseringen vurderes at være en egentlig ændring, er det spørgers opfattelse, at denne ændring ikke er væsentlig.

Dette følger således allerede af afgørelsen trykt i SKM2001.227.LR, at tilføjelse af en yderligere udnyttelsesperiode ikke er en væsentlig ændring. I overensstemmelse hermed kan indsættelse af en yderligere udnyttelsesperiode i tilfælde af notering for tegnede og tildelte Tegningsretter ikke anses for en væsentlig ændring.

I henhold til såvel bilag 1, 3 og 4 til Selskabets vedtægter, er bestyrelsen endvidere tillagt ret til at foretage visse ændringer/justeringer, idet følgende fremgår heraf:

"Indholdet af nærværende bilag [   ], herunder vilkårene for udnyttelsen af Tegningsretterne, kan af Selskabets bestyrelse ændres eller justeres under forudsætning af, at en sådan ændring/justering ikke samlet set forringer værdien af Tegningsretterne for Tegneren".

Det følger af afgørelsen optrykt i SKM2010.428.SR, at ændringer, der er taget højde for i optionsaftaler tildelt i et ansættelsesforhold, ikke anses for væsentlige og dermed ikke indebærer afståelsesbeskatning.

Som det ses, er retten til at foretage ændringer/justeringer ydermere konkretiseret i det konkrete tilfælde, idet det angives, at der blandet andet kan ske justerings af vilkårene for udnyttelsen. 

Det følger således tillige af SKM2010.428.SR sammenholdt med ovennævnte punkt i vedtægterne, at præciseringen ikke kan anses for en væsentlig ændring.

Eventualretter

For så vidt angår visse tegningsretter omfattet af bilag 3 og 4 til Selskabets vedtægter, er det endvidere således, at tegningsretterne - uanset om de er tildelt eller dette ikke er tilfældet - efter spørgers opfattelse ikke er skatteretligt retserhvervet på nuværende tidspunkt, idet (i) Tegningsretterne endnu ikke kan udnyttes, idet der ses bort fra tilfælde af børsnotering mv., og (ii) at ingen af tegningsretterne kan udnyttes før efter en periode på 48 måneder fra de pågældende tegningsretter er tegnet, ligesom de bortfalder i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør. 

Dette forhold er ikke gældende for så vidt angår tegningsretter omfattet af bilag 1 (og visse tegningsretter omfattet af bilag 3, som kan udnyttes fra og med februar 2014), idet disse tegningsretter kan udnyttes på nuværende tidspunkt. For disse tegningsretter - som kan udnyttes nu eller pr. februar 2014 - henvises således alene til kommentarerne ovenfor.

Såfremt der statueres beskatning ved ændring af endnu ikke retserhvervede tegningsretter, er der tale om, at en eventualret beskattes. Skatterådet har imidlertid i SKM2010.542.SR anført, at der ikke er hjemmel til at beskatte eventualretter.

Der henvises ligeledes til et bindende svar fra Skatterådet - se SKM2013.156.SR - hvor følgende indstilling blev tiltrådt af Skatterådet:

"For så vidt angår de ikke retserhvervede eksisterende tegningsretter har afkaldet efter SKATs opfattelse ikke skattemæssige konsekvenser for spørgers medarbejdere mv. Der henvises til SKM2010.542.SR, hvor Skatterådet fastslog, at der ikke er hjemmel til at beskatte aftaler om tildeling af endnu ikke retserhvervede købe-/tegningsretter (eventualretter). SKAT finder, at afkaldet ikke udgør et dispositivt afkald på en ikke-retserhvervet indtægt eller formuegode."

Endelig henvises der til SKM2011.337.SR, hvor Skatterådet tiltrådte, at en tilføjelse af en udnyttelsesperiode i endnu ikke retserhvervede tegningsretter ikke medførte at tegningsretterne måtte anses for afståede og en ny aftale indgået.

Det følger således endvidere heraf, at præciseringen ikke kan anses for en væsentlig ændring for så vidt angår tegningsretter, som endnu ikke kan udnyttes (og ikke er skatteretligt retserhvervet, jf. ovenfor).

Spørgsmål 2

Der henvises i det hele til kommentarerne ovenfor, idet det i relation til eventualretter bemærkes, at det er spørgers opfattelse, at tegningsretter omfattet af bilag 4 til Selskabets vedtægter - uanset om de er tildelt, eller dette ikke er tilfældet - efter spørgers opfattelse ikke er retserhvervet på nuværende tidspunkt, idet (i) tegningsretterne endnu ikke kan udnyttes, idet der ses bort fra tilfælde af overdragelse af bestemmende indflydelse mv. i Selskabet, og (ii) at ingen tegningsretter kan udnyttes før efter en periode på 48 måneder fra de pågældende tegningsretter er tegnet, ligesom de bortfalder i tilfælde af ansættelsesforholdets ophør.

