Dato for udgivelse
12 May 2014 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Mar 2014 11:02
SKM-nummer
SKM2014.338.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-0602-14
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Skønsmand, neutral, formulering, kennel, universitet
Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt rekvirentens hundekennel kan anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende i indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

Parterne var blevet enige om, at Københavns Universitet skulle komme med forslag til en skønsmand, men var ikke enige om formuleringen af henvendelsen til universitetet.

Skønsrekvirenten stillede subsidiært forslag om, at der alternativt til at stille et specifikt krav i henvendelsen til universitetet, skulle indhentes forslag til en medskønsmand fra Dansk Kennel Klub.

SKAT var ikke enig i, at der skulle rettes henvendelse til Dansk Kennel Klub, fordi det af konkrete omstændigheder i sagen efter SKATs opfattelse ville være i strid med uvildighedskriteriet at få en medskønsmand foreslået af Dansk Kennel Klub.

Skønsrekvirenten ønskede i henvendelsen til universitetet at stille krav om, at skønsmanden skulle have kendskab til opdræt af hunde, herunder have den fornødne indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

SKAT protesterede mod, at der i henvendelsen skulle stilles særlige og specifikke krav til kvalifikationerne hos skønsmanden. At stille særlige og specifikke krav i henvendelsen var overflødigt, når henvendelsen var vedlagt begæringen til retten, sagsfremstillingen og syns- og skønstemaet. Det måtte kunne lægges til grund, at universitetet evner at foreslå en kvalificeret skønsmand alene ud fra de udførlige, detaljerede og faktuelle oplysninger, der var givet i begæringen til retten, i sagsfremstillingen og i syns- og skønstemaet.

Byretten fandt efter karakteren af de stillede spørgsmål og henset til, hvilket formål besvarelsen skulle opfylde, ikke holdepunkter for at tilsidesætte skønsrekvirentens ønsker/krav til skønsmandens kvalifikationer. Byretten bestemte, at det kunne tillades skønsrekvirenten at rette henvendelse til Københavns Universitet og anmode dem om at foreslå en skønsmand, som skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder have indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

Østre Landsret stadfæstede byrettens kendelse af de grunde, som byretten har anført.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.11.2.4

Vestre Landsret kendelse af 25. marts 2014, 5. afdeling nr. B-0602-14

Parter

SKAT

mod

A

Afsagt af landsdommerne

Henrik Estrup, Karen Foldager og Ida Skouvig

.................................................

Byrettens kendelse af 3. marts 2014, nr. BS 13-2496/2013

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der blev fremlagt:

-

anmodning af 20. november 2013 om syn og skøn uden retssag i henhold til skatteforvaltningslovens § 47, jf. retsplejelovens § 343

  

-

SKATs processkrift af 17. februar 2014

  

-

rekvirents processkrift 1

  

bilag 1-14

Synet og skønnet skal indgå i bedømmelsen af, hvorvidt de af A (rekvirenten) drevne virksomheder har været af erhvervsmæssig karakter eller udgør en ikke erhvervsmæssig virksomhed.

Påstande 

Der er mellem parterne opnået enighed om syns- og skønstema og hvilke bilag, der skal sendes til skønsmanden.

Rekvirenten har nedlagt en principal påstand om, at der skal udmeldes en skønsmand, som Københavns Universitet skal anmodes om at foreslå, og at der i forbindelse med anmodningen skal stilles specifikt krav om, at skønsmanden skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder har den fornødne indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

Rekvirenten har nedlagt en subsidiær påstand om, at der udmeldes en skønsmand, som Universitetet skal anmodes om at foreslå, og at der samtidig anmodes om, at Dansk Kennel Klub bringer en egnet medskønsmand i forslag.

SKAT har nedlagt påstand om, at der skal udmeldes én skønsmand, som Universitetet skal anmodes om at foreslå, og at der ikke skal stilles specifikt krav om, at skønsmanden skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder den fornødne indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

Rettens begrundelse og resultat 

Efter karakteren af de stillede spørgsmål og henset til, hvilket formål besvarelsen skal opfylde, jf. foran, finder retten ikke holdepunkter for tilsidesætte rekvirentens ønsker/krav til skønsmandens kvalifikationer, og retten tager derfor rekvirentens principale påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s 

Det tillades A at rette henvendelse til Københavns Universitet og anmode Universitetet om at foreslå en egnet syns- og skønsmand, som skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder have indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel.

...........................................................

Vestre Landsret kendelse af 25. marts 2014, 5. afdeling nr. B-0602-14

Fremlagte bilag:

kæreskrift med bilag 1-4

  

brev af 14. marts 2014 fra Byretten

  

udskrift af retsbogen (sag nr. BS 13-2496/2013)

  

kæresvarskrift med bilag A-B

Ved kendelse af 3. marts 2014 har Byretten bestemt, at det tillades A at rette henvendelse til Københavns Universitet og anmode Universitetet om at foreslå en egnet syns- og skønsmand, som skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder have indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift at hundekennel.

Kendelsen er kæret af SKAT med påstand om, at det ikke tillades A i henvendelsen til Københavns Universitet at stille specifikt krav om, at syns- og skønsmanden "skal have kendskab til opdræt af hunde, herunder have indsigt i de lovmæssige krav, der stilles til erhvervsmæssig drift af hundekennel".

Landsrettens begrundelse og afgørelse

Landsretten afsagde kendelse:

Af de grunde, som byretten har anført, og det, der er gjort gældende i kæreskriftet, ikke kan føre til et andet resultat,

b e s t e m m e s

Byrettens kendelse stadfæstes