Dato for udgivelse
22 okt 2004 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17. august 2004
SKM-nummer
SKM2004.411.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
20. afdeling, B-0851-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Udbytte, udlodning, fradragsberettiget, driftsudgifter
Resumé

Skattemyndighederne havde ikke fundet det godtgjort, at et selskab havde drevet virksomhed fra en ejendom ejet af hovedanpartshaverens søn, hvorfor selskabets betaling af olie, el og ejendomsskatter samt indkøb af tæpper vedrørende denne ejendom var anset som maskeret udlodning til hovedanpartshaveren. Der var forbud mod drift af erhvervsmæssig virksomhed på ejendommen, og der forelå ingen lejekontrakt mellem selskabet og hovedanpartshaverens søn.

Landsretten lagde imidlertid efter bevisførelsen til grund, at hovedanpartshaveren gennem sit selskab i strid med Planstyrelsens afgørelse havde drevet virksomhed fra den omhandlede adresse og fandt det videre godtgjort, at de afholdte udgifter vedrørte selskabets forbrug af el og olie på den omhandlede ejendom. Da udgifterne således blev anset som driftsudgifter for selskabet kunne de ikke anses som maskeret udbytte til sagsøgeren.

Landsretten fandt ligeledes, at de indkøbte tæpper ikke udgjorde maskeret udbytte for anpartshavere.

Hovedanpartshaveren fik derfor i det hele medhold.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 16 A

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 4 S.F.2.1.9

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 4 E.B.3

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 4 E.A.2.1

Redaktionelle noter
Sagen er anket til Højesteret

Parter

A
(advokat Søren Lundsteen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ advokat Jakob Krogsøe)

Afsagt af landsdommerne

Teilmann, Jan Uffe Rasmussen og Birgitte Grønborg Juul (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 19. marts 2002, har sagsøgeren, A nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens aktieindkomst for indkomståret 1996 nedsættes med 30.108 kr., og at sagsøgerens aktieindkomst for indkomståret 1997 nedsættes med 14.611 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Denne sag drejer sig om beskatning af mulig maskeret udlodning hos A som følge af dennes selskabs afholdelse af udgifter til el, olie, petroleum, ejendomsskatter vedrørende ejendommen ... 5, samt en udgift til gulvtæpper.

Den 20. december 2001 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse :

"...

Klagen vedrører følgende punkter:

1996

 

Aktieindkomst

 

Selskabs betaling af el og olie anset for maskeret udlodning (... 5)

27.148 kr.

 

Betaling af ejendomsskatter anset for maskeret udlodning

2.960 kr.

 

...

 

1997

 

Aktieindkomst

 

Selskabs betaling af el og olie anset for maskeret udlodning (... 5)

9.353 kr.

 

Betaling af ejendomsskatter anset for maskeret udlodning

3.030 kr.

 

...

 

Køb af tæpper anset for maskeret udlodning

2.228 kr.

Det fremgår af sagen, at klageren ejer hele kapitalen i selskabet H1 ApS under tvangsopløsning (selskabet). Selskabet har drevet virksomhed som entreprenør og ved istandsættelse af brugte biler som købes på auktion eller privat og efter istandsættelsen sælges.

Selskabet har adresse på ... 3. Denne adresse er samtidig klagerens private adresse. Ifølge de hos ToldSkat registrerede oplysninger er ejendommens areal på 3.190 m2. Der ligger et enfamilieshus på 100 m2, en garage på 8 m2 og en carport på 6 m2 på ejendommen. Ejendommen er registreret som anvendt til beboelse. Ejendommen ejes af BM, der er klagerens søn, samt af KM, hver med halvtreds procent.