Spørgsmål 3

Det er muligt, at samtlige tegningsretter i Selskabet forinden foretagelse af ovennævnte justeringer kommer til at indgå i en skattefri aktieombytning - som SKAT særskilt søges om tilladelse til - hvorefter de pågældende medarbejdere mv. vil ombytte tegningsretterne med nye tegningsretter i et nyt holdingselskab til Selskabet. De nye tegningsetter vil selvsagt i videst muligt omfang være på identiske vilkår.  

For god ordens skyld bedes SKAT bekræfte, at svarene på spørgsmål 1 - 2, gælder tilsvarende såfremt Selskabet udelukkende af timingmæssige hensyn foretager ovenstående præciseringer i vilkårene for de nye tegningsretter i det nye holdingselskab, i stedet for at foretage præciseringer i vilkårene for tegningsretterne i Selskabet. 

Det er spørgers opfattelse, at det klart ikke bør gøre nogen forskel, om præciseringerne foretages før eller efter gennemførelse af en sådan skattefri aktieombytning, hvori også tegningsretterne indgår (og hvortil SKAT særskilt vil give tilladelse til gennemførelse af).

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at tegningsretter udstedt til medarbejdere, konsulenter og bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller dets datterselskaber ikke anses som afstået, såfremt det præciseres, at tegnede og tildelte tegningsretter som kan udnyttes i tilfælde af notering ikke bortfalder, såfremt de ikke udnyttes i forbindelse med noteringen, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019.

Lovgrundlag

Lov nr. 405 af 22/04/2013 (ligningsloven) § 28, stk. 1 og 2:

"Stk. 1. For personer, der som vederlag modtager køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier af det selskab, hvor de er ansat, indtræder beskatningen af den modtagne køberet eller tegningsret først på det tidspunkt, hvor køberetten henholdsvis tegningsretten udnyttes eller afstås. Tilsvarende gælder beskatning af køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der modtages som led i en aftale om personligt arbejde i øvrigt, samt for køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, som personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for selskabets bestyrelse, modtager som vederlag. Personen anses for at have modtaget et vederlag, såfremt vedkommende betaler et beløb, der er lavere end købe- eller tegningsrettens handelsværdi opgjort på det tidspunkt, hvor der erhverves ubetinget ret til den modtagne købe- eller tegningsret. For køberetter forudsætter anvendelsen af reglerne i 1. og 2. pkt., at den modtagne køberet indeholder en ret for enten den ansatte m.m. eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier. Endvidere er anvendelse af reglerne i 1. og 2. pkt. betinget af, at det selskab, hvor modtageren er ansat m.m., enten selv har udstedt køberetten eller tegningsretten eller har erhvervet køberetten eller tegningsretten fra et selskab, der er koncernforbundet med selskabet, jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2, og som har udstedt køberetten henholdsvis tegningsretten. Beskatningen sker på grundlag af køberettens eller tegningsrettens værdi på udnyttelsestidspunktet henholdsvis afståelsestidspunktet. Hvis det selskab, der har udstedt købe- eller tegningsretten, eller det selskab, hvori personen i henhold til købe- eller tegningsretten kan erhverve aktier, inden personens udnyttelse eller afståelse af retten indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning, anses personen ikke for at have afstået aftalen ved fusionen, spaltningen, tilførslen af aktiver eller aktieombytningen. Såfremt den modtagne køberet eller tegningsret udløber uudnyttet, bortfalder beskatningen efter § 16, jf. statsskattelovens § 4.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier, der modtages fra et selskab, der er koncernforbundet med det selskab, hvor personen er ansat m.m., jf. kursgevinstlovens § 4, stk. 2. Det er en betingelse, at køberetten henholdsvis tegningsretten er udstedt af det selskab, der yder køberetten henholdsvis tegningsretten."

Praksis

SKM2013.626.SR

Justering, som gennemføres i forhold til allerede tildelte optioner, som følge af en ekstraordinær kontant engangsudbetaling til eksisterende aktionærer med henblik på at bevare værdien af medarbejdernes optioner uændret, anses ikke for en skattemæssig afståelse af de tidligere tildelte optioner for medarbejderne.

Det fremgår af aktieincitamentsprogrammet, at der kan foretages ændringer i rettigheder på baggrund af efterfølgende opståede omstændigheder, herunder i tilfælde af aktietildelinger, aktiesplit, omstrukturering, fusion, konsolidering, spin-off, aktiebytte, alle udbetalinger til aktionærer udover almindelige udbytte-betalinger, samt alle andre tænkelige, lignende omstændigheder.

