Dato for udgivelse
10 jan 2014 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 dec 2013 10:44
SKM-nummer
SKM2014.36.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
124/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
Ledsagedokument, spiritus, videresalg, punktafgiftspligtige, varer
Resumé

Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i sagen for Højesteret på baggrund af EU-Domstolens dom af 18. juli 2013 i sag C-315/12, H1 ApS (tidligere dom i SKM2010.304.ØLR).

Reference(r)

Cirkulationsdirektivet artikel 7, stk. 3 (dagældende)
Cirkulationsdirektivet artikel 7, stk. 5 (dagældende)
Spiritusafgiftsloven § 20, stk. 4
Spiritusafgiftsloven § 20, stk. 5

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 E.A.1.8.1.2

Parter

H1 ApS
(advokat Eigil Lego Andersen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af højesteretsdommerne

Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Jens Peter Christensen

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 1. afdeling den 19. marts 2010.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

H1 ApS har nedlagt følgende påstande:

1.

SKATs afgørelse af 30. maj 2006 skal ophæves for så vidt angår pkt. 3a, hvorefter H1 ApS pålægges at sikre sig at få udleveret eksemplar 1 af forenklet ledsagedokument ved erhvervsmæssig handel med virksomheder i andre EU-lande med beskattede varer omfattet af de harmoniserede afgifter, før transporten påbegyndes.

 

 

2.  

Skatteministeriet skal tilbagebetale det beløb på 100.000 kr., som landsretten dømte selskabet til at betale i sagsomkostninger for landsretten, og som blev betalt den 12. april 2010, med tillæg af renter fra denne dato.

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1.

Parterne har overladt det til Højesteret at fastsætte sagens omkostninger.

Højesterets begrundelse og resultat

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle overfor påstand 1, tages påstanden til følge.

Efter sagens udfald skal der ske tilbagebetaling af sagsomkostningsbeløbet på 100.000 kr., som H1 ApS har betalt i henhold til landsrettens dom, og Højesteret finder, at der foreligger sådanne særlige forhold, at beløbet som påstået bør forrentes fra betalingsdagen.

Højesteret tager herefter også H1s påstand 2 til følge.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet betale 214.365 kr., heraf 200.000 kr. til dækning af advokatomkostninger, 7.000 kr. til dækning af rets- og berammelsesafgifter og 7.365 kr. til dækning af udlæg.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKATs afgørelse af 30. maj 2006 ophæves for så vidt angår pkt. 3a, hvorefter H1 ApS pålægges at sikre sig at få udleveret eksemplar 1 af forenklet ledsagedokument ved erhvervsmæssig handel med virksomheder i andre EU-lande med beskattede varer omfattet af de harmoniserede afgifter, før transporten påbegyndes.

Skatteministeriet skal betale 100.000 kr. med rente efter renteloven fra den 12. april 2010.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet betale 214.365 kr. til H1 ApS.

De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbet på 214.365 kr. forrentes efter rentelovens § 8 a.