Dato for udgivelse
05 May 2014 13:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 May 2014 13:07
SKM-nummer
SKM2014.315.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0538561
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringer
Emneord
Afgift, skadesforsikring, fritagelse, kredit, kaution, kreditforsikring
Resumé

SKAT præciserer anvendelsesområdet for fritagelsen for afgift af kreditforsikringer

Hjemmel

Skadesforsikringsafgiftsloven § 4, nr. 4.

Reference(r)

Skadesforsikringsafgiftsloven § 4, nr. 4.

Henvisning

Den juridiske vejledning, afsnit E.A.6.1.3.2

Sammenfatning

SKAT redegør for området for forsikringer i form af kreditforsikringer og kautionsforsikringer, som er fritaget for skadesforsikringsafgift efter skadesforsikringsafgiftslovens § 4, nr. 4. Disse forsikringer er karakteriseret ved dækning af en risiko for manglende betalingsvilje eller -evne.

Visse forsikringer dækker en skyldners afdrag på lån i tilfælde af, at skyldneren kommer ud for en ulykke, bliver syg eller bliver arbejdsløs. Forsikringssummerne udbetales uanset skyldneres faktiske betalingsevne. Denne type forsikringer er efter SKATs opfattelse ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for kredit- og kautionsforsikringer.

SKATs opfattelse

Det er SKATs opfattelse, at forsikringstyper, som dækker andre typer risici end risikoen for manglende betalingsvilje eller -evne, og hvor forsikringen udbetales i form af afdrag på en skyldners lån, ikke er kreditforsikringer omfattet af fritagelsen. Det er SKATs opfattelse, at kredit- eller kautionsforsikringer derimod er forsikringstyper, hvor den sikrede er en långiver, og hvor forsikringsselskabet overtager risikoen for långivers debitorers manglende betalingsvilje eller -evne. De er dermed aftaletyper, der svarer til sikkerhedsstillelse, garantistillelse eller kaution, idet de har til formål at sikre en kreditor mod tab, hvis en debitor ikke kan eller vil overholde sine gældsforpligtelser.

Baggrund og problemstilling

Det følger af skadesforsikringsafgiftslovens § 4, nr. 4, at kreditforsikringer og kautionsforsikringer er fritaget for afgift.

I SKATs juridiske vejledning, afsnit E.A.6.1.3.2 er det nærmere beskrevet, hvad der karakteriserer kredit- og kautionsforsikringer. Det fremgår, at der er tale om forsikringer indenfor forsikringsklasse 14 og 15 i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, og at de omfatter personers eller selskabers evne og vilje til at betale. Forsikringsvirksomheden påtager sig således risikoen for, at en person eller et selskab ikke kan eller vil betale. Til nærmere illustration af forsikringstypen fremgår det yderligere, at forsikringsklasserne 14 og 15 ifølge bilag 7 til lov om finansiel virksomhed omfatter kredit- og kautionsforsikringer vedrørende almindelig insolvens, eksportkredit, salg på afbetaling, hypotekforsikring, landbrugsforsikring, direkte kaution og indirekte kaution.  

Bestemmelsen om afgiftsfritagelse for kredit- og kautionsforsikring i skadesforsikringsafgiftsloven er videreført fra den tidligere stempelafgiftslov. Af forarbejderne til bestemmelsen i den tidligere gældende lov fremgik det, at fritagelsen var en konsekvens af, at stempelafgiften blev afskaffet på garanti- og kautionsdokumenter. Formålet med fritagelsen var således at ligestille kredit- og kautionsforsikring med andre typer garantistillelse og kaution.

Visse forsikringer af låntagere ved sygdom og ulykke mv.

Ved optagelse af et lån kan en låntager i visse tilfælde tegne en forsikring, som sikrer låntageren, at der - indenfor visse beløbsgrænser mv. - bliver betalt afdrag på lånet, hvis låntageren rammes af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed. Forsikringssummerne i form af afdrag på lån udbetales, uanset om låntageren rent faktisk har betalingsevne. Det er SKATs opfattelse, at denne type forsikring ikke kan anses som en afgiftsfri kreditforsikring i skadesforsikringsafgiftslovens forstand. Dette skyldes, at den risiko, som forsikringsselskabet påtager sig er risikoen for forsikringsbegivenheder hos låntageren i form af sygdom, ulykke og arbejdsløshed. Der er derimod ikke tale om, at selskabet påtager sig en risiko for låntagers manglende betalingsvilje eller -evne (forsikringsklasse 14 og 15), selvom manglende betalingsevne kan være en indirekte konsekvens af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed.

Selvom det kan være aftalt, at erstatningssummer ved denne type forsikringer bliver udbetalt direkte til långiver som afdrag på låntagerens lån, medfører det efter SKATs opfattelse heller ikke, at forsikringen bliver en afgiftsfri kreditforsikring i skadesforsikringsafgiftslovens forstand. Der er tale om syge- og ulykkesforsikringer mv., der udbetales som sumforsikringer. Det er SKATs opfattelse, at kredit- eller kautionsforsikringer derimod er forsikringstyper, hvor den sikrede er en långiver, og hvor forsikringsselskabet overtager risikoen for långivers debitoreres manglende betalingsevne eller -vilje. Og dermed aftaletyper, der svarer til sikkerhedsstillelse, garantistillelse eller kaution, idet de alene tager sigte på at dække en kreditrisiko.

Forsikringer, der sikrer låntagere udbetaling af erstatningssummer i form af afdrag på lån i tilfælde af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed er dermed omfattet af skadesforsikringsafgift efter lovens hovedregel i § 1.

Virkningstidspunkt og gyldighed

Styresignalet gælder for forsikringspræmier, der er omfattet af skadesforsikringsafgiftsloven, som trådte i kraft den 1. januar 2013.

Indholdet i dette styresignal vil blive indarbejdet i afsnit E.A.6.1.3.2 i Den juridiske vejledning 2014-2, som offentliggøres i juli 2014. Herefter ophæves styresignalet.