Dato for udgivelse
27 Oct 2004 13:52
SKM-nummer
SKM2004.416.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4332-01948
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Generationsskifte, model, ny anpartsklasse, forlodsret, udbytte
Resumé

Eneanpartshaverens holdingselskab påtænkte at lade eneanpartshaverens to børn´s holdingselskaber nytegne anparter i eneanpartshaverens holdingselskabs helejede datterselskab. Tegningskursen på anpartsposterne oversteg imidlertid børnenes holdingselskabers betalingsevne. I forbindelse med nytegningen skulle vedtægterne derfor ændres, således at børnenes holdingselskaber kunne tegne anparter, der tålte de andre anparters forlods ret til udbytte. Den forlods udbytteret ville reducere værdien af børnenes holdingselskabers anpartsposter, således at værdien af anpartsposterne svarede til holdingselskabernes betalingsevne.

Ligningsrådet fandt, at den forlods udbytteret skulle fastsættes i forhold til det beløb, som de indtrædende anpartshavere fik del i ved nytegningen. De indtrædende anpartshavere skulle således give afkald på den del af deres udbytte, der svarede til deres uberettigede andel af selskabets værdi, dvs deres ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløbet) fratrukket tegningsbeløbet. Resultatet blev fordelt på ejerandelen for at finde det beløb, som den hidtidige anpartshavers holdingselskab skulle have i forlods udbytte. Det forlods udbytte skulle tillægges en passende forrentning.

Resultatet ændrer den tidligere offentliggjorte praksis på området, idet beregningsmetoden i SKM2003.66.LR. ikke fandtes anvendelig i nærværende sag.

Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 2.
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 S.G.2.3.1.2.

Spørgsmål

  1. Kan generationsskiftemodellen accepteres i skattemæssig henseende?
  2. Vil den skattemæssige anskaffelsessum for de nytegnede anparter være den kontante anskaffelsessum, der betales ved nytegningen?
  3. Kan det beregnede beløb for forlods udbytte til den hidtidige anpartshaver, anslået 2,910 mio. kr. godkendes som udtryk for markedsværdien af den kompensation, som S ApS kræver? 
Svar

Ad. spørgsmål 1: Ja, se dog indstilling og begrundelse.

Ad. spørgsmål 2: Ja, se dog indstilling og begrundelse.

Ad. spørgsmål 3: Nej, se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskabet:

S ApS er et 100 % ejet datterselskab af S Holding, der er 100 % ejet af J.

S Holding er stiftet i 1999 under anvendelse af reglerne om skattefri anpartsombytning.

Driftsselskabet S ApS virksomhed omfatter først og fremmest salg af skokomponenter til skoindustrien samt salg af syntetiske møbelstoffer. Nettoomsætningen var i regnskabsåret med afslutning 30/4 2003, 14,5 mio. kr., heraf ca. 2,2 mio. kr. til udlandet.

Årets skattepligtige resultat udgjorde 2,7 mio. kr. og var i de to foregående år henholdsvis 2 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

S ApS anpartskapital udgør 200.000 kr. og egenkapitalen udgjorde den 30/4 2003 221.500 kr. efter udbetaling af udbytte på 3 mio. kr. til S Holding.

Anpartskapitalen udgøres af 5.000 A-anparter med 100 stemmer pr. 1.000 og 195.000 B-anparter med 1 stemme pr. 1.000.

S ApS har de sidste 3 år haft 7 ansatte, der omfatter J og ægtefællen A, datteren D og sønnen M samt 3 yderligere personer, som rådgiver betegner som "fremmede".

Ægtefællerne har drevet S ApS i ca. 26 år og D og M har været ansat i selskabet i henholdsvis 10 år og 15 år.

Generationsskiftet:

Det kommende generationsskifte tænkes indledt på den måde, at D og M gennem hver sit 100 % ejede holdingselskab nytegner nom. 100.000 kr. C-anparter i S ApS, der herefter vil have en kapital på 400.000 kr.

De to holdingselskaber vil således hver eje 25 %.

Idet både D og M har begrænsede midler til rådighed, påtænkes de nye C-anparter tegnet til kurs 130.

Tegningen af de nye anparter vil foregå efter regnskabsafslutningen for 2003/2004.

Man forventer, at resultatet for regnskabsåret 2003/2004 vil være på linje med sidste års resultat og den indre værdi den 30/4 2004 vil være uændret, da hele årets resultat vil blive udloddet som udbytte til S Holding, før de to holdingselskaber foretager nytegningen.

Som et modstykke til den lave tegningskurs ønsker den hidtidige anpartshaver S Holding at forbeholde sig retten til en del af de fremtidige udbytter fra S ApS i form af en forlods udbytteret.

I forbindelse med nytegningen foretages der derfor en ændring af vedtægterne, således at der efter nytegningen vil være tre anpartsklasser: de nuværende A- og B-anparter, der herefter er tillagt en forlods udbytteret og de nye C-anparter, der således skal tåle de andre anparters forlods ret til udbytte.

De nye C-anparter vil, bortset fra at de skal acceptere den forlods udbytteret, have præcis de samme rettigheder som de hidtidige anparter, både med hensyn til udbytte i øvrigt, stemmeret og rettigheder ved likvidation.

I forbindelse med nytegningen vil der blive oprettet en anpartshaveroverenskomst, der regulerer forholdet mellem anpartshaverne og herunder specielt hvorledes der skal forholdes med hensyn til den forlods udbytteret for den hidtidige anpartshaver.

