Dato for udgivelse
17 Dec 2013 08:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Nov 2013 13:34
SKM-nummer
SKM2013.881.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 10H-4151-2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Fakturerings- og regnskabsbestemmelser + Handel med udlandet og betalingspligtige personer
Emneord
Fakturakrav, fradrag, udførsel, dokumentation, biler
Resumé

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne med rette havde nægtet sagsøgeren fradrag for købsmoms på i alt kr. 65.500,- i forbindelse med købet af fire biler. Sagen vedrørte desuden spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens salgsmoms i forbindelse med salget af en bil til Østeuropa med rette var blevet forhøjet med kr. 6.700,-.

I relation til spørgsmålet om fradrag for købsmoms, havde sagsøgeren oprindelig fremlagt en slutseddel samt en række fakturaer, der ikke opfyldte fakturakravene i momsbekendtgørelsens § 40, da de manglede fakturanumre. Efterfølgende havde sagsøgeren fremlagt nye fakturaer, hvor fakturanumrene fremgik. For så vidt angik den ene af disse fakturaer, der vedrørte købet af en Kia Sorento, var fakturanummeret påført i hånden.

For så vidt angik indkøbet af den i sagen omhandlede Kia Sorento, fandt retten, at den fremlagte unummererede faktura ikke opfyldte betingelserne i momsbekendtgørelsens § 40. Der var derfor ikke grundlag for at indrømme sagsøgeren fradragsret vedrørende købsmoms. Det forhold, at sagsøgerens revisor efterfølgende påførte fakturaen et fakturanummer, kunne ikke føre til et andet resultat.

For så vidt angik de øvrige tre biler, fandt retten, at de nu fremlagte fakturaer opfyldte betingelserne i momsbekendtgørelsens § 40. Handlerne var i øvrigt bekræftet af vidner, hvorfor retten fandt, at der ikke var grundlag for at nægte sagsøgeren fradragsret for købsmomsen for disse biler.

I relation til spørgsmålet om forhøjelsen af sagsøgerens salgsmoms, fandt retten ikke, at sagsøgeren havde dokumenteret, at bilen var udført til et sted uden for EU, hvorfor der ikke var grundlag for at undlade at beregne salgsmoms af salget. SKAT havde derfor med rette forhøjet sagsøgerens salgsmoms.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1
Momsbekendtgørelsen § 40, stk. 1 (dagældende)
Momsloven § 34, stk. 1

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 D.A.11.3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 A.B.3.3.1.4

Henvisning

Den juridiske vejledning 2013-2 D.A.10.1.2.2

Redaktionelle noter

Sagen er anket til Østre Landsret og efterfølgende bekræftende genmæle

Parter

H1
v/A
(Advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Anne Larsson)

Afsagt af byretsdommer

Hans J. Christensen

Sagens baggrund

Sagen drejer sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette har nægtet H1 v/A fradrag for købsmoms på kr. 65.500,- i forbindelse med købet af fire biler. Sagen vedrører desuden spørgsmålet om, hvorvidt H1s salgsmoms i forbindelse med salget af en Kia Sorento med rette er blevet forhøjet med kr. 6.700,-.

Parternes påstande

Sagsøgeren, H1 v/A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans momstilsvar for perioden 1. oktober 2010 til 30. oktober 2010 skal nedsættes med 72.200 kr.

Sagsøgte, Skatteministeriets, påstand er frifindelse.

Sagens omstændigheder

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse af 17. august 2011:

"...

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse vedr. fradrag for købsmoms stadfæstes.

SKATs afgørelse vedr. salg til andre EU-lande stadfæstes.

SKATs afgørelse vedr. salg til Østeuropa stadfæstes.

Sagens generelle oplysninger

H1 v/A (herefter virksomheden) blev momsregistreret pr. 18. oktober 2010. Virksomheden opkøber biler hos andre forhandlere og private og eksporterer bilerne til andre EU-lande og lejlighedsvis tillige til lande uden for EU. Virksomheden er på månedsafregning. Der er ikke ført kasseregnskab for perioden.

1. Fradrag for købsmoms

Sagens oplysninger

Den 28. oktober 2010 købte virksomheden i henhold til fremlagte fakturaer 2 biler hos G1, ...1. Købsmomsen udgjorde i alt 27.000 kr., som virksomheden afløftede.

Ved klagen til Landsskatteretten medsendte virksomheden 2 fakturaer til erstatning af de oprindeligt fremlagte med påført fortløbende nummerering.

Bilag 19

I henhold til slutseddel af 20. oktober 2010 købte virksomheden en Toyota hos G2, for 96.250 kr. Købsmomsen, der udgjorde 19.250 kr., blev afløftet af virksomheden.

Virksomheden har ved klagen til Landsskatteretten fremlagt kopi af faktura for handlen, hvorpå de ønskede oplysninger figurerer.

Bilag 97

Virksomheden købte i henhold til regning af 13. november 2010 en Kia Sorento for 96.250 kr., hvoraf købsmomsen udgjorde 19.250 kr. Fakturaen er uden fortløbende nummerering. Virksomheden afløftede købsmomsen.

Ved klagen til Landsskatteretten er fremlagt købskontrakt samt faktura, hvoraf fakturanummeret fremgår.

SKATs afgørelse

SKAT har nægtet virksomheden fradrag for købsmoms med et beløb på i alt 89.500 kr.

