Dato for udgivelse
24 sep 2004 13:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. maj 2004
SKM-nummer
SKM2004.374.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, S-1004-03 og S-2629-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Straffesag, restaurationsloven, spilleautomatloven, spilleautomatdrift, tilladelse, konfiskation
Resumé

T1 og T2 var tiltalt for i perioden medio juli 2000 til den 13. marts 2001 at have overtrådt restaurationsloven ved på en nærmere angiven adresse at have drevet restauration uden næringsbrev og alkoholbevilling. Alle var tiltalt for overtrædelse af spilleautomatloven ved på den pågældende adresse at have opstillet 3 spilleautomater uden tilladelse fra Spillemyndigheden. Der var nedlagt påstand om bødestraf og konfiskation af et beløb på 2.729 kr. som udbytte fra automaterne. Over for T3 var der endvidere nedlagt påstand om konfiskation af automaterne. Byretten fandt det ikke bevist, at der var sket en overtrædelse af restaurationsloven og frifandt T1 og T2 for dette forhold. Derimod blev alle tiltalte idømt hver en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af spilleautomatloven tillige med konfiskation af pengebeløbet og konfiskation hos T3 af spilleautomaterne. Landsretten fandt det bevist, at de tiltalte havde overtrådt restaurationsloven. Ved bedømmelsen af forholdet vedrørende spilleautomatloven bemærkede landsretten, at "De 2 spilleautomater, som ikke umiddelbart kunne udbetale gevinster, fremstod begge som gevinstgivende og var begge åbne for indkast af mønter, ligesom de begge ved mindre indgreb fra de tiltalte kunne bringes til at udbetale gevinster. Herefter, og da det er ubestridt, at den tredje spilleautomat var gevinstgivende, tiltrædes det, at de tiltalte er skyldige." Landsretten idømte herefter T1 og T2 hver en bøde på 10.000 kr. og stadfæstede dommen vedrørende T3.

Reference(r)

Restaurationsloven § 37, stk. 1, nr. 1
Lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, § 6, stk. 1, jf. § 40
Retsplejelovens § 962, stk. 2

Østre Landsrets dom af 3. maj 2004, 2. afdeling, S-1004-03 og S-2629-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T1
T2
T3
(advokat Anne-Birgitte Bjerre-Olsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ebbe Christensen, Ulla Staal og Dorthe Wiisbye

----------

Odense Byrets dom af 22. januar 2003, 2. afdeling, SS 2.02685/01

Anklageskrift er modtaget den 25. oktober 2001.

T1, T2 og T3 er tiltalt for

1.

T1
T2

overtrædelse af restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1 og § 10, stk. 1,

ved i tiden fra medio juli 2000 til den 13. marts 2001 på adressen Østvej 1 i Fjordby at have drevet restauration og herunder serveret stærke drikke uden næringsbrev og alkoholbevilling,

2.

T1
T2
T3

overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater nr. 462 af 31. maj 2000, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1 samt medvirken hertil jf. straffelovens § 23,

ved i den i forhold 1 nævnte restauration i perioden 1. januar til 13. marts 2001 at have opstillet 4 spilleautomater, som blev stillet til rådighed af T3 , uden tilladelse fra spillemyndigheden.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Der er endvidere nedlagt påstand om konfiskation af udbytte fra spillemaskine hos de tiltalte på 2.729 kr. samt hos T3 af 3 stk. spillemaskiner.

De tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for nærværende sag.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af politiassistent V1, politiassistent V2 samt V3 og V4.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1

Efter de afgivne forklaringer er det ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at den fællesklub, de tiltalte har drevet med servering af øl og spiritus, er omfattet af restaurationslovens bestemmelser om erhvervsmæssig drift. Derfor frifindes de tiltalte.

Ad forhold 2

De tiltalte har haft de 3 spillemaskiner opstillet. Den ene kunne give gevinster, de to kunne ved mindre indgreb fra de tiltalte, bringes til at give gevinst, som de var beregnet til. På denne baggrund findes de tiltalte skyldige.

Straffen fastsættes for tiltalte T1 til en bøde på 3.000 kr., jf. overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater nr. 462 af 31. maj 2000, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 stk. 1, nu lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 stk. 1 samt medvirken hertil jf. straffelovens § 23.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Straffen fastsættes for tiltalte T2 til en bøde på 3.000 kr., jf. overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater nr. 462 af 31. maj 2000, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 stk. 1, nu lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 stk. 1 samt medvirken hertil jf. straffelovens § 23.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Straffen fastsættes for tiltalte T3 til en bøde på 3.000 kr., jf. overtrædelse af lov om gevinstgivende spilleautomater nr. 462 af 31. maj 2000, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 stk. 1, nu lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6 stk. 1 samt medvirken hertil jf. straffelovens § 23.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

En konfiskationspåstand tages til følge som nedenfor anført.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T1 skal betale en bøde på 3.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte T2 skal betale en bøde på 3.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

Tiltalte T3 skal betale en bøde på 3.000 kr.
Forvandlingsstraffen er fængsel i 8 dage.

De tiltalte skal betale halvdelen af sagens omkostninger med en tredjedel hver.

Hos de tiltalte konfiskeres 2.667 kr.

Hos tiltalte T3 konfiskeres 3 stk. spillemaskiner.

----------

Østre Landsrets dom af 3. maj 2004, 2. afdeling, S-1004-03 og S-2629-03

Odense Rets dom af 22. januar 2003 (SS 2.02685/01) er anket af T3 og med Procesbevillingsnævnets tilladelse tillige af T1 og T2, alle med påstand om frifindelse i forhold 2 for så vidt angår spilleautomaterne af mrk. Hugo og mrk. Entertainer.

Anklagemyndigheden, der har berigtiget anklageskriftets forhold 2 til rettelig at vedrøre 3 spilleautomater, har påstået stadfæstelse for så vidt angår tiltalte T3 og domfældelse efter anklageskriftet samt skærpelse for så vidt angår de tiltalte T1 og T2.

Af erklæring af 8. august 2002 fra Teknologisk Institut vedrørende undersøgelse af de i forhold 2 omhandlede 3 spilleautomater fremgår bl.a.:

"...

Ad 1 Hugo

Denne automat har udbetalingsenheder i form af to "hoppere". For at opnå udbetaling skal spilleren påvirke "Pay Out"-knappen. Knappen er sat ud af funktion ved at fjerne kontaktdelen. Denne del hænger løst i maskinen og kan umiddelbart indsættes af operatør, der har nøgle til automaten. Automaten er ikke umiddelbart funktionsdygtig, så vi kan ikke efterprøve funktionen.

Ad 2 Entertainer

Denne automat har en udbetalingsenhed i form af en "hopper". Også her er udbetalingsknappen sat ud af drift, men kan umiddelbart reetableres af operatør med nøgle til automaten ved at indsætte løs ledningsende i sit stik. Herefter fungerer automaten "normalt" med ud- og indbetaling.

Ad 3 Monte Carlo

Automaten har udbetalingsenhed i form af "hopper". Automaten fungerer umiddelbart med ud- og indbetaling af 2 kr. mønter. Automaten har ikke været og har aldrig kunnet godkendes som lovlige gevinstgivende automat."

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte T1 og T3, der begge i det væsentlige har forklaret som for byretten. Forklaringerne fremgår af retsbogen.

De i byretten af tiltalte T2 og vidnerne politiassistent V1, politiassistent V2, V3 og V4 afgivne forklaringer er dokumenteret.

Landsrettens bemærkninger

Ad forhold 1

Efter de optagne fotos og de af politiassistenterne V1 og V2 afgivne forklaringer vedrørende forholdene på stedet, herunder lokalets indretning, mængden af øl og spiritus samt tom emballage hertil, prisskilte og fund af regnskaber, findes det bevist, at de tiltalte T1 og T2 har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer, herunder stærke drikke. Da de nævnte tiltalte er uden næringsbrev og alkoholbevilling, findes de herefter skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.

Ad forhold 2

De 2 spilleautomater, som ikke umiddelbart kunne udbetale gevinster, fremstod begge som gevinstgivende og var begge åbne for indkast af mønter, ligesom de begge ved mindre indgreb fra de tiltalte kunne bringes til at udbetale gevinster. Herefter, og da det er ubestridt, at den tredje spilleautomat var gevinstgivende, tiltrædes det, at de tiltalte er skyldige i overensstemmelse med det berigtigede anklageskrift.

Straffen for tiltalte T3 fastsættes efter lov om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, til en bøde på 3.000 kr., subsidiært fængsel i 6 dage.

Straffen for tiltalte T1 fastsættes efter restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, samt lov om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, til en bøde på 10.000 kr., subsidiært fængsel i 10 dage.

Straffen for tiltalte T2 fastsættes efter restaurationslovens § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, og § 10, stk. 1, samt lov om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, til en bøde på 10.000 kr., subsidiært fængsel i 10 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes vedrørende tiltalte T3.

Byrettens dom ændres vedrørende de tiltalte T1 og T2, således at de hver især straffes med en bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

De tiltalte skal betale de dem vedrørende sagsomkostninger for begge retter.