Dato for udgivelse
08 May 2014 10:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Apr 2014 09:42
SKM-nummer
SKM2014.326.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5774586
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst
Emneord
Skattepligt - fraflytning - skattemæssigt hjemsted - dobbeltbeskatning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at spørger er fuldt skattepligtig til Danmark efter sin fraflytning, da boligen ikke er solgt og hustruen opretholder det fælles hjem i Danmark. Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger bliver skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz, da han har personlige og økonomiske interesser i Danmark. Endelig kan Skatterådet bekræfte, at spørger vil kunne opnå lempelse efter exemptionsmetoden af sin lønindkomst efter dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 15 og 23. 

Hjemmel

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel. 4, 15 og 23.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.1.2.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.1.2.3.

Redaktionelle noter

Se dog SKM2014.393.SR for så vidt angår spørgsmål 3 om lempelse

Spørgsmål:

 1. Er spørger omfattet af fuld skattepligt til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, efter sin fraflytning til Schweiz den 5. maj 2013?
 2. Vil spørger ved fraflytningen den 5. maj 2013 blive anset som hjemmehørende i Schweiz i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 4 under de forudsætninger der nævnes?
 3. Hvis SKAT svarer nej til spørgsmål 2, vil spørger da kunne opnå lempelse efter exemption i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 23?

Svar:

 1. Ja.
 2. Nej 
 3. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er engelsk statsborger og ejer en villa i Danmark, hvor hans hustru bor. Spørger er omfattet af fuld skattepligt til Danmark og har været det siden 2001.

Spørger arbejder internationalt med forskellige arbejdsgivere rundt omkring i Europa. Spørger er den 5. maj 2013 tiltrådt i en fuldtidsstilling i et firma hjemmehørende i Schweiz. Før denne stilling arbejdede spørger i Luxembourg fra oktober 2012 til april 2013.

Der er tale om en stilling som lønmodtager. Spørger arbejder med at udvikle arbejdsgiverens hjemmeside. Arbejdet foregår hos arbejdsgiver. Kontrakten er forlænget til 31. oktober 2014, og vil sikkert blive yderligere forlænget.

Spørger bor i en lejet lejlighed i Schweiz, og lejekontrakten fornys hver 6. måned.

Villaen i Danmark er sat til salg den 24. maj 2013. Hustruen vil midlertidigt blive boende i huset for at ordne det fornødne, men vil senest, når huset er solgt, flytte med til Schweiz og bo der sammen med spørger.

Spørger ejer ikke andre ejendomme i Danmark end denne.

Spørger er ikke med i ledelsen af nogle danske firmaer og ejer ikke andele i danske selskaber eller foretagender. Ved fraflytningen har spørger således ikke nogen erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark.

Spørger og hustru har ikke fælles børn, og ingen særbørn under 18 år.

Spørger har opholdt sig i Danmark i følgende perioder fra afrejsen den 5. maj til udgangen af 2013. Rejsedage er medregnet.

Indrejse

Udrejse

Antal dage i DK

Dage i udlandet

Fredag 19. juli

Mandag 22. juli

4

 

Fredag 26. juli

Mandag 29. juli

4

 

Fredag 30. august

Mandag 2. sept.

4

 

Onsdag 9. okt.

Mandag 14. okt.

6

 

Fredag 1. nov.

Mandag 4. nov.

4

 

Fredag 20. dec.

Tor.2.jan.2014

14

 

Dage i alt

 

36

247

Siden maj har spørgers hustru besøgt spørger i nogle weekends og ferier. Spørger oplyser, at han siden flytningen den 5. maj 2013 kun har opholdt sig i Danmark i 22 dage (se også skema ovenfor). I 2014 vil spørger opholde sig i Danmark i samme interval så længe huset ikke er solgt, (huset er på nuværende tidspunkt endnu ikke solgt).

Hustru og spørger har på nuværende tidspunkt begge fortsat folkeregisteradresse i Danmark, og ifølge SKATs oplysninger, har hustruen haft arbejde i Danmark i hele 2013. 

