Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsfritagelse
 • Bundfradragsvirksomheder
 • Afgiftsgodtgørelse ved reduktion i udledningen
 • Varer, der udleveres mv. af ikke-registrerede virksomheder
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftsfritagelse

Virksomheder, der er registrerede som oplagshavere efter NOx-afgiftsloven, kan levere varer omfattet af bilag 1 uden afgift til:

 • Diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv., der er omtalt i TDL § 4, samt personer der er knyttet til disse
 • Brug i luftfartøjer, der bruges erhvervsmæssigt
 • Brug om bord på skibe i udenrigsfart, dog ikke lystfartøjer
 • Brug om bord på fiskefartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover, dog ikke lystfartøjer.

Se NOXAL § 8, stk. 1 og 2.

Begrebet "der bruges erhvervsmæssigt" skal forstås som levering af tjenesteydelse med fly mod vederlag.

Olieprodukter, som medbringes fra udlandet i køretøjets normale standardtank eller reservedunk til brug for det pågældende køretøj er fritaget for afgift. Se NOXAL § 8, stk. 3, 1.pkt.  og § 15, stk. 3.

Fra 1. januar 2018 afgiftsfritages gassen der er indeholdt i lightere, som indføres fra udlandet. Det betyder, at der ved indførsel ikke vil skulle betales NOx-afgift af gas, der er indeholdt i lightere. Se NOXAL § 8, stk. 3, 2. pkt.

Bundfradragsvirksomheder

Bundfradraget blev ophævet den 1. juli 2016. Dette skete samtidig med, at NOx-afgiften blev nedsat. Se lov nr. 1893 af 29. december 2015.

Se de hidtidige regler om bundfradraget i tidligere udgaver af SKATs juridiske vejledning, senest 2016-1.

Afgiftsgodtgørelse ved reduktion af udledningen

Virksomheder med anlæg, der enten har eller fremadrettet får gjort tiltag, der fører til at udledningen af kvælstofoxider til luften bliver begrænset, kan bede Skattestyrelsen om godtgørelse af afgift. Se NOXAL § 9, stk. 1 og 2, og kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011.

Adgangen til afgiftsgodtgørelse omfatter både virksomheder, der er registreret efter NOXAL, og ikke-registrerede virksomheder, der begrænser udledningen af NOx til luften. Dette blev meddelt i SKM2011.472.SKAT. Styresignalet blev suppleret med et nyhedsbrev offentliggjort samme dato med titlen NOx-afgift - afgiftsgodtgørelse - ikke-registrerede virksomheder.

Ved lov nr. 1385 af 28. december 2011 (Højere afgift på luftforurening fra NOx m.v.) blev det præciseret, at adgangen til afgiftsgodtgørelse også omfatter ikke-registrerede virksomheder.

Godtgørelse af afgiften skal opgøres

 • for hver afgiftsperiode, og
  • for hvert ovn- eller kedelanlæg for sig, og
   • for hvert brændselstype anvendt i det pågældende ovn- eller kedelanlæg for sig.

Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme ovn- eller kedelanlæg samtidig, fordeles den bortrensede eller mindre udledte mængde NO2-ækvivalenter for hvert brændsel på hvert ovn- eller kedelanlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert ovn- eller kedelanlæg.

Godtgørelsen svarer til differencen mellem emmissionsfaktoren i bilag 1 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider i forhold til indfyret brændsel og anlægstype, og anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændsel sat i forhold til bekendtgørelsens emmissionsfaktor, og herefter ganget med den samlede afgiftsbetaling for det pågældende indfyrede brændsel for den periode, som der ønskes godtgørelse for.

Et af nedenfor nævnte kriterier skal være opfyldt for at opnå godtgørelse:

 • emissionsfaktoren skal ligger mere end 20 pct. under standard emissionsfaktorerne, eller
 • den årlige emission er mindst et ton mindre end den udledningen af kvælstofoxider som svarer til standard emissionsfaktorerne.

Anlæggets emissionsfaktor skal kunne dokumenteres. Se bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider.

Tiltag, der begrænser udledningen, kan også bestå i, at anlæggets udformning, konstruktion eller lignende gør, at udledningen er mindre end emissionsfaktoren, der fremgår af bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider. For disse anlæg kan der også fås godtgørelse, hvis ovennævnte minimumskrav er opfyldt.

Se bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider, § 6, stk. 1.

