Dato for udgivelse
12 Sep 2012 13:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Sep 2012 13:56
SKM-nummer
SKM2012.506.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
12-0172702
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Energi og kuldioxid
Emneord
elafgift, fritagelse, solceller
Resumé

Ved installeret effekt forstås, at anlægget højst producerer og leverer 6 kW

Reference(r)

Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e

Henvisning

Den Juridiske Vejledning

E.A.4.3 Elektricitet

Henvisning

E.A.4.3.4

Der er opstået spørgsmål om fortolkningen af begrebet "installeret effekt" i Elafgiftsloven.

Elafgiftsloven § 2, stk. 1, litra e:

"Undtaget fra afgiften er elektricitet, som fremstilles på elproduktionsanlæg omfattet af § 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Der kan afregnes på årsbasis. For så vidt angår ikkeerhvervsmæssig bebyggelse, sidestilles 100 m2 bebygget areal med en husstand."

Ejere af anlæg med en installeret effekt på højst 6 kW kan søge om nettoafregning hos Energinet.dk, som administrerer nettoafregningsordningen. SKAT har kontrollen med området.

Nettoafregning betyder, at måleren populært sagt "løber baglæns". Når elproduktionen fra VE-anlægget er mindre end forbruget, levereres der strøm fra det kollektive net, og når elproduktionen er større end forbruget, sendes overskudsproduktionen ud på nettet. Det opgøres en gang om året, hvor meget der netto er leveret fra eller til det kollektive elnet. Nettoafregningen indebærer, at der ikke betales elafgift af elektricitet, der produceres og forbruges af husstanden.

Energinet.dk anvender en udvidende fortolkning af begrebet "installeret effekt". Energistyrelsen har i januar 2012 bekræftet, at Energinets fortolkning kan anvendes. Energinet.dk har den 4. januar 2012 offentliggjort notatet "Nettoafregning - Tolkning af "begrænsende komponent" på deres hjemmeside. Den udvidende fortolkning indebærer, at solpaneler og vekselretter/inverter tilsammen skal anses som et solcelleanlæg, således at der ved begrebet "installeret effekt" forstås, at anlægget højst kan producere og levere 6 kW. Fortolkningen indebærer, at der kan installeres anlæg, hvor solpanelernes nominelle effekt er større end 6 kW og hvor vekselretter/inverter i givet fald begrænser effekten til 6 kW, således at der på intet tidspunkt produceres mere end 6 kW.

Et par eksempler:

  • Forbrug 10 KW, solcelleanlægget producerer 6 kW - forbrugeren køber 4 kW
  • Forbrug 4 kW, solcelleanlægget producerer 6 kW - forbrugeren leverer 2 kW

Det er Skatteministeriets opfattelse, at fortolkningen kan rummes indenfor Elafgiftslovens ordlyd. Skatteministeriet har derfor accepteret den udvidende fortolkning af begrebet "installeret effekt" i Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e.

Den nye fortolkning af en udvidede anvendelse indebærer ingen ændring i SKATs praksis af fastlæggelse af kapacitets- og effektgrænser på andre områder end omfattet af Elafgiftslovens § 2, stk. 1, litra e. Fortolkningen af begrebet "effekt" er ifølge SKATs praksis stadig den effekt, som et anlæg har i sig selv uden hjælpemidler. Dette uanset at anlægget ikke kan fungere uden forbindelser til el m.v.

Dette styresignal vil blive indarbejdet Den Juridiske Vejledning 2013-1, og ophæves derfor med virkning fra 1. februar 2013.