Dato for udgivelse
18 feb 2014 08:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 jan 2014 13:07
SKM-nummer
SKM2014.137.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns Byret, BS 38A-1369/2012
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Processuelle bestemmelser
Emneord
Fristregler, ekstraordinær, oplysninger
Resumé

Retten fandt ikke, at betingelserne for genoptagelse for Skatteankenævnet var opfyldt. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at sagsøgeren ikke havde fremlagt nye oplysninger af betydning for sagen. Der forelå heller ikke ganske særlige omstændigheder, der talte for genoptagelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 37
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.10.2.5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1 A.A.8.2.3.11

Parter

A
(advokat Jacob Guldborg Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Jacob von Gehren)

Afsagt af byretsdommer

Anette Burkø

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den 19. juni 2012, vedrører, at skatteankenævnet ved afgørelse af 23. juni 2011, som stadfæstet af Landsskatteretten ved kendelse af 5. januar 2012 har nægtet at genoptage sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2003.

Sagsøger, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at Skatteankenævnet skal genoptage afgørelsen af 13. januar 2011 med henblik på fornyet prøvelse.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Landsskatteretten afsagde den 5. januar 2012 følgende kendelse:

"...

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har nægtet at genoptage nævnets afgørelse af 13. januar 2011.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

Som følge af klagerens manglende indsendelse af selvangivelse for 2003 har skattemyndigheden ansat en skønsmæssig honorarindkomst på 75.000 kr. for indkomståret 2003.

Klageren har i maj 2008 anmodet SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2003. Den 29. maj 2008 gav SKAT afslag på genoptagelse, da anmodningen om genoptagelse var fremsendt et år og en måned efter udløbet af den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26 stk. 2.

Den 3. marts 2009 fandt skatteankenævnet, at SKATs afgørelse af 29. maj 2008 var ugyldig, idet der ikke forinden afgørelsen var udsendt forslag, jf. forvaltningslovens § 19.

Den 9. marts 2009 fremsendte SKAT herefter et første forslag til afslag på genoptagelse på grund af fristoverskridelse. Den 1. maj 2009 fremsendte SKAT et nyt forslag til afslag på genoptagelse. Den 2. juni 2009 fremsendte SKAT en afgørelse, som klageren påklagede til skatteankenævnet.

Den 19. august 2010 fremsendte skatteankenævnet et forslag til afgørelse, hvoraf det fremgår, at nævnet vil afvise at behandle klagen, idet klagen var indkommet for sent med henvisning til skatteforvaltningslovens § 36.

Klageren har haft personligt fremmøde for nævnet den 29. september 2010. Nævnet besluttede herefter, at se bort fra fristoverskridelsen for klagen til skatteankenævnet, da der forelå særlige omstændigheder.

Klageren har igen haft fremmøde for nævnet den 12. januar 2011. Herefter har nævnet den 13. januar 2011 udsendt følgende afgørelse:

"...

Nævnet har på baggrund af de mundtlige kommentarer til det udsendte forslag og sagsfremstilling behandlet sagen igen. Der er herefter truffet følgende afgørelse:

Nævnet stadfæster SKATs afgørelse.

Efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.

A har oprindeligt anmodet om genoptagelse af skatteansættelserne for indkomståret 2003 i maj måned 2008. Anmodningen er således ikke fremsendt indenfor den ordinære frist jf. skattestyrelseslovens § 26, stk. 2. Ingen af betingelserne for ekstraordinær genoptagelse jf. § 27, stk. 1, nr. 1-7 er opfyldt. Ifølge § 27, stk. 1, nr. 8, kan ansættelser genoptages ekstraordinært, når der foreligger særlige omstændigheder.

Ifølge bemærkningerne til den tidligere bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1. nr. 8, er bestemmelsens anvendelsesområde tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, der fører til, at det må anses for urimeligt, at opretholde ansættelsen udenfor de tilfælde, hvor genoptagelse kan ske efter de objektive grunde i bestemmelsen. Af bemærkningerne fremgår, at bestemmelsen bl.a. kan finde anvendelse i tilfælde, hvor en urigtig ansættelse skyldes svig fra tredjemand eller andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige. Bestemmelsen giver derimod ikke grundlag for genoptagelse i tilfælde, hvor den skattepligtige har glemt et fradrag, eller hvor myndighederne har fortolket lovgivningen forkert, med mindre myndighederne i den forbindelse har handlet ansvarspådragende.