På baggrund af en goodwill i selskabet på 3.197.982 kr. og en tegningskurs for de nye anparter på 130 finder rådgiver, at værdien af den forlods udbytteret kan beregnes til:

50 % merværdi:

 1.599.000 kr.

- nytegning, nom 200.000 a 130

 260.000 kr.

I alt:

 1.339.000 kr.

Beløbet divideres med ½, hvorefter forlods udbyttet udgør 2.678.000 kr. eksklusiv forrentning.

Hele forlodsudbyttet vil ikke kunne udbetales i forbindelse med årsafslutningen pr. 30/4 2005. Det antages at der pr. 30/4 2005 kan udbetales kr. 1,5 mio. og forrentningen ansættes til 6 % p.a. inklusiv risiko.

Rådgiver finder i øvrigt ikke, at der er nogen risiko og foretrækker en lavere forrentning.

Værdien af forlodsudbyttet inklusiv forrentning kan opgøres til:

Forlods udbytte:

 2.678.000 kr.

Forrentning, 6 %, 1. år: 

 161.000 kr.

Forrentning, 6 % af 1.178, 1. år:

 71.000 kr.

I alt:

 2.910.000 kr.

Ovennævnte forlodsudbytte kr. 2,910 mio. er således et udtryk for markedsværdien af den kompensation, som S Holding ApS kræver i forbindelse med indtrædelsen af de nye anpartshavere.

Det endelige beløb vil blive beregnet på grundlag af årsrapporten den 30/4 2004, men det forventes ikke at være væsentligt forskelligt fra ovennævnte. Der forventes heller ikke at være væsentlige mer/mindreværdier, der kan påvirke beregningen.

I den kommende anpartshaveroverenskomst vil der således være angivet, at S Holding forlods skal have udbytte på ca. 2,91 mio. kr., hvilket de nye C-anpartshavere skal forpligte sig til at stemme for.

Det påtænkes angivet, at forpligtelsen kun gælder indtil efter den ordinære generalforsamling i 2006. Herefter forpligter alle anpartshaverne sig til at stemme for samme udbytte til både A- B- og C-anparterne.

Rådgivers bemærkninger

Rådgiver bemærker, at nærværende anmodning minder om den tidligere offentliggjorte afgørelse SKM2003.134.LR.

Rådgiver forventer derfor, at den oprindelige anpartshaver, S Holding, opretholder sit hidtidige anskaffelsestidspunkt og sin hidtidige anskaffelsessum samt at selskabet ikke anses for at have solgt sine anparter.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

En gennemlæsning af S ApS årsregnskaber for regnskabsåret 2002/03 og foregående år giver os ikke anledning til at supplere med oplysninger af faktisk karakter. Vi er af den opfattelse, at de relevante oplysninger for at kunne tage stilling til de stillede spørgsmål fremgår af Styrelsens udkast til besvarelse.   

Styrelsens indstilling og begrundelse

Den påtænkte vedtægtsændring i S ApS medfører ikke en skattepligtig formueforskydning mellem aktionærer, idet der kun er én anpartshaver på tidspunktet for vedtægtsændringen.

Holdingselskabernes skattemæssige anskaffelsessum for C-anparterne er den kontante anskaffelsessum, der betales ved nytegningen under forudsætning af, at forpligtelsen til at stemme for A- og B-anparternes forlods udbytteret op til og med det aftalte beløb i perioden til og med generalforsamlingen 2006 er udtryk for markedsværdien af den kompensation, som A- og B-anpartshaveren vil kræve under hensyn til holdingselskabernes kontante anskaffelsessum, risikoen for, at det fulde beløb ikke erlægges på grund af f.eks. selskabets førtidige opløsning samt den rentefaktor, der er en følge af den udskudte betaling.

Told- og Skattestyrelsen har på baggrund af TSS-cirk. 2000-10 beregnet værdien af goodwill i S ApS til 3.197.982 kr.

C-anpartshaverne vil efter nytegningen besidde 50 % af anparterne i S ApS.

Rådgiver har foreslået en forrentning på 6 % p.a. som følge af den udskudte betaling. Told- og Skattestyrelsen kan tilslutte sig denne forrentning.

Rådgiver finder ikke, at der er behov for et risikotillæg. Henset til at hele forlodsudbyttet forventes at være udloddet senest i 2006 samt selskabets virksomhed i øvrigt, finder Told- og Skattestyrelsen, at risikotillægget konkret kan fastsættes til 0 kr.

Told- og Skattestyrelsen finder, at den skattemæssige anskaffelsessum for C-anparterne vil være den kontante anskaffelsessum, der betales ved nytegningen, såfremt den forlods udbytteret for A- og B-anparterne fastsættes i forhold til det beløb, som de indtrædende anpartshavere får del i ved nytegningen.

De indtrædende anpartshavere skal således give afkald på en del af deres udbytte svarende til deres uberettigede andel:

Ejerandel af (selskabets værdi + tegningsbeløb) - tegningsbeløb

dvs:

50% af (3.419.482 kr. + 260.000 kr.) - 260.000 kr. = 1.579.741 kr.

Den hidtidige anpartshaver skal derfor forlods have udbytte på 1.579.741 kr./50 % = 3.159.482 kr. forrentet med 6 % p.a.

Det indstilles herefter at svare: "Ja, se dog indstilling og begrundelse" til spørgsmål 1 og 2 samt "Nej, se indstilling og begrundelse" til spørgsmål 3.

Ligningsrådet tiltræder styrelsens indstilling.