BM ejer endvidere ejendommen ... 5. Arealet af denne ejendom er oplyst til 3.193 m2. Der ligger et enfamiliehus på 88 m2, hvoraf de 80 m2 er registreret anvendt til beboelse og de 8 m2 er registreret anvendt til erhverv på ejendommen. Endvidere ligger der en garage på 32 m2 og to udhuse på henholdsvis 18 m2 og 34 m2. Der er køkken, men hverken bad eller toilet på ejendommen.

Selskabets betaling af el, olie og ejendomsskat ... 5

Selskabet har i 1996 betalt i alt 27.148 kr. og i 1997 9.353 kr. for el og olie vedrørende ejendommen ... 5. Selskabet her endvidere betalt ejendomsskatter vedrørende ejendommen, henholdsvis 2.960 kr. og 3.030 kr. i de to omhandlede år.

Der foreligger ingen lejekontrakt mellem selskabet og BM vedrørende leje af ejendommen, og selskabet har ikke betalt husleje for brug af ejendommen.

Ifølge den stedlige skattemyndighed var ejendommen i de omhandlede år udlejet til tredjemand. Ejendommen administreres af klageren.

Ifølge klageren har selskabet anvendt ejendommen. De på adressen registrerede personer boede i en skurvogn, og betalte for dette en beskeden pladsleje på 1.000 kr. om året. Reelt opholdt de sig imidlertid på andre adresser. Selskabet anvendte ejendommen til autoværksted til reparation af biler og egne entreprenørmaskiner og hvad der er brugt af el og varme vedrører derfor selskabet.

Som dokumentation for, at der er drevet autoværksted har klageren fremlagt kopi af to forsikringspolicer. Den ene police vedrører en bygningsforsikring for ejendommen ... 5 gældende fem år fra den 1. oktober 1993. Idet fremgår bl.a. af policen, at ejendommen anvendes til autoværksted. Forsikringstager er oplyst som BM, c/o A, ... 5. Det fremgår af et udateret girokort, at præmien er opkrævet hos H1 ApS, ... 3. Den anden police er en arbejdsskadeforsikring vedrørende H2 ApS, ... 5, gældende for perioden 18. maj 1991 til 31. december 1991.

Klageren har endvidere fremlagt fakturaer fra Belysningsvæsenet, Hydro Texaco og OK, alle stilet til H1 ApS, ... 5. Vedrørende 1996 stemmer de fakturerede beløb med de fratrukne, medens de fakturerede beløb i 1997 beløber sig til 14.940 kr. mod de fratrukne 9.353 kr.

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens indkomst med de af selskabet afholdte udgifter til el, olie og ejendomsskat.

Ved sin vurdering har nævnet bl.a. lagt vægt på, at da selskabet ikke ses at have været lejer af ejendommen ... 5, har dets betaling af el, olie og ejendomsskat ikke været båret af driftsmæssige hensyn. Udgifterne anses alene for afholdt af selskabet som følge af klagerens nære tilknytning til ejeren af ejendommen, hvorfor de omhandlede udgifter er anset for maskeret udlodning til klageren, jf. ligningslovens § 16 A, Vedrørende de fremlagte forsikringspolicer bemærkes, at de ikke vedrører selskabet og at den ene er utidssvarende.

Klageren har nedlagt påstand om nedsættelse med de forhøjede beløb, henholdsvis 27.148 kr. og 2.960 kr. i 1996 og 9.353 kr. og 3.030 kr. i 1997.

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. anført, at forbruget af el og olie er faktureret til og betalt af selskabet, da ydelserne blev forbrugt af selskabet på værkstederne og i værkstedskontoret, der var indrettet på ejendommen ... 5.

Ejendomsskatterne er betalt af selskabet, fordi selskabet ikke betalte husleje til ejeren af ejendommen, BM, og betalingen må derfor anses som en kompensation for brugen af værkstedet og værkstedskontoret.

Landsskatteretten skal udtale

Udgifter, som et selskab har anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6. Betaling af el, olie og ejendomsskatter vedrørende en erhvervsmæssigt benyttet ejendom er normalt omfattet heraf.

