åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse med fradragsret ved levering af varer til udførsel. Se ML § 34, stk. 1, nr. 5.

Afsnittet indeholder:

 • Generelle bestemmelser
 • Særligt om transportmidler
 • Midlertidig brug af maskiner og driftsmidler til udførsel
 • Bistand til udviklingslandene
 • Udførsel via ambassader for stater uden for EU
 • Udførsel via Udenrigsministeriet
 • Udførsel som rejsegods
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også "Konto for eksport mv. (momsangivelsens rubrik C)" i afsnit A.B.3.3.3.2.1 Særlige konti.

Generelle bestemmelser

I det følgende gennemgås først, hvem der momsfrit kan udføre varer til steder uden for EU, og dernæst kravene til dokumentation for, at udførsel af en vare har fundet sted.

Betingelser for fritagelse

Der er sket udførsel af en vare, og fritagelsen for levering til udførsel kan bringes i anvendelse, når:

 • Retten til som ejer at råde over varen er overdraget køberen,
 • Sælger har godtgjort, at varen er blevet forsendt eller transporteret ud af EU, og varen efter denne forsendelse eller transport fysisk har forladt EUs momsområde. Se EU-domstolens dom i sag C-563/12, BDV Hungary Trading Kft.

Dokumentationen for udførsel behøver ikke være sælger i hænde på faktureringstidspunktet. Se SKM2013.591.LSR. Den skal i stedet være sælger i hænde senest inden for, hvad der må anses for et rimeligt tidsrum - set i lyset af almindelige handelspraksis - efter, at retten til som ejer at råde over varen er overdraget køberen. Se omtalen nedenfor i "Tidsfrist" af det daværende SKATs vejledende udtalelse i SKM2015.258.SR.

Hvis udførslen foretages af køber (eller for købers regning), er det en betingelse, at køber ikke er etableret her i landet. Se nedenfor.

Principperne i EU-domstolens retspraksis vedrørende fritagelse for levering af varer i forbindelse med EU-handel med varer finder analog anvendelse på fritagelsen for udførsel. Se EU-domstolens dom i sag C-563/12, BDV Hungary Trading Kft. Om fritagelse ved salg til momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande, se D.A.10.1.1.3.

ML § 14a, som indsat i ML ved § 4, nr. 11, i lov nr. 1295 af 5. december 2019, kan derimod ikke anvendes analogt, når varerne føres ud af EU. Se SKM2020.294.SR. I nogle tilfælde kan der derfor være momsfritagelse i flere led i forbindelse med udførsel, se nedenfor.

Om ML § 14 a, se afsnit D.A.6.1.9.

Hvem der momsfrit kan udføre varer til steder uden for EU

Levering af en vare, der udføres af en virksomhed (sælger) eller for virksomhedens (sælgers) regning til steder uden for EU, er fritaget for moms.

Dette gælder også, hvis en køber, der ikke er etableret her i landet, udfører varer til steder uden for EU. Eller hvis udførslen sker for en sådan købers regning.

Varer købt her i landet til udførsel er således fritaget for moms uanset, om selve udførslen foretages af sælger eller af en køber, der ikke er etableret her i landet.

Hvis køber er etableret her i landet, er leverancen kun fritaget for moms, hvis sælger forestår udførsel af varen til steder uden for EU.

Der skal således ikke beregnes moms af varer, som en underleverandør fakturerer til en anden dansk virksomhed, når varerne transporteres til et sted uden for EU ved underleverandørens foranstaltning. Se TfS1997, 870TSS.

Tilsvarende er gaver, der sælges af en virksomhed til en person bosat her i landet, fritaget for moms, hvis gaven forsendes til et sted uden for EU af virksomheden.

Det daværende SKAT fandt i sin vejledende udtalelse i SKM2015.258.SR, at varerne kunne anses for udført til et tredjeland for sælgers regning, uanset at varerne blev forsendt i en container, der blev delt med et dansk selskab, der var koncernforbundet med køber, og eventuelt også delt med andre leverandører til køber. I sagen fik det danske selskab lavet en separat udførselsangivelse i sælgers navn på leverancen fra sælger. Containeren blev pakket hos det danske selskab for at undgå omladning af varer hos speditøren. Det danske selskab og sælger lå geografisk tæt på hinanden. Sælger afholdt omkostningen til speditøren for sin andel af udførslen.

