Dato for udgivelse
12 Oct 2004 11:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. august 2004
SKM-nummer
SKM2004.389.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1902-0037
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Låneomkostninger, kassekredit
Resumé

Et selskab var ikke - under henvisning til TfS 2003.449 om fradrag for låneomkostninger vedrørende pari-parilån - berettiget til fradrag for låneomkostninger i forbindelse med oprettelsen af en kassekredit, men fradrag kunne først indrømmes på det tidspunkt, hvor kassekreditten blev endeligt indfriet.

Reference(r)

Kursgevinstlovens § 26, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-3 A.D.2.15

Klagen vedrører, at selskabet for indkomståret 2000 ikke er anset for berettiget til at fratrække låneomkostninger i forbindelse med oprettelse af kassekredit.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

Ikke godkendt fradrag for låneomkostninger, selvangivet med 209.200 kr.

Landsskatteretten stadfæster ansættelsen.

Sagens oplysninger

Ved skatteforvaltningens afgørelse er selskabet ikke anset for berettiget til at foretage fradrag for låneomkostninger i forbindelse med oprettelse af en kassekredit.

Denne afgørelse er stadfæstet ved Landsskatterettens kendelse af 2. april 2003. Sagen er efter anmodning fra selskabets repræsentant optaget til fornyet behandling af retten i henhold til skattestyrelseslovens § 29, stk. 1, idet Skatteministeriet den 24. marts 2003 har taget bekræftende til genmæle i en sag, der var indbragt for Vestre Landsret, jf. TfS 2003, 449.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har henvist til, at Skatteministeriet den 24. marts 2003 har taget bekræftende til genmæle, jf. TfS 2003, 449.

Skattemyndighedens udtalelse

Skatteforvaltningen har udtalt, at Vestre Landsrets dom af 24. marts 2003 ikke svarer til den her foreliggende sag, idet der her er tale om låneomkostninger i forbindelse med oprettelse af en kassekredit. Der er således ikke tale om en kassekredit som indfries, hvorfor det således ikke er muligt at opgøre tab/fortjeneste på det konkrete lån.

Skatteforvaltningen er således fortsat af den opfattelse, at der ikke kan godkendes fradag for låneomkostningerne, idet der er tale om udgifter i forbindelse med oprettelse/stiftelse af en kassekredit.

Repræsentantens udtalelse

Repræsentanten har anført, at der er tale om låneomkostninger vedrørende et erhvervslån, der er anvendt til anskaffelse af grunde til videresalg. Der er indgået aftale om, at lånet gives som en kassekredit. Det betyder dog ikke, at lånet ikke efterfølgende skal nedbringes. Der sker løbende ændringer af mellemværendet – både i opadgående og nedadgående retning. I takt med afhændelse af grunde og frigørelse af købesummerne herfor nedskrives kassekreditten.

Lånet er oprindeligt givet med en trækningsret på op til 9.500.000 kr. Der er aftalt genforhandling af lånet én gang årligt – første gang pr. 1. maj 2001. Selskabets ledelse forventer, at erhvervskreditten vil blive indfriet i regnskabsåret 2003/04.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af Vestre Landsrets dom af 24. marts 2003, jf. TfS 2003, 449, at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for selskabets påstand om fradragsret for låneomkostninger vedrørende de såkaldte pari-pari lån. Heraf følger, at der i medfør af kursgevinstlovens § 26, stk. 4, er fradragsret for låneomkostninger ved frigørelsen eller indfrielsen af gælden. Sker indfrielsen gennem afdrag, medregnes en så stor del, som svarer til forholdet mellem på den ene side indfrielsessummen med fradrag af anskaffelsessummen og på den anden side indfrielsessummen.

Landsskatteretten finder i den foreliggende sag, hvor der er tale om låneomkostninger i forbindelse med oprettelse af en kassekredit, at der er fradragsret for låneomkostningerne på det tidspunkt, hvor kassekreditten indfries endeligt. Indsættelse af beløb på kassekreditten kan således ikke anses for afdragsvis indfrielse, idet indsættelse af beløb på en kassekredit ikke kan anses for at have til formål at indfri kassekreditten, da hele formålet med en kassekredit er selve muligheden for at indsætte/udtrække beløb efter behov. Det er således ikke muligt at henføre låneomkostningerne til afdrag på gælden.

Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.