Indhold

Dette afsnit beskriver de øvrige forsikringer, hvor forsikringspræmien er fritaget for afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Forsikringer i gensidige skadesforsikringsvirksomheder udenfor tilsyn
  • Arbejdsskadeforsikringer
  • Kredit- og kautionsforsikringer
  • Genforsikringskontrakter
  • Lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.
  • Arbejdsløshedsforsikring i anerkendte arbejdsløshedskasser

Forsikringer i gensidige skadesforsikringsvirksomheder udenfor tilsyn

Visse gensidige skadesforsikringsvirksomheder kan tegne forsikringer, hvor præmien er afgiftsfri.

Forsikringspræmien er afgiftsfri, hvis forsikringsvirksomheden ikke er undergivet Finanstilsynets tilsyn. Se SKADL § 4, stk. 1, nr. 1.

Gensidige skadesforsikringsvirksomheder er ikke undergivet tilsyn, hvis de opfylder en række betingelser vedrørende:

  • Vedtægternes indhold
  • Geografiske forretningsområde
  • Den samlede forsikringssums størrelse.

En række særlige bestemmelser for disse gensidige skadesforsikringsvirksomheder er beskrevet i ►lov om forsikringsvirksomhed, §§251-257◄.

Afgiftsfritagelsen for forsikringer tegnet i gensidige skadesforsikringsvirksomheder, som ikke er undergivet tilsyn, er videreført fra stempelafgiftsloven.

Arbejdsskadeforsikringer

Præmien for arbejdsskadeforsikringer er fritaget for afgift, hvis de er tegnet efter lov om arbejdsskadesikring.

Se SKADL § 4, stk. 1, nr. 2.

Afgiftsfritagelse for arbejdsskadesikring er videreført fra stempelafgiftsloven.

Kredit- og kautionsforsikringer

Kredit- og kautionsforsikringer omfatter personers eller selskabers evne og vilje til at betale. Forsikringsvirksomheden påtager sig risikoen for, at en person eller et selskab ikke kan eller vil betale.

Præmien for kredit- og kautionsforsikringer er fritaget for afgift. Se SKADL § 4, stk. 1, nr. 4.

Eksempler på de to forsikringstyper er nævnt i ►lov om forsikringsvirksomhed, bilag 1, forsikringsklasse 14 og 15. Heraf fremgår det, at de to forsikringsklasser omfatter kredit- og kautionsforsikringer vedrørende almindelig insolvens, eksportkredit, salg på afbetaling, hypotekforsikring, landbrugsforsikring, direkte kaution og indirekte kaution.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at forsikringstyper, som dækker andre typer risici end risikoen for manglende betalingsvilje eller -evne, og hvor forsikringen udbetales i form af afdrag på en skyldners lån, ikke er kreditforsikringer omfattet af fritagelsen.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at kredit- eller kautionsforsikringer derimod er forsikringstyper, hvor den sikrede er en långiver, og hvor forsikringsselskabet overtager risikoen for långivers debitorers manglende betalingsvilje eller -evne. De er dermed aftaletyper, der svarer til sikkerhedsstillelse, garantistillelse eller kaution, idet de har til formål at sikre en kreditor mod tab, hvis en debitor ikke kan eller vil overholde sine gældsforpligtelser.

Visse forsikringer af låntagere ved sygdom og ulykke mv.

Ved optagelse af et lån kan en låntager i visse tilfælde tegne en forsikring, som sikrer låntageren, at der - indenfor visse beløbsgrænser mv. - bliver betalt afdrag på lånet, hvis låntageren rammes af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed. Forsikringssummerne i form af afdrag på lån udbetales, uanset om låntageren rent faktisk har betalingsevne.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at denne type forsikring ikke kan anses som en afgiftsfri kreditforsikring i skadesforsikringsafgiftslovens forstand. Dette skyldes, at den risiko, som forsikringsselskabet påtager sig, er risikoen for forsikringsbegivenheder hos låntageren i form af sygdom, ulykke og arbejdsløshed. Der er derimod ikke tale om, at selskabet påtager sig en risiko for låntagers manglende betalingsvilje eller -evne (forsikringsklasse 14 og 15), selvom manglende betalingsevne kan være en indirekte konsekvens af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed.

Selvom det kan være aftalt, at erstatningssummer ved denne type forsikringer bliver udbetalt direkte til långiver som afdrag på låntagerens lån, medfører det efter Skatteforvaltningens opfattelse heller ikke, at forsikringen bliver en afgiftsfri kreditforsikring i skadesforsikringsafgiftslovens forstand. Der er tale om syge- og ulykkesforsikringer mv., der udbetales som sumforsikringer.

Forsikringer, der sikrer låntagere udbetaling af erstatningssummer i form af afdrag på lån i tilfælde af sygdom, ulykke eller arbejdsløshed er dermed omfattet af skadesforsikringsafgift efter lovens hovedregel i SKADL § 1.

Afgiftsfritagelse for kredit- og kautionsforsikring er videreført fra stempelafgiftsloven.

Genforsikringskontrakter

En genforsikringskontrakt er en aftale, der indgås mellem to eller flere forsikringsvirksomheder. Ved aftalen forsikrer en forsikringsvirksomhed dele af sin forsikringsrisiko i en anden eller flere andre forsikringsvirksomheder.

Præmien for genforsikringskontrakter er fritaget for skadesforsikringsafgift. Se SKADL § 4, stk. 1, nr. 5.

Re-assurance er det samme som genforsikring.

Eksempel

Det anses for afgiftsfri genforsikring efter SKADL § 4, stk. 1, nr. 5, når en virksomhed, der yder vejhjælpsdækning til sine kunder i form af afgiftspligtige vejhjælpsabonnementer, afdækker risikoen for at skulle yde vejhjælpen ved at tegne abonnement herfor hos en vejhjælpsvirksomhed. Der skal dermed ikke betales afgift af vederlaget/præmien for abonnementet hos vejhjælpsvirksomheden, som yder genforsikringen. For en nærmere omtale heraf vedrørende vejhjælpsabonnementer se afsnit E.A.6.1.4.1.

Lovpligtige ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv.

Præmien for ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv., der er lovpligtige efter færdselsloven, er fritaget for skadesforsikringsafgift. Se SKADL § 4, stk. 1, nr. 6.

Se også

Se afsnit E.A.6.3 om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

Arbejdsløshedsforsikring i anerkendte arbejdsløshedskasser

Arbejdsløshedsforsikring i anerkendte A-kasser, som er omfattet af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., er fritaget for skadesforsikringsafgift. Se SKADL § 4, stk. 1, nr. 7. Bestemmelsen er indsat i § 4 ved lov nr. 1353 af 21. december 2012, idet den viderefører det hidtidige område for fritagelse for stempelafgift af arbejdsløshedsforsikring i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., § 93.

Med præmie forstås i forhold til skadesforsikringsafgift vederlaget for en forsikring. Fritagelsesbestemmelsen medfører derfor, at medlemsbidrag til anerkendte arbejdsløshedskasser efter § 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring ikke omfattes af skadesforsikringsafgiften.

Afgiftsfritagelsen omfatter derimod ikke præmier for andre forsikringsordninger vedrørende arbejdsløshed, herunder forsikringsordninger i form af lønsikring m.v. Disse forsikringer har således heller ikke hidtil været fritaget for stempelafgift.