Bilag 7 og 13

Fakturaer af 28. oktober 2010 vedrørende køb af de to omhandlede biler indeholder ikke fortløbende numre, som bygger på en eller flere serier, og som identificerer den enkelte faktura, jf. kravet herom i § 40, stk. 1, i momsbekendtgørelsen.

Forelagt virksomhedens klage og det medsendte materiale har SKAT ved brev af 17. maj 2011 anført, at de efterfølgende fremskaffede to fakturer fra G1 med fortløbende fakturanumre har en påfaldende ulighed med de tidligere fremlagte fakturaer, der var uden numre. Der foreligger nu to forskellige fakturaer på samme køb, uden at der er udstedt kreditnota på de først fremlagte fakturaer.

De først fremlagte fakturaer fra G1 har en påfaldende lighed med fakturaer udstedt af virksomheden selv. Der er anvendt samme layout, som var brugt på de tidligere fremlagte fakturaer. Der er samme stavefejl i fakturahovedet, idet "navn" på begge fakturaer er stavet "naven".

Af disse grunde, og da der nu foreligger 2 forskellige fakturaer på samme køb, har SKAT fastholdt sin afgørelse om ikke at indrømme fradrag for købsmomsen. Dokumentation skal foreligge ved transaktionens afslutning og udgøre en del af momsregnskabet, som ifølge momsbekendtgørelsens § 67 skal være ført for hver momsperiode, inden angivelsens indsendes - ikke efter, at transaktionen er foretaget.

Bilag 19

Slutsedlen af 20. oktober 2010 vedrørende køb af en Toyota hos G2, indeholder ikke et fortløbende nummer, som bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen. Den momsregistrerede sælgers registreringsnummer fremgår ikke af slutsedlen.

Forelagt virksomhedens klage og den medsendte fremskaffede faktura fra sælger har SKAT ved brev af 17. maj 2011 anført, at fakturaen ikke er udstedt samme dato, som den tidligere fremlagte slutseddel.

Dokumentationen skal foreligge ved transaktionens afslutning og skal i henhold til momsbekendtgørelsens § 67 være ført for hver afgiftsperiode. SKAT har derfor fastholdt sin afgørelse om, at virksomheden ikke har fradrag for købsmomsen.

Bilag 97

Faktura af 13. november 2010 indeholder ikke et fortløbende nummer, som bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen, jf. kravet herom i § 40, stk. 1, i momsbekendtgørelsen.

Forelagt virksomhedens klage og det medsendte materiale har SKAT ved brev af 17. maj 2011 bemærket, at det fremgår, at der efterfølgende er påført et fakturanummer på den tidligere fremlagte faktura.

Dokumentationen skal foreligge ved transaktionens afslutning og skal i henhold til momsbekendtgørelsens § 67 være ført for hver afgiftsperiode. SKAT har derfor fastholdt sin afgørelse om, at der ikke gives fradrag for købsmomsen.

Klagerens påstand og bemærkninger

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at virksomheden er berettiget til fradrag for købsmoms som angivet.

Bilag 7 og bilag 13

Den omstændighed, at der er indgået en aftale med en anden momsregistreret virksomhed, og at bilerne er solgt uden brug af brugtmomsreglerne, bør i sig selv være grundlag nok for at indrømme virksomheden fradrag for momsbeløbet på 27.000 kr.

Der er nu fremlagt kopi at den medfølgende faktura mellem parterne, hvoraf det fremgår, at fakturaerne er nummeret fortløbende med numrene 20515 og 20516.

Bilag 19

Den omstændighed, at sælger ikke har overholdt reglerne for udstedelse af fakturaer og/eller salgskontrakter, bør ikke lægges virksomheden til last. Der er fremlagt kopi af den ved handlen medfølgende faktura, hvorpå de ønskede oplysninger figurerer. Virksomheden er derfor berettiget til at fratrække købsmoms med et beløb på 19.250 kr.

Bilag 97

Der foreligger købskontrakt samt faktura, hvoraf fakturanummeret fremgår, hvorfor virksomheden er berettiget til momsfradrag med det angivne beløb.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Følgende fremgår af momsbekendtgørelsens § 58:

"...

Registrerede virksomheder skal til dokumentation af den indgående afgift kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer og afregningsbilag, eller enhedsdokumentets eksemplar 8 med eventuelle rettelsesmeddelelser m.v. fra told- og skatteforvaltningen eller fakturaer for erhvervelser fra andre EU-lande med anførelse af sælgerens og køberens registreringsnummer.

..."

Følgende fremgår af momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1:

"...

Med forbehold for de øvrige bestemmelser i dette kapitel skal en faktura, herunder afregningsbilag, jf. § 47, indeholde:

1)

Udstedelsesdato (fakturadato).

2)

Fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

3)

Den registrerede virksomheds (sælgerens) registreringsnummer.

4)

Den registrerede virksomheds og køberens navn og adresse.

5)

Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser.

6)

Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato.

7)

Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.

8)

Gældende afgiftssats.

9)

Det afgiftsbeløb, der skal betales.

..."

Følgende fremgår af Momsvejledningen, afsnit N.5.2.1.2:

"...

Ifølge bekendtgørelsens § 58 skal virksomheder til dokumentation for købsmomsen kunne fremlægge fakturaer, herunder forenklede fakturaer, eller afregningsbilag, der opfylder kravene i bekendtgørelsens kap. 11. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen.

...