Ændringerne i udnyttelseskursen er sket inden endelig retserhvervelse, hvorfor justeringerne ikke har skattemæssige konsekvenser for medarbejderne. Hertil kommer, at den konkrete ændring i udnyttelseskursen er indeholdt i aktieincitamentsprogrammet, hvorfor der, også af denne grund, ikke er tale om væsentlige ændringer af aftalen, som kan medføre afståelsesbeskatning.

SKM2010.428.SR

Skatterådet bekræfter, at ændringer, der er taget højde for i optionsaftalen ikke anses for væsentlige, og dermed ikke indebærer afståelsesbeskatning.

I henhold til optionsaftalen er "Committee" tillagt retten til at beslutte om optioner skal annulleres, indløses eller ændres til nye optioner til en værdi svarende til værdien af RSU'en umiddelbart før omstruktureringen. Optionerne kunne derfor uden skattemæssige konsekvenser overføres til et andet koncernselskab som følge af en omstrukturering.

Begrundelse

Det fremgår af de beskrevne tegningsretsprogrammer, at tildelte tegningsretterne kan udnyttes i tilfælde af børsnotering af Selskabets aktier samt, at retterne bortfalder, såfremt de ikke udnyttes i forbindelse med notering.

Spørgsmålet er hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring af tegningsretsprogrammet, der medfører afståelsesbeskatning, når programmet ændres, hvorefter tildelte tegningsretter beholdes, såfremt de ikke udnyttes i forbindelse med noteringen, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser i programmet.

Udgangspunktet er, at væsentlige ændringer af tegningsretsaftalen medfører, at aftalen skatteretligt anses for afstået.

I tegningsretsprogrammet er der taget stilling til, at indholdet af programmet, "herunder vilkårene for udnyttelsen af Tegningsretterne, kan ... ændres og justeres under forudsætning af, af en sådan ændring/justering ikke samlet set forringer værdien af Tegningsretterne for Tegneren."

Efter SKATs vurdering ligger den påtænkte ændring af udnyttelsesadgangen for tegningsretterne indenfor rammerne af tegningsretsprogrammets bestemmelse. Der er således ikke tale om afståelse i skatteretlig forstand.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at tegningsretter udstedt til medarbejdere, konsulenter eller bestyrelsesmedlemmer i Selskabet eller dets datterselskaber ikke anses som afstået, såfremt det præciseres, at tegnede, men endnu ikke tildelte tegningsretter i tilfælde af notering ikke bortfalder, men i stedet kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser, dvs. i perioden fra 48 måneder fra tegningstidspunktet og indtil den 30. juni 2019.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til lovgrundlag og praksis under besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Såfremt der træffes beslutning om børsnotering af selskabets aktier, bortfalder de ikke tildelte tegningsretter, udstedt af bestyrelsen henholdsvis den 8. november 2011 og den 7. marts 2013. 

Spørgsmålet er herefter, hvorvidt der er tale om en væsentlig ændring af tegningsretsprogrammet, der medfører afståelsesbeskatning, når programmet ændres, hvorefter ikke tildelte tegningsretter beholdes, når Selskabets aktier børsnoteres og kan udnyttes i henhold til de almindelige udnyttelsesbetingelser i programmet.

Efter SKATs vurdering ligger også denne påtænkte ændring af tegningsretsprogrammet indenfor rammerne af programmets bestemmelse, hvorefter indholdet af programmet, "herunder vilkårene for udnyttelsen af Tegningsretterne, kan af Selskabets bestyrelse ændres og justeres under forudsætning af, af en sådan ændring/justering ikke samlet set forringer værdien af tegningsretterne for Tegneren." Der er således ikke tale om afståelse i skatteretlig forstand.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at svarene på spørgsmål 1 og 2 gælder tilsvarende, såfremt Selskabet udelukkende af timingmæssige hensyn foretager ovenstående præciseringer i vilkårene for nye tegningsretter i et nyt endnu ikke etableret holdingselskab i stedet for at foretage præciseringerne i vilkårene for tegningsretterne i Selskabet.

Lovgrundlag og praksis

Der henvises til lovgrundlag og praksis under besvarelsen af spørgsmål 1.

Begrundelse

Det følger af LL § 28, stk. 1, 7. pkt., at tegningsretter ikke anses for afstået, hvis det selskab, der har udstedt tegningsretten, inden personens udnyttelse eller afståelse af retten, indgår i en aktieombytning. 

Det er derfor uden skattemæssig betydning, hvorvidt præciseringerne i vilkårene vedrørende udnyttelse af tegningsretterne sker for nye tegningsretter i et nyt endnu ikke etableret holdingselskab i stedet for at præciseringerne sker i vilkårene for tegningsretterne i Selskabet.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.