Dato for udgivelse
30 apr 2014 19:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 apr 2014 19:30
SKM-nummer
SKM2014.302.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
14-2002415
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Gevinst, tab, aktier, investeringsbeviser, genoptagelse, frister.
Resumé

SKAT foretager nu genopretning af visse skatteansættelser vedrørende gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser for fysiske personer. SKAT suspenderer visse genoptagelsesfrister, når en ændring af skatteansættelsen samlet set vil være til fordel for skatteyderen.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven
Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1 og 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit A.A.8.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.2.2.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.2.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.4.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.4.4.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.4.5.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.B.4.7.

1. Indledning

SKAT indførte med virkning fra indkomståret 2010 et system til automatisk beregning af gevinst og tab på aktier og omsættelige investeringsbeviser for fysiske personer, således at gevinst og tab automatisk kan printes på årsopgørelsen. Ca. 1,2 mio. skatteydere er omfattet af værdipapirsystemet.

Værdipapirsystemet omfatter kun aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked (herefter "noterede aktier") så som Nasdaq OMX København, og omsættelige investeringsbeviser. Det er alene fysiske personers tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser, der er omfattet af dette styresignal. Konkret drejer det sig om rubrikkerne 30, 38 og 66 på årsopgørelsen.

Det er konstateret, at de gevinster og tab, der har været printet på årsopgørelsen for indkomstårene 2010-2013, i en del tilfælde har været forkerte eller mangelfulde.

SKAT påbegynder derfor nu en genopretning.

Genopretningen medfører, at SKAT af egen drift genoptager de skatteansættelser, hvor SKATs beregning - eller manglende beregning - af gevinst og tab ifølge SKATs oplysninger har ført til en forkert selvangivelse i rubrikkerne 30, 38 og 66 på årsopgørelsen. SKAT skønner, at denne del af genopretningen vil omfatte ca. 50.000 skatteydere.

SKAT udsender derudover et informationsbrev til ca. 75.000 skatteydere, der efter SKATs skøn kan have baseret selvangivelsen på forkerte eller mangelfulde beregninger fra værdipapirsystemet.

Genopretningen medfører derudover, at SKAT dags dato suspenderer fristerne efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, for SKATs genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende tab og gevinster på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser for alle fysiske personer for indkomstårene 2010 og 2011. Suspensionen omfatter alene tilfælde, hvor en genoptagelse af ansættelsen samlet set er til gunst for skatteyderen.

SKAT forventer at have færdiggjort udsendelsen af agterskrivelser i de tilfælde, hvor der sker genoptagelse på SKATs initiativ, senest 1. september 2015. Suspensionen løber derfor til og med 1. september 2015 for så vidt angår fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., og til og med 1. december 2015 for så vidt angår fristen i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt.

SKAT suspenderer derudover for alle fysiske personer fristen efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende tab og gevinster på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser for indkomstårene 2010 og 2011, sådan at en anmodning om genoptagelse skal være modtaget i SKAT senest den 1. september 2015.

Suspensionerne omfatter alene tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser. Suspensionerne omfatter således ikke andre punkter i skatteansættelsen, f.eks. vedrørende renteindtægter eller befordringsfradrag.

SKAT har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at beskrive i detaljer, hvordan genopretningen vil blive gennemført i praksis. Som følge heraf vil SKAT senest 1. september 2014 udsende et nyt styresignal med mere detaljerede oplysninger om de tilfælde, hvor SKAT genoptager skatteansættelsen af egen drift.

2. Værdipapirsystemet

SKATs værdipapirsystem kan beregne tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser. Beregningen bliver alene retvisende, hvis alle relevante data er til stede og korrekte.

Det samlede resultat af beregningerne fortrykkes på skatteyderens årsopgørelse.

De oplysninger, der danner grundlag for en korrekt beregning af gevinst eller tab, er blandt andet følgende:

 • Oplysninger om salgssummen for noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser. Disse oplysninger indberettes efter reglerne i skattekontrolloven til SKAT af den finansielle sektor, medmindre der er tale om et salg fra et udenlandsk depot. SKAT får som udgangspunkt heller ikke automatisk oplysning om erstatninger fra pengeinstitutter mv., der er betalt som følge af dårlig rådgivning, og derfor skattemæssigt skal behandles som salgssummer. 
 • Oplysninger om anskaffelsessummen for noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser. For noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser købt den 1. januar 2010 eller senere er disse oplysninger indberettet til SKAT af den finansielle sektor efter reglerne i skattekontrolloven, medmindre der er tale om et køb til et udenlandsk depot. For noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser købt før den 1. januar 2010 er der ikke foretaget sådan indberetning til SKAT. Skatteyderne kan dog frivilligt indberette disse oplysninger til systemet (foretage grundregistrering), hvilket alene ca. 18 pct. af skatteyderne har gjort. 
 • Oplysninger om relevante selskabshændelser, f.eks. ændring af noterede aktiers styk-størrelse, udstedelse af fondsaktier, udstedelse af tegningsretter, skattepligtige eller skattefri fusioner, skattepligtige eller skattefri spaltninger og skattepligtige eller skattefri aktieombytninger. Disse oplysninger har ikke været indarbejdet i aktieberegningssystemet i perioden 2010-2012, men oplysningerne vedrørende danske selskabshændelser er efterfølgende indarbejdet i systemets beregninger.