På baggrund af de for landsskatteretten foreliggende oplysninger finder retten det ikke godtgjort, at selskabet har anvendt de på ejendommen ... 5 beliggende bygninger i forbindelse med sin virksomhed. Der er herved bl.a. henset til, at ejendommen fremstår som udlejet til anden side, og til at der ved de fremlagte forsikringspolicer ikke er fremlagt dokumentation for hverken gyldighed eller betaling for de omhandlede år,

Det påklagede punkt stadfæstes derfor.

...

Køb af tæpper

Selskabet har i 1997 hos G1 Tæpper A/S købt tæpper for i alt 2.228 kr. Der er købt tæpper med følgende mål: 2,8 m x 5,7 m, 2,3 m x 2,5 m og 1,55 m x 6,0 m, i alt ca. 33 m2. Selskabet har endvidere købt et legetæppe for 159 kr.

Klageren har fremlagt kopi af et brev fra G1 Tæpper, dateret 13. september 2007, til H3 ApS, hvoraf bl.a. fremgår følgende

"Vi kan hermed bekræfte, at der er taget mål til tæpper på ... 3 og 5, til direktørkontor og værkstedskontor, og at tæpperne er afhentet her i butikken."

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens aktieindkomst med 2.387 kr., idet selskabets indkøb af tæpper er anset som en af selskabet afholdt privat udgift for klageren, jf. ligningslovens § 16 A.

Nævnet har herved bl.a. henset til, at skatteadministrationen på et tidspunkt har besigtiget selskabets lokaler på ... 3, og vurderet at disse var på ca. 10 m2. Da der er indkøbt gulvtæpper på 30 m2 og der endvidere er indkøbt et lejetæppe er de afholdte udgifter til tæpper i deres helhed anset for erhvervsvirksomheden uvedkommende udgifter.

Klageren har nedlagt påstand om, at hans aktieindkomst nedsættes med 2.228 kr., idet det anerkendes, at selskabet ikke har fradrag for udgiften til legetæppet, 159 kr.

Til støtte for påstanden har klageren bl.a. gjort gældende, at det indkøbte tæppe på 2,8 m x 5,7 m, i alt 16m2, er anvendt i direktionskontoret på ... 3, medens de to øvrige tæpper er anvendt i bogholderikontoret på ... 5. Idet der henvises til brevet fra leverandøren fastholdes det, at de indkøbte tipper er anvendt i selskabet., og derfor hans indkomstopgørelse uvedkommende.

Landsskatteretten skal udtale

På baggrund af de for Landsskatteretten fremlagte oplysninger finder retten det ikke, at de indkøbte tæpper kan anses for anvendt i selskabets regi. Der er herved bl.a. henset til at det ikke er anset for dokumenteret, at selskabet benytter ejendommen beliggende ... 5.

Herefter bestemmes

..."

Det fremgår af sagen, at Planstyrelsen ved afgørelse af 21. december 1992 meddelte afslag på en klage fra H2 ApS' advokat til fortsat at drive erhverv fra ejendommen, matr. ... 5. Afslaget indbragtes for Østre Landsret, der den 30. marts 1994 afviste sagen på grund af H2 ApS' konkurs, idet konkursboet ikke ønskede at indtræde i sagen.

Af en række taksatorrapporter og øvrige bilag herunder en række fakturaer fremgår, at H1 ApS fra 1994 til oktober 1997 har benyttet adressen ... 5 som postadresse. Af telefonbog udgivet af Lokalbogsforlaget A/S i september 1997 for 97/98 fremgår, at H1 ApS har indrykket følgende annonce under adressen ... 5 og med angivelse af telefonnumres "Alt indenfor asfaltering - nedrivning af huse - udlejning af entreprenørmaskiner".

Der er fremlagt resultatopgørelser for H1 ApS for årene 1996 og 1997 indeholdende angivelse af adressen ... 5 og en række regnskabsmæssige oplysninger.

