Dato for udgivelse
12 May 2014 10:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Apr 2014 10:17
SKM-nummer
SKM2014.336.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, B-731-14
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsmægler, kreditforening, betydning, skønstema
Resumé

Sagen drejer sig om fastsættelse af markedsværdien af en ejendom, solgt af eneaktionæren til sit selskab.

Der var ikke enighed om, hvorvidt to kortfattede mails fra henholdsvis en ejendomsmægler og en kreditforening kunne fremlægges og omtales for skønsmanden. De to mails var sendt til rekvirenten og indgår i klagesagen. De to mails indeholder ingen faktuelle oplysninger om ejendommen, men alene en udtalelse om værdien af ejendommen.

Byretten gav skønsindstævnte medhold i, at de to mails ikke skulle fremlægges eller omtales for skønsmanden, fordi disse "sagkyndige erklæringer" ud fra deres indhold var helt uden betydning for besvarelsen af skønstemaet.

Østre Landsret gav derimod skønsrekvirenten medhold og ændrede byrettens afgørelse, således at det blev tilladt at fremlægge og omtale de to mails. Østre Landsret fandt, at det ikke på forhånd kunne antages, at bilagene (de to mails) var uden betydning for skønsmandens besvarelse, eller at de kunne påvirke besvarelsen på utilbørlig måde.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 47

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.11.2.3

Østre Landsrets kendelse af 11. april 2014, 6. afdeling nr. B-731-14

Parter 

A

(advokat Karin Østergård Mathiasen)

mod

SKAT 

Afsagt af landsdommerne

Finn Morten Andersen, Karen Hald og Anne Bendfeldt Westergaard (kst.)

..........................................................

Byrettens kendelse af 21. februar 2014, nr. BS 32C-4575/2013

Ingen indkaldt eller mødt.

Der fremlagdes begæring om udenretligt syn og skøn samt udkast til skønstema, svarskrift fra SKAT, processkrift fra skønsrekvirenten samt processkrift fra SKAT.

Det fremgår heraf, at SKAT har indsigelser til udkast til skønstema, dels vedrørende selve sagsfremstillingen og dels vedrørende spørgsmålene til skønsmanden samt bilagene.

Parterne er enige om at overlade det til retten at træffe afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag.

Rettens bemærkninger

Ad sagsfremstillingen:

Sagsfremstillingen skal gøre det klart, hvad syn og skønnet angår, dvs. en kort redegørelse for sagen herunder en introduktion til sagens emne.

Retten finder, at sagsfremstillingen i SKATs processkrift af 10. januar 2014 herefter kan lægges til grund, idet bemærkes, at parterne i det væsentlige har opnået enighed herom.

Ad spørgsmålene:

Der er enighed om spørgsmål 1 og 2.

Endvidere finder retten at spørgsmål 3 kan stilles således som det er formuleret i skønsrekvirentens udkast af 24.10.2013.

Retten finder ikke, at der er noget til hinder for, at SKAT kan stille spørgsmål til skønsmanden om en realistisk salgsperiode og dennes eventuelle indflydelse på handelsprisen.

Skønsrekvirenten har ladet sit spørgsmål 4 udgå.

Retten finder at der som spørgsmål 4 kan stilles det spørgsmål som er formuleret af SKAT i processkrift af 10. januar 2014.

Ad bilagene 4 og 5:

Bilag 4 er en email fra statsautoriseret ejendomsmægler KK, som i en bisætning giver udtryk for sin opfattelse af, hvad ejendommen kan handles for. Der er ingen nærmere redegørelse herfor.

Retten finder derfor at denne "sagkyndig erklæring" ud fra sit indhold er helt uden betydning for besvarelsen af skønstemaet.

Bilag 5 er en email fra en medarbejder hos Realkredit Danmark, som blot omtaler at han har modtaget en vurdering på ejendommen og den er 22 mio. kr. Der er intet nærmere om hvem der har foretaget vurderingen og på hvilket grundlag.

Retten finder derfor at denne "sagkyndig erklæring" ud fra sit indhold er helt uden betydning for besvarelsen af skønstemaet.

Bilag 4 og 5 tillades derfor ikke fremlagt for eller omtalt for skønsmanden.

Ad skønsmand:

Parterne er enige om, at rette henvendelse til Dansk Ejendomsmæglerforening og bede dem foreslå en kvalificeret skønsmand. Ved henvendelsen skal Dansk Ejendomsmæglerforening gøres opmærksom på, at personer fra ejendomsmæglerkæden ... ikke skal bringes i forslag.

Retten er enig med SKAT i, at det er overflødigt at opstille et selvstændigt krav om erfaring i vurdering af en bestemt type ejendomme.

Sagen er herefter udsat på endelig udformning af skønstema og spørgsmål samt forslag til skønsmand samt besvarelse af skønstema med frist til 1. maj 2014.

............................................................

Østre Landsrets kendelse af 11. april 2014, 6. afdeling nr. B-731-14

Ingen var mødt eller indkaldt.

Der fremlagdes kæreskrift af 6. marts 2014, hvorved advokat Karin Østergård Mathiasen på vegne af A har kæret Byrettens afgørelse af 21. februar 2014 (BS 32C-4575/2013) om, at bilag 4 og 5 ikke tillades fremlagt for eller omtalt for skønsmanden, dommerens fremsendelsesbrev af 10. marts 2014 og udskrift af retsbogen indeholdende den kærede afgørelse.

Der fremlagdes endvidere kæresvarskrift af 10. marts 2014 fra indkærede SKAT, ved specialkonsulent LR.

Påstande 

Kærende har nedlagt påstand om, at bilag 4 og 5 tillades forelagt for skønsmanden, og at skønstemaet justeres i overensstemmelse hermed.

Indkærede har nedlagt påstand om stadfæstelse.

Byretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse. De modtagne bilag var til stede.

Landsrettens begrundelse og afgørelse  

Efter votering afsagdes sålydende

k e n d e l s e

Som anført i Højesterets kendelse af 15. juni 2010, SKM2010.375.HR, skal en skønsmands besvarelse af et skønstema som udgangspunkt baseres på kendskab til alle sagens akter. Udgangspunktet må dog fraviges under visse konkrete omstændigheder, f.eks. hvor et bilag på forhånd må skønnes at være uden betydning for besvarelsen af skønstemaet, jf. princippet i retsplejelovens § 341, eller hvor et bilag må anses for egnet til at påvirke besvarelsen på utilbørlig måde. Endvidere må det ved afgørelsen tages i betragtning, at skønsmanden som sagkyndig kan være bedre egnet til at bedømme bilagets relevans.

De i sagen omhandlede bilag 4 og 5 er udtalelser fra henholdsvis en ejendomsmægler og kreditforeningen om værdien af ejendommen.

Landsretten finder, at det ikke på forhånd kan antages, at bilagene er uden betydning for skønsmandens besvarelse, eller at de kan påvirke besvarelsen på utilbørlig måde.

Landsretten tillader herefter, at bilag 4 og 5 fremlægges og omtales for skønsmanden.

T h i   b e s t e m m e s

Byrettens afgørelse ændres, således at det tillades at fremlægge og omtale bilag 4 og 5 for skønsmanden.

Spørgsmålet om omkostninger i forbindelse med kæremålet afgøres af byretten i forbindelse med sagens afslutning.

Kæreafgiften tilbagebetales.