Hvis samtlige relevante oplysninger ikke er indarbejdet i værdipapirsystemet, eller hvis de tilgængelige oplysninger ikke er korrekte, kan dette medføre fejlberegninger, delvise beregninger, der f.eks. ikke inddrager alle skatteyderens handler, eller manglende beregninger. I disse tilfælde vil fortrykket på skatteyderens årsopgørelse ikke være retvisende.

3. Forkert opgjorte aktiegevinster og -tab

Det kan konstateres, at de beregnede gevinster og tab i indkomstårene 2010-2013 i en del tilfælde har været fejlbehæftede. SKAT er kommet i besiddelse af oplysninger til at foretage nye beregninger i en række tilfælde, hvor der i de pågældende indkomstår ikke er foretaget korrekt fortryk på årsopgørelsen.

Fejlberegningerne og SKATs mulighed for at foretage yderligere beregninger kan f.eks. skyldes følgende forhold: 

 • Selskabshændelser har ikke været registreret. Dette kan f.eks. have medført, at værdipapirsystemet ikke har været i stand til at "matche" et salg med skatteyderens registrerede beholdning, hvorefter beregning vedrørende salget ikke er foretaget, eller at systemet har anvendt en forkert anskaffelsessum. SKAT har nu indarbejdet alle relevante danske selskabshændelser i systemet. 
 • Tegningsretter er ikke i alle tilfælde indgået korrekt i beregningerne. Ved udstedelse af tegningsretter kan tegningsretterne være solgt, tegningsretterne kan være udnyttet og de noterede aktier derefter solgt, eller tegningsretterne kan være udnyttet, og skatteyderen har beholdt de noterede aktier. 
 • SKAT har ikke ved modtagelse af rettelsesindberetninger fra den finansielle sektor vedrørende køb og salg efter den 1. maj i året efter indkomståret foretaget en ny beregning og dermed ændret ansættelsen. SKAT har i forbindelse med genopretningen korrigeret en række fejlindberetninger i systemet. 
 • Manglende konsekvensændring for efterfølgende år. Ved ændring af et kildeartsbegrænset tab er det konstateret, at der ikke i alle tilfælde er overført et korrekt beløb til efterfølgende år. SKAT har nu i en række tilfælde foretaget disse konsekvensændringer. 
 • Fejl i tredjepartsindberetninger. Dette kan f.eks. være forkert registrering af værdipapirtypen, hvilket kan have medført, at en gevinst eller tab, der skulle indgå i aktieindkomsten, er medregnet på årsopgørelsen i kapitalindkomsten (eller omvendt). SKAT har nu i en række tilfælde ændret registreringen af værdipapirtypen.
 • Manglende kendskab til visse værdipapirer. Systemet har som udgangspunkt ikke kendskab til noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser erhvervet ved arv eller gave, eller som er placeret i et udenlandsk depot. Værdipapirsystemet kan fortsat ikke foretage beregninger for disse værdipapirer, medmindre skatteyderen registrerer ejerskab og salg i systemet. 
 • Manglende grundregistrering. I tilfælde, hvor skatteyderen har købt noterede aktier eller omsættelige investeringsbeviser både før og efter den 1. januar 2010, er der i mange tilfælde kun printet gevinst eller tab vedrørende de papirer, hvor der udelukkende er købt den 1. januar 2010 eller senere. Gevinst eller tab på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser, der er købt før den 1. januar 2010, er derimod ikke printet på årsopgørelsen, hvis skatteyderen ikke selv har indberettet den skattemæssige anskaffelsessum til systemet (foretaget grundregistrering). Værdipapirsystemet kan fortsat ikke foretage beregninger for disse noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser, medmindre skatteyderen i den mellemliggende periode har foretaget grundregistrering.
 • Erstatninger fra pengeinstitutter eller andre som følge af dårlig rådgivning er ikke indgået i beregningen. Værdipapirsystemet kan fortsat ikke foretage beregninger for disse erstatninger, medmindre skatteyderen i den mellemliggende periode har indberettet disse som en yderligere salgssum. 

