Dato for udgivelse
23 maj 2012 09:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 maj 2012 09:12
SKM-nummer
SKM2012.298.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2011-251-0619
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Andet om moms
Emneord
Afgiftspligtig person, private, erhvervsdrivende, førstegangssalg, fast ejendom, byggegrunde, genoptagelse
Resumé

På baggrund af SKM2012.297.SKAT, der indeholder Skatteministeriets vurdering af betydningen af EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og 181/10, Slaby & Kuc, udsender Skatteministeriet meddelelse om genoptagelse. Efter EU-domstolens dom kan Skatteministeriets praksis for moms på privates salg af grundarealer ikke opretholdes. Det gælder:

  • salg af grundarealer, der frastykkes det grundareal, som hører til den pågældendes private bolig eller sommerhus til privat benyttelse
  • udstykning af andre grundarealer, når udstykningen vedrører udstykning og salg af flere byggegrunde
  • afgiftspligtige personers salg af grundarealer som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret
Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1

Henvisning
Den Juridiske Vejledning, D.A.3.1.4.2.1

1 Sammenfatning

Skatteministeriet har i SKM2012.297.SKAT vurderet betydningen af EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og 181/10, Slaby & Kuc. 

Som det fremgår af SKM2012.297.SKAT er bemyndigelsen i momssystemdirektivets artikel 12, stk. 1, ikke udnyttet i momsloven. Det betyder, at for at et førstegangssalg af en fast ejendom med en ny bygning eller salg af en byggegrund kan være momspligtigt, skal sælgeren være en momspligtig person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed jf. ML § 3 stk. 1. Det vil sige, at udnyttelsen af den faste ejendom skal ske med henblik på at opnå indtægter af en vis varig karakter, og ikke blot være en transaktion, som den afgiftspligtige person udøver i kraft af sin ejendomsret.

Hvis en privatpersons aktiviteter skal kunne anses for økonomisk virksomhed skal privatpersonen tage aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder.

2 Ændring af praksis

Som følge af EU-domstolens dom de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc, må den praksis, som er udtrykt i flere afgørelser fra Skatterådet og som fremgår af SKATs vejledning om "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde" E-nr. 191, afsnit 5.2, ændres.

Ændringen medfører, at en privatpersons udstykning og salg af byggegrunde ikke kan anses som værende økonomisk virksomhed, uanset antallet og omfanget heraf. Det samme gælder afgiftspligtige personers førstegangssalg af fast ejendom og salg af grundarealer, når salget sker som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret.

3 Genoptagelse

Der kan anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis der er betalt moms af førstegangssalg af fast ejendom og salg af byggegrunde i tilfælde, hvor sælger i følge denne meddelse må anses for have handlet i egenskab af privatperson i forbindelse med udstykning og salg af grundarealer, der frastykkes det grundareal, som hører til den pågældendes private bolig eller sommerhus til privat benyttelse, og udstykning af andre grundarealer, når udstykningen vedrører udstykning og salg af flere byggegrunde.

Der kan endvidere anmodes om genoptagelse i tilfælde, hvor salget er foretaget af en afgiftspligtige person, når salget er sket som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret

Efter den ændrede praksis vil udstykning, byggemodning og salg af en enkelt byggegrund, ikke være momspligtig, uanset gennemførelse af byggemodningen. Udstykning og salg af flere byggegrunde vil dog kunne anses som økonomisk virksomhed med deraf følgende momspligt, hvis den pågældende med henblik på salgene aktivt har taget skridt der sigter mod en økonomisk udnyttelse af grundene, og som minimum skal omfatte gennemførelse af byggemodning heraf.

For en uddybende beskrivelse af gældende praksis for under hvilke omstændigheder førstegangssalg af fast ejendom (nye bygninger) og salg af byggegrunde er omfattet af momspligten, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b, henvises til SKM2012.297.SKAT, der indeholder Skatteministeriets vurdering af betydningen af EU-domstolens dom i de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc.

Frister for genoptagelse

I henhold til skatteforvaltningens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb. Hvis fristen i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, 2. led, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 3 år forud for underkendelse af praksis.