Nævnet finder, at der ikke foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse.

..."

Den 15. februar 2011 modtog skatteankenævnet et brev fra klageren med en mere uddybende forklaring. Efter forespørgsel fra sekretariatet bekræftede klageren den 21. marts 2011, at der er tale om en anmodning om genoptagelse af nævnets afgørelse af 13. januar 2011.

Skatteankenævnet har sammen med udsendelse af kvittering for anmodningen om genoptagelse den 24. marts 2011, gjort klageren opmærksom på, at fristen for klage til Landsskatteretten på 3 måneder stadig er gældende vedrørende afgørelsen af 13. januar 2011.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har på baggrund af de mundtlige kommentarer til det udsendte forslag og sagsfremstilling truffet afgørelse om, at afgørelsen af 13. januar 2011 ikke genoptages.

Efter § 37, stk. 1, kan ankenævnet genoptage sin tidligere afgørelse. Betingelserne for genoptagelse er, at der forelægges nye oplysninger, og at disse nye oplysninger skønnes at ville have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere. Det er nævnets opfattelse, at de oplysninger, som klageren fremsætter i sin anmodning om genoptagelse af nævnets tidligere afgørelse, i overvejende grad er en uddybning af oplysninger afgivet ved personligt fremmøde for nævnet i forbindelse med den tidligere sag. Nævnet skønner, at oplysningerne ikke ville have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de var indgået i sagsbehandlingen.

Klagerens påstand og argumenter

I klagen til Landsskatteretten er anført følgende:

"...

Kære Landsskatteret,

kære medmennesker i dommer embede, efter mange, mange henvendelser til skatten, med hensyn til at få rettet skattens afgørelser siden 1988, seer jeg mig nu nødsaget at klage mod skattens og skatteankenavnets afgørelser. Jeg er en gamle mand og det er første gang i mit liv, jeg henvender mig til en domstol.

Men jeg seer det også som min pligt at medmenneske og med-oike i dagens Danmark at gøre det.

Fakta sunt observanda:

Jeg har til ingen tidspunkt haft honorar-indkomst i Danmark.

Conditio sine qua non:

På grund af to tragiske hændelser var jeg ikke i stand at tjene penge i Danmark. - der var en meget mærkelig indbrudt i mit hus i DK ...1: Der var udbygget af mine to AT computer tre harddisks med 10 og 2 med 20 Megabyte Der var stålet mit dette gang meget avancerede laptop jeg har købt i Japan

Der var stjålet alle mine backups med 5.1/4 zoll og 3.1/2 zoll disketter, samt en kasse med mikrodrives af mine fem sinclair-ql maskiner

Men der var ikke stjålet et eneste krone af mine pengekasse, med husholdningspengene, der ståede på samme skrivebort som min laptop, der var ikke stjålet en meget værdifuld Spiegel-reflexkamera, heller ikke mit stereo anlæg.

- Jeg bliv overfaldt mit i ...2 med min sovende femårig BA i armen, han var blevet revet-ud af mine arme, mens jeg blev anbragt i en lukkede varevogn og smidt derefter i en kælderværelse. Dagen efter blev jeg jeg underlagt for turtour Jeg har simpelt hen ikke fået noget at drikke 3døgn mens jeg var bæltet til en seng.

Disse "tragiske hændelse" har min familie og mig tilfølget meget store lidelser, der også i dagens hverdag har deres virkninger i alle vores tilværelser.

Hermed klager jeg over skatteankenævns afgørelse 23.06.2011

Som det fremgår af vedlagte udskrift fra ...2 Kommune side 0021, har kommunen allerede den 12.06.2003 registreret, at jeg ikke havde nogen indtægt i 2003. Uanset denne oplysning fastsættes mig også dette gang en indtægt til 75.000,00.

