Dato for udgivelse
24 Jan 2014 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2013 12:19
SKM-nummer
SKM2014.77.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4328204
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Miljøafgifter
Emneord
Emballageafgift, poser, nedbrydelig plast
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der skal svares afgift af bæreposer efter emballageafgiftslovens § 2 b, nr. 2, når posen er fremstillet af plast tilsat et additiv, som medfører at posen er nedbrydelig

Reference(r)

Emballageafgiftsloven § 2 a
Emballageafgiftsloven § 2 b

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.1.10.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit E.A.7.1.11.

Spørgsmål

  1. Er Skatterådet enigt i, at bæreposer fremstillet af polyethylen tilsat et additiv, der gør posen opløselig, er omfattet af afgiftspligten for poser efter emballageafgiftslovens § 2 a?
  2. Er Skatterådet enigt i, at hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", da er bæreposer fremstillet af polyethylen tilsat et additiv, der gør posen opløselig, omfattet af afgiftssatsen for bæreposer af papir, jf. emballageafgiftslovens § 2 b, nr. 1?

Svar

  1. Ja
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger ønsker at importere poser. Poserne er fremstillet af polyethylen, hvor der er tilsat et additiv, som gør at posen opløses efter en kortere periode, hvis posen ender i naturen. Restproduktet er vand, CO2 og biomasse, dvs. ingen giftsstoffer. Samme restprodukter som bæreposer fremstillet af biologisk nedbrydeligt materiale (fx majsstivelse og kartoffelstivelse).

De tilsatte additiver udgør mindre end 3 pct. af produktet, og produktet kan fremstilles på samme maskiner og af samme arbejdsstyrke som almindelige plastposer.

Der er tale om bæreposer til dagligvarehandlen.

Spørgers opfattelse og begrundelse

I SKM2004.485.LSR (under "Sagens oplysninger") fremgår følgende:

"I henhold til emballageafgiftslovens § 2 a skal der svares afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l.

Bestemmelsen blev indsat ved lov nr. 488 af 30. juni 1993. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (L 299) fremgår, at lovforslaget er et led i miljøindsatsen. Derudover fremgår følgende:

Lovforslaget tager sigte på at afgiftspålægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

For at afgrænse afgiftspligtige poser i forhold til f.eks. de traditionelle affaldsposer, fryseposer og de brune papirsposer foreslås det kun at afgiftsbelægge poser med hank (eller forberedt til hank) eller lignende."

Da baggrunden for afgiftens indførelse er en reduktion af anvendte poser af konventionel art (ren plastik eller genbrugsplast) for at begrænse de miljømæssige omkostninger ved disse stærkt forurenende produkter, kan såvel betænkning som loven ikke anvendes på spørgers plastposer, idet spørgers poser ikke er forurenende.

Lovforslaget tager sigte på at afgiftsbelægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

Her anvendes "og lignende" som en juridisk term, der skal sørge for at dække over alle tænkelige former for bæretasker/bæreenheder, der eksisterede i 1993 og som ikke var miljøbelastende i fremstillingsproces/bortskaffelse, men også for fremtidige materialer, der måtte blive udviklet, og som heller ikke er miljøbelastende i fremstillingsproces/bortskaffelse. Disse termer anvendes netop for at tage højde for den fremtidige teknologiske udvikling og forhindre, at loven bliver utidssvarende.

Spørgers pose er CO2-neutral og omdannes til muld uden nogen form for afgivelse af giftstoffer til den omkringliggende natur og miljøet. Selv det grafiske tryk er udført i vandfarver uden indhold af giftstoffer.

Såfremt Skatterådet alligevel skulle komme frem til, at der skal betales afgift, kan der stilles spørgsmålstegn ved om intentionerne ved emballageafgiftslovens § 2 a er opfyldt. Så må det konkluderes, at afgiften kun ønskes opkrævet for provenuets skyld og ikke som led i miljøindsatsen.

I dette tilfælde ønskes der betalt afgift i henhold til emballageafgiftens § 2 b, nr.1 - afgift for poser af papir m.v. Dette da det ellers ikke vil være muligt at tilgodese miljøet, hvilket betænkningen til emballageafgiftslovens § 2 a lægger op til, idet spørgers poser er væsentlig dyre at fremstille end en konventionel plastik/genbrugspose. Dette medfører en konkurrencemæssig forvridning til skade for miljøet.

Efter SKM2009.620.SKAT er bæreposer, der er fremstillet af biologisk nedbrydeligt materiale fremstillet på basis af plantestivelse (herunder majs- og kartoffelstivelse) omfattet af afgiftssatsen for papirposer.

Da additivet opfylder EU-Forordningen (EN13432), bør produktet kategoriseres som værende et biologisk nedbrydeligt produkt med en afgiftssats på 10 kr. pr. kg (bæreposer af papir mv.).

Ydermere er produktet tariferet som biologisk nedbrydelig af de spanske myndigheder.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Kan det bekræftes, at bæreposer fremstillet af polyethylen tilsat et additiv, der gør posen opløselig, er omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 a.

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 a

"§ 2 a Der svares tillige afgift af poser fremstillet af papir eller plast mv. med et rumindhold op til hank eller lignende på mindst 5 l."

Forarbejder

Afgiftspligten for poser er indsat i emballageafgiftsloven ved lov nr. 488 af 30. juni 1993.

L 299 af 19. maj 1993 Almindelige bemærkninger

" (...)

Lovforslaget, der indfører afgift af visse poser af papir eller plast m.v., er et led i miljøindsatsen. Såvel ud fra et miljøsynspunkt som et konkurrenceforvridningssynspunkt bør poser såvel af papir som plast m.v. afgiftsbelægges. Lovforslaget tager sigte på at afgiftspålægge de typer poser, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende.

(...)"

Begrundelse

Efter § 2 a i emballageafgiftsloven skal der svares afgift af poser af plast, papir mv., hvor posen har en given størrelse og er med hank. Afgiften har til formål at reducere anvendelsen af bæreposer, der med rimelighed kan erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lignende. Dvs. kan erstattes af produkter med en vis holdbarhed.

Det er lagt til grund, at spørgers bærepose har den givne størrelse, er fremstillet af plast og kan erstattes af bærenet mv. Posen er derfor omfattet af afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 2 a, uanset at posen er fremstillet af et nedbrydeligt materiale.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "".

Spørgsmål 2

Kan det bekræftes, hvis spørgsmål 1 besvares med "ja", at bæreposer fremstillet af polyethylen tilsat et additiv, der gør posen opløselig, er omfattet af afgiftssatsen for poser af papir mv. efter emballageafgiftslovens § 2 b, nr. 1.

Lovgrundlag

Emballageafgiftslovens § 2 b

"Afgiften udgør pr. kg:

1) for poser af papir m.v. 10 kr.

2) for poser af plast m.v. 22 kr."

Forarbejder

Afgiftspligten for poser er indsat i emballageafgiftsloven ved lov nr. 488 af 30. juni 1993. Det fremgår af forarbejderne, at det foreslåede afgiftsniveau tager hensyn til, at papirposer som hovedregel er tungere end plastposer. Afgiftssatserne er fastsat således, at henholdsvis en papirpose og en plastpose er pålagt ca. samme afgift pr. pose.

Praksis

I SKM2009.620.SKAT er fastlagt, at bionedbrydelige bæreposer, der er fuldt ud fremstillet af plantestivelse, er omfattet af den laveste afgiftssats i emballageafgiftslovens § 2 b vedrørende papir mv. Med biologisk nedbrydelig forstås, at materialet lever op til anerkendte standarder herfor, fx den europæiske standard EN 13432.

De bionedbrydelige poser af plantestivelse har i kemisk sammensætning, karakter og fremtoning både ligheder og forskelligheder i forhold til såvel plast som papir, men de bionedbrydelige poser af plantestivelse er som hovedregel tungere end plastposer. Ud fra en formålsfortolkning af loven fandt SKAT, at de bionedbrydelige poser bør afgiftspålægges som papirposer for at undgå, at de bionedbrydelige poser som følge af en højere vægt diskrimineres i forhold til plastposer.

Begrundelse

Spørgers opløselige pose er ikke fremstillet på basis af plantestivelse. Posen kan derfor ikke med henvisning til SKM2009.620.SKAT pålægges samme afgift som poser af papir mv.

Den opløselige pose er fremstillet af polyethylen. Polyethylen er en ofte anvendt plasttype. Tilsætning af additiv, som gør plasten opløselig, medfører ikke, at plasten får egenskaber, som kræver, at vægten af en plastpose med additiver er væsentlig højere end vægten af en plastpose uden additiver.

Den opløselige pose kan derfor heller ikke ud fra samme formålsfortolkning som i SKM2009.620.SKAT pålægges den laveste afgiftssats, men skal pålægges den højeste sats. At spørgers opløselige pose er dyrere at fremstille kan i sig selv ikke medføre, at der skal betales den laveste afgiftssats.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.