Spørger har fremlagt attesteret blanket for bopæls- og skatteforhold i Schweiz med virkning fra den 6. maj 2013. 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgers repræsentant anfører følgende:

"Da spørger i maj 2013 er flyttet til Schweiz for at bestride et fuldtidsjob på mindst 1 års varighed, huset i Danmark er sat til salg, og hustruen forbereder sig på at flytte derned, så må spørger anses for hjemmehørende i Schweiz, på det tidspunkt, han rejser ud af Danmark den 5. maj 2013 for at bestride jobbet i Schweiz.

Spørger har ingen børn i Danmark og ingen erhvervsinteresser. Han er engelsk statsborger og har arbejdet i mange lande, så hans tilknytning til Danmark er ikke så stor.

Spørger har oplyst, at han kun har opholdt sig i Danmark i 22 dage siden fraflytningen i maj. Alle dage har været i fritiden. Hustruen har været nede og besøge ham, når hun har haft muligheden for det.

Ud fra spørgers internationale baggrund og det forhold, at han i perioden næsten udelukkende opholder sig i Schweiz, hvor hans økonomiske interesser også ligger i form at et fuldtidsjob, så er det spørgers opfattelse, at centrum for livsinteresser ligger i Schweiz. Det underbygges endnu mere, hvis hustruen flytter derned senere og hussalget bliver gennemført.

Vi skal henvise til nyeste praksis på området, som har været genstand for meget omtale, vedr. Stephen Kinnock. I Stephen Kinnocks tilfælde fandt SKAT ikke, at skatteyder var hjemmehørende i Danmark, selvom han havde bopæl, kone og børn i Danmark og efter det oplyste opholdt sig i Danmark i ca. 156 dage om året.

Sagen kan sammenlignes specielt fordi der også i denne sag er tale om en engelsk statsborger, som har fået arbejde i Schweiz samtidig med, at han har bolig i Danmark." 

Repræsentanten har som svar på høring oplyst, at de fuldt ud kan tiltræde følgende:

 1. Udkastets beskrivelse af faktum omkring spørger og ægtefælle
 2. Udkastets konklusion til spørgsmål 1 om, at spørger er fuld skattepligtig til Danmark på grund af bolig til rådighed
 3. Udkastets konklusion om, at spørger er berettiget til exemption lempelse efter DBO'ens art. 23, stk. 1 litra c, såfremt han anses som hjemmehørende i Danmark

Videre anfører repræsentanten, at de vil overlade det til Skatterådet at afgøre, om spørger på de oplyste præmisser må anses for hjemmehørende i Danmark. Det overrasker repræsentanten, at SKAT i sin indstilling kommer til den konklusion at spørger er hjemmehørende i Danmark, specielt når man ser på den af SKAT nævnte ØL dom TfS 1986, 299, som på mange måder er analog med denne sag.

I dommen beholdt spørger villa, lystbåd, ægtefælle og 2 børn i Danmark i 3 år, medens han arbejdede i Schweiz. Desuagtet mente dommerne i Østre Landsret, at skatteyder måtte anses for hjemmehørende i Schweiz.

Hvis Skatterådet i denne sag tiltræder SKAT's indstilling, hvorefter spørger må anses for hjemmehørende i Danmark, så er der efter repræsentantens opfattelse, tale om en mindre bevægelse i praksis i retning af, at hus og ægtefælle i Danmark altid vil overtrumfe ophold og fuldtidsarbejde i et andet land, idet spørger i denne sag ikke taler dansk, ikke har nogen erhvervsmæssige interesser i Danmark, og er udenlandsk statsborger med et internationalt arbejdsliv.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at spørger er omfattet af fuld skattepligt til Danmark efter sin fraflytning til Schweiz i maj 2013.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Praksis