Købekontrakter, slutsedler eller ordrebekræftelser anerkendes ikke som forskriftsmæssige fakturaer, og kan derfor ikke anvendes til dokumentation for købsmomsen. Dette begrundes dels i kontrolmæssige hensyn, dels i at godkendelse af en købekontrakt eller slutseddel som gyldig faktura i relation til momslovens bestemmelser ville få den for erhvervslivet uønskede virkning, at den pågældende leverance skulle medregnes til leverandørens momspligtige omsætning på tidspunktet for udstedelsen af købekontrakten eller slutsedlen, jf. § 23, stk. 2.

..."

Udøvelse af retten til momsfradrag i henhold til momslovens almindelige bestemmelser, jf. momslovens § 37-39, er knyttet til betingelsen om, at virksomheden skal være i besiddelse af en faktura, der indeholder de oplysninger, der er nævnt i momsbekendtgørelsens § 40, jf. momsbekendtgørelsens § 58.

Da de fakturaer, som er fremlagt for de omhandlede køb, ikke indeholder en fortløbende nummerering som fastsat i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, nr. 2, har SKAT med rette ikke anerkendt fradrag for moms i henhold til disse bilag.

Det bemærkes, at SKATs ved sin afgørelse ikke har taget stilling til, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde virksomheden har haft mulighed for at foranledige berigtigelse af fakturaer, der ikke opfylder kravene i momsbekendtgørelsens § 40. Spørgsmålet udgør dermed ikke en del af den klage, der er forelagt Landsskatteretten, hvorfor retten ikke har taget stilling til de eventuelle momsmæssige konsekvenser af de fakturaer, som virksomheden efterfølgende har fremlagt.

Dermed stadfæstes SKATs afgørelse på dette punkt.

...

3. Salg til Østeuropa

Sagens oplysninger

Virksomheden solgte ved faktura nr. 1015 af 12. november 2010 en Kia Sorento til en køber i Østeuropa for 26.800 kr. Den pågældende transaktion fremgår ikke af B-eksport systemet. Der er ikke fremlagt dokumentation for betaling eller fragt mv.

Virksomheden har ved klagen til Landsskatteretten fremlagt tolddeklaration for den pågældende bil, hvoraf virksomheden mener, at det fremgår, at bilen er blevet solgt til Østeuropa.

SKATs afgørelse

Virksomheden er opkrævet 6.700 kr. i salgsmoms i forbindelse med salg af bil til Østeuropa.

Virksomheden har ikke kunnet godtgøre, at varen er udført, hvilket er en betingelse for salg til 0-sats i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 5. Da der ikke er fremlagt dokumentation for udførsel, skal der betales moms af salgsprisen.

Udførselsdokumentationen kan bestå i fakturakopi, skriftlig ordre, korrespondance med køber, bankafregning, fragtbrev og lign. eller øvrige handelsdokumenter samt attesteret eksemplar 3 af enhedsdokumentet (udførselsangivelsen).

Forelagt virksomhedens klage har SKAT ved brev af 17. maj 2011 anført, at der ikke foreligger fornøden dokumentation for udførselen. Ved udsøgning i Business Objects E-Eksport ses den pågældende bil ikke at figurere, jf. den fremlagte kopi herfra. Der ses heller ikke at være udført udpassage i eksportsystemet vedrørende pågældende VAT nr. xxx, jf. fremlagt skærmprint fra eksportsystemet.

Virksomheden har ikke angivet et salg i momsangivelsens rubrik C. Kontrollen har ved efterangivelse korrigeret dette, men kun vedrørende bilen, som er blevet solgt til Mellemøsten.

Klagerens påstand og bemærkninger

Virksomhedens repræsentant har nedlagt påstand om, at virksomhedens salgsmoms ikke skal forhøjes med 6.700 kr. i forbindelse med salg af bil til Østeuropa.

Repræsentanten har ved klagen til Landsskatteretten fremlagt en tolddeklaration for den pågældende bil, hvoraf der fremgår at bilen er solgt til Østeuropa.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Følgende fremgår af momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, l.pkt.:

"...

Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift:

5) Levering af varer, der af virksomheden eller af en køber, som ikke er registreret her i landet efter §§ 47, 49, 51 eller 51 a, eller for disses regning udføres til steder uden for EU.

..."

Følgende fremgår af Momsvejledningen I.1.2.1:

"...

Det er hensigten, at alle varer, der udføres fra EU-momsområdet, skal fritages for moms.

Levering af varer, der af virksomheden eller for dennes regning udføres til steder uden for EU, er således fritaget for moms. Det samme gælder levering af varer, der af en køber, som ikke er momsregistreret her i landet efter lovens §§ 47, 49, 51 eller 51 a, eller for dennes regning udføres til steder uden for EU.

I begge tilfælde er det en betingelse, at sælger kan godtgøre, at varen er udført. Udførselsdokumentationen kan bestå af fakturakopi, skriftlig ordre, korrespondance med køber, bankafregning og lign., kopifragtbrev og lign., øvrige handelsdokumenter samt attesteret eksemplar 3 af enhedsdokumentet (udførselsangivelsen). Se også I.1.1.1.

..."

Virksomheden findes ikke berettiget til momsfrit salg af den omhandlede bil i henhold til momslovens § 34, stk. 1, nr. 5. Det ses således ikke dokumenteret, at bilen er blevet forsendt eller transporteret til Østeuropa og efter forsendelsen fysisk har forladt Danmark, jf. EF-domstolens afgørelse i sag C-409/04, Teleos, samt de krav til dokumentationen for udførslen, som er omtalt i afsnit I.1.2.1 i Momsvejledningen. Der ses heller ikke at være grundlag for at antage, at virksomheden har været i besiddelse af dokumentation for udførslen, som kunne begrunde virksomhedens gode tro.

