Dato for udgivelse
02 jul 2014 14:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 jul 2014 14:47
SKM-nummer
SKM2014.489.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-1834216
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift + Inddrivelse + Ejendomsvurdering + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Politikker og retningslinier
Emneord
Informationstype, styresignal, Nyhedsbreve, SKAT-Meddelelser, Intern Meddelelse offentliggørelse, love og regler, domskommentar, SKAT, Skatteministeriets departement
Resumé

Præcisering af anvendelsen af styresignaler og andre juridiske informationstyper.

Reference(r)

Ophæver SKM2012.280.SKAT

Henvisning

Ophæver SKM2012.280.SKAT

Redaktionelle noter

Ophæver SKM2012.280.SKAT

1. Sammenfatning

 

I dette styresignal præciseres anvendelsesområdet for styresignal og SKAT-meddelelser og deres retlige status samt forholdet til Den juridiske vejledning.

Samtidig ophæves SKM2012.280.SKAT.

Der er samtidigt udsendt Intern Meddelelse om udarbejdelse af styresignaler og andre informationstyper.

2. Styresignaler og SKAT-meddelelser

Både styresignaler og SKAT-meddelelser er bindende tjenestebefaling, der har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer de under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge.

Det er fastslået i domspraksis, at da Den juridiske vejledning og herunder styresignaler og SKAT-meddelelser fastlægger gældende praksis, kan borgere og virksomheder støtte ret herpå i det omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder.

2.1 Anvendelsesområdet for styresignaler

Styresignaler udgives kun af Jura i SKAT, og af Juridisk Administration i SKAT for så vidt angår straffeproces, herunder straffebestemmelser i told-, afgifts- og skattelovgivningen.

Styresignalet skal sikre ensartet regelanvendelse. Styresignaler indarbejdes i Den juridiske vejledning enten helt eller delvist.

Styresignal skal bruges i følgende tilfælde: 

 • Styresignal om genoptagelse.

  Styresignalet fastlægger genoptagelse i forbindelse med at SKATs praksis er underkendt, enten som følge af en endelig afgørelse fra domstolene eller fra Landsskatteretten, eller på baggrund af at SKAT af egen drift ændrer praksis.

  Styresignalet fastlægger hvilke type sager, der skal genoptages og de nærmere kriterier herfor. Styresignalet fastlægger endvidere den nye praksis på området.

  Styresignal om genoptagelse bør suppleres med en "domskommentar" i komplicerede sager, hvori der redegøres for de juridiske vurderinger af dommen/kendelsen, jf. pkt. 3 nedenfor.

  Styresignal om genoptagelse bør endvidere suppleres med en SKAT-meddelelse om den praktiske fremgangsmåde, jf. pkt. 2.2 nedenfor om SKAT-meddelelser.
 • Styresignal om fastlæggelse og/eller præcisering af praksis.

  Styresignalet fastlægger praksis på områder, hvor
  • der ikke tidligere har været fastlagt en praksis,
  • retsgrundlaget er uklart,
  • det konstateres, at praksis ikke er ensartet,
  • en forespørgsel fra fx et andet ministerium eller SKAT nødvendiggør en udmelding om generel lovfortolkning,
  • den offentlige debat viser, at der er behov for en udmelding.

Der skal altid udsendes et styresignal i de ovennævnte situationer. I disse tilfælde er det ikke tilstrækkeligt at indarbejde nye informationer i Den juridiske vejledning, idet der ikke herved skabes den fornødne opmærksomhed om den pågældende information.

Et udsendt styresignal skal indarbejdes i Den juridiske vejledning i forbindelse med den halvårlige ajourføring. Herefter ophæves det enkelte styresignal. Det vil fremgå af selve styresignalet, at når det er indarbejdet i Den juridiske vejledning, anses det for ophævet.

I situationer, hvor styresignalet ikke kan indarbejdes i sin helhed, skal der indarbejdes et resume af styresignalet i Den juridiske vejledning, samt henvises til styresignalets SKM-nummer. Det vil fremgå af selve styresignalet, at det ikke anses for ophævet i forbindelse med indarbejdelsen af resumeet i Den juridiske vejledning.

I situationer hvor opdatering af Den juridiske vejledning og offentliggørelse af et styresignal er sammenfaldende, skal styresignalet udsendes og offentliggøres selvstændigt ved SKM-nr., så der skabes opmærksomhed om indholdet i styresignalet. Indholdet kan sideløbende indarbejdes i opdateringen af Den juridiske vejledning. Hvis styresignalet i sådanne tilfælde sideløbende indarbejdes fuldstændigt, angives styresignalets ophævelsestidspunkt til tidspunktet for den efterfølgende opdatering af Den juridiske vejledning.