Jeg klager hermed også mod

en gebyr 750 Dkr

 

en afgift 790 Dkr 

 

en rest-am-bidrag 1998 6.750 Dkr

 

en restskat 1998 18.019 Dkr

 

en restskat 2001 17.545 Dkr

 

en rest-am-bidrag 2001 7.686 Dkr

 

en restskat 2002 18.377 Dkr

 

en rest-am-bidrag 2002 8.593 Dkr

 

en restskat 2003 9.340 Dkr

 

en rest-am-bidrag 2003 8.704 Dkr

 

en restskat 2005 424 Dkr

 

en rest-am-bidrag 2005 371 Dkr

 

en rest-am-bidrag 2008 485 Dkr

 

en rest-am-bidrag 2009 485 Dkr

se SKAT inddrivelsescenter
den 14.2.2011

 

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse 1995 hvo der blevet pålignet restskat 5.443 Dkr

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse 1998 hvo der blevet takseret 75.000 Dkr honorarer

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse 1999 hvo der blevet takseret honorarer m.v. 80.000 Dkr

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse for 2000,hvo jeg blev takseret honorar-indkomst 80.000 Dkr

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse 2001 hvo jeg blevet takseret honorarer 80.000 Dkr

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse 2002 hvo jeg blev pålignet honorarer 80.000 Dkr

Hermed klager jeg også over for skattens årsopgørelse 2003 hvo jeg blevet takseret 75.000 Dkr honorarer m.v.

Strukturdata

1987 kommet til Danmark med 2.5 Mio Danske Kroner i lommen

1988 huset i Hellerup købt for 1.6 Mio Danske Kroner

1989 overfaldt på gaden midt i ...2 ved ... sammen med mit sovende BA i armen

1992 skilsmisse

1993 nødsaget til at sælge huset i ...1 for 800.000 Danske Kroner - derfra skulle tilbagebetale pantebrevet der ikke kunnet indfries ved køb af huset.

1995 indstående 408.657 Danske Kroner ved en dansk bank

på grund af skatten har lavet indrag i dette konto så jeg mig nødt til at holde pengene i en pengeskab i kontanter.

Efter jeg har solgt mit indbo har jeg søgt 2007 om kontanthjælp i Kommunen

..."

I sin anmodning om genoptagelse til skatteankenævnet har klageren bl.a. anført følgende:

"...

SKAT har truffet afgørelse begrundet med, at der ikke var afleveret selvangivelse for 2003. De er så gået ud fra en "honorarindkomst" på 75.000 kr., som jeg skulle have fået fra en edb-ingeniørvirksomhed. Dette er materielt ikke rigtigt.

Jeg har aldrig haft en honorarindkomst i Danmark.

Min lille BA og jeg har været udsat for grov vold i 1989 midt i ...2 ved .... På grund af disse tragiske hændelser har jeg tværtimod lidt et stort formuetab, men også især mine børn og kone har lidt meget under det der var sket.

På en gang var min borgerlige identitet truet på grund af dette overfald, hvor nogle stærke mænd tog mit sovende, nu skrigende og sparkende barn ud af mine hænder, uden at jeg kunne hjælpe ham.

Jeg blev anbragt i en lukket hvid varevogn med hænderne bundet på ryggen, kørt gennem byen og senere anbragt i et kælderværelser, hvor man nægtede mig adgang til toilet.

Efter en nat blev jeg skubbet ned på en båre og fragtet til en bil og kørt gennem byen i 3 kvarter. Efter en halv time på en parkeringsplads blev jeg fragtet til en anden vogn, og kørt yderligere 3 kvarter gennem byen og smidt af ved en rampe, hvor jeg blev sparket. Båren blev derefter kørt ca. 10 meter ned af rampen mod en jerndør, der i sidste øjeblik tilfældigvis blev åbnet af en ældre kvinde Derefter blev jeg bundet til en seng og spærret inde i to døgn uden mad og drikke.

I civiliserede lande bliver disse hændelser jo betragtet som en krænkelse af menneskerettighederne og tortur.