Som følge af ovenstående skal virksomheden svare moms af bilernes salgspris, jf. momslovens § 4, stk. 1, og § 27, stk. 1.

Dermed stadfæstes SKATs afgørelse på dette punkt.

..."

Det fremgår videre af sagen, at SKAT den 19. januar 2011 indgav politianmeldelse vedrørende H1s kontante betaling den 28. oktober 2010 af 325.000 kr. til G1 vedrørende salg af 5 biler, herunder en Nissan Almera til 22.500 kr. og VW Touareg til 112.500 kr. Ved anklageskrift af 4. april 2011 er der rejst tiltale i sagen mod G1.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet vidneforklaringer af LA, NF og UM.

LA har forklaret, at han har arbejdet som sælger hos H1 siden oktober 2010. I 2010 og 2011 solgte H1 kun biler til udlandet. I begyndelsen blev bilerne købt og solgt kontant. Nu sælger H1 også biler i Danmark. A anvendte i de første måneder R1 til at hjælpe med regnskaberne, som vidnet ikke var involveret i. A kom i virksomheden daglig, og det var ham, der bestemte, hvilke biler de købte og solgte og til hvilke priser. A opholder sig i øjeblikket i mellemøsten på grund af en hjerteundersøgelse.

Den omhandlede Toyota Rav4 blev købt hos G2, da A og NF fra G2 kendte hinanden. A besluttede, at de skulle købe bilen, og NF skrev en slutseddel. Da de hentede bilen, betalte de for den kontant, før de fik den med. A og NF gik ind på kontoret, så vidnet så ikke, at købesummen blev betalt, men han er sikker på, at de ikke havde fået bilen med, hvis ikke den var betalt. Vidnet så kun salgsslutsedlen af 20. oktober 2010, og efterfølgende modtog de en faktura af 25. oktober 2010. De købte vist nok 2 - 3 biler hos G2, før de blev klar over, at det var et problem at handle biler kontant.

Vedrørende den omhandlede Nissan Almera og VW Touareg købte de dem hos G1. MA kom med bilerne. A havde tænkt sig at betale dem kontant med det samme, men vidnet sagde, at det var en dårlig ide, da de måtte sikre sig en kvittering. Han foreslog derfor, at de med det samme skulle lave et stykke papir, de kunne bruge som kvittering. MA sagde, at han ikke havde fakturaerne med, men vidnet fastholdt, at de skulle have kvitteringer. Han lavede derfor de unummererede fakturaer af 28. oktober 2010 på H1s EDB system for, at de kunne sikre sig kvitteringer for betalingerne. Efterfølgende har de afbrudt samarbejdet med G1, da MA blev sur, efter at han fik en bøde for overtrædelse af hvidvaskningsreglerne. A har også betalt en bøde for overtrædelse af hvidvaskningsreglerne.

A fandt en Kia Sorrento på Bilbasen. De ringede til bilsælgeren og kørte ud og så bilen. Bilen var annonceret til salg for 78.000 kr. Han og A prøvede at presse prisen ned, men de fik kun et afslag på 1.000 kr. De betalte kontant for bilen. De brugte slutsedlen til regnskabet. Da SKAT afviste slutsedlen i momsregnskabet, kontaktede han sælgeren og bad om en faktura. Sælgeren sendte derefter en faktura, som de afleverede til SKAT. SKAT afviste derefter fakturaen, da der ikke var fakturanummer på den. Han ringede til sælgeren og bad om en ny faktura. Han overlod fakturaen til revisorens medarbejder, der hedder UM. Hun lovede at kontakte sælgeren. Efterfølgende har han hørt, at sælgeren har oplyst, at fakturanummeret var 3. Det er UM, der har påført fakturanummeret. Det var den 3. november 2010, de købte bilen. Bilen blev solgt til Østeuropa kort efter til en person, der hed VM. Det var første gang, de handlede med VM, der er østeuropæer. Han kom forinden forbi forretningen og så bilen. VM talte ikke dansk. Hans søster, der bor i Danmark, hedder VE, og havde forinden ringet og bedt ham reservere bilen. Når der står VG på fakturaen, er det fordi ... er VMs efternavn. VG er vist VMs faders navn. Bilen, som de havde givet 77.000 kr. for, blev solgt for 26.800 kr., hvilket er helt normalt, da de forventede tilbagebetaling af registreringsafgift og moms. Han ved ikke, hvorfor der mangler et stempel på bilag 8. De som bilag 11 og 12 fremlagte toldpapirer har han fremskaffet gennem VGs søster, der bor i Danmark. Han ringede til hende og bad hende hjælpe med at fremskaffe dokumentation for udførslen af bilen. Han modtog toldpapirerne på mail. Han ved ikke, hvorfor indehaveren af Kiaen på toldpapirerne er angivet som NA. Det kan være en bilforhandler, der har købt bilen af VM.

Han har ikke været involveret i As regnskaber eller momsindberetninger. Det er rigtigt, at han ringede til sælgeren af Kiaen og bad om en faktura, men det var efter aftale med A. Det er også rigtigt, at han talte med revisoren og sælgeren af Kiaen om det manglende fakturanummer, men det var igen efter aftale med A. SKAT kontaktede A om momsregnskabet i november 2010. Det var først efter SKATs henvendelse, at han kontaktede sælgeren af Kiaen. A bad vidnet ringe rundt, da han ikke taler så godt dansk.

