Dato for udgivelse
17 Jan 2014 14:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Dec 2013 14:03
SKM-nummer
SKM2014.50.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-4104931
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Moms, Fast ejendom
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at salgssummen ikke skal tillægges moms ved salg af ejendommen XX til spørgers datter indenfor de næste 5 år fra det bindende svar.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014 -1, afsnit D.A.3.1.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014 -1, afsnit D.A.5.9.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.3.1.4.2.1

Spørgsmål

  1. Ved salg af ejendommen beliggende XX til min datter inden for de næste 5 år fra det bindende svar, skal salgssummen da tillægges moms?

Svar

  1. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har med henblik på at hjælpe sin datter med boligerhvervelse, købt grunden YY, beliggende XX. Spørger har påbegyndt byggeriet af et parcelhus.

Planen er at sælge ejendommen til spørgers datter, når den er færdigbygget og belånt i en realkreditinstitution, evt., med restfinansiering ved forrentet anfordringsgæld til spørger. Ejendommen vil blive solgt uden avance.

Om end spørger driver virksomhed i VSO (entreprenør og landbrugsvirksomhed), er ejendommen købt og opført af private midler/gæld uden for VSO ligesom moms mv. ikke er fradraget.

For så vidt angår entreprenørarbejdet har spørger uddybende forklaret, at det omfatter:

Vedligehold og reparation af veje
Slåning af grøftekanter
Klipning af levende hegn
Forefaldende gravearbejde - blandt andet opgravning af grøfter
Udlejning af teleskoplæsser til 3. mand / med mere

Endvidere har spørger oplyst, at hverken han eller ansatte deltager i opførelsen af parcelhuset.

Spørger har i medierne læst en del uklare artikler om moms på nyopførte ejendomme.

Spørger vil i den anledning gerne have bekræftet, at salg af ejendommen til spørgers datter efter endt opførelse ikke vil indebærer, at salgssummen skal tillægges moms.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 3, stk. 1, at afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Spørger mener ikke, at spørger driver selvstændig økonomisk virksomhed med opførelse af ejendomme, hvorfor spørger ikke er omfattet af momslovens § 3 i denne forbindelse.

Spørger lægger i denne sammenhæng vægt på, at køb og byggeri er gjort i privat regi, at spørger ikke har bedrevet ejendomsopførelse før, at byggeriet ikke er opført med henblik på avance, samt at købet alene er gjort i spørgers navn for, at lette finansieringen i byggefasen.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at salgssummen ved salg af ejendommen beliggende XX, til spørgeres datter inden for de næste 5 år fra det bindende svar, ikke skal tillægges moms.

Lovgrundlag

Momsloven

§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. (...)

§ 4. Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering.

§ 6. Der betales afgift af afgiftspligtige personer bortset fra offentlige institutioner m.v. omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2 og 3, der for egen regning på egen, lejet eller lejers grund opfører bygninger til salg eller udlejning, eller som på egne eller lejede bygninger udfører ombygnings- eller moderniseringsarbejde med henblik på salg eller udlejning, hvis den pågældende eller dennes ansatte udfører arbejde ved projekteringen, opførelsen eller ombygnings- eller moderniseringsarbejdet. 1. pkt. finder ikke anvendelse, når bygningen efter opførelsen, ombygningen eller moderniseringen anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver, medmindre opførelsen, ombygningen eller moderniseringen sker med henblik på salg som led i næring eller erhvervsmæssig udlejning. Reparations- eller vedligeholdelsesarbejde til en samlet værdi af mere end 100.000 kr. årligt sidestilles med ombygnings- eller moderniseringsarbejde.

Stk. 2. For byggeri m.v., hvoraf der skal betales afgift efter stk. 1, sidestilles det arbejde, der udføres, og de materialer, der anvendes til dette arbejde, med levering mod vederlag.

§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund. (...)

Bekendtgørelse nr. 814 af 24/06/2013 (momsbekendtgørelsen)

Levering af nye bygninger og byggegrunde

§ 57. Ved begrebet bygning i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning.

Stk. 2. En bygning, jf. stk. 1, er ny, inden første indflytning. En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering er omfattet af momslovens § 29.

Momssystemdirektivet (direktiv 2006/112 EF)

Artikel 9, stk.1.

Ved »afgiftspligtig person« forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed.

Ved »økonomisk virksomhed« forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

(...)

Forarbejder

L 124 Folketingsåret 1993/94

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 3

(...)

Udtrykket 'økonomisk virksomhed' omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser, herunder virksomhed inden for de liberale og dermed ligestillede erhverv. Som økonomisk virksomhed anses også transaktioner, der omfatter udnyttelse af materielle og immaterielle goder og rettigheder med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter, f.eks. patent- og varemærkerettigheder.

Økonomisk virksomhed omfatter ikke alene varig virksomhedsudøvelse, men også mere lejlighedsvise økonomiske transaktioner.

Økonomisk virksomhed omfatter enhver form for sådan virksomhed uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. (...)