Forklaringer

Der er afgivet forklaring af sagsøgeren, A, samt af vidnerne, KT, BJ, PH og JD.

A har forklaret blandt andet, at han foruden at være pensionist er bestyrer af et entreprenørfirma, H3 ApS. I 1996 og 1997 var han direktør i entreprenørfirmaet

H1 ApS, der da drev virksomhed fra ejendommen ... 5. Han havde sit kontor på ... 3, hvor han boede. Han er enig i den faktiske redegørelse, der fremgår af Planstyrelsens afgørelse af 21. december 2002, dog med undtagelse af, at oplysningen om, at H2 ApS ikke drev autoværksted, ikke er korrekt.

Forud for stiftelsen af H1 ApS var han direktør for H2 ApS, der ligeledes drev virksomhed fra ejendommen ... 5 og med kontor i nr, 3. H2 ApS fik ikke tilladelse til at drive erhverv fra nr. 5, og derfor stiftede han i forbindelse med, at dette selskab blev erklæret konkurs i 1994, selskabet H1 ApS, da dette selskab ikke direkte var omfattet af forbudet mod at drive virksomhed. Han vidste dog godt, at der ikke måtte drives virksomhed fra ejendommen på nr. 5. For ikke at tirre myndighederne blev det nye selskab derfor registreret med adresse ... 3. I samme forbindelse blev ejendommen ... 5 solgt til sagsøgerens søn, BM, der bor i USA. Ejendommen ... 3 forærede sagsøgerens ægtefælle til BM og dennes søster, KM.

I forbindelse med, at H1 ApS drev virksomhed fra nr. 5, blev der ikke oprettet lejekontrakter. H1 ApS betalte blot alle ejendommens driftsudgifter og skatter. H1 ApS drev samme virksomhed, som H2 ApS havde drevet, nemlig entreprenørvirksomhed, autoværksted og virksomhed med opkøb af biler på auktion, der sattes i stand og solgtes. Firmaet benyttede værkstedsbygningerne på nr. 5, hvor biler og entreprenørmaskiner blev opbevaret. Visse biler blev ligeledes opbevaret på nr. 3, men på denne ejendom var der ikke nogen værkstedsbygninger. Firmaet havde også lejet en plads i ..., hvor der henstod maskiner m.v.

Oplysningerne i BBR-skemaet vedrørende ... 5 af 20. november 2001 passer ikke med virkeligheden, "det er ønsketænkning". De fremlagte mobiltelefonregninger vedrører mobiltelefoner, som blev benyttet i virksomheden. H1 ApS blev erklæret konkurs i 1998, hvorefter selskabet H3 ApS stiftedes. Det har været svært at fremskaffe bilag fra 1996 og 1997 som følge af selskabets konkurs i 1998. Der er blevet indkøbt tæpper til kontorbrug både til nr. 3, hvor kontorets areal var ca. 16 m2 og nr. 5, hvor det dejede sig om to mindre tæpper til stuen og 1. sal, hvor der var et sekskantet lokale. Den indkøbte petroleum var til opvarmning af nr. 5 og til rensning af biler og maskiner.

KT har forklaret blandt andet, at han er pensionist. Han boede i 1986 i ... 3, hvor han lejede et hus. Senere flyttede han. KA, der boede i nr. 5, flyttede til Polen i 1995.

BJ har forklaret blandt andet, at han, der er vognmand, har købt ... 5 i 1998 af BM og i dag bebor ejendommen. Da han købte ejendommen, var der værksted for både lastbiler og almindelige biler. Der var også malerkabine og kontorer med tæpper, som han har fjernet. Ejendommen opvarmes med oliefyr, der også kan brugs petroleum. Han har kendt ejendommen i flere år forud for købet, og han kan bekræfte, at ejendommen i 1996 og 1997 så ud, som da han købte den. Han kan ligeledes bekræfte, at der i ejendommen nr. 3 er et væg til væg tæppe i et lokale. Målene er ca. 2,80 x 5 meter. Vidnet har ikke bemærket nogen brændeovn i dette lokale.