SKAT foretager omberegninger for skatteydere, hvor de tidligere beregninger ifølge SKATs oplysninger har været fejlbehæftede, eller hvor der ikke tidligere har været foretaget en beregning (eller alene en delvis beregning), og hvor SKAT er i besiddelse af oplysninger, der muliggør en (ny) beregning. Nye skatteansættelser som følge af de ændrede beregninger er endnu ikke foretaget.

Der er fortsat forhold, der kan føre til, at beregningerne ikke er retvisende for skatteyderens samlede skatteforhold vedrørende tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser. Dette kan f.eks. skyldes, at skatteyderen er i besiddelse af værdipapirer i udenlandsk depot, at selskabshændelser ikke er registreret for visse udenlandske værdipapirer, at SKAT (fejlagtigt) har lagt til grund, at en tegningsret er udnyttet, eller at SKATs forudsætninger for beregninger vedrørende medarbejderaktier uden frigivelsesdato er fejlbehæftede. Der er også andre potentielle fejlkilder. Det understreges derfor, at skatteyderne fortsat skal forholde sig til SKATs beregninger og ikke uden videre kan lægge beregningerne til grund for skatteansættelsen.

4. Frister for genoptagelse

Efter de sædvanlige regler kan SKAT normalt ikke udsende varsel om ændring af en skatteansættelse efter den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

For skatteydere, der anses for at have enkle økonomiske forhold, kan SKAT normalt ikke udsende varsel om forhøjelse af en skatteansættelse efter den 30. juni i det andet år efter indkomstårets udløb. Denne frist gælder ikke for nedsættelse af skatteansættelsen.

De nævnte frister gælder ikke, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller ved grov uagtsomhed har bevirket, at skatteansættelsen er forkert.

Hvis den skattepligtige ønsker sin skatteansættelse genoptaget, skal anmodning herom normalt indgives senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Af hensyn til skatteyderne suspenderes de nævnte frister imidlertid ved dette styresignal, jf. nedenfor. Suspensionen gælder kun, når en ændring af skatteansættelsen samlet set vil være til fordel for skatteyderen.

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, skal SKAT udsende varsel om ændring af en skatteansættelse senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ansættelsen skal herefter foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt. Hvis det har betydning for den skattepligtiges mulighed for at varetage sine interesser, at fristen for at foretage ansættelsen forlænges, skal SKAT dog imødekomme en anmodning om en rimelig fristforlængelse, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 4. pkt.

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en skatteyder, der ønsker at få ændret sin skatteansættelse, ligeledes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

For indkomståret 2010 medfører dette, at den ordinære frist for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1 og 2, udløber den 1. maj 2014. For indkomståret 2011 udløber fristen den 1. maj 2015.

Skatteydere, der har enkle økonomiske forhold, er omfattet af bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold (den korte ligningsfrist). Ifølge denne bekendtgørelses § 1, stk. 1, skal SKAT afsende varsel om ændring af en skatteansættelse inden den 1. juli i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb. Bekendtgørelsen er fra indkomståret 2013 afløst af bekendtgørelse nr. 534 af 22. maj 2013.

For de skatteydere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1095 af 15. november 2005, er fristen for SKATs varsling af en forhøjelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011 derfor udløbet.

Den korte ligningsfrist finder ikke anvendelse, når skatteyderen selv anmoder om genoptagelse af sin skatteansættelse, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2, 1. pkt. I en sådan situation gælder den korte ligningsfrist heller ikke for de ændringer af ansættelsen, der er en følge af genoptagelsesanmodningen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2, 2. pkt.

Den korte ligningsfrist finder heller ikke anvendelse, når SKAT agter at nedsætte en skatteansættelse, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 3.

For skatteydere, der er omfattet af bekendtgørelsen, er fristerne for en forhøjelse af skatteansættelsen for indkomståret 2011 og tidligere år derfor som udgangspunkt udløbet. SKAT kan dog genoptage af egen drift frem til den 1. maj 2014 vedrørende indkomståret 2010 og til den 1. maj 2015 vedrørende indkomståret 2011, når SKAT agter at nedsætte en skatteansættelse.

Da genopretningen efter SKATs skøn medfører, at SKAT af egen drift skal udsende ca. 50.000 agterskrivelser, er det teknisk og administrativt ikke muligt for SKAT at udsende disse senest 1. maj 2014. Derfor - og på grund af sagens særlige omstændigheder - suspenderer SKAT fristerne i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, for indkomstårene 2010 og 2011, så SKAT har mulighed for inden for de ordinære frister at foretage genopretning til fordel for skatteyderne.