LFF 2009-04-22 nr. 203

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1, nr. 2

Efter den gældende bestemmelse om momsfritagelse for levering af fast ejendom i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, er al levering af fast ejendom momsfritaget. Ved den foreslåede affattelse af bestemmelsen ophæves fritagelsen for levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord og byggegrunde. Det betyder, at afgiftspligtige personer, som i denne egenskab leverer nye bygninger med eventuel tilhørende jord eller byggegrunde, samt særskilt levering af en bebygget grund, skal lægge moms på salget.

Praksis

Sag C-230/94 - Renate Enkler

EU-Domstolen har i sagen anført, hvilke omstændigheder der kan lægges vægt på ved vurdering af om udlejning af et gode sker med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter og om aktiviteten dermed skal anses for, at være økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand.

EU-Domstolen har i dommen udtalt følgende:

28. I sidstnævnte tilfælde kan en sammenligning mellem på den ene side de omstændigheder, hvorunder den pågældende faktisk udnytter godet, og på den anden side de omstændigheder, hvorunder en tilsvarende økonomisk virksomhed normalt udøves, være en mulig fremgangsmåde ved afgørelsen af, om den pågældende virksomhed udøves med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter.

29. Endvidere bemærkes, at uanset at det ikke på grundlag af kriterier vedrørende

resultatet af den pågældende virksomhed i sig selv kan afgøres, om virksomheden udøves med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter, er den periode, hvor godet faktisk udlejes, kundekredsens omfang og indtægternes størrelse, momenter, der ? idet de udgør en del af samtlige konkrete omstændigheder? sammen med andre omstændigheder kan tages i betragtning ved vurderingen.

De forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10 Kuc

EU-Domstolens har i sagen anført under hvilke omstændigheder levering af byggegrunde skal anses for, at være momspligtige.

I sagen har EU-Domstolen lagt til grund, at de pågældende jordarealer var erhvervet uden momsfradrag og at jordarealerne tilhørte ejernes private formue inden udstykning og levering til 3. mand.

EU-Domstolen har i dommen udtalt følgende:

36. I denne forbindelse fremgår det af retspraksis, at en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som en økonomisk virksomhed (jf. dom af 20.6.1996, sag C-155/94, Wellcome Trust, Sml. I, s. 3013, præmis 32).

37. Det skal bemærkes, at antallet af og omfanget af salg ikke i sig selv er afgørende i det foreliggende tilfælde. Som Domstolen allerede har fastslået, kan omfanget af salg ikke være et kriterium for en sondring mellem en som privatperson handlende erhvervsdrivendes aktiviteter, der falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, og en erhvervsdrivendes aktiviteter, hvis transaktioner udgør en økonomisk virksomhed. Domstolen har fremhævet, at betydelige salg også kan gennemføres af erhvervsdrivende, der handler som privatpersoner (jf. i denne retning Wellcome Trust-dommen, præmis 37).

38. På samme måde er det forhold, at den berørte forud for overdragelsen har foranstaltet udstykning af grunden med henblik på at få en bedre samlet pris herfor, ikke i sig selv afgørende, lige så lidt som det tidsrum, hvorover de omhandlede transaktioner spænder, eller størrelsen af de indtægter, som følger heraf. Samtlige disse omstændigheder kan nemlig indgå som led i forvaltningen af den berørtes personlige formue.

39. Dette er dog ikke tilfældet, såfremt den berørte aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit.

40. Sådanne aktive skridt kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på disse arealer og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler.

41. Da disse tiltag sædvanligvis ikke indgår som led i personlig formueforvaltning, kan levering af et grundstykke til bebyggelse i et sådant tilfælde ikke betragtes som en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret.

45. Ifølge fast retspraksis kan erhvervelse og salg af et gode ikke udgøre en udnyttelse af en vare med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, idet det eneste afkast af sådanne transaktioner er et eventuelt udbytte ved salget af varen. Sådanne transaktioner kan således i princippet ikke i sig selv være økonomisk virksomhed i direktivets forstand (jf. dom af 29.4.2004, sag C-77/01, EDM, Sml. I, s. 4295, præmis 58, og af 21.10.2004, sag C-8/03, BBL, Sml. I, s. 10157, præmis 39).

46. De i denne doms præmis 37-41 nævnte kriterier finder anvendelse.

SKM2012.298.SKAT Moms - førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde - genoptagelse - styresignal

(...)

Som det fremgår af SKM2012.297.SKAT er bemyndigelsen i momssystemdirektivets artikel 12, stk. 1, ikke udnyttet i momsloven. Det betyder, at for at et førstegangssalg af en fast ejendom med en ny bygning eller salg af en byggegrund kan være momspligtigt, skal sælgeren være en momspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed jf. ML § 3 stk. 1. Det vil sige, at udnyttelsen af den faste ejendom skal ske med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter, og ikke blot være en transaktion, som den afgiftspligtige person udøver i kraft af sin ejendomsret.