2.2 Anvendelsesområdet for SKAT-meddelelser

SKAT-meddelelser kan udgives af alle enheder i SKAT, og omfatter bindende tjenestebefalinger på blandt andet følgende områder:

 • Fastsættelse/regulering af satser, i de tilfælde, hvor disse ikke fastsættes /reguleres i lov eller bekendtgørelse. 
 • Afgivelse af en domskommentarer. Se nærmere nedenfor i pkt. 3. 
 • Praktiske fremgangsmåder. Som eksempel kan nævnes SKM2013.211.SKAT om retningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs´s behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. 

3. "Domskommentarer"

3.1 Kommentarer til domme

Skatteministeriet er procespart i civile retssager, bortset fra

 • sager af opkrævningsmæssig karakter, 
 • sager vedr. inddrivelse, 
 • sager om boafgiftsberegning, 
 • sager om efterbetaling og erstatning, 

hvor SKAT er procespart.

Skatteministeriets departement kan, jf. afsnit 6.2 i Retssagsvejledningen SKM2012.756.SKAT, offentliggøre en kommentar til højesteretssager, hvor Skatteministeriet er procespart, og hvor:

 • sagen er blevet forligt, eller 
 • Skatteministeriet helt eller delvist har hævet sagen, eller 
 • Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle. 

Det samme gælder for landsretssager med principielle aspekter.

Domskommentarer udsendes som en SKAT-meddelelse.

Jura i SKAT kan skrive en "domskommentar" til højesteretsdomme og landsretsdomme med principielle aspekter, hvor SKAT er procespart, det vil sige til domme, der vedrører

 • sager af opkrævningsmæssig karakter, 
 • sager vedr. inddrivelse, 
 • sager om boafgiftsberegning, 
 • sager om efterbetaling og erstatning. 

Domskommentarer udsendes som en SKAT-meddelelse.

3.2 Kommentarer til kendelser fra Landsskatteretten

Jura i SKAT kan udsende en kommentar til kendelser fra Landsskatteretten, der indeholder komplicerede og/eller principielle aspekter, hvori der redegøres for de juridiske vurderinger af kendelsen.

4. Høringsportal for styresignaler

Der er oprettet en særlig høringsportal vedrørende styresignaler på SKAT.dk.

Høringsportalen for styresignaler skal give borgere, virksomheder, rådgivere, organisationer og andre interesserede en digital indgang til alle styresignaler, når et styresignal bliver sendt i høring.

Når SKAT sender et udkast til styresignal i høring, skal det samtidigt offentliggøres på høringsportalen for styresignaler på SKAT.dk.

Sammen med udkastet til styresignalet offentliggøres følgebrevet, hvoraf høringsfristen fremgår, samt en liste over hvilke myndigheder, organisationer og andre parter, der er omfattet af SKATs eksterne høring af styresignalet.

Når et udkast til styresignal sendes i elektronisk høring, kan SKAT udsende en e-mail til de høringsberettigede med henvisning til, at de relevante dokumenter findes på høringsportalen vedrørende styresignaler på SKAT.dk. Eventuelt kan de høringsberettigede adviseres på forhånd om, hvornår dokumenterne vil blive lagt på høringsportalen.

Borgere, virksomheder, rådgivere, organisationer og andre interesserede kan indgive et høringssvar til et styresignal. Er der indgivet et høringssvar, vil der blive sendt en kvitteringsmail til indsenderen. Indsenderen vil ikke få et direkte svar på de indsendte kommentarer, hvilket vil fremgå af kvitteringsmailen. Efter høringsperiodens udløb vil SKAT samle alle indkomne høringssvar, og lade høringssvarene indgå i den videre proces med færdiggørelse af styresignalet.

De høringssvar, som SKAT modtager i forbindelse med den eksterne høring, vil blive offentliggjort på høringsportalen vedrørende styresignaler på SKAT.dk. Offentliggørelsen vil tidligst ske, når høringsfristen er udløbet og senest i forbindelse med SKATs offentliggørelse af det endelige styresignal på SKAT.dk.

5. Offentliggørelse

Styresignaler offentliggøres på SKATs hjemmeside. Styresignaler og SKAT-meddelelser bliver lagt i Retsinformations regeldatabase.

Styresignalerne og SKAT-meddelelser offentliggøres ved et SKM-nr. efterfulgt af benævnelsen SKAT.

Skatteministeriets kommentarer til domme og SKATs kommentarer til kendelser offentliggøres på SKATs hjemmeside. Skatteministeriets departements domskommentar offentliggøres ved et SKM-nr. efterfulgt af benævnelsen DEP.

Domskommentarer og kommentarer vedrørende landsskatteretskendelser fra SKAT offentliggøres ved et SKM-nr. efterfulgt af benævnelsen SKAT.

6. Forholdet til Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning udgør sammen med lovgivningen mv. administrationsgrundlaget i SKAT og er bindende for SKAT´s medarbejdere, medmindre vejledningens indhold klart ikke er i overensstemmelse med højere rangerende retskilder.

Den juridiske vejledning giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus. Vejledningen angiver gældende ret på offentliggørelsestidspunktet og er fremadrettet.

Styresignaler og SKAT-meddelelser skal indarbejdes i Den juridiske vejledning i forbindelse med den halvårlige ajourføring.