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.F.1.2.1 og C.F.1.2.3

TfS1986.299.ØLR

En skatteyder flyttede i 1980 til Schweiz, hvor han tiltrådte en tidsubegrænset fuldtidsstilling hos en schweizisk arbejdsgiver og lejede en lejlighed. Han fik tilsagn om opholdstilladelse i Schweiz for ægtefælle og 2 børn, men familien blev af uddannelsesmæssige grunde boende i ægtefællernes villa i Danmark, hvor skatteyderen var tilmeldt folkeregisteret indtil 30/12 1983. Skatteyderens formue - herunder lystbåd - forblev i Danmark, han aflagde flere kortere besøg her og opretholdt midlertidigt forskellige former for tilknytning, fx som bestyrelsesmedlem i et dansk selskab. Da bevarelsen af boligen i Danmark skyldtes særlige forhold af midlertidig art, og da de yderligere foreliggende tilknytningsmomenter til Danmark var af underordnet betydning, fandtes bopælen i Danmark at være opgivet ved udrejsen til Schweiz, og den fulde skattepligt var derfor ophørt i 1980.

TfS1992.316.H

En skatteyder var efter ophold i udlandet på ny blevet fuld skattepligtig til Danmark i 1975. I 1976 købte han et enfamiliehus, hvor han ikke tog bopæl. I 1978 fraflyttede han Danmark og begyndte at arbejde for FAO i Nigeria. I 1985 tog han atter bopæl i Danmark. I den mellemliggende periode var huset udlejet møbleret ved lejemål af kortere varighed end 3 år og havde i øvrigt stået til hans disposition. Bopælen i Danmark ansås derfor for bevaret.

Begrundelse

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet. Se kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Ved vurderingen af om skattepligten er ophævet i forbindelse med fraflytningen, tillægges det i praksis størst vægt, om skatteyderen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig. 

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Hvis en ægtefælle flytter til udlandet, uden at dette sker i forbindelse med en egentlig ophævelse af samlivet, anses den pågældende ægtefælle i skattemæssig henseende sædvanligvis for at have bevaret bopælen her, hvis den tilbageværende ægtefælle opretholder det fælles hjem.

I de tilfælde, hvor skatteyderen efter fraflytningen fortsat har rådighed over en helårsbolig, er dette normalt en tilstrækkelig grund til at anse bopælen for opretholdt, medmindre skatteyderen har haft til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet. Se f.eks. TfS1986.299.ØLR hvor skattepligten ophørte selvom ægtefællen midlertidigt opretholdt det fælles hjem, af hensyn til børnenes uddannelse.

Spørger flytter til Schweiz i maj 2013, og huset sættes til salg. Spørgers hustru opretholder herefter det fælles hjem, og huset er på nuværende tidspunkt endnu ikke solgt. Spørger har derfor objektivt rådighed over en helårsbolig i Danmark.

Om spørgers subjektive hensigter bemærker SKAT, at spørgers ansættelse er tidsbegrænset idet kontrakten dog er forlænget til 31. oktober 2014, og muligvis vil blive yderligere forlænget. Spørger bor i en lejet lejlighed i Schweiz, og lejekontrakten fornys hver 6. måned. Hustruen har i hele 2013 boet og fortsat arbejdet i Danmark.

Spørgers forhold adskiller sig fra afgørelsen i TfS1986.299.ØLR, bl.a. ved at skatteyderen i TfS1986.299.ØLR tiltrådte en tidsubegrænset stilling og at det fremgik af sagens yderligere omstændigheder, at bopælen blev opretholdt i en midlertidig periode på grund af børnenes uddannelse.

Spørger har efter det oplyste ikke anskaffet en permanent bolig i Schweiz, idet lejekontrakten skal forlænges hver 6. måned. Spørgers fortsatte rådighed over boligen i Danmark er efter det oplyste, ikke grundet i midlertidige personlige omstændigheder, og der ses ikke at være en fast tidsplan for hvornår hustruen skal flytte til Schweiz.

SKAT henser til, at hustruen i hele perioden fra 5. maj 2013 og frem, har bevaret sit arbejde i Danmark, samt at boligen efter det oplyste, ikke er forsøgt lejet ud uopsigeligt.   

Det er derfor SKATs opfattelse, at spørger har bevaret sin bopæl i Danmark efter sin fraflytning, og derfor er omfattet af fuld skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. 

Det skal dog bemærkes, at på det tidpunkt, hvor huset bliver solgt, og spørger og hustruen ikke længere har bolig til rådighed her i landet, da vil den fulde skattepligt til Danmark ophøre for spørger.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at spørger ved fraflytningen i maj 2013 kan anses som hjemmehørende i Schweiz i henhold til DBO artikel 4 under de forudsætninger der nævnes.

Lovgrundlag

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 4

Begrundelse

Det følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr.1, at personer der har bopæl her i landet er fuld skattepligtige.

Spørger har bopæl og er fuld skattepligtig til Danmark, jf. svaret i spørgsmål 1.

Spørger har fremlagt dokumentation for fuld skattepligt i Schweiz, i form af attest om bopæls- og skatteforhold fra de Schweiziske myndigheder, og er således også omfattet af fuld skattepligt til Schweiz.

Spørger er således dobbeltdomicileret fra den 6. maj 2013, og det skal herefter afgøres hvor spørger har sit skattemæssige hjemsted. 

Efter artikel 4 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, er det bestemt, at hvor en fysisk person må anses for hjemmehørende i begge stater, skal vedkommende anses for hjemmehørende i den stat, hvor vedkommende har enten, 

 • fast bolig til sin rådighed,
 • har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for livsinteresser),
 • sædvanligvis opholder sig,
 • er statsborger

Der er tale om en prioriteret orden.

Efter artikel 4, stk. 2, litra a, skal spørger anses for at være hjemmehørende i den stat, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. I den situation hvor spørger har en fast bolig til sin rådighed i begge stater, skal han anses for hjemmehørende i den stat hvor han har midtpunkt for sine livsinteresser.

Spørger har bolig både i Schweiz og i Danmark, og derfor skal hans skattemæssige hjemsted afgørelse efter hvor han har de stærkeste personlige og økonomiske interesser (midtpunkt for livsinteresser).

For så vidt angår de personlige interesser, har spørger sin hustru i Danmark. Spørger har ingen børn. Spørger har ingen personlige interesser i Schweiz.

For så vidt angår de økonomiske interesser ejer spørger 100 % af huset i Danmark. I Schweiz har spørger sit faste arbejde, som er hans primære indtægtskilde og som udføres i Schweiz. 

På denne baggrund, er det SKATs vurdering, at spørgers centrum for livsinteresser efter sin fraflytning den 6. maj, fortsat i overvejende grad er i Danmark. Dette begrundes med, at spørger både har personlige interesser (sin hustru) og økonomiske interesser (sin ejendom) i Danmark. I Schweiz har spørger udelukkende økonomiske interesser i form af sit indtægtsgivende arbejde.

Det er herefter SKATs opfattelse, at spørger har sit skattemæssige hjemsted i Danmark efter sin fraflytning til Schweiz den 6. maj 2013.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at spørger kan opnå lempelse efter exemptionsmetoden med progressionsforbehold i henhold til DBO med Schweiz, artikel 15 og 23. 

Lovgrundlag

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz artikel 15 og 23.

Begrundelse

Spørger arbejder i Schweiz for sin Schweiziske arbejdsgiver.

Af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15, stk. 2, følger det, at det vederlag som en person hjemmehørende i Danmark, oppebærer for tjenesteydelser udført i Schweiz, kun kan beskattes i Danmark såfremt:

 1. Modtageren ikke opholder sig i Schweiz i mere end 183 dage inden for et skatteår, og
 2. Vederlaget betales af en arbejdsgiver der ikke er hjemmehørende i Schweiz, og
 3. Vederlaget ikke udredes af et fast sted som arbejdsgiveren har i Schweiz.  

Eftersom arbejdsgiveren er hjemmehørende i Schweiz, vil lønindkomsten kun kunne beskattes i Schweiz.

Af samme dobbeltbeskatningsoverenskomst, artikel 23, stk. 1, litra c følger det, at i tilfælde hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst som kun kan beskattes i Schweiz, kan Danmark medregne denne indkomst, men skal i skatten af indkomsten fradrage den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst der hidrører fra Schweiz.

Det vil sige, at hvis indkomsten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten kun kan beskattes i Schweiz, lempes skatten efter metoden exemption med progression. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Schweiz.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.