Dato for udgivelse
30 Jun 2014 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 09:59
SKM-nummer
SKM2014.481.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-6422944
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
VE-anlæg, vindmølle
Resumé

Skatterådet bekræfter, at turbiner, som nærmere beskrevet under sagens faktiske omstændigheder, er omfattet af begrebet vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i ligningslovens § 8P.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 405 af 22/4 2013

Reference(r)

LL § 8 P.

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2014-1 C.C.4.5.1.

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at turbiner, som nærmere beskrevet under sagens faktiske omstændigheder, er omfattet af begrebet vedvarende energianlæg (VE-anlæg) i ligningslovens § 8P?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger påtænker at sælge en række nærmere specificerede turbiner til kunder, og ønsker at få klarlagt de skattemæssige regler forbundet hermed.

Der er tale om turbiner der har vertikal rotation, og som bruges som vedvarende energianlæg både til opsætning hos private og virksomheder.

Med sådan en turbine/vindmølle kan der produceres energi til eget forbrug, men også til lagring gennem el-nettet gennem en inverter.

Turbinerne/vindmøllerne er baseret på en ny innovativ kombination af rotor og blade som sikrer at møllen kan producere energi ved lave vindhastigheder.

Møllen kan leveres i forskellige størrelser (KW). Møllen kan opsættes på et tårn, men kan også sættes op på et tag eller hvor kunden ønsker det. Møllen er støjsvag og efterlever kravene til maksimum støj.

Materialet har været forelagt Energistyrelsen, der om turbinerne har udtalt, at der er tale om vindmøller omfattet af lov om fremme af vedvarende energi, § 2, stk. 2.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger mener, at spørgsmålet skal besvares med "Ja.".

De tekniske specifikationer for turbinerne gør, at de bør sidestilles med vindmøller.

Der er ligeledes modtaget tilkendegivelse fra Energinet.dk om, at turbinerne er berettiget til at modtage 2,50 kr. ved salg af overskudsproduktion til elværker, såfremt denne afregningspris bliver godkendt af EU.

Spørger er derfor af den opfattelse, at personer, der investerer i disse anlæg, skal beskattes efter ligningslovens § 8 P. Såfremt virksomheder investerer i anlæggene, er der tale om køb af driftsmidler, hvor salget af overskudsproduktion beskattes uden bundfradrag, og der er adgang til afskrivning på anlæggene.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, turbiner, som nærmere beskrevet under sagens faktiske omstændigheder, er omfattet af begrebet VE-anlæg i ligningslovens § 8P.

 Lovgrundlag

 Ligningslovens § 8 P

"§ 8 P.   Fysiske personer, der ejer vedvarende energi-anlæg eller andele i vedvarende energi-anlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vælge at medregne indkomst ved driften af energi-anlægget efter reglerne i stk. 2 og 3.(..)

        Stk. 2.       Af den del af bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg, der for hver ejer overstiger 7.000 kr., medregnes 60 pct. til den skattepligtige indkomst.

        Stk. 3.       Såfremt bruttoindkomsten ved driften af det vedvarende energi-anlæg medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglen i stk. 2, kan der ikke foretages fradrag for udgifter forbundet med driften af det vedvarende energi-anlæg, herunder afskrivninger.

        Stk. 4.       Hvis den skattepligtige vælger at anvende reglerne i stk. 2 og 3, anses det vedvarende energi-anlæg eller andelene i det vedvarende energi-anlæg for udelukkende benyttet til private formål.

        Stk. 5.       Bestemmelserne i stk. 1-4 omfatter:

1)   Vedvarende energi-anlæg, der er knyttet til en husstand, og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, og

2)   vedvarende energi-anlæg og andele i vedvarende energi-anlæg, hvor anlægget eller andelenes udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

        Stk. 6.       Ved overdragelse af vedvarende energi-anlæg eller andele i sådanne anlæg, hvor indkomsten inden overdragelsen blev beskattet efter stk. 2, skal der dog ikke fastsættes nogen udbudspris efter stk. 5, nr. 2.

        (...)"

Begrundelse

Ligningslovens § 8 P indrømmer fysiske personer, der investerer i et energianlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3 i lov om fremme af vedvarende energi, mulighed for at lade indkomsten fra anlægget beskatte efter en særlig skematisk opgørelsesmetode (bestemmelsens stk. 2 og 3).

Det er yderligere en betingelse, at anlægget er knyttet til en husstand og ikke har et erhvervsmæssigt formål, eller, at anlæggets udbudspris er fastsat efter de samme principper som udbudsprisen for vindmølleandele i § 14, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Er betingelserne for valg af den skematiske opgørelsesmetode ikke opfyldt - eller ønsker ejeren ikke at lade sig beskatte efter metoden - finder skattelovgivningens almindelige regler anvendelse. Dette indebærer bl.a., at vurderingen af, om turbinerne er erhvervsmæssigt anvendt, om der vil være afskrivningsadgang, og i givet fald efter hvilke regler, vil skulle afgøres konkret efter de almindelige regler.

Ligningslovens § 8 P henviser vedrørende VE-anlæg omfattet af bestemmelsen til § 2, stk. 2 og 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Lov om fremme af vedvarende energi administreres af Energistyrelsen.

Energistyrelsen har udtalt, at de omhandlede turbiner er omfattet af § 2, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi.

Denne vurdering må lægges til grund i forbindelse med vurdering af, om retsfaktum, som det fremgår af ligningslovens § 8 P, er opfyldt.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja.".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. Skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.