PH har forklaret blandt andet, at han er pensioneret bankmand og har arbejdet for A siden februar 1993 først i H2 ApS og i H1 ApS fra 1994. Disse virksomheder blev begge drevet fra ... 5, hvor der var værksted for biler og entreprenørmaskiner. Vidnet, der kom et par dage om måneden, arbejdede i nr. 5, indtil denne ejendom blev solgt. Han sad i et lille, kvadratisk rum med tæppe på gulvet. Vidnet arbejder nu i nr. 3, i et ca. 16 m2 stort lokale med målene 2,80 x 5,70 m. og med tæppe på gulvet. Det er også As kontor. Der er en brændeovn i lokalet.

JD har forklaret blandt andet, at han er pensionist og har arbejdet for A indtil 2001 med kørsel med entreprenørmaskiner og forefaldende opgaver fra ejendommen ... 5, hvor vidnets kontor befandt sig. Vidnet havde en campingvogn stående på ejendommen, som han af og til boede i, men han betalte ikke for det. Han boede også hos sin kæreste.

Procedure

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende, at der ikke er tale om maskeret udbytte, og at de af påstanden omfattede beløb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde H1 ApS` indtægter, hvorfor disse er fradragsberettiget, jf. statsskattelovens § 6.

For så vidt angår udgifterne til el, olie, petroleum og ejendomsskatter vedrørende ejendommen ... 5, gøres gældende, at H1 ApS som lejer har drevet erhvervsvirksomhed fra ejendommen ... 5, i 1996 og 1997. Det bestrides, at de i adressesøgningen nævnte personer skulle have beboet ejendommen i årene 1996 og 1997. Det gøres gældende, at ejendommen ... 5 i en årrække alene har været anvendt til autoværksted til reparation af biler og entreprenørmaskiner og til parkering af disse.

For så vidt angår udgifterne til tæpper gøres yderligere gældende, at det i kendelsen anførte tæppe, stort 2,8 m x 5,7 m, eller 15,96 m2 blev indkøbt til det kontor, hvorfra A drev erhverv på ejendommen ... 3, og at tæppet har de nævnte mål. Det gøres endvidere gældende, at de 2 andre tæpper nævnt i kendelsen på henholdsvis 2,3 m x 2,5 m og 1,55 m x 6 m, er anvendt i bogholderikontoret på ... 5.

Ministeriet har til støtte for sin påstand vedrørende udgift til el, petroleum og ejendomsskatter vedrørende ejendommen ... 5 gjort gældende, at det påhviler sagsøgeren at bevise, at han gennem selskabet H1 ApS drev erhvervsmæssig ,virksomhed fra ejendommen ... 5 i de omhandlede indkomstår 1996 og 1997. Et sådant bevis har sagsøgeren ikke ført.

Ved bevisbedømmelsen må det navnlig tillægges vægt, at ... 5 var ejet af sagsøgerens søn, BM. Der foreligger imidlertid ingen lejekontrakt mellem selskabet og BM, og selskabet har ikke betalt husleje for brug af ejendommen. Dette er i sig selv usædvanligt og skærper kravene til sagsøgerens bevisbyrde.

I den forbindelse må der endvidere navnlig henses til,

 -

at ... 5 ifølge BBR-registret er registreret som en sommerhusejendom med et enfamilieshus på 88 m2, hvoraf alene 8 m2 er registreret som erhverv. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at oplysningerne i BBR-registret er forkerte,

 

 

 -

at der ifølge udskrift fra CPR-registret har været til meldt en række personer på ejendommen. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der ikke var tale om reel udlejning til disse personer, og

 

 -

at H1 ApS var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på adressen ... 3 og ikke ... 5.