Efter jeg var kommet fri igen og efter min familie var flyttet ud af mit hus i ...1, blev jeg skilt i marts 1992. Jeg bad en sagfører i ...2 om, at forvalte min formue og søgte ly hos nogle venner i U.S.A.

Desværre lykkedes det ikke for min sagfører, at leje huset ud. Derfor har jeg været nødt til at sælge det med stort tab.

Efter inddragelse af min konto i ...2 var jeg nødt til at opbevare pengene fra hussalget i kontanter i mit pengeskab.

Jeg har ikke opholdt mig i USA efter 2000.

Jeg har altid afleveret min selvangivelse personligt, først på Rådhuset og derefter ved SKAT på ...3.

Jeg har henvendt mig til inddrivelsen på ...4 tre gange i denne sag. Jeg har også henvendt mig til inddrivelsen på ...5 tre gange og også nogle gang til inddrivelsen på ...3. Efter forgæves at have ringet til afdelingen i ...7 i tre timer, har jeg sendt en fax til ...3. Faxen er ikke besvaret.

I de tilfælde, hvor jeg er blevet informeret om manglende selvangivelse af SKAT, har jeg straks henvendt mig personligt og udfylde det manglende skema på stedet.

To gange har jeg skrevet til SKAT om denne sag. Én gang blev brevet ikke fundet hos SKAT, men efter henvendelse sammen med min sagfører, og forevisning af indleveringsattesten fra posthuset, blev brevet fundet.

Det er aldrig lykkedes mig, at komme i kontakt med en sagsbehandler, der kunne tage en beslutning i denne sag. Der var altid nogle, der lovede mig at høre nærmere.

Efter nu snart 20 år bliver det jo helt "Kaffka's". Jeg er nu nødt til at klage i denne uheldige sag og beder om en retfærdig afgørelse.

Mine opsparede penge var til at købe huset for og dette var beregnet for min senere pension og børnenes uddannelse.

..."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

En anmodning om genoptagelse af indkomstansættelser, med henblik på nedsættelse af den skattepligtige indkomst, skal ske til SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, medmindre et skatteankenævn eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse vedrørende det omhandlede forhold. I så fald skal anmodningen rettes til denne myndighed.

Landsskatteretten kan alene behandle klager over afgørelser, der kan påklages til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 11. Landsskatteretten kan derfor kun behandle klage over skatteankenævnets afgørelse af 23. juni 2011, hvor skatteankenævnet har nægtet genoptagelse af indkomstansættelsen for indkomståret 2003. Der må således rettes henvendelse til SKAT, såfremt andre indkomstansættelser end 2003 ønskes behandlet.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 37, stk. 1, kan skatteankenævnet efter anmodning fra klageren genoptage en sag, når der forelægges nævnet oplysninger, der ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger ville have medført et væsentligt ændret udfald af sagen, hvis de havde foreligget tidligere. Nævnet kan endvidere imødekomme en ansøgning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis nævnet skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor, jf. bestemmelsens stk. 2.

Det af klageren fremførte giver ikke tilstrækkeligt grundlag for at pålægge skatteankenævnet at genoptage afgørelsen af 13. januar 2011 med henblik på en fornyet prøvelse. Der er herved henset til, at der ikke foreligger nye oplysninger af betydning for sagens afgørelse, ligesom en fornyet prøvelse på det foreliggende grundlag ikke kan antages at ville føre til et ændret resultat.

Skatteankenævnet har derfor med rette nægtet genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 37, stk. 1.

..."

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af sagsøger.