I afgørelsen i TfS 1997, 870 var der som nævnt fritagelse for både leveringen fra den danske underleverandør til den danske leverandør/mellemmand og den efterfølgende levering fra leverandøren/mellemmanden til slutkunden i tredjeland. Det tilsvarende vil gøre sig gældende, når mellemmanden befinder sig i tredjeland med en levering til en slutkunde i tredjeland. Se SKM2020.294.SR.

Det er ikke til hinder for fritagelse i første led, at udførslen (transporten) til tredjeland foretages af slutkunden eller for dennes regning, når mellemmanden ikke er etableret her i landet. Der er fritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 5, i begge led, hvis betingelserne for fritagelse er opfyldt i begge led. Se SKM2020.294.SR. Det er derimod til hinder for fritagelse i første led, at udførslen (transporten) foretages af slutkunden eller for dennes regning, når mellemmanden er etableret her i landet. Se SKM2022.306.SR.

Levering af varer til privatpersoner, der er bosat her i landet eller til virksomheder, der er etableret her i landet, er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 34, stk. 1, nr. 5, selvom den pågældende privatperson m.fl. efterfølgende udfører varerne til steder uden for EU.

Dokumentation

Det er en betingelse for momsfritagelse efter ML § 34, stk. 1, nr. 5, at sælger kan dokumentere, at varerne er udført.

Udførselsdokumentation kan bestå af:

 • fakturakopi
 • skriftlig ordre
 • korrespondance med køber
 • bankafregning og lignende
 • kopifragtbrev og lignende
 • øvrige handelsdokumenter og
 • udførselsangivelse med udpassageattest i e-Export, se afsnit F.A.35.1.3 Udførselsprocedure for varer, eller i forbindelse med nødprocedure attesteret eksemplar 3 af enhedsdokumentet, se afsnit F.A.35.1.9 Nødprocedure vedrørende udførsel af varer. Se evt. tillige F.A.27.1 Formaliteter forud for udpassage af varer. 

Det er en konkret vurdering, om transporten/udførslen kan anses for dokumenteret i det enkelte tilfælde. Se praksis i afgørelsesskemaet.

Hvis det er køber, eller tredjemand for købers regning, der forestår udførslen, skal køber fremlægge dokumentationen for udførslen for sælger. Sælger skal ved accept af dokumentationen udvise almindelig agtpågivenhed som gældende i handelsforhold. Se EU-domstolens dom i sag C-271/06, Netto Supermarkt.

Hvis det efterfølgende måtte vise sig, at betingelserne for fritagelsen i realiteten ikke er opfyldt, er sælgers levering af de pågældende varer alligevel fritaget for moms, hvis sælger ikke ved udvisning af almindelig agtpågivenhed kunne have indset, at betingelserne for momsfritagelse ikke var opfyldt, fordi de beviser, som køberen fremlagde, var forfalskede. Se EF-Domstolens sag C-271/06, Netto Supermarkt.

Tidsfrist

Der er ikke i dansk lovgivning fastsat en generel frist for, hvornår sælger skal være i besiddelse af dokumentation for, at udførslen rent faktisk har fundet sted. Efter Skattestyrelsens opfattelse skal sælger imidlertid være i besiddelse af dokumentation for, at udførsel er sket, inden for, hvad der må anses for et rimeligt tidsrum - set i lyset af almindelig handelspraksis - efter, at retten til som ejer at råde over varen er overdraget køberen. Se det daværende SKATs vejledende udtalelse i SKM2015.258.SR.

Transporten eller forsendelsen fra sælger til køber i et tredjeland kunne efter det daværende SKATs opfattelse i den vejledende udtalelse i SKM2015.258.SR anses for påbegyndt allerede ved indleveringen af varerne til det danske selskab, der var koncernforbundet med køber, når varerne udelukkende var på lager hos det danske selskab fra det tidspunkt, hvor sælger indleverede varerne til køber hos det danske selskab, og indtil det tidspunkt, hvor den næste forsendelse fra det danske selskab til køber med ledig kapacitet fandt sted.

