Dato for udgivelse
24 sep 2004 13:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. juni 2004
SKM-nummer
SKM2004.375.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 20.1746/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spilleautomat, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, konfiskation
Resumé

T1 var - som formand og ansvarlig for en spilleklub - tiltalt for i en periode frem til 24. september 2003 at have overtrådt spilleautomatloven ved at have drevet virksomhed med 21 spilleautomater bl.a. uden tilladelse, uden synsgodkendelse af automaterne og uden opkobling til kontrolsystemet. T2 og T3 var tiltalt for medvirken til T1´s overtrædelser af spilleautomatloven ved at have leveret og opstillet henholdsvis 17 og 4 automater til spilleforeningen. Der var nedlagt påstand om en bøde på 19.000 kr. til T1 og konfiskation af et beløb på 2.966 kr. Over for T2 og T3 var der nedlagt påstand om hver en bøde på 9.500 kr. og konfiskation af 2 fjernbetjeningspulte hos T3. T1 var ikke til stede i retten, men havde forinden skriftligt erklæret sig villig til at betale en bøde på 19.000 kr. T2 var udeblevet uden gyldig grund. Disse tiltalte blev herefter af retten anset for at have vedgået forholdene og blev idømt bøder på 19.000 kr. og 9.500 kr. T3 nægtede sig skyldig, men blev idømt en bøde på 9.500 kr. med bemærkning, at han "som professionel udlejer af spilleautomater (har) lejet fire maskiner ud til Støtteforeningen V uden at sikre sig, at maskinerne og lejeren opfyldte de lovmæssige krav for drift af sådanne maskiner. Tiltalte har herved på strafbar måde medvirket til de lovovertrædelser, der er nærmere beskrevet i anklageskriftet og er derfor skyldig i tiltalen." Hos T3 blev også de to fjernbetjeningspulte konfiskeret.

Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 6, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 17, stk. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 § 18, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt., jf. § 40, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 3, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 12, stk. 2, jf. § 26, stk. 1
Straffeloven § 75, stk. 1 og stk. 2.
Retsplejelovens § 934, stk. 1.

Aalborg Byrets dom af 22. juni 2004, SS 20.1746/2004

Parter

T1, T2 og T3

Anklageskrift er modtaget den 18. maj 2004.

T1, T2 og T3er tiltalt for overtrædelse af

1.

overtrædelse af lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, § 12 og § 16,

ved i en periode frem til 24. september 2003 som formand og ansvarlig for spillehallen, Støtteforeningen HH at have:

  1. ladet opstille og drevet virksomhed med 21 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra spillemyndigheden, 
  2. undladt inden opstillingen at foranledige godkendelse af spilleautomaterne af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, 
  3. undladt at lade spillemyndigheden godkende en bestyrer af spilleklubben, 
  4. undladt at tilslutte spilleautomaterne det centrale overvågningssystem hos spillemyndigheden samt, 
  5. ved at udbetaling af gevinster fra spilleautomaterne ikke kunne ske direkte fra automaterne og at gevinsten pr. spil kunne overstige 300 kr.

2.

T2

T3

overtrædelse af lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk.1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, § 12 og § 16, jf. straffelovens § 23, ved som ansvarlig i henholdsvis BB-Automater og CC i en periode frem til 24. september 2003 i Støtteforeningen HH at have medvirket:

  1. ved levering, opstilling og for T2s vedkommende benyttelse af 17 gevinstgivende spilleautomater og for i T3s vedkommende benyttelse af 4 gevinstgivende spilleautomater uden tilladelse fra spillemyndigheden, 
  2. ved undladelse inden opstillingen af de gevinstgivende spilleautomater at foranledige godkendelse af et af spillemyndigheden akkrediteret institut, 
  3. ved undladelse at lade spillemyndigheden godkende en bestyrer af spilleklubben, 
  4. ved undladelse at tilslutte spilleautomaterne det centrale overvågningssystem hos spillemyndigheden, 
  5. ved at gevinsten i et spil på spilleautomaterne kunne overstige 300 kr. samt at udbetaling af gevinster fra spilleautomaterne ikke kunne ske direkte fra automaterne.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf samt påstand om konfiskation i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 af fjernbetjening med serienr. ... og fjernbetjening med serienr. ....

Der nedlægges endvidere i medfør af straffelovens § 75, stk. 1 påstand om konfiskation af 2.966 kr.

T1 skriftligt oplyst, at han er villig til at vedtage en bøde på 19.000 kr. og har endvidere oplyst, at han ikke vil bestride konfiskationspåstanden på 2.966,00 kr.

T2 udeblevet uden oplyst, gyldig grund.

T3 har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring T3.

Der har været fremlagt rapport af den 25. september 2003 udarbejdet af FORCE Technology. Af rapporten fremgår blandt andet, at automaterne er at betragte som gevinstgivende spilleautomater, idet vundne points (kredit) kan anvendes til fortsat spil eller udbetales.

Rettens bemærkninger

Ved sagens afgørelse kan det efter rapporten fra FORCE Technology som ubestridt lægges til grund, at spilleautomaterne ikke opfylder de lovmæssige krav, der kan stilles til gevinstgivende spilleautomater.

Det kan videre lægges til grund, at spilleautomaterne skulle anvendes ved, at der - efter at spilleren havde betalt et pengebeløb - via fjernbetjeningen ved spillets start blev godskrevet spilleren et vist antal points, som derefter kunne anvendes til en række spil, og således at pointsantallet kunne forøges ved et heldigt gennemført spil med den følge, at der kunne spilles et større antal gange. På baggrund heraf anses spilleautomaterne for at være omfattet af lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater, jf. dennes § 2.

T1 skriftligt erkendt sig skyldig og er udeblevet uden gyldig grund. Denne tiltalte anses herefter for at være skyldig i overensstemmelse med tiltalen, jf. retsplejelovens § 934.

Straffen vedrørende T1 fastsættes til en bøde på 19.000 kr., jf. lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater, § 40, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, § 12 og § 16.

T2 udeblevet uden gyldig grund. Denne tiltalte anses herefter for at være skyldig i overensstemmelse med tiltalen, jf. retsplejelovens § 934, idet bemærkes, at det forhold, at indkaldelsesvarslet alene har været på 13 dage, ikke er afgørende for indkaldelsens lovlighed, jf. retsplejelovens § 932, stk. 2.

Straffen vedrørende T2 fastsættes til en bøde på 9.500 kr., jf. lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk.1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, § 12 og § 16 jf. straffelovens § 23.

T3 har som professionel udlejer af spilleautomater lejet fire maskiner ud til Støtteforeningen HH uden at sikre sig, at maskinerne og lejeren opfyldte de lovmæssige krav for drift af sådanne maskiner. Tiltalte har herved på strafbar måde medvirket til de lovovertrædelser, der er nærmere beskrevet i anklageskriftet og er derfor skyldig i tiltalen.

Straffen vedrørende T3 fastsættes til en bøde på 9.500 kr., jf. lov nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk.1, nr. 1 og stk. 2, jf. § 6, stk. 1, § 17, stk. 1 og § 18, stk. 2 samt bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, § 12 og § 16 jf. straffelovens § 23.

Retten følger påstanden om konfiskation, jf. straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 samt straffelovens § 75, stk. 1.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T1 skal betale en bøde på 19.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

T2 skal betale en bøde på 9.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

T3 skal betale en bøde på 9.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Hos de tiltalte konfiskeres fjernbetjening med serienr. ... og fjernbetjening med serienr. ... samt 2.966 kr.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.