Dato for udgivelse
02 maj 2014 10:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 apr 2014 10:45
SKM-nummer
SKM2014.308.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-0510-13 og B-0511-13
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Nova, parcelhusreglen, beboelse, ejerperiode, søskende, studerende, mor, byggeselskab, fritidshus, opgørelse
Resumé

Hovedspørgsmålet i byretten var, om appellanternes avance fra salget af to sommerhuse var omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Elleve dage før hovedforhandlingen i landsretten nedlagde appellanterne en ny hjemvisningspåstand om, at en del af de af byretten stadfæstede ejendomsavancer reelt udgjorde gaver, og at de derfor skulle gavebeskattes i stedet for avancebeskattes. Skatteministeriet var enig i synspunktet om gavebeskatning og nedlagde derfor fem dage før hovedforhandlingen nye påstande om gavebeskatning i stedet for avancebeskatning.

Appellanterne påstod herefter Skatteministeriets nye påstand om gavebeskatning afvist efter reglerne om nova i retsplejelovens §§ 383 og 384. Subsidiært påstod appellanterne, at de rejste krav på gaveafgift var forældet. Appellanterne frafaldt samtidigt påstandene om skattefritagelse i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Landsretten fandt ikke grundlag for at tillade Skatteministeriets nye påstande om betaling af gaveafgift i medfør af retsplejelovens § 383, stk. 2, og navnlig retsplejelovens § 384. Landsretten nedsatte derfor de skattepligtige ejendomsavancer med de af Skatteministeriet anerkendte beløb.

Reference(r)

Retsplejeloven § 383
Retsplejeloven § 384

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 C.H.2.1.8.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.10.3.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 C.H.2.1.9.6.2

Appelliste

Parter

B-0510-13
A
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Mathias Trabjerg Knudsen)

og

B-0511-13
BA
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Mathias Trabjerg Knudsen)

Afsagt af landsdommerne

Lisbeth Parbo, Hans-Jørgen Nymark Beck og Gitte Kuhlwein (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byretten har den 11. februar 2013 afsagt domme i 1. instans (rettens nr. BS 1-598/2012 og BS 1-600/2012).

Påstande

Appellanten A har for landsretten nedlagt påstand om, at hendes kapitalindkomst for indkomståret 2005 nedsættes med 641.975 kr., hvorved hun opnår et fremførselsberettiget ejendomsavancetab på 53.865 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har taget bekræftende til genmæle over for As påstand.

Appellanten BA har for landsretten nedlagt påstand om, at hans kapitalindkomst for indkomståret 2005 nedsættes med 391.691 kr.

Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle over for BAs påstand.

Supplerende sagsfremstilling

A og BA har i de korrigerede påstandsdokumenter af 27. og 28. marts 2014 frafaldet synspunktet om, at den oppebårne avance ved salgene af sommerhusene er skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Landsretten har ikke tilladt Skatteministeriet at nedlægge nye påstande om, at A og BA skal anerkende, at de skal svare gaveafgift af henholdsvis 641.975 kr. og 391.691 kr.

Hovedforhandlingen for landsretten har herefter alene angået en tvist om, hvorvidt BA har godtgjort, at han har betalt 1.465.000 kr. til G1.1.1 ApS for opførelsen af sommerhuset - og ikke kun 1.000.000 kr. som forudsat i Landsskatterettens kendelse - og at hans kapitalindkomst for 2005 derfor skal nedsættes med 465.000 kr.

Efter parternes procedure og landsrettens tilkendegivelse har BA under hovedforhandlingen frafaldet denne påstand.

Landsrettens begrundelse og resultat

I overensstemmelse med parternes samstemmende påstande nedsætter landsretten As kapitalindkomst for 2005 med 641.975 kr., hvorved hun opnår et fremførselsberettiget ejendomsavancetab på 53.865 kr., og BAs kapitalindkomst for 2005 med 391.691 kr.

Efter sagernes udfald sammenholdt med parternes påstande ophæver landsretten sagernes omkostninger for begge retter. Landsretten har herved lagt vægt på, at hovedspørgsmålet i byretten angik, om A og BAs avance fra salget af sommerhuse var omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, at de ikke fik medhold i dette synspunkt, og at de har frafaldet dette synspunkt kort før hovedforhandlingen i ankesagerne. Landsretten har videre lagt vægt på, at der for landsretten har været enighed om, at A og BAs kapitalindkomst skulle nedsættes som følge af, at de har modtaget gaveafgiftspligtige begunstigelser. Uanset at sådanne begunstigelser har været lagt til grund i skattemyndighedernes afgørelser vedrørende A, BA, G1.1.1 ApS og DA, har ingen af parterne taget højde for den deraf følgende regulering af kapitalindkomsterne før i deres påstandsdokumenter af 20. marts 2014 og 25. marts 2014.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

As kapitalindkomst for 2005 nedsættes med 641.975 kr., hvorved hun opnår et fremførselsberettiget ejendomsavancetab på 53.865 kr.

BAs kapitalindkomst for 2005 nedsættes med 391.691 kr.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for nogen af retterne til den anden part eller til statskassen.