Hvis en privatpersons aktiviteter skal kunne anses for økonomisk virksomhed skal privatpersonen tage aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.(...)

SKM2012.327.SR Legats salg af 4 byggegrunde anses ikke som foretaget i egenskab af afgiftspligtig person

Skatterådet bekræfter, at et legat ikke anses for at handle i egenskab af afgiftspligtig person, når det sælger 4 parceller, hvorfor salget kan ske momsfrit.

Det er ved vurdering af sagens faktiske forhold tillagt vægt, at legatet ikke tidligere har solgt fast ejendom eller planlægger dette fremover, samt at de 4 parceller er blevet udstykket samtidigt. Endvidere kan en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

SKM2012.338.SR Selskabs salg af byggegrund - ingen momspligt, da salget udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret

Skatterådet kan bekræfte, at et selskab ikke skal betale moms af levering af en byggegrund, når leveringen udgør en indehavers udøvelse af sin ejendomsret og byggegrunden ikke har været anvendt i en momspligtig virksomhed.

Det er i sagen oplyst at spørger ikke har drevet økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom, og at byggegrunden ikke har været anvendt i den i sagen omhandlede vognmandsforretning eller anden form for økonomisk virksomhed.

Begrundelse

I henhold til momslovens §§ 3-4 skal der betales moms af afgiftspligtige personers levering af varer og ydelser mod vederlag her i landet. Fritaget for afgiftspligten er dog blandt andet levering af fast ejendom jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 9, dog undtagen levering af en ny bygning, en ny bygning med tilhørende jord samt levering af byggegrunde.

Ved besvarelsen er det lagt til grund, at det omhandlede parcelhus er at anse for en ny bygning med tilhørende jord jf. momslovens § 13, stk.1, nr. 9, litra a, jf. momsbekendtgørelsens § 57.

Ved besvarelsen lægges det endvidere til grund, at hverken spørger eller ansatte hos denne deltager i opførelsen af parcelhuset. Det lægges således til grund, at spørger ikke er omfattet af momslovens § 6.

Det fremgår af forarbejderne til den ændrede affattelse af momslovens § 13, stk.1, nr. 9, at momspligten ved levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, forudsætter at de pågældende leverancer foretages af en afgiftspligtig person der handler i denne egenskab.

Af SKM2012.297.SKAT fremgår det, at bemyndigelsen i momssystemdirektivets artikel 12, stk. 1, ikke er udnyttet i momsloven. Det betyder, at for at et førstegangssalg af en fast ejendom med en ny bygning eller salg af en byggegrund kan være momspligtigt, skal sælgeren være en momspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed jf. ML § 3 stk. 1. Det vil sige, at udnyttelsen af den faste ejendom skal ske med henblik på, at opnå indtægter af en vis varig karakter, og ikke blot være en transaktion, som den afgiftspligtige person udøver i kraft af sin ejendomsret.

EU-Domstolen har i sag 230/94, Renate Enkler præmis 28-29 anført, at vurderingen af om en aktivitet udøves med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter blandt andet skal foretages på baggrund af, hvorledes en tilsvarende økonomisk virksomhed normalt udøves. Domstolen bemærker ydermere, at intensiteten af aktiviteten, kundekredsens omfang og indtægternes størrelse har betydning.

EU-Domstolen har i de forenede sager C-180/10 Slaby og C-181/10 Kuc, præmis 39 endvidere anført, at for at en privatpersons aktiviteter skal kunne anses for økonomisk virksomhed skal privatpersonen tage aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den i sagen aktuelle faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder. Af dommens præmis 40 fremgår det, at sådanne aktive skridt kan bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejde på disse arealer og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler. Endvidere bemærkes det i præmis 45, at erhvervelse og salg af et gode ikke udgøre en udnyttelse af en vare med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, idet det eneste afkast af sådanne transaktioner er et eventuelt udbytte ved salget af varen. Sådanne transaktioner kan således i princippet ikke i sig selv være økonomisk virksomhed i direktivets forstand.

Af spørgers anmodning fremgår det, at spørger for private midler har købt én grund med henblik på opførelse af ét parcelhus. Spørger har ikke tidligere udøvet økonomisk virksomhed med køb og salg af fast ejendom.

Det er endvidere oplyst, at det enkeltstående salg af fast ejendom, alene er iværksat med henblik på, at hjælpe spørgers datter med finansieringen af en bolig og ikke med henblik på, at opnå en avance.

Spørger ses ikke, ved eksempelvis anlægsarbejder og kendte markedsføringsmidler eller intensiteten i aktiviteten, at have taget aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

På baggrund af en samlet vurdering af sagens oplysninger, er det i det konkrete tilfælde SKATs opfattelse, at et salg af den faste ejendom alene udgør en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret. Spørger skal således ikke anses for, at udøve økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Spørger vil dermed ikke blive omfattet af momspligt i henhold til momslovens § 3, stk.1.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.