NF har forklaret, at han i 2010 var medejer af G2. Efterfølgende har han og hans tidligere kompagnon splittet firmaet op. Det var ham selv, der dengang handlede med H1. Han mener, at han før den 20. oktober 2010 havde handlet andre biler med H1. Handlen vedrørende den omhandlede Toyata Rav4 foregik helt som sædvanlig. Der blev udarbejdet en slutseddel, og efterfølgende blev der udstedt en faktura. Det er sædvanligt, at der kan gå nogle dage fra udarbejdelse af salgsslutseddel til udstedelse af faktura. Det var aftalen, at bilen skulle være betalt ved afhentning. Hvis bilen er udleveret den 20. oktober 2010, har de modtaget betalingen på dette tidspunkt. Han formoder, at bilen er afhentet samme dag som slutsedlen er dateret. Når det på fakturaen af 25. oktober 2010 fremgår, at fakturaen er betalt, er det sikkert, at han har modtaget betalingen. Han fik vist kontakt med vidnet LA og en mere fra H1, da han selv annoncerede biler til salg til andre bilforhandlere. Efter at han er indkaldt som vidne i sagen, har han kontrolleret, at købesummen for Toyotaen var betalt, da den blev udleveret. Han mener, at beløbet var blevet indbetalt kontant på virksomhedens bankkonto, for han kontrollerede, at købesummen var indbetalt i banken. G2 har medtaget den som bilag 3 fremlagte faktura i momsregnskabet, og det har ikke givet anledning til problemer for dem i forhold til SKAT.

UM har forklaret, at hun i en periode i 2010 var revisor for sagsøger. Hun har også været revisor for LA og hans bror, da de tidligere var selvstændige. Vedrørende fakturaen af 3. november 2010 fra G3 blev hun involveret, da SKAT rettede henvendelse omkring momsregnskabet. SKAT hæftede sig ved, at der manglede fakturanummer på den omhandlede faktura. LAs bror forsøgte at få fat i G3, men det lykkedes ikke. Vidnet ringede derefter til G3 og fik kontakt til en dame. Hun forklarede, at de manglede et fakturanummer. Damen lovede at sende en faktura. Det skete imidlertid ikke. Vidnet ringede derefter igen og fik et fakturanummer, hvilket hun noterede på fakturaen eller på en lap papir. Damen havde forinden forklaret hende, at det var en forglemmelse, at der ikke var skrevet fakturanummer på.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren, H1 v/A, har gjort gældende at være berettiget til at fradrage købsmoms vedrørende de 4 omhandlede biler indkøbt i oktober og november måned 2010 og at være berettiget til fritagelse for betaling af salgsmoms i forbindelse med eksport af en Kia Sorento til Østeuropa.

Toyota Rav4:

Bilen er købt af H1 den 20. oktober 2010 hos G2, og købesummen blev betalt kontant. Bilen blev derefter afhentet på G2s adresse. I forbindelse med købet blev der udarbejdet en salgsslutseddel af G2. Bilens pris udgjorde kr. 77.000 med tillæg af moms kr. 19.250. Den 25. oktober 2010 udarbejdede G2 faktura på H1s køb af den omhandlede Toyota Rav4. Det fremgår af fakturaen, at den er betalt.

Nissan Almera og VW Touareg:

De to nævnte biler - Nissan Almera og VW Touareg - indgik som en del af et større køb, H1 foretog hos G1 i ...1 den 28. oktober 2010. Den samlede købesum for de 5 biler udgjorde kr. 325.000. Købesummen blev betalt kontant, og ejeren af G1 blev som følge af handlen tiltalt for overtrædelse af hvidvaskloven ved modtagelse af store kontantbeløb. De nævnte biler - henholdsvis en Nissan Almera og en VW Touareg - blev leveret på H1s adresse. G1 ønskede betaling på stedet, men havde ikke medbragt fakturaer på de omhandlede biler. For at sikre dokumentation for betalingen blev der udarbejdet kvitteringer på H1s normale brevpapir. Salgskvitteringerne blev stemplet med G1s stempel og underskrevet af G1. Købesummen for den i sagen omhandlede Nissan Almera udgjorde kr. 18.000 med tillæg af moms (kr. 4.500). Prisen for den i sagen omhandlede VW Touareg udgjorde kr. 90.000 med tillæg af moms (kr. 22.500). H1 har i sit regnskab med rette fratrukket momsen for købet af begge biler.

Kia Sorento:

Den 3. november 2010 købte H1 en Kia Sorento af G3. Bilen var annonceret til salg på Den Blå Avis, hvorefter H1 reagerede på annoncen og afhentede bilen mod kontant betaling. I forbindelse med handlen blev der udarbejdet en slutseddel, hvoraf det fremgår, at købesummen for bilen udgjorde kr. 77.000 med tillæg af moms (kr. 19.250). Det fremgår videre af slutsedlen, at overtagelsesdagen var den 3. november 2010. Efterfølgende i forbindelse med SKATs kontrol af H1s regnskabsmateriale blev det oplyst, at den omhandlede slutseddel ikke udgjorde tilstrækkelig dokumentation til, at momsen kunne fratrækkes ved opgørelsen af momstilsvaret. H1 rettede herefter henvendelse til G3 og fik fremsendt faktura på handlen. Den fremsendte faktura indeholdt ikke noget fakturanummer, hvorfor H1 rettede henvendelse til G3 med henblik på at få oplyst fakturanummeret eller få fremsendt en ny faktura. G3 besvarede imidlertid ikke henvendelserne fra H1. Efter gentagne forgæves henvendelser til G3, overgav H1 opgaven til deres revisor. Revisorassistent UM fik kontakt til G3, der kunne oplyse, at fakturaen havde nr. 3. Dette påførte hun efterfølgende den fremsendte faktura, hvorefter denne indgik i regnskabet. H1 fratrak ved opgørelsen af sit momstilsvar for perioden momsen (kr. 19.250) ved købet af Kia Sorentoen fra G3 med rette.