Emissionsfaktorer

Bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider indeholder i bilag 1 følgende standard emissionsfaktorer:

Brændsel og anlægstype

g NOx/GJ ved dagtemperatur

g NOx/GJ ved 15°C

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

50

50

2. Anden gas- og dieselolie

50

50

3. Svovlfri dieselolie

50

50

4. Fuelolie

140

5. Fyringstjære

140

6. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

50

50

7. Anden petroleum

50

50

8. Autogas

140

9. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof

140

10. Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie

40

11. Naturgas, dog ikke til motorer

40

12. Naturgas til motor (inklusive stationære)

140

13. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks

100

14. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)

50

50

15. Blyfri benzin (blyindhold højest 0,013 g/l)

50

50

16. Kul, koks, brunkul orimulsion og petroleumskoks.

100

17. Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

250

18 Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

50

19. Halm og træ i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

90

20. Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW

100

Dokumentation

Hvor der er sket en begrænsning i udledningen af kvælstofoxider til luften, skal i virksomheden dokumentere dette.

Dokumentationen for begrænsning af udledningen af kvælstofoxider i forhold til bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider emissionsfaktorer, kan bestå af en eller flere af følgende former for dokumentation:

 • En garanti for niveauet for udledningen af kvælstofoxider fra leverandøren af det pågældende anlæg, reduktionsudstyr eller serviceydelse, som begrænser udledningen af kvælstofoxider
 • Målinger med miljømæssigt formål foretaget ved afleveringen af det pågældende anlæg, reduktionsudstyr eller serviceydelse, som begrænser udledningen
 • De seneste afrapporteringer i overensstemmelse med den gældende miljølovgivning.

I de tilfælde, hvor miljølovgivningen periodisk kræver målinger, skal de seneste miljøafrapporteringer indgå som en del af dokumentationsgrundlaget for opgørelsen.

Virksomheden skal også kunne dokumentere beregningsmetoden for reduktionen af afgiftsbetalingen og den beregnede afgift.

Skattestyrelsen kan forlange, at begrænsningen af udledningen af kvælstofoxider til luften bliver dokumenteret ved en stikprøvemåling foretaget under driftsforhold svarende til dem, som var gældende for den eller de afgiftsperioder, anmodningen om godtgørelse vedrører. Udgiften til dette afholdes af virksomheden.

Se bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011 om måling af udledningen af kvælstofoxider § 6, stk. 2-4.

Opgørelsesperiode

Opgørelsen af godtgørelsen sker årligt på basis af betaling af afgift i kalenderåret.

Registrerede virksomheder kan bede om den årlige godtgørelse ved at skrive godtgørelsesbeløbet på afgiftsangivelsen.  

Ikke-registrerede virksomheder kan få afgiftsgodtgørelse, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Godtgørelsen må ikke overstige afgiftsbetalingen.

Ikke-registrerede virksomheder kan bede om den årlige godtgørelse på blanket 23.039, som kan hentes på www.skat.dk.

Fristen for at anmode om godtgørelse af afgiften følger de almindelige fristregler i SFL §§ 31 og 32. Se afsnit A.A.8.1 og A.A.8.3. Der skal ses bort fra den frist på 3 måneder for at anmode om godtgørelse, der står i § 6, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 723 af 24. juni 2011, se SKM2013.882.SKAT.

Opbevaring af regnskabsmateriale

Virksomheden skal opbevare regnskabsmateriale, herunder dokumentation for beregning af afgiftsgodtgørelsen, i 5 år efter regnskabsårets udløb.

Eksempel 1: Godtgørelse naturgasanlæg

 • Et anlæg har en naturgasmotor.
 • En akkrediteret måling udviser en emissionsfaktor på 100 g NOx/GJ indfyret naturgas.  
 • Standardemissionsfaktoren er 140 g NOx/GJ for naturgas til motorer.
 • Naturgasforbruget var i 2012 på 500.000 m3. Forbruget fordeler sig med 275.000 m3 i 1. halvår, og 225.000 m3 i 2. halvår.
 • Afgiftssatsen for naturgas til motordrift i 1 halvår 2012: 2,9 øre/m3.
 • Afgiftssatsen for naturgas til motordrift i 2. halvår 2012: 13,9 øre/m3.
 • Afgiften udgør: 275.000 m3 * 0,029 kr./m3 225.000 m3 * 0,139 kr./m3= 39.250 kr.

Målt på emissionsfaktor kriteriet ligger anlægget ((1-100/140) *100 pct.) 28,57 pct. under standardemissionsfaktoren. Det betyder, at virksomheden er berettiget til godtgørelse for dette anlæg.

Målt på reduktion i NOx mængde kriteriet er udledningen 792 kg under standardemissionsfaktoren (140 g NOx/GJ - 100 g NOx/GJ) * (39,6 MJ/m3 * 500.000 m3 / 1000) = 792.000 g. Efter dette kriterium kan der således ikke opnås godtgørelse.

Da det ene af de to kriterier er opfyldt, er anlægget berettiget til godtgørelse.

Godtgørelsen kan opgøres således:

(140 g NOx/GJ-100 g NOx/GJ)/140 g NOx /GJ * 39.250 kr. = 11.214,28 kr.

Eksempel 2: Fjernvarmeværk

 • Et fjernvarmeværk fyrer med flis.
 • Værket har en indfyret effekt på mere end 1.000 kW.
 • Der er i år 2012 forbrændt 22.300 ton træflis med en brændværdi på 9,44 GJ/ton. Forbruget fordeler sig med 12.300 ton i 1. halvår, og 10.000 ton i 2. halvår. 
 • Emissionsfaktoren for anlægget ved forbrænding af det pågældende træflis er ved akkrediteret måling målt til = 83 g NOx/GJ.
 • Standardemissionsfaktoren for træflis er 100 g NOx/GJ.
 • Afgiftssatsen for træflis i 2012 i 1 halvår 2012: 0,50 kr./GJ.
 • Afgiftssatsen for træflis i 2012 i 2 halvår 2012: 2,30 kr./GJ.
 • Afgiften udgør: 12.300 * 9,44 GJ/ton * 0,50 kr./GJ 10.000 ton * 9,44 GJ/ton * 2,30 kr./GJ = 275.176 kr.

Målt på emissionsfaktor kriteriet ligger anlægget (100-83/100) * 100 = 17 pct. under standardemissionsfaktoren, hvilket ikke berettiger til godtgørelse.

Målt på reduktion i NOx mængde kriteriet ligger emission i vægt under standardemissionsfaktoren med ((100 - 83 g/GJ) * 22.300 ton * 9,44 GJ/ton = 3.578.704 g) 3.579 kg. Efter dette kriterium kan virksomheden således opnå godtgørelse, da den årlige emission ligger mindst et ton under bekendtgørelsens standardemissionsfaktor.

Da det ene af de to kriterier er opfyldt, er anlægget berettiget til godtgørelse.

Godtgørelsen kan opgøres således:

(100-83 g NOx/GJ)/100 g NOx/GJ * 275.176 kr. = 46.780 kr.

Varer, der udleveres mv. af ikke-registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registrerede som oplagshavere efter NOXAL, kan, efter NOXAL § 9, stk. 3, få bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af Skattestyrelsen, som:

 • Tilføres en virksomhed registreret som oplagshaver efter NOXAL
 • Leveres til udlandet
 • Leveres til brug i luftfartøjer, der bruges erhvervsmæssigt
 • Leveres til brug om bord på skibe i udenrigsfart, dog ikke lystfartøjer
 • Leveres til brug om bord på fiskefartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover, dog ikke lystfartøjer
 • Er gået tabt hos virksomheden, under transport til og fra virksomheden som følge af varernes art, lækage eller lignende.

Der kan dog ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret virksomhed, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder. Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds

 • direkte elle indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller
 • direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed.

Ejere nævnt i ABL § 4, stk. 2, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person.

En meddelt bevilling bortfalder, hvis ovennævnte forhold kommer til at foreligge efterfølgende.

Se NOXAL § 9, stk. 3.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk.

 Se i øvrigt afsnit E.A.1.7. om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afgiften godtgøres  derudover af varer, der bruges  til færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end de ovenfor nævnte, bortset fra lystfartøjer. Se NOXAL § 9, stk. 4.

Skattestyrelsen kan meddele virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere, godtgørelse af den betalte afgift, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr. Godtgørelsen må ikke overstige afgiftsbetalingen.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. NOXAL § 9, stk. 3. Det årlige mindstebeløb på 500 kr. gælder ikke, ved angivelse af det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
EU-domme
C-79/17

Vedrørende rækkevidden af afgiftsfritagelsen i artikel 21, stk. 3, 1. pkt., i energibeskatningsdirektivet. Dommen fastslår, at denne afgiftsfritagelse ikke omfatter forbrug af energiprodukter på et område, der tilhører en virksomhed, der har produceret dem, med henblik på fremstilling af andre energiprodukter i en situation, hvor de energiprodukter, der fremstilles som den pågældende virksomheds hovedaktivitet, anvendes til andet end motorbrændstof og brændsel til opvarmning.

 
Landsskatteretskendelser

SKM2019.38.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at selskabets forbrug af dieselolie til drift af råstofpumper på selskabets skibe var godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 1, CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., svovlafgiftslovens § 9, stk. 5, og NOx-afgiftslovens § 9, stk. 4.