Dato for udgivelse
18 Dec 2013 08:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2013 08:34
SKM-nummer
SKM2013.882.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
13-0202585
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Generelt om punktafgifter + Energi og kuldioxid + Miljøafgifter
Emneord
Uhjemlet frist for godtgørelse, genoptagelse, bekendtgørelse til NOXAL (NOx-afgiftsloven), ny praksis
Resumé

NOx-afgiftsbekendtgørelsens § 6, stk. 5, der fastsætter frist på 3 måneder for godtgørelse efter NOXAL § 9 er uhjemlet. Afslag på godtgørelse som følge af overskridelse af 3 måneders fristen skal genoptages. Fremadrettet gælder reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32.

Reference(r)

NOXAL-bekendtgørelsen § 6, NOXAL § 9, skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32

Henvisning

Den juridiske Vejledning A.A.8.1, A.A.8.3, E.A.7.20.8

1. Baggrund

Efter bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider (NOx) og om godtgørelse af afgiften, kapitel 2, kan der ske godtgørelse af afgiften. Efter bekendtgørelsens § 6, stk. 5, skal anmodning om godtgørelse indsendes til SKAT senest 3 måneder efter udløbet af kalenderåret. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i bl.a. § 9, stk. 6, i NOXAL, lov om afgift af kvælstofoxider, jfr. lbkg. nr. 1072 af 26. august 2013. Lovens § 9, stk. 6, indeholder imidlertid ikke hjemmel til at fastsætte en særlig frist for at anmode om godtgørelse. Bekendtgørelsen vil blive rettet ved først givne lejlighed.

Forholdet har været det samme for den forudgående bekendtgørelse nr. 1421 af 21. december 2009, der havde virkning fra 1. januar 2010 til 1. maj 2011, hvor den blev erstattet af bkg. nr. 723/2011. Tilsvarende gælder for referencen til 3 måneders fristen i SKM2011.472 SKAT, punkt 2, 2. afsnit.

Overskridelse af 3 måneders fristen i de to bekendtgørelser for at ansøge om godtgørelse kan som følge af ovenstående ikke begrunde afslag på ansøgningen. Virksomheder, der har fået afslag på ansøgning om godtgørelse med denne begrundelse, kan få genoptaget deres sager.

2. Frist efter de almindelige forældelsesregler

Der er ikke i NOXAL fastsat en frist for at søge om godtgørelse. Det fremgår af Den juridiske Vejledning, A.A.8.1 og A.A.8.3, at fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 31 og 32 finder anvendelse på godtgørelse af afgift efter momsloven og forskellige afgiftslove, hvis disse er nævnt i bilag 1 til opkrævningsloven. Hvis en afgiftslov ikke er optaget på bilaget, er det de almindelige formueretlige forældelsesregler, der regulerer disse situationer.

NOXAL har ikke været optaget på bilaget til opkrævningsloven, og fristen for at søge om godtgørelse har derfor været den almindelige forældelsesfrist på 3 år.

3. Anvendelse af SFL §§ 31 og 32

Ved bekendtgørelse nr. 771 af 21. maj 2012 blev bestemmelsen i § 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, der indsætter NOXAL i bilaget til opkrævningsloven, sat i kraft fra den 7. juli 2012. Fra dette tidspunkt skal anmodninger om godtgørelse af afgiften afgøres efter reglerne i SFL §§ 31 og 32.

NOXAL fik virkning fra og med kalenderåret 2010.

Efter SFL § 31, stk. 2, 2. pkt., skal en virksomhed eller en person, der ønsker godtgørelse af afgift, senest 3 år efter det tidspunkt, hvor kravet om godtgørelse tidligst kunne gøres gældende, fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde godtgørelse af afgiften

Hvis SFL § 32 om ekstraordinær fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift finder anvendelse, gælder den almindelige 10 årige forældelsesfrist, jfr. SFL § 34 a, stk. 4.

Den juridiske Vejledning vil blive rettet i overensstemmelse hermed.

Virksomheder, der tidligere har undladt at søge om godtgørelse, fordi den nævnte 3 måneders frist var overskredet, kan søge om godtgørelse. Hvis fristen i SFL § 31 er overskredet, vil anmodningen være omfattet af SFL § 32, stk. 1, nr. 4.

4. Genoptagelse af sager med afslag på anmodning om godtgørelse

Virksomheder, der har fået afslag på anmodning om godtgørelse med begrundelse i overskridelse af 3 måneders fristen, kan få genoptaget deres sager. I det omfang 3 års fristen i SFL § 31 er overskredet, skal anmodning om genoptagelse indgives til SKAT senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, jfr. SFL § 32, stk. 1, 4), og stk. 2.

5. Indsendelse til SKAT af anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse af tidligere afslag på godtgørelse som følge af overskridelse af tre måneders fristen skal indgives til SKAT. Anmodningen skal sendes elektronisk via kontaktformularen i TastSelvErhverv på skat.dk med titlen "Anmodning om genoptagelse af afslag på godtgørelse af NOx-afgift".

6. Ikrafttræden og bortfald af styresignal

Dette styresignal træder i kraft på dagen for offentliggørelsen. Styresignalet bortfalder fra og med udløbet af fristen i punkt 4.

Styresignalet vil blive indarbejdet i Den juridiske Vejledning, der offentliggøres i januar 2014.