Særligt om transportmidler

I det følgende gennemgås først praksis vedrørende udførsel af lystfartøjer og dernæst praksis vedrørende udførsel af motorkøretøjer.

Lystfartøjer

En virksomheds salg af lystfartøjer, som sejler til steder uden for EU på egn køl, er fritaget for moms under følgende betingelser:

 • køber skal overfor sælger dokumentere at have bopæl uden for EU ved forevisning af pas, identitetskort eller tilsvarende legitimation
 • sælger skal på fakturaen anføre følgende oplysninger:
  • sædvanlige oplysninger, herunder udstedelsesdato, fartøjets art og pris
  • momsbeløbets størrelse, som sælger hæfter for, hvis fornøden dokumentation ikke fremlægges og
  • købers navn og adresse uden for EU
 • ved salg af lystfartøjer til personer med bopæl i Norge skal sælger senest 6 måneder efter leveringen dokumentere, at lystfartøjet er anmeldt til toldmyndighederne i Norge, eksempelvis i form af
  • de norske toldmyndigheders påtegning på salgsfakturaen
  • kopi af toldkvittering eller
  • erklæring fra de norske toldmyndigheder om, at de er bekendt med købet. Hvis dokumentation ikke kan fremlægges, skal sælger medregne det beregnede momsbeløb til salgsmomsen for den periode, hvor dokumentationsfristen udløber.
 • ved salg af lystfartøjer til personer, der ikke har nærmere tilknytning til andre EU-lande eller de nordiske lande, skal der ved angivelsen til udførsel fremlægges dokumentation for købers bopælsforhold ved et toldekspeditionssted, og sælger skal fremlægge dokumentation for udførslen i form af et enhedsdokument afstemplet af dette ekspeditionssted. Ved ikke nærmere tilknytning ses der på bopæl, opholds- eller arbejdstilladelse mv.

Motorkøretøjer

Levering af motorkøretøjer (inkl. leveringsomkostninger mv.) bestemt til registrering på grænsenummerplader er fritaget for moms, når:

 • køberen har tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til direkte transport ud af landet på grænsenummerplader eller
 • køretøjet er solgt til levering i udlandet, og told- og skatteforvaltningen har givet tilladelse til direkte transport ud af landet på grænsenummerplader.

Har køberen derimod alene tilladelse fra told- og skatteforvaltningen til midlertidigt at benytte et personmotorkøretøj her i landet på grænsenummerplader, skal der beregnes moms ved leveringen af køretøjet.

Se også

Afsnit D.A.10.1.1 om levering af nye transportmidler til andre EU-lande.

Midlertidig brug af maskiner og driftsmidler til udførsel

Ved salg af maskiner og driftsmidler til en køber uden for EU kan en virksomhed undlade at beregne moms, selvom maskinerne eller driftsmidlerne skal anvendes midlertidigt her i landet til produktion af varer til køberen.

Det er en betingelse, at maskinerne eller driftsmidlerne efter produktionens afslutning udføres til køberen til steder uden for EU eller bliver destrueret.

Der skal kunne fremlægges fornøden dokumentation for maskinernes eller driftsmidlernes midlertidige anvendelse her i landet samt salgsfaktura og dokumentation for indgåede aftaler i form af, eksempelvis købsaftale, ordrebekræftelse, bankafregning mv. Se AFG1980, 695DEP.

Bistand til udviklingslandene

I det følgende gennemgås praksis vedrørende varer, der udføres i forbindelse med udviklingsbistand via DANIDA, UN/FAO og IAPSO.

DANIDA

Levering af varer til DANIDA (Udenrigsministeriets afdeling for internationalt udviklingsarbejde) til brug for Danmarks bistand i udviklingslandene er momsfritaget, hvis

 • varerne udføres direkte af leverandøren og i dennes navn, eller
 • varerne udføres af DANIDA, og DANIDA afgiver erklæring til leverandøren om udførslