Dato for udgivelse
19 okt 2004 09:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28. september 2004
SKM-nummer
SKM2004.407.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
B-1595-04
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Udlæg, tilgodehavende, behæftet, pantsat, fordring
Resumé

Sagen drejede sig om et udlæg, som Københavns Kommune havde foretaget i et tilgodehavende, som indkærede havde optjent i henhold til tre fakturaer. Fakturaerne var forsynet med en påtegning om, at betalinger var pantsat til en bankkonto, som tilhørte indkæredes mor. Fogedrettens kendelse af 13. januar 2003 lagde til grund, at udlæg i tilgodehavende fakturaer skulle sidestilles med udlæg i løn for personligt arbejde. Forholdet blev herefter anset som omfattet af retsplejelovens § 511, stk. 1, og Københavns Kommunes udlæg blev ophævet.

Østre Landsret kom frem til, at udlæg kunne foretages i aktiver, der var behæftede, jf. retsplejelovens § 508, sidste pkt., og at det forhold, at fordringen muligvis var pantsat til indkæredes mor, således ikke var til hinder for, at der blev foretaget udlæg i fordringen. Hermed var indkæredes fordring ikke omfattet af retsplejelovens § 511, stk. 1.

Sagen blev hjemvist til fogedretten til fornyet behandling med henblik på foretagelse af udlæg i indkæredes formue.

Reference(r)

Retsplejeloven § 508, sidste pkt.

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2004 - 4 D.5.2.3

Østre Landsrets kendelse af 28. september 2004, 11. afdeling, B-1595-04

Parter

Skatteministeriet Told- og Skattestyrelsen
(Kammeradvokaten v/advokat Finn Mejnertsen)

mod

A
(personligt)

Afsagt af landsdommerne

C. Levy, Mogens Kroman og Anne Louise Bormann

----------

København byrets kendelse af 6. maj 2004, F1-1617/2004

A har den 12. og den 23. december 2003 sendt fakturaer for arbejde udført i perioden 1. til 12. december 2003 og 15. til 19. december 2003 til G1-Teknik A/S, som ubestridt er identisk med G1-Låseservice.

Efter As forklaring finder fogedretten, at det kan lægges til grund, at fakturaerne vedrører arbejde, som A som selvstændig har udført for G1-Låseservice. Der er således tale om simple fordringer og ikke om krav, som er omfattet af retsplejelovens § 511, stk. 1. Der ville derfor kunne foretages udlæg i fordringerne, i det omfang disse var forfaldne.

Det fremgår imidlertid af påtegningen til fakturaerne, at de er pantsat til tredjemand, og at der kun kan betales med frigørende virkning til en på fakturaen anført konto. Der er ikke anført andre betalingsmuligheder på fakturaerne. Ved denne påtegning er der sket den nødvendige sikringsakt for tredjemand. Den omstændighed, at tredjemand er As mor, kan ikke i sig selv medføre, at pantsætningen tilsidesættes. Herefter og da Købenbavns Kommune, Økonomiforvaltningen, ikke har ført det nødvendige bevis for, at A råder over moderens konto, eller at pantsætningen på anden måde er kreditorly, tages As påstand til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Det af Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, foretagne udlæg af 18. december 2003 i As tilgodehavende hos G1-Låseservice ophæves.

Inden 14 dage betaler Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen 3.000 kr. i sagsomkostninger til A.

Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

----------

Østre Landsrets kendelse af 28. september 2004, 11. afdeling, B

Landsretten finder ikke grundlag for at imødekomme kærendes editionsbegæringer over for indkæredes moder B, idet de ønskede oplysninger ikke findes at være af betydning for sagen, jf. retsplejelovens § 299. Landsretten har derfor ikke fundet grundlag for, at indhente en udtalelse fra B, jf. retsplejelovens § 300, stk. 2.

Landsretten finder endvidere ikke grundlag for at imødekomme indkæredes editionsbegæring overfor kærende, allerede fordi det ikke af indkæredes editionsbegæring fremgår nærmere, hvilke dokumenter der ønskes fremlagt, eller hvilke kendsgerninger der skal bevises ved dokumenterne, jf. retsplejelovens 300.

Efter votering afsagdes sålydende

Landsretten lægger til grund, der af pantefogeden i Københavns kommune den 18. december 2003 er foretaget udlæg i det tilgodehavende, som A havde optjent hos G1-Låseservice A/S til og med udlægsdagen den 18. december 2003. Dette er i overensstemmelse med, hvad rekvirenten har gjort gældende i fogedretten den 31. marts 2004. Udlægget omfatter således As tilgodehavende i henhold til faktura af 12. december 2003 samt faktura af 23. december 2003 fraregnet det beløb, der er optjent den 19. december 2003.

Det tiltrædes af de af fogedretten anførte grunde, at As fordring på G1-Låseservice A/S ikke er omfattet af retsplejelovens § 511, stk. 1.

Ifølge retsplejelovens § 508, sidste punktum, kan udlæg foretages i aktiver, der er behæftet. Det forhold, at fordringen hos G1-Låseservice A/S muligvis er pantsat til As moder, er således ikke til hinder for, at der foretages udlæg i fordringen. Udlæggets prioritetsstilling skal ikke afgøres under udlægsforretningen, men i forbindelse med udlægshavers fyldestgørelse i fordringen.

Fogedretten har således ikke haft grundlag for at ophæve pantefogedudlægget. Da pantefogedudlægget imidlertid er ophævet af fogedretten, er det ophørt med at eksistere, jf. Højesterets kendelse i Ugeskrift for Retsvæsen 1975 side 130, og landsretten kan derfor ikke stadfæste udlægget som påstået af kærende. Sagen hjemvises derfor til fogedretten til fornyet behandling med henblik på foretagelse af udlæg i skyldnerens formue.

T h i   b e s t e m m e s

Sagen hjemvises til fogedretten til fornyet behandling.

Fogedrettens omkostningsafgørelse ophæves, i det bemærkes, at spørgsmålet om sagsomkostninger for fogedretten, må afgøres i forbindelse med sagens endelige afgørelse.

A betaler inden 14 dage 5.000 kr. til Skatteministeriet i kæremålsomkosninger for landsretten.

Retten hævet.