Dato for udgivelse
20 dec 2013 07:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. november 2013
SKM-nummer
SKM2013.901.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0156972
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Værdiansættelse, aktier, tegningsretter
Resumé

Skatterådet bekræfter, at indre værdi er udtryk for handelsværdien for unoterede aktier i den skitserede aktieordning, hvor medarbejdere tegner aktier og tilbagesælger disse til selskabet til indre værdi.  Ligningsrådets formel kan anvendes til værdiansættelse af tegningsretterne.

Reference(r)

Ligningsloven § 28

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2, afsnit C.A.5.17.2.4.

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at værdien af aktierne for 2013-aktieordningen er 3,63 kr. pr. aktie a 1 kr.?
 2. Kan Skatterådet bekræfte, at tegningsretterne kan værdiansættes til 0,15 kr. pr. aktie a 1 kr. i forbindelse med køb af tegningsretter i Selskabet?
 3. Kan Skatterådet, bekræfte, at eventuelle erstatningsudbetalinger kan ekskluderes fra kursberegningen af Selskabet, når medarbejderne skal sælge aktierne?

Svar

 1. Ja
 2. Ja
 3. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Indledningsvis gøres opmærksom på, at SKAT den 1. maj har givet bindende svar på 2012-ordningen. 2013-ordningen er dog udbygget med reguleringer vedrørende eventuelle erstatningsudbetalinger, når medarbejderne skal sælge aktier, jf. spørgsmål 3.

Selskabet påtænker at tilbyde deres medarbejdere at tegne nye aktier i Selskabet. Formålet med medarbejderaktieordningen er at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere samt knytte medarbejderne endnu tættere til Selskabet. Endvidere er formålet at give medarbejderne andel i den indtjening, som hver enkelt selv er med til at skabe, samt gøre Selskabet til en endnu mere attraktiv og moderne arbejdsplads.

Der er tale om tegning af C-aktier. C-aktierne har færre stemmer pr. aktie eller ingen stemmer. Aktierne kan alene sælges til udstedende selskab. C-aktierne giver endvidere ikke fortegningsret af nye aktier ved en kapitaludvidelse.

Medarbejderne skal betale markedsværdien for tegningsretten. Der er tale om unoterede aktier.

Der sker således en udvidelse af aktiekapitalen, når medarbejderne udnytter tegningsretten.

Deltagelse i ordningen betinger:

 • at medarbejderen har mindst 9 måneders anciennitet,
 • at medarbejderen er funktionæransat,
 • at medarbejderen er fastansat med mindst 80% af fuld tid.

Det er planen, at medarbejderne kan tilbydes at købe tegningsretter hvert år i forbindelse med generalforsamlingen i Selskabet. Bestyrelsen i Selskabet kan til enhver tid stoppe for udstedelse af nye tegningsretter.

Tegningsretten giver medarbejderen ret til køb af én C-aktie til 3,63 kr. pr. aktie a 1 kr. Udnyttelseskursen ønskes fastsat til kurs indre værdi af aktien pr. 31.december i det seneste indkomstår. Tegningsretten kan købes i en periode på 30 dage efter Selskabets generalforsamling. For 2013-ordningen er tegningsretten værdiansat til 0,15 kr. pr. tegningsret.

Medarbejderen skal betale værdien af tegningsretten med beskattede midler.

Der vil være et max. beløb for køb af tegningsretter pr. medarbejder samt et samlet max. køb pr. medarbejder.

Tegningsretten kan udnyttes 25 måneder efter købet af tegningsretten. Udnyttelsesperioden er 1 måned. Udnyttelseskursen er for 2013-ordningen fastsat til 3,63 kr. pr. aktie a 1 kr. Dette svarer til markedsværdien for aktierne.

Ved udnyttelsesperiodens udløb bortfalder uudnyttede tegningsretter automatisk og uden vederlag til medarbejderen.

Tegningsretterne kan ikke overdrages og gøres til genstand for udlæg. I tilfælde af medarbejderens død tilfalder tegningsretterne ægtefællen eller livsarvinger. Disse indtræder i aftalen.

I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af:

 • Medarbejderens opsigelse, uden at dette er begrundet i Selskabets grove misligholdelse, eller
 • Selskabets afskedigelse begrundet i Medarbejderens misligholdelse,

bortfalder alle tegningsretter.

I tilfælde af ansættelsesforholdets ophør som følge af:

 • Medarbejderens opsigelse som følge af Selskabets grove misligholdelse,
 • Selskabets afskedigelse af Medarbejderen, uden at dette er begrundet i Medarbejderens misligholdelse, eller
 • Medarbejderens fratræden, fordi Medarbejderen når den alder, der gælder for tilbagetrækning i Selskabet, eller fordi Medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet,

er Medarbejderen berettiget til fortsat at udnytte tegningsretterne, som om Medarbejderen fortsat var ansat.

Såfremt Medarbejderen ønsker at udnytte sine endeligt erhvervede tegningsretter efter,

 1. at der er sket en forhøjelse af Selskabets aktiekapital med fortegningsret for de eksisterende aktionærer til at købe aktier til en lavere kurs end markedskursen,
 2. at Selskabet har udstedt konvertible obligationer eller andre konvertible lån, købs- eller tegningsoptioner (bortset fra de tegningsretter, der er omfattet af denne ordning eller eventuelle efterfølgende incitamentsordninger), og udstedelsen er sket med fortrinsret for de eksisterende aktionærer til en lavere kurs end markedskursen,
 3. at der er foretaget en fondsaktieemission,
 4. at der er sket en nedsættelse af Selskabets aktiekapital, med henblik på andet end dækning af underskud, eller
 5. at der er udbetalt udbytte pr. regnskabsår,

skal udnyttelseskursen og/eller antal af endeligt erhvervede tegningsretter reguleres, således at værdien for medarbejderen er uændret.

Såfremt der forinden udnyttelse af en tegningsret træffes beslutning om (i) likvidation, (ii) træffes beslutning om fusion, hvor Selskabet ikke er det fortsættende selskab (iii) træffes beslutning om spaltning, fremrykkes udnyttelsestidspunktet.

Selskabet har ret til at kræve udnyttelse af endnu ikke udnyttede tegningsretter, såfremt der sker ejerskifte. Ved "ejerskifte" forstås overdragelse af aktier i Selskabet, uanset om dette sker ved køb af eksisterende aktier og/eller ved tegning af nye aktier, der medfører, at samme enhed eller person kontrollerer aktier i Selskabet, der repræsenterer mere end 50% af stemmerne i Selskabet. Koncerninterne overdragelser udgør ikke et ejerskifte.

Aktierne, der købes ved udnyttelse af tegningsretterne, kan kun sælges til udstedende selskab.

Medarbejderen skal afstå sine aktier til selskabet senest i forbindelse med generalforsamlingen i det 3. år efter købet af tegningsretten.

Hvis medarbejderen fratræder sin stilling, skal medarbejderen straks sælge sine aktier til selskabet. Salgsprisen fastsættes til indre værdi i forhold til seneste årsrapport.

Ved salg af Selskabet, skal medarbejderen sælge aktierne til Selskabet. Salgsprisen opgøres til indre værdi, jf. seneste årsrapport.

Der kan ikke ske differenceafregning.

Selskabet fører på nærværende tidspunkt erstatningssager. Såfremt der tilkommer Selskabet erstatningsudbetalinger som følge af disse erstatningssager, der vedrører forhold, der ligger forud for medarbejderens erhvervelse af aktier, fratrækkes disse erstatningssummer (efter skat) i beregningsgrundlaget (den indre værdi), før salgssummen for aktierne opgøres.

Det er dermed hensigten, at eventuel erstatningsudbetaling ikke skal påvirke kursen på medarbejderaktier i Selskabet, da det vedrører forhold fra før aktieordningens indførsel.

Beregningsmodel

I DKK 2013
 
Egenkapital  246.522.000
Aktiekapital a 1 kr. pr. aktie  67.870.000
Kurs indre værdi pr. aktie a 1 kr.  3.63
 
H  100,0000%
L  25
 
Diskonto i %  0,0000%
Tillæg  4,0000%
Diskonto + tillæg  4,0000%
Reduceret med 50%  50,0000%
År  2,0000%
   12
Måned  0,1667%
 
R  0,1667%
 
F  4,1667%
 
Værdi af en warrant  0,1513

Bemærk:

 • Egenkapitalen er blevet reguleret for udloddet udbytte på DKK.t 17.925.
 • Diskontoen er 0,00%, jf. nationalbanken (og ikke 0,75 som i 2012-ordningen)
 • R er 0,167 (og ikke 0,198 som i 2012-ordningen).

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Det er vores opfattelse, at Selskabets kurs indre værdi pr. 31. december 2012 - og som kan bruges i 2012-ordningen - kan opgøres til (jf. vedlagte årsrapport 2012):

  kr.
Egenkapital 246.522.000
Aktiekapital a 1 kr. pr. aktie 67.870.000
Kurs indre værdi pr. aktie a 1 kr. 3,63

Denne værdi er udtryk for markedsværdien på C-aktierne i forbindelse med etablering af aktieordningen i 2013.

SKAT har i bindende svar, afgivet 1. maj 2012, godkendt, at indre værdi ved nytegning af aktier i den skitserede aktieordning er udtryk for markedsværdien, da medarbejderne alene kan sælge aktierne til udstedende selskab.

Der bør derfor svares "Ja" til dette spørgsmål.

Spørgsmål 2

Da medarbejderne betaler markedsværdien for tegningsretterne, er det vores opfattelse, at tegningsretten falder uden for ligningslovens § 28.

Det er endvidere vores opfattelse, at der sker retserhvervelse på tildelings-/købstidspunktet, da den eneste betingelse, der er knyttet til ordningen, er ansættelse i selskabet. I den forbindelse henvises til SKM2007.786.SR, hvori der lægges vægt på det tidsmæssige perspektiv; den ansatte skal have ejet de såkaldte "contribution shares" i 3 år, før der opnås ret til "matching shares". Det fremgår af SKATs indstilling i afgørelsen, at 3 år er en relativ lang periode i ansættelsesmæssig sammenhæng, idet det for mange ansatte må anses for ganske usikkert, om de fortsat vil være ansat i selskabet.

I Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.A.5.17.2.4 er beskrevet forskellige metoder til værdiansættelse af tegningsretter.

Værdiansættelse af tegningsretten kan efter vores opfattelse opgøres efter følgende beregningsmodel, opstillet af Ligningsrådet i TS 1995,197 og 242 LR, jf. Den juridiske vejledning 2012-1 afsnit C.A.5.17.2.4:

H × L × R / 100 = F

Ved anvendelse af ovenstående beregningsmodel er det vores opfattelse, at værdien af tegningsretten udgør 0,15 kr. pr. tegningsret, der giver adgang til at tegne 1 aktie a 1 kr. 

                             Data                                                 

Nuværende aktiekurs   3,63
Tegningskurs 3,63
Løbetid i mdr. 25
Diskonto i % 0,00
Tildelte warrants 1

Formel til værdiansættelse af warrants:                                   

F = værdi af warrant i % af aktiekursen                                       (H x L x R)/100

H = aktiens handelskurs i % af tegningskursen                      

L = optionens løbetid angivet i mdr.                                           

R = diskonto + 4% reduceret med 50% og omregnet til rente pr. mdr.

Værdi til beskatning                                                                          

H 100,00
L 25
R 0,167
   
F værdi til beskatning i % 4,1667%
Værdi af én warrant kr.  0,15134448
Værdien af tildelte warrants kr.   0,15

Der bør derfor svares "Ja" til dette spørgsmål.

Spørgsmål 3

En eventuel erstatningsudbetaling bør ikke påvirke medarbejdernes kursberegning.

Det er hensigten med medarbejderaktieordningen i Selskabet, at værdistigningen på medarbejderaktierne (C-aktierne) alene skal udgøre den forholdsmæssige andel af indtjeningen i koncernen i den periode, hvor medarbejderne er aktionærer, således at de uden ændringer i A- og B-kapitalen principielt afstår til indre værdi, når de sælger deres aktier tilbage til selskabet.

I SKM2002.25.LR er det centrale, at aktionærerne ved udtræden ikke havde mulighed for at få andel i eventuelle merværdier (goodwill) i selskabet. Der bør således være en vis form for symmetri mellem den beregnede kurs på indtræden samt ved udtræden.

Ud fra en symmetribetragtning er det vores opfattelse, at eventuelle erstatningsbetalinger fra den verserende retssag ikke bør indgå i kursen ved udtræden af selskabet, da det er forhold, der er aktieordningen uvedkommende.

Der bør derfor svares "ja" til spørgsmål 3.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at værdien af aktierne for 2013-aktieordningen er 3,63 kr. pr. aktie a 1 kr.

Begrundelse

I overensstemmelse med det bindende svar afgivet den 1. maj 2012 vedrørende værdien af aktierne for 2012-aktieordningen, kan SKAT bekræfte, at indre værdi ved nytegning af aktier i den skitserede aktieordning er udtryk for markedsværdien. Medarbejderne er afskåret fra at få andel i goodwill, da aktierne alene kan sælges tilbage til udstedende selskab til indre værdi.

Det er dog en forudsætning, at egenkapitalen er blevet reguleret for udloddet udbytte på DKK.t 17.925 som forslået i årsregnskab, se beregningsmodel.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at tegningsretterne kan værdiansættes til 0,15 kr. pr. aktie a 1 kr. i forbindelse med køb af tegningsretter i Selskabet.

Begrundelse

I Den Juridiske Vejledning 2013-1 afsnit C.A.5.17.2.4 er beskrevet forskellige metoder til værdiansættelse af tegningsretter, herunder følgende beregningsmodel, opstillet af Ligningsrådet i TS 1995,197 og 242 LR:

H × L × R / 100 = F

SKAT anerkender, at ovennævnte beregningsmodel kan anvendes i det konkrete tilfælde samt, at tegningsretterne herefter værdiansættes til 0,15 kr. pr. aktie a 1 kr.

Da medarbejderne betaler markedsværdien for tegningsretterne, falder tegningsretterne uden for LL § 28.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 bevares med "Ja".

Spørgsmål 3

Det ønskes bekræftet, at eventuelle erstatningsudbetalinger kan ekskluderes fra kursberegningen af Selskabet, når medarbejderne skal sælge aktierne.

Begrundelse

Parterne har til hensigt, at ekskludere eventuelle erstatningsudbetalinger fra kursberegningen af Selskabet, når medarbejderne sælger aktierne tilbage til selskabet.

De eventuelle erstatninger vedrører forhold, der ligger forud for medarbejdernes erhvervelse af aktier, hvorfor SKAT vurderer, at disse kan eksluderes fra kursberegningen af Selskabet ved medarbejdernes tilbagesalg af aktierne.

Indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 bevares med "Ja.".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.