Nærmere om bilen eksporteret til Østeuropa:

H1 solgte den 12. november 2010 den Kia Sorento, der blev indkøbt hos G3 til Østeuropa. Bilen blev fragtet fra Danmark til Østeuropa af G4 Spedition ApS. H1 har ved henvendelse til køber i Østeuropa fået udleveret kopi af bilens østeuropæiske importdokumenter.

Nærmere om fradrag for købsmoms:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at H1 opfylder betingelserne for at opnå fradrag for indgående afgift i henhold til momslovens § 37, stk. 1. Det er ubestridt, at indkøbet af de omhandlede biler er sket til brug for virksomhedens leverancer. De fremlagte fakturaer sammenholdt med den øvrige dokumentation understøtter, at der reelt er gennemført køb af de omhandlede biler og opfylder betingelserne i momsbekendtgørelsen. Fakturaerne vedrørende de enkelte køb indeholder alle fortløbende nummerering, der gør det muligt for SKAT at efterprøve, hvorvidt sælgerne har angivet salgsmoms vedrørende de omhandlede handler.

Det er dokumenteret, at H1 har betalt for de indkøbte biler. Betalingerne fremgår direkte af H1s bogføring, hvor købesummerne er fratrukket i kassebeholdningen. Bilernes anskaffelsessum er tillagt kontoen eksportbiler og momsen ført som indgående moms. Bilerne er således bogført som købt kontant. Det fremgår af fakturaen vedrørende købet af Toyota Rav4, at fakturaen er betalt.

For så vidt angår bilerne indkøbt hos G1 - henholdsvis Nissan Almera og VW Touareg - er der udarbejdet kvitteringer i forbindelse med levering af bilerne. Videre er ejeren af G1 efterfølgende blevet tiltalt for overtrædelse af hvidvaskreglerne for modtagelse af kontant betaling for bl.a. de 2 omhandlede biler.

Det fremgår videre af kvitteringen for den i sagen omhandlede Kia Sorento, at fakturaen er "Betalt".

Der er ingen baggrund for at bestride, at der foreligger såvel korrekt dokumentation for de gennemførte handler, som dokumentation for betaling af de indkøbte biler. Det gøres gældende, at der på denne baggrund skal godkendes fradrag for den indgående moms ved handlerne med de enkelte biler, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Nærmere om fritagelse for salgsmoms:

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at det fremgår direkte af de fremlagte dokumenter, at den i sagen omhandlede Kia Sorento er eksporteret til Østeuropa. Eksporten er dokumenteret i form af toldblanketten samt den østeuropæiske toldattest og toldkvittering. Det gøres gældende, at der forligger tilstrækkelig dokumentation for eksporten til, at salgsmomsen vedrørende salget af Kia Sorentoen, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, ikke skal medregnes ved opgørelsen af H1s momstilsvar for den i sagen omhandlede periode.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har gjort gældende, at H1 ikke har dokumenteret, at betingelserne i momslovens § 37, stk. 1, for fradragsret er opfyldt. Det fremgår af den dagældende momsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006), § 58, at registrerede virksomheder til dokumentation af den indgående afgift skal kunne fremlægge fakturaer mv. En faktura skal opfylde kravene i momsbekendtgørelsens kap. 11. Fradragsretten kan altså ikke udøves, uden at virksomheden er i besiddelse af momsfakturaer for de pågældende udgifter.

I henhold til momsbekendtgørelsens § 40 skal en faktura med forbehold for de øvrige bestemmelser i momsbekendtgørelsens kapitel 11 indeholde (1) udstedelsesdato, (2) fortløbende nummer, (3) sælgers registreringsnummer, (4) sælgers og købers navn og adresse, (5) mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser, (6) den dato hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat at en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato, (7) afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed, (8) gældende afgiftssats, og (9) det afgiftsbeløb der skal betales.

De omhandlende fakturaer vedrørende købet af en Toyota Rav4, hos G2, henholdsvis en Nissan Almera og en VW Touareg hos G1 og en Kia Sorento hos G3 indeholder ikke fortløbende numre, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen.

I forbindelse med udbetalingskontrol af momsregnskabet for oktober 2010 blev der konstateret, at H1 havde angivet et negativt momstilsvar på kr. 76.448.

H1s regnskabsmateriale for oktober måned 2010 blev indkaldt til eftersyn, og ved gennemgangen af materialet konstaterede SKAT, at H1 ikke havde ført kasseregnskab, og at der ikke blev foretaget effektive beholdningsafstemninger efter bogføringslovens bestemmelser.

Ved gennemgangen af H1s regnskabsmateriale konstaterede SKAT bl.a., at der var grundlag for en forhøjelse af H1s indgående moms med kr. 89.500, og at der var grundlag for en forhøjelse af H1s udgående moms med kr. 15.100.

Den 7. februar 2011 traf SKAT afgørelse om forhøjelse af H1s momstilsvar med kr. 104.600 for perioden 1. november 2010 til 30. november 2010.