På den baggrund gøres det gældende, at sagsøgeren har ladet sit selskab afholde en række selskabet uvedkommende udgifter til fordel for sagsøgerens søn. Dette udgør maskeret udlodning for sagsøgeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1, idet dispositionen er uden tilknytning til selskabets virksomhed og alene har fundet sted som følge af interessefællesskabet mellem sagsøgeren og dennes søn. I den forbindelse bemærkes det endvidere, at det for udbyttebeskatningen er uden betydning, om udbyttet endeligt oppebæres af sagsøgeren, idet det for beskatningen er tilstrækkeligt, at udbyttet blot har passeret hans økonomi.

Ad udgiften til tæpper gøres det til støtte for frifindelsespåstanden gældende, at det påhviler sagsøgeren at bevise, at udgiften til køb af tæpperne har relation til selskabet H1 ApS. Denne bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet, og det gøres derfor gældende, at udgiften er selskabet uvedkommende, og at beløbet med rette er anset for maskeret udbytte for sagsøgeren, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse, at der er indkøbt tæpper til i alt 33 m2 og at skatteadministrationen på et tidspunkt har besigtiget selskabets lokaler på ... 3 og skønnet, at disse udgjorde blot 10 m2. Henset hertil og til, at sagsøgeren ikke har ført bevis for, at H1 ApS har drevet erhvervsmæssig virksomhed fra ... 5, gøres det gældende, at sagsøgeren på det foreliggende grund ikke har dokumenteret, at der er tale om et for H1 ApS erhvervsmæssigt køb.

Landsretten udtaler

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at sagsøgeren gennem sit anpartsselskab H1 ApS i strid med Planstyrelsens afgørelse af 21. december 1992 har drevet virksomhed fra ejendommen ... 5 i årene 1996 og 1997. Landsretten har lagt vægt på vidneforklaringerne og det skriftlige materiale, der samlet viser, at der er blevet drevet entreprenør- og mekanikervirksomhed fra ejendommen, og at selskabet har haft sit registrerede kontor på naboejendommen nr. 3. Den omstændighed, at der ikke foreligger nogen skriftlig lejekontrakt, fører ikke til noget andet resultat.

Der er fremlagt resultatopgørelser for 1996 og 1997, der viser, at selskabet har haft en nettoomsætning i de to år på henholdsvis 549.881 kr. og 182.693 kr. og et resultat på henholdsvis minus 536.511 kr. og minus 11.633 kr. På baggrund af de afgivne forklaringer må det anses for tilstrækkelig godtgjort, at beløbene 27.146 kr, og 9.353 kr. vedrører selskabets forbrug af el og olie på ejendommen ... 5 i henholdsvis 1996 og 1997. Beløbene 2.960 kr, og 3.030 kr. udgør ejendomsskatterne for ejendommen. Disse beløb må anses for driftsudgifter, for hvilke selskabet har fradragsret i medfør af statsskattelovens § 6. Udgifterne kan derfor ikke anses som maskeret udbytte til sagsøgeren.

På baggrund af forklaringerne må det endvidere lægges til grund, at der er indkøbt et tæppe til kontoret i nr. 3 på 2,8 x 5,7 m og to tæpper til de to kontorer i nr. 5 på 2,3 m x 2,5 m og 1,55 m x 6 m for i alt 2.228 kr., som er fradragsberettigede for selskabet i medfør af den foran anførte bestemmelse, hvorfor beløbet ikke kan anses for maskeret udlodning til sagsøgeren.

Landsretten, tager af disse grunde sagsøgerens påstande til følge og bestemmer, at Skatteministeriet skal betale sagens omkostninger som anført nedenfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at As aktieindkomster for indkomstårene 1996 og 1997 nedsættes med henholdsvis 30.108 kr. og 14.611 kr.

I sagsomkostninger skal Skatteministeriet inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 10.000 kr. til A.