Dato for udgivelse
20 dec 2013 16:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 dec 2013 14:34
SKM-nummer
SKM2013.919.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-5645872
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Solcelleanlæg - kapacitetsgrænse - driftsmidler med lang levetid
Resumé

Skatterådet bekræfter, at R ved investering i solenergiprojektet D kan foretage skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget iht. afskrivningslovens § 5.

Afskrivning skal dermed ikke ske på en særskilt saldo efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1. Skatterådet udtaler herved, at vurderingen af, om anlæggets kapacitet overstiger 1 MW, jf. kapacitetsgrænsen efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, må ske på grundlag af det samlede anlægs (solcellepaneler og inverter) ydeevne.

Hjemmel

Lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11/10 2007

Reference(r)

Afskrivningsloven §§ 5 og 5 C

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.C.2.4.2.4.1.5

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at R ved investering i solenergiprojektet D kan foretage skattemæssige afskrivninger iht. afskrivningslovens § 5?

Svar

Ad. 1. Ja. 

Beskrivelse af de faktiske forhold

Forespørgslen vedrører en påtænkt disposition i et tysk solcelleprojekt.

A A/S er udbyder af investeringer i tyske solcelleanlæg. Investorerne vil ved investering i projektet eje kommanditaktier i et nystiftet dansk partnerselskab (P/S). P/S´et vil eje samtlige anparter i et tysk skattetransparent selskab (GmbH & Co. KG eller UG & Co. KG). Det tyske selskab ejer og driver solcelleanlægget i Tyskland.

R overvejer at erhverve en andel i det danske P/S, men ønsker forinden at sikre sig et korrekt overblik over mulighederne for at foretage skattemæssige afskrivninger på andelen af solcelleanlægget i den danske skatteopgørelse.

Det kan som grundlag for besvarelsen lægges følgende til grund:

  • At investeringen sker i en skattetransparent selskabsstruktur,
  • At der drives erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende,
  • At ejerantallet i projektet ikke vil overstige 10 ejere (anpartsreglerne finder således ikke anvendelse).

Det konkrete solcelleprojekt er beliggende på taget af en bygning i den tyske by D. Solcellerne (panelerne) kan producere 1.001,07 kWp (DC capacity).  Vekselretteren/inverteren er dog begrænset til en maksimal effektgrænse på under 1 MW(p) (AC capacity). 

Spørgers opfattelse og begrundelse

Det er spørgers opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "Ja."

Erhvervsmæssigt anvendte driftsmidler kan som udgangspunkt afskrives i henhold til reglerne i afskrivningslovens § 5. Afskrivningssatsen udgør 25 pct., og afskrivningsmetoden er saldometoden.

For så vidt angår faste anlæg til fremstilling af el og varme (solcelleanlægget er et fast anlæg til fremstilling af el) findes der dog en særbestemmelse i afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4. I henhold til særbestemmelsen skal faste anlæg til f.eks. fremstilling af el med en kapacitet på mere end 1 MW dog afskrives på en særskilt saldo og med en afskrivningssats på 15 pct., jf. afskrivningslovens § 5 C, stk. 4 (satsen er under aftrapning til 15 pct.). Afskrivningsmetoden er saldometoden.

I relation til opgørelse af skattemæssige afskrivninger på solanlægget, er det således afgørende, at få klarlagt, hvornår kapaciteten overstiger 1 MW.

Der fremgår ikke nogen klar definition af begrebet "kapacitet" i afskrivningslovens § 5 C. Af den juridiske vejledning afsnit C.C.2.4.2.4.1.5 fremgår følgende angående kapacitet:

"Anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW, fx elværkers turbiner og generatorer og varmeværkers og kraftvarmeværkers anlæg."

Bestemmelsen i afskrivningslovens § 5 C er indsat ved lov nr. 540 af 6. juni 2007. Heller ikke af forarbejderne til denne lov fremgår der noget om, hvorledes kapaciteten skal måles for f.eks. et solanlæg.

Skatteministeren har den 11. juni 2012 afgivet et svar vedrørende fortolkningen af 6 KW grænsen for "husstandssolanlæg". Skatteministeren anfører i svaret, at installeret effekt skal måles samlet for solpanelerne og vekselretteren. Videre anføres, at et solanlæg med solpaneler, der kan producere mere end 6 KW kan godkendes, når vekselretteren blot begrænser leveringen af el til elnettet til maksimalt 6 KW.

6 KW grænsen er fastsat i lov om fremme af vedvarende energi, og ordningen administreres af Energinet.dk. I skattemæssig henseende var det tillige afgørende for den skattemæssige behandling, hvorvidt solanlæggets kapacitet lå indenfor 6 KW grænsen, hvorfor Skatteministeriet blev spurgt om, hvorledes denne skulle fortolkes.

Det er repræsentantens vurdering, at kapacitetsbegrebet i afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, skal fortolkes analogt med det afgivne svar fra Skatteministeren den 11. juni 2012. Det er derfor repræsentantens vurdering, at begrebet kapacitet i afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, skal vurderes for solcelleanlægget som helhed, dvs. solpaneler og vekselrettere (vekselrettere er altid en integreret del af et solcelleanlæg, idet deres funktion er at omforme solpanelernes producerede jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC), der kan leveres til elnettet). Herved ses på, hvilken elproduktion solcelleanlægget kan producere til levering til elnettet. Vekselretterne er herved den begrænsende faktor ved bedømmelsen af kapaciteten. Da vekselretteren/inverteren er begrænset til en maksimal effektgrænse på under 1 MW(p), omfattes solcelleanlægget efter repræsentantens vurdering ikke af afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, men af afskrivningslovens § 5, hvorfor spørgsmål 1 skal besvares bekræftende.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at R ved investering i solenergiprojektet D kan foretage skattemæssige afskrivninger iht. afskrivningslovens § 5.

Lovgrundlag

Afskrivningslovens § 5 C

"§ 5 C.            Følgende driftsmidler afskrives på en særskilt saldo:

1)   (..)

4)   Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3.

(..)

        Stk. 2.    (..)

        Stk. 3.    Stk. 1 og 2 gælder ikke for aktiver, i det omfang disse afskrives efter kapitel 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på den del af anlæggene m.v., som udgøres af edb-software og edb-hardware.

        (..)"

Praksis

Skatteudvalget 2011-12, SAU alm. del, Skatteministerens svar på spørgsmål 621

"Skatteministeriet er i kontakt med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet om en udvidende fortolkning af begrebet "installeret effekt" i Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e. Den udvidende fortolkning vil indebære, at solpaneler og vekselretter tilsammen skal anses som et solcelleanlæg, således at der ved begrebet "installeret effekt" forstås, at der højst leveres 6 kW til det kollektive elnet. Fortolkningen indebærer, at der kan godkendes anlæg, hvor solpanelerne er større end 6 kW.

Skatteministeren sikrer en udmelding af ovenstående udvidende fortolkning." 

SKM2012.506.SKAT

Styresignalet definerer begrebet "installeret effekt" i dagældende affattelse af elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e:

"Undtaget fra afgiften af elektricitet, som fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, (..)"

Ejere af anlæg med en installeret effekt på højst 6 kW kunne søge om nettoafregning hos Energinet.dk, som administrerer nettoafregningsordningen. SKAT har kontrollen med området.

Det hedder i styresignalet:

"Energinet.dk anvender en udvidende fortolkning af begrebet "installeret effekt". (..) Den udvidende fortolkning indebærer, at solpaneler og vekselretter/inverter tilsammen skal anses som et solcelleanlæg, således at der ved begrebet "installeret effekt" forstås, at anlægget højst kan producere og levere 6 kW. Fortolkningen indebærer, at der kan installeres anlæg, hvor solpanelernes nominelle effekt er større end 6 kW og hvor vekselretter/inverter i givet fald begrænser effekten til 6 kW, således at der på intet tidspunkt produceres mere end 6 kW.

(..)

Det er Skatteministeriets opfattelse, at fortolkningen kan rummes indenfor Elafgiftslovens ordlyd. Skatteministeriet har derfor accepteret den udvidende fortolkning af begrebet "installeret effekt" i Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e.

Den nye fortolkning af en udvidede anvendelse indebærer ingen ændring i SKATs praksis af fastlæggelse af kapacitets- og effektgrænser på andre områder end omfattet af Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e. Fortolkningen af begrebet "effekt" er ifølge SKATs praksis stadig den effekt, som et anlæg har i sig selv uden hjælpemidler. Dette uanset at anlægget ikke kan fungere uden forbindelser til el m.v."

Begrundelse

Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler afskrives efter bestemmelsen i afskrivningslovens § 5.

Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 MW, afskrives dog på en særskilt saldo, jf. herved afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4.

Nærværende anmodning vedrører forståelsen af nævnte kapacitetsgrænse i relation til solcelleanlæg.

Elektricitet fremstillet på visse VE-anlæg med en "installeret effekt" på højst 6 kW pr. husstand, var efter den tidligere gældende bestemmelse i elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e (nettomålerordningen), fritaget for elafgift.

Det følger af Energinet.dk´s notat af 4. januar 2012, "Nettoafregning - Tolkning af "begrænsende komponent"", at solcellepaneler og vekselretter/inverter tilsammen skal ses som et solcelleanlæg, og at der således ved begrebet "installeret effekt" forstås, at anlægget højst kan producere og levere 6 kW. Der kan efter Energinet.dk´s opfattelse dermed installeres anlæg, hvor solcellepanelernes nominelle effekt er større end 6 kW, og hvor vekselretter/inverter i givet fald begrænser effekten til 6 kW.

Skatteministeriet har ved SKM2012.506.SKAT  tiltrådt nævnte  fortolkning i relation til elafgifslovens § 2, stk. 1, litra e.

Det er SKATs opfattelse, at bedømmelsen efter afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, på linje med Skatteministeriets tilkendegivelse i SKM2012.506.SKAT,  må ske på grundlag af det samlede anlægs (solcellepaneler og inverter) ydeevne.

Det er i nærværende sag oplyst, at vekselretteren/inverteren er begrænset til en maksimal effektgrænse på under 1 MW(p).

Anlægget vil dermed ikke være omfattet af afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr. 4, og afskrivning vil skulle ske efter § 5. 

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja.". 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.