A har forklaret blandt andet, at han kommer fra Tyskland, hvor han har læst nationaløkonomi og teologi. I Tyskland tjente han penge ved at lave computermodeller, og han opbyggede derved en formue, således at han havde ca. 2,5 mio. kr., da han kom til Danmark. Han havde lovet sin førstefødte søn, at han skulle komme på en friskole i Europa, og det endte med, at de besluttede sig for at vælge en friskole på ...6. De købte et hus i ...1 og flyttede til Danmark i 1987. Han fik bistand af advokat OT til at købe huset, og de havde også en revisor til at udarbejde deres første skatteangivelser, da de bosatte sig i Danmark. Revisoren opgav deres arbejdsindkomst til 0 kr. Skattevæsenet accepterede fra 1987 til 1997 hans angivelser om, at han ikke havde haft nogen arbejdsindtægt. Han var på et eller andet tidspunkt blevet spurgt om, hvad han levede af, og han havde oplyst, at han også beskæftigede sig med kunst, men han har ikke solgt kunst, og han har udelukkende levet af sin formue. Han blev nødt til at sælge sit hus, efter at han - med sin søn på armen - i 1989 var blevet overfaldet af nogle mænd i ... og bortført under dramatiske omstændigheder. Han var frihedsberøvet i flere døgn. Til sidst kom hans kone og oplyste ham om, at han var på en lukket psykiatrisk afdeling. Efter et stykke tid blev han lukket ud, og da han kom derfra, fik han oplyst af sin kone, at lægen havde sagt, at han var alvorligt syg, og det endte med, at hans kone søgte om skilsmisse. Efter den psykiske overbelastning flyttede familien ud af huset, og han koncentrerede sig om at komme sig. Han fik først en advokat til at leje sit hus ud, mens han selv var i udlandet. Da han kom tilbage, var det ikke lykkedes at leje huset ud. Det endte med, at han blev nødt til at sælge huset for 800.000 kr., hvilket indebar et tab på ca. 800.000 kr. Han fik efter fradrag af salgsomkostninger 600.000 kr., som han kunne leve for derefter. Han fandt en ny kone, som han også fik børn med. Han har altid reageret på Skats henvendelser, og hvis han har fået reklamation over, at han ikke havde indleveret selvangivelse, har han altid personligt indleveret en sådan på Rådhuset. I 1998 reklamerede han over, at man havde skønnet en indtægt, og da staten bare hævede penge på hans konto, hævede han sine penge, så man ikke kunne tage dem. Man har også forsøgt at sælge hans sommerhus på tvangsauktion, men det endte med at blive opgivet. Han har henvendt sig flere gange på Rådhuset, herunder en gang med en veninde, der var sagfører. Det lykkedes ham aldrig at få lov til at tale med de personer, der havde skønnet hans indtægt.

Foreholdt, at man af de fremlagte "sagsbemærkningsoplysninger" i bilag 3 kan se, at han den 11. april 2000 havde indleveret et langt og næsten utydeligt brev til SKAT, forklarede han, at de altid var venlige mod ham, men han kunne aldrig få kontakt med de personer, der havde skønnet hans personlige indkomst. Han fik at vide, at de ville se på det og derefter give ham besked. I 2007 fik han at vide, at han kunne henvende sig til Skatteankenævnet, og det gjorde han straks. Det var første gang, han hørte, at der eksisterede noget, der hed Skatteankenævn. Det var første gang, man noterede, hvad han havde sagt. Han fik ret i, at der ikke var sket korrekt partshøring, men efter et stykke tid kom SKAT igen og krævede igen de samme penge tilbage. Han henvendte sig igen til Skatteankenævnet, der efter at have behandlet sagen, gav SKAT medhold. Han fik vejledning om at henvende sig til Landsskatteretten, og det gjorde han så. Men det er aldrig lykkedes ham at komme til at tale med de personer, der traf beslutninger hos SKAT.

Forevist sine breve, der indgår som bilag 4, forklarede han, at han ikke modtog nogen personlig reaktion på sine breve. Han havde heller ikke på skrift fået meddelelse om, at de havde en anden opfattelse end den, han gav udtryk for.

I 2007 var hans formue spist op. Han har siden levet af kontanthjælp, og han er tilknyttet jobcenteret. Den påståede skattegæld på ca. 97.000 kr. betyder, at han ikke kan få nogen kredit. Han er nu syg og skal opereres i knæene.

Foreholdt, at han i maj 2008 anmodede om genoptagelse af skatteansættelsen for 2003, forklarede han, at der gik 5 år, men han havde i alle årene henvendt sig til SKAT og reklameret over afgørelserne. I 2007 fik han for første gang oplysning om Skatteankenævnet, og derfor henvendte han sig til dem. Han har alene henvendt sig personligt. Han har ikke sendt nogen skrivelser. Han forklarede også Skatteankenævnet om den episode, der fandt sted i 1989. Han boede i Danmark i 2003, men han var ude på mange rejser. Han har aldrig modtaget kvittering for, at han har indleveret reklamationer, men han har skrevet til fogeden, da skattekravene blev sendt til inddrivelse.

Parternes synspunkter

Sagsøgers advokat har i påstandsdokument af 3. december 2013 anført følgende:

"...

Sagsøgte har indgivet sine selvangivelser personligt, som ikke er blevet behandlet af SKAT. Selv hvis sagsøgte ikke havde indgivet selvangivelserne kan ansættelsen af sagsøgerens indkomst ikke efterfølges. Sagsøger har ikke haft personlige indtægter i ti år fra 1988 til 1997. Hvis SKAT skal taksere sagsøgerens indtægter, er det rimelig også at tage sagsøgerens indkomsthistorie med i betragtning. På baggrund af sagsøgerens indkomsthistorie er den af SKAT foretagne skønsmæssige ansættelse ikke til at forstå.

Sagsøger er på grund af tragiske oplevelser i sit liv uforskyldt kommet i den situation, ikke at kunne overholde frister i forbindelse med afgivelsen af selvangivelser og/eller for at begære sagen genoptaget.

Men senest fra og med 2000, hvor personlig henvendelse af sagsøgte til SKAT er dokumenteret, har SKAT haft mulighed for at rette de fejl der er opstået i forbindelse med skønsmæssigt vurdering af sagsøgerens indkomst. Dette er imidlertid ikke sket på trods af den dokumenterede personlige henvendelse.

Sagsøgte er således kommet i den situation, at han først skal begære genoptagelsen for efterfølgende at kunne kære SKATs afgørelser materielt.

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at

sagsøger ikke har haft nogen som helst indtægter i Danmark siden han kom hertil i 1987.

  

at

SKAT ved skatteansættelsen for indkomståret 2003 været bekendt med, at sagsøger ikke har haft personlige indtægter.

  

at

SKAT fra 2000 har været bekendt med at sagsøger prøvede at klage over den forkerte ansættelse af sine personlige indkomster.

  

at

sagsøger ikke er forpligtet til at betale skat eller AM-bidrag for indkomstårene fra 1998 og frem idet han ikke har haft personlige indtægter overhovedet.

..."

Sagsøgtes advokat har i påstandsdokument af 2. december 2013 anført følgende:

"...

Det gøres overordnet gældende at sagsøgeren ikke har løftet bevisbyrden for, at der er grundlag for at genoptage Skatteankenævnets afgørelse af 13. januar 2011.

Skatteankenævnet kan genoptage en sag, når der forelægges oplysninger, der ikke tidligere har været fremme under sagen, og det skønnes, at de nye oplysninger ville have medført et væsentligt ændret udfald af sagen, hvis de havde foreligget tidligere, jf. skatteforvaltningslovens § 37, stk. 1. De nye oplysninger skal forelægges nævnet inden for fristen i bl.a.§ § 26 og 27. Nævnet kan endvidere imødekomme en ansøgning om genoptagelse, selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis nævnet skønner, at ganske særlige omstændigheder taler derfor, jf. skatteforvaltningslovens § 37, stk. 2. ...

Afgørelsen, som Skatteankenævnet har afslået at genoptage, vedrører afslag på genoptagelse af sagsøgerens skatteansættelse for 2003 jf. skatteforvaltningslovens § 26 og 27.

En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, skal senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 (ordinær ansættelsesfrist). Sagsøgeren anmodede i maj 2008 SKAT om ændring af skatteansættelsen for indkomståret 2003. Dette er ét år og én måned efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist.

Uanset fristen i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller ændres efter anmodning fra den skattepligtige i en række særlige tilfælde, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-7 (ekstraordinær ansættelsesfrist). Ingen af disse situationer foreligger i sagen.

Efter § 27, stk. 1, nr. 8, kan told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den skattepligtige give tilladelse til ændring af ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder . Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, skal genoptagelsesanmodningen fremsættes af den skattepligtige senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.

Det fremgår af bemærkningerne til § 27, stk. 1, nr. 8, jf. Folketingstidende 2002-2003, Tillæg A, sp. 4609, at bestemmelsen eksempelvis vil kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor den urigtige ansættelse skyldes svig fra tredjemands side eller andre omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige, eller hvor skattemyndighederne har begået ansvarspådragende fejl, eller hvor skattemyndighederne har begået fejl, der ikke er at anse for ansvarspådragende, når fejlen har medført en materielt urigtig ansættelse, og det efter en konkret vurdering må anses for urimeligt at opretholde skatteansættelsen.

Det er en forudsætning for genoptagelse, at sagsøgeren godtgør, at de nye oplysninger medfører en ændring af skatteansættelsen, og dermed at SKATs afgørelse kan tilsidesættes. Sagsøgerens skatteansættelse for 2003 er sket skønsmæssigt (bilag E, side 5 og bilag 2), da sagsøgeren ikke har indleveret selvangivelse. Skønsmæssige ansættelser af indkomsten kan kun tilsidesættes, såfremt sagsøgeren godtgør, at skønnet er åbenbart urimeligt, eller skønnet er udøvet på et forkert grundlag, jf. f.eks. SKM2011.209.HR.

Sagsøgeren skal således godtgøre,
1)   at der er forelagt nye oplysninger for Skatteankenævnet, og disse skønnes at ville medføre et andet resultat (genoptagelse), jf. skatteforvaltningslovens § 37, stk. 1,
2)   at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2, og
3)   at der er grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige skatteansættelse for indkomståret 2003.

Der er ikke fremkommet nye oplysninger, efter at Skatteankenævnet har truffet afgørelse (bilag E). En genoptagelse af Skatteankenævnets afgørelse vil allerede af denne grund ikke kunne medføre et væsentligt ændret udfald af sagen.

Sagsøgeren har alene gjort gældende, at den skønsmæssige indkomstansættelse for 2003 er forkert. Der er ikke gjort selvstændige anbringender gældende til støtte for, at der kan ske genoptagelse af Skatteankenævnets afgørelse, og for at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2003. SKAT har været berettiget til at fastsætte ansættelsen skønsmæssigt, og der er ikke begået fejl. Der er dermed ikke grundlag for at tilsidesætte skatteansættelsen.

Sagsøgeren har således ikke godtgjort, at der foreligger sådanne ganske særlige omstændigheder, at der alligevel kan ske genoptagelse, og at der foreligger særlige omstændigheder, der kan medføre ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelsen for 2003.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det findes ikke godtgjort, at A har fremsat en klage over indkomstansættelsen for 2003, der var egnet til at danne grundlag for en klagesagsbehandling, før i maj 2008, og han havde derfor alene mulighed for at få genoptaget behandlingen af denne indkomstansættelse, hvis der fandtes at være grundlag for en ekstraordinær genoptagelse af behandlingen af hans sag efter skatteforvaltningslovens § 26 og § 27. Skatteankenævnet har ved afgørelse af 13. januar 2011 meddelt afslag på genoptagelse.

Retten finder ikke, at der er fremført nye oplysninger af betydning for sagen, som ikke forelå ved Skatteankenævnets ovennævnte afgørelse, eller at der er godtgjort at foreligge særlige omstændigheder, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, og retten kan tiltræde Landsskatterettens vurdering af, at det ikke kan antages, at en fornyet prøvelse på det foreliggende grundlag vil føre til et ændret resultat. Betingelserne for genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 37, stk. 1, findes derfor ikke at være opfyldt.

Af de anførte grund tages Skatteministeriets påstand til følge.

Vedrørende sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet retten kan oplyse, at der er tilkendt passende beløb til dækning af udgift til advokatbistand og øvrige omkostninger 16.000 kr. Retten har ved fastsættelsen taget hensyn til sagens værdi, forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøger A skal inden 14 dage betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 16.000 kr.

De idømte sagsomkostninger forrentes efter rentelovens § 8a.