SKAT udsender derudover et informationsbrev til ca. 75.000 skatteydere, der efter SKATs skøn kan have baseret selvangivelsen på forkerte eller mangelfulde beregninger fra værdipapirsystemet. Denne udsendelse vil ske senest 1. september 2015. SKAT suspenderer derudover for alle fysiske personer fristen efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen vedrørende tab og gevinster på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser for indkomstårene 2010 og 2011, sådan at en anmodning om genoptagelse skal være modtaget i SKAT senest den 1. september 2015.

For en nærmere redegørelse for de omfattede persongrupper henvises til afsnit 5 nedenfor.

5. Genopretning: Genoptagelse på SKATs initiativ og suspension af fristerne for genoptagelse

SKAT foretager nu en genopretning vedrørende indkomstårene 2010-2013. Genopretningen retter sig mod de fysiske personer, der har haft tab eller gevinst på noterede aktier og/eller omsættelige investeringsbeviser i denne periode.

Genopretningen medfører for det første, at SKAT af egen drift genoptager skatteansættelserne for fysiske personer, der ved selvangivelsen ikke aktivt har ændret SKATs fortryk ved opgørelsen af tab og gevinst på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser, og hvor SKATs nye beregninger samlet set viser et gunstigere resultat for skatteyderen (f.eks. i form af en mindre gevinst eller et større tab). SKAT vil udsende et mere detaljeret styresignal herom, når der er foretaget analyser af den nødvendige systemunderstøttelse på dette teknisk komplicerede område. Udsendelsen heraf vil ske senest den 1. september 2014.

Genopretningen medfører for det andet, at fysiske personers adgang til at anmode om genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, tillige suspenderes. Dette skyldes, at skatteyderne kan ligge inde med oplysninger om, at vedkommendes skatteansættelse vedrørende gevinst og tab på noterede aktier og omsættelige investeringsbeviser for indkomstårene 2010 og 2011 ikke er korrekt opgjort, og hvor de pågældende ikke er omfattet af de tilfælde, hvor SKAT af egen drift genoptager skatteansættelsen.

Det er for skatteyderne vanskeligt at vide, om et fortryk er omfattet af de tilfælde, hvor værdipapirsystemet ikke har medført et retvisende fortryk. SKAT suspenderer derfor fristen efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for alle fysiske personer, der har haft tab eller gevinst på noterede aktier eller omsættelige investeringsbeviser i indkomstårene 2010 og 2011.

Suspensionen foretages på baggrund af de helt særlige forhold, der er konstateret vedrørende værdipapirsystemet.

Suspensionen af SKATs adgang til af egen drift at genoptage skatteansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 1. pkt., gælder til og med den 1. september 2015. Ansættelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt., suspenderes i forlængelse heraf, således at ansættelsen skal foretages senest den 1. december 2015. Der kan dog fortsat efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 4. pkt., ske forlængelse af ansættelsesfristen til et senere tidspunkt, hvis skatteyderen anmoder herom.

Suspensionen af skatteydernes adgang til at anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstårene 2010 og 2011 efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, gælder til og med den 1. september 2015.

6. Retningslinjer for genoptagelse

Der vil senest den 1. september 2014 blive udsendt et nyt styresignal med mere detaljerede oplysninger om de tilfælde, hvor SKAT genoptager skatteansættelsen af egen drift.

I de tilfælde, hvor SKAT genoptager skatteansættelsen af egen drift, skal skatteyderen være opmærksom på, at der fortsat foreligger en risiko for, at SKATs beregninger ikke er retvisende. Skatteyderne skal derfor gennemgå SKATs forslag til den ændrede ansættelse og indsende eller indtaste nærmere oplysninger til SKAT. Præcise oplysninger herom vil blive meddelt i det nye styresignal.

I første omgang behøver skatteyderen dog ikke foretage sig noget før modtagelsen af SKATs forslag til ændring af ansættelsen.

De skatteydere, som ikke får genoptaget skatteansættelsen på SKATs initiativ, skal indsende anmodning om genoptagelse for indkomstårene 2010 og 2011 til SKAT senest den 1. september 2015. Skatteyderne mister således ikke retten til genoptagelse af skatteansættelsen efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, for indkomstårene 2010 og 2011 vedrørende ovennævnte forhold, selv om de sædvanlige frister, dvs. den 1. maj 2014 og den 1. maj 2015, overskrides.

Uafsluttede dødsboer bør være opmærksomme på dette styresignals beskrivelse af fejlkilder og kan eventuelt rette henvendelse til SKAT.

Hvis skiftebehandlingen af dødsboet er afsluttet, har en skattemæssig genoptagelse til forudsætning, at boet søges genoptaget i skifteretten, og at skifteretten imødekommer ansøgningen.