Dato for udgivelse
27 Sep 2004 09:20
SKM-nummer
SKM2004.376.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-470-00041
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Erstatning, A-kasse
Resumé
Ligningsrådet fandt, at der skulle ske beskatning af et beløb på 90.000 kr., som en A-kasse ville udbetale til et medlem, fordi kassen fejlagtigt havde oplyst, at medlemmet opfyldte betingelserne for optjening af skattefri præmie. Den fejlagtige oplysning var givet efter at medlemmet var gået på efterløn. Medlemmet havde på det tidspunkt, hvor den forkerte oplysning blev givet, ikke mulighed for at disponere således, at optjening af præmien var muligt. Ligningsrådet fandt, at var tale om en kulancemæssig godtgørelse som ville være skattepligtig efter statsskattelovens § 4 c.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4 c

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-3 A.A.1.3.11

Spørgsmål

Kan A-kassen udbetale 90.000 kr. skattefrit til et medlem som erstatning for, at A-kassen fejlagtigt har oplyst, at han opfyldte betingelserne for optjening af skattefri præmie i henhold til efterlønsreglerne?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Ved brev af 15. juli 2001 skrev en A-kasse fejlagtigt til et medlem, at han opfyldte betingelserne for udbetaling af den skattefri præmie, som blev indført i forbindelse med efterlønsreformen den 1. juli 1999.

Ifølge Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 324 af 28. maj 1999 om fleksibel efterløn § 5 og § 6 er det en betingelse for at optjene den skattefri præmie, at man ikke er gået på efterløn inden for de første 2 år efter modtagelsen af efterlønsbeviset. Har man modtaget efterlønsbeviset før lovens ikrafttræden den 1. juli 1999, regnes de 2 år fra lovens ikrafttræden.

Medlemmet, der var født i april 1937, havde modtaget et efterlønsbevis før den 1. juli 1999 og var gået på efterløn den 1. maj 2001. Da der således ikke var forløbet 2 år fra lovens ikrafttræden, havde han efter reglerne på området ikke ret til at få den skattefri præmie.

Da A-kassen på grund af den fejlagtige meddelelse i brevet af 15. juli 2001 havde skabt en forventning hos medlemmet om udbetaling af en skattefri præmie ved overgang til pension, besluttede A-kassen at holde ham skadesløs for den skattefri præmie på 90.000 kr., som han ville have opnået, hvis han havde ventet de 2 år med at gå på efterløn. 

Styrelsens indstilling og begrundelse

A-kassemedlemmet var, da han den 15. juli 2001 modtog den urigtige meddelelse fra Danske Sælgeres A-kasse, allerede gået på efterløn. Det var således ikke A-kassens fejlagtige oplysning, der fik ham til at træffe afgørelse om at gå på efterløn allerede fra 1. maj 2001. Han ikke havde heller ikke mulighed for på det tidspunkt, hvor han modtog den forkerte oplysning, at disponere således, at han kunne opnå den skattefri præmie på de 90.000 kr. Men oplysningen bibragte ham en uberettiget forventning om en skattefri præmie, når han overgik til folkepension. 

Efter Told- og Skattestyrelsens opfattelse er udbetalingen af de 90.000 kr. fra A-kassen ikke et erstatningsbeløb for et konkret tab foranlediget af A-kassens forkerte oplysning. Beløbet er efter styrelsens opfattelse en kulancemæssig godtgørelse, som vil være skattepligtig efter statsskattelovens § 4 c. 

Det indstilles derfor, at der svares nej til spørgsmålet.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.