Den 27. april 2011 indbragte H1 SKATs afgørelse af 7. februar 2011 for Landsskatteretten. Ved klagen til Landsskatteretten medsendte H1 2 fakturaer fra G1 af 28. oktober 2010 med påført fakturanummer, som angiveligt skulle vedrøre købet af den i sagen omhandlede Nissan Almera og VW Touareg.

De for Landsskatteretten fremlagte fakturaer adskiller sig væsentligt fra de fakturaer, som H1 tidligere har fremlagt i sagen, og som ikke er påført fakturanummer, ligesom der ikke er udstedt kreditnotaer på de først fremlagte fakturaer. Det eneste fælles for fakturaerne er, at de er påstemplet navnet "G1 v/MA" og en adresse i ...1.

Bilag C og D har en påfaldende lighed med de fakturaer, som H1 selv udsteder. Sammenholdes eksempelvis købsfakturaerne i bilag C/D og H1s salgsfakturaer kan det konstateres, at det er samme layout, og at stavefejlen i fakturahovedet - "naven" - går igen i alle fakturaer.

H1 har endvidere efterfølgende fremskaffet og fremlagt en faktura af 25. oktober 2010 fra G2 vedrørende en Toyota Rav 4 Van. Fakturaen er ikke udstedt samme dato, som den tidligere fremlagte slutseddel.

Endelig har H1 (gen)fremlagt en ny udgave af en faktura vedrørende Kia Sorrentoen med den forskel, at fakturaen nu manuelt er blevet påført et fakturanummer.

Ud over momsafgørelsen har SKAT den 11. maj 2011 truffet afgørelse om forhøjelse af As skattepligtige indkomst for indkomståret 2009 med kr. 420.000. Baggrunden var, at han den 18. marts 2009 udrejste til østeuropa med kr. 56.000 euro (svarende til kr. 420.000) i kontanter.

Videre traf SKAT den 5. oktober 2011 afgørelse om forhøjelse af As skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 med kr. 430.000. Der var tale om en skønsmæssig ansættelse af indkomsten som følge af hans manglende selvangivelse for 2010.

Det gøres gældende, at SKAT har været berettiget til som sket at nægte fradrag for moms i de tilfælde, hvor de fremlagte fakturaer ikke indeholder en fortløbende nummerering som fastsat i momsbekendtgørelsens § 40, stk. 1, nr. 2. Fakturakravene er derfor ikke opfyldt. Der henvises endvidere til, at nogle af fakturaerne har en påfaldende lighed med de fakturaer, som H1 selv udsteder, jf. deres typografi og de systematiske stavefejl.

H1 har angivet indgående moms med kr. 225.112 i perioden 1. oktober 2010 - 30. november 2010. H1 har alene dokumenteret indgående afgift for kr. 135.622, hvorfor H1s indgående moms er blevet nedsat med kr. 89.500.

Skatteministeriet gør desuden gældende, at der ikke foreligger dokumentation for betaling af de pågældende fakturaer. Det er udokumenteret, at der har fundet en momsbelagt leverance sted, og at H1 har betalt for købene med moms. H1 har ikke ved de fremlagte fakturaer i sagen dokumenteret, at have betalt momsen, hvorfor H1 ikke er berettiget til fradrag for indgående moms.

Det bemærkes, at H1s bogføring er udarbejdet efter, at SKAT rettede henvendelse og anmodede om dokumentation. Det fremgår af SKATs notat på sagen, at H1 alene havde udarbejdet et regneark og således ikke foretaget bogføring. Det fremgår desuden, at H1 ikke havde ført et kasseregnskab. SKAT har desuden konstateret, at der ikke blev foretaget effektive beholdningsafstemninger efter bogføringslovens bestemmelser. Posteringerne på kassekontoen dokumenterer således ingenting.

H1 har derfor ikke dokumenteret, at betingelserne i momslovens § 37, stk. 1, for udøvelse af fradragsret er opfyldt.

Bil eksporteret til Østeuropa:

Det følger af momslovens § 34, stk. 1, nr. 5, at levering af varer, der udføres til steder uden for EU, er fritaget for moms. Det er H1, der skal dokumentere, at køretøjet er udført.

Den 12. november 2010 solgte H1 ifølge faktura nr. 1015 angiveligt en Kia Sorento til Østeuropa for kr. 26.800. Den pågældende transaktion ses ikke i E-eksport systemet, ligesom der ikke foreligger dokumentation for betaling eller fragt mv. Den fremlagte faktura er ikke påtegnet af det EU-udgangstoldsted, hvorfra den hævdede udførsel skulle have fundet sted, jf. momsbekendtgørelses § 34. Skatteministeriet har under sagens behandling opfordret H1 til at redegøre for, hvorfor kravet om påtegning fra det relevante EU-toldgangssted ikke er opfyldt. H1 har ikke besvaret denne opfordring, hvorfor det ved sagens pådømmelse må lægges til grund, at H1 ikke kan redegøre for, hvorfor kravet om påtegning af fakturaen fra det relevante EU-toldafgangssted ikke er opfyldt.

H1 har desuden ikke udfyldt momsangivelsens rubrik C. I denne rubrik (regnskabshæftets kolonne 9) skal angives værdien af varer og ydelser, som kan sælges momsfrit til lande uden for EU. Ifølge momsbekendtgørelsens § 36 medregnes afgiften af salget til den udgående afgift ved opgørelsen af afgiftstilsvaret for den afgiftsperiode, hvori salget finder sted, og kan fradrages i den udgående afgift i den afgiftsperiode, hvori den i bl.a. § 34 nævnte udførselsdokumentation kan fremlægges. H1 har dog aldrig fremlagt sådan dokumentation.