Praksis må anses for underkendt ved EU-domstolens dom af 15. september 2011 i Slaby og Kuc-sagen. Der kan derfor ske genoptagelse fra momspligtens indtræden den 1. januar 2011, jf. lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (ophævelse af visse momsfritagelse og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.).

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, idet vi bemærker at det vil lette behandlingen af anmodningen, hvis den sendes direkte til adressen: Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om  navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

De skal i forbindelse med Deres anmodning om genoptagelse fremlægge de oplysninger, som skal tillægges vægt ved vurderingen af, om de er omfattet af adgangen til genoptagelse, herunder fremlægge relevant dokumentation for oplysningernes rigtighed i form af fx. udstykningstilladelse, købsaftaler, skøder m.v. og oplysninger om gennemførte bygge- og anlægsarbejder, herunder byggemodning.

De skal endvidere kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale (fx faktura) og andet relevant bilagsmateriale, som efter Deres opfattelse kan bidrage til at dokumentere kravet.

4 Bindende svar

I henhold til skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1, er et bindende svar bindende for skattemyndighederne i forhold til spørger eller andre som nævnt i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 2, ved behandling af de beskrevne forhold i den bindingsperiode der er angivet i det bindende svar.

Et svar er dog ikke bindende for skattemyndighederne, hvis svaret er afgivet i overensstemmelse med dansk praksis, men det viser sig, at dansk praksis er i strid med EU-retten, jf. skatteforvaltningslovens § 25, stk.2.

4.1 EU-domstolens afgørelse fører til lempelse af praksis

I det omfang EU-domstolens dom medfører en gunstigere stilling for spørger, kan spørger indrette sig på den gunstigere stilling uafhængigt af det bindende svar.

I det omfang SKAT og Skatterådet er bekendt med, at et bindende svar er afgivet i strid med den hidtidige praksis, vil spørger blive orienteret herom.

SKAT og Skatterådet vil ikke af sig selv genoptage det tidligere bindende svar. Hvis spørger derfor ønsker et bindende svar, afgivet i overensstemmelse med EU-domstolens praksis og den i dette styresignal beskrevne ændrede praksis, kan spørger i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper anmode SKAT om genoptagelse af det tidligere bindende svar.

Hvis spørger har gennemført den disposition som det bindende svar vedrørte og således har angivet og betalt afgift, kan spørger søge om genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32. Der henvises nærmere til beskrivelsen i afsnit 3.

4.2 EU-domstolens afgørelse fører til skærpelse af praksis

I det omfang EU-domstolens dom medfører en ændring i skærpende retning, dvs. til ugunst for spørger, bortfalder det bindende svar afgivet efter den hidtidige praksis med fremadrettet virkning.

Det bindende svar bortfalder ved udløbet af det nedenfor under pkt. 4.3 fastsatte varsel. Det bindende svar bortfalder ved udløbet af varselsperioden, selvom bindingsperioden i det bindende svar først udløber senere.

I det omfang SKAT og Skatterådet er bekendt med, at et bindende svar er afgivet i strid med den hidtidige praksis, vil indehaveren blive orienteret herom.

SKAT og Skatterådet vil ikke af sig selv genoptage det tidligere bindende svar. Hvis spørger derfor ønsker et bindende svar, afgivet i overensstemmelse med EU-domstolens praksis og den i dette styrsignal beskrevne ændrede praksis, kan spørger i henhold til de almindelige forvaltningsretlige principper anmode SKAT om genoptagelse af det tidligere bindende svar.

Hvis spørger har gennemført den disposition som det bindende svar vedrørte og således har angivet og betalt afgift i overensstemmelse med det bindende svar, vil der ikke ske genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32, idet ændring af praksis alene sker med fremadrettet virkning, jf. nedenfor under pkt. 4.3.

4.3 Varsel

Samtlige bindende svar, der er afgivet efter den hidtidige praksis, bortfalder med fremadrettet virkning. I det omfang den ovenfor beskrevne praksisændring er skærpende for spørger, træder praksisændringen i kraft pr. 1. december 2012.

Også for bindende svar afgivet af Skatterådet, hvor EU-domstolens afgørelse er skærpende for spørger, træder praksisændringen i kraft pr. 1. december 2012.