Den af H1 fremlagte tolddeklaration dokumenterer ikke, at den i sagen omhandlede Kia Sorento er udført af landet, jf. momslovens § 34, stk. 1, nr. 5.

Den nu fremlagte kopi af en toldattest og af en toldkvittering for den pågældende Kia Sorento kan ikke tillægges nogen betydning.

Rettens begrundelse og afgørelse

Toyota Rav4

Den fremlagte faktura fra G2 opfylder betingelserne i den dagældende momsbekendtgørelse § 40. Vidnet NF har bekræftet handlen, og at købesummen blev betalt, før bilen blev udleveret. Der er herefter ikke grundlag for at nægte H1 fradragsret for købsmomsen på 19.250 kr. Det forhold, at salgsslutsedlen er dateret 5 dage før fakturaen kan ikke føre til et andet resultat, herunder da NF har forklaret, at det ikke var usædvanligt, at der gik et par dage, fra der blev udarbejdet salgsslutseddel, til der blev udstedt faktura.

Nissan Almera og VW Touareg

De oprindeligt fremlagte fakturaer er ikke fortløbende nummereret og opfylder ikke kravene i den dagældende momsbekendtgørelses § 40, stk. 1, nr. 2. De oprindelige fakturaer fremstår endvidere som udarbejdet af H1, hvilket er blevet bekræftet af vidnet LA under hovedforhandlingen, idet han har forklaret, at han udarbejdede papirerne, for at de kunne bruge dem som kvitteringer.

H1 har i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fremlagt yderligere fakturaer med fakturanummer, der fremstår som udstedt af G1 ligeledes den 28. oktober 2010. Landsskatteretten ses ikke at have taget stilling til disse fakturaer, men ingen af parterne har påstået denne del af sagen hjemvist til SKAT. Disse nye fakturaer opfylder betingelserne i den dagældende momsbekendtgørelse § 40, stk. 1, hvorfor der er fradragsret for købsmomsen. Der er ikke af SKAT anført grunde til, at den efterfølgende fremlæggelse i sig selv skulle medføre, at fradragsret kan nægtes.

Skatteministeriet har endvidere gjort gældende, at det er udokumenteret, at der har fundet en momsbelagt leverance sted, eller at der er sket betaling. Det fremgår af oplysningerne i sagen, at SKAT har indgivet politianmeldelse for overtrædelse af hvidvaskloven, vedrørende H1s kontante betaling af 325.000 kr. til G1 vedrørende 5 biler, hvoraf 22.500 kr. og 112.500 kr. var betaling for en Nissan Almera og VW Touareg. Det fremgår videre af sagen, at der er rejst tiltale mod G1.

Retten lægger herefter til grund, at der har fundet momsbelagte leverancer sted, og at der er sket betaling, da SKAT ellers ikke havde grundlag for at politianmelde G1. Der er herefter ikke grundlag for at nægte H1 fradragsret for købsmomsen på henholdsvis 22.500 kr. og 4.500 kr.

Kia Sorento

Den fremlagte unummererede faktura opfylder ikke betingelserne i den dagældende momsbekendtgørelse § 40, stk. 1. Der er derfor ikke grundlag for at indrømme H1 fradragsret vedrørende købsmomsen på 19.250 kr. Det forhold, at H1s revisor efterfølgende påførte fakturaen et fakturanummer, kan ikke føre til et andet resultat.

Bil eksporteret til Østeuropa

Det påhviler H1 at godtgøre, at bilen er udført til et sted uden for EU. LAs forklaring om salget af den omhandlede Kia Sorento til en østeuropæer ved navn VM har været usammenhængende og utroværdig og støttes ikke af oplysningerne i toldattesten og toldkvitteringen, der alene er fremlagt i kopier. Herefter og sammenholdt med den mangelfulde dokumentation for udførslen er der ikke grundlag for at undlade at beregne salgsmoms af salget.

Sammenfatning

Der indrømmes H1 fradragsret for købsmoms med 19.250 kr. vedrørende en Toyota Rav4 købt hos G2, jf. fakturanummer 976 af 25. oktober 2010, og fradragsret for købsmoms med 4.500 kr. og 22.500 kr. vedrørende henholdsvis en Nissan Almera og en VW Touareg købt hos G1, jf. fakturanumre 20515 og 20516 begge af 28. oktober 2010.

Der indrømmes ikke H1 fradragsret for købsmoms med 19.250 kr. vedrørende den omhandlede Kia Sorento.

Der skal afregnes salgsmoms med 6.700 kr. vedrørende samme Kia Sorento som bestemt af Landsskatteretten.

Sagsomkostninger

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet betale delvise sagsomkostninger til H1, jf. retsplejelovens § 313, stk. 1, med 18.500 kr. Heraf vedrører 18.000 kr. H1s advokatudgifter og 500 kr. vedrører retsafgiften af det vundne beløb. Retten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af H1s advokatudgifter lagt vægt på sagens udfald og karakter samt at H1 er momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at H1 v/As momstilsvar for perioden 1. oktober 2010 til 30. november 2010 skal nedsættes med 46.250 kr.

Skatteministeriet skal inden 14 dage til H1 v/A betale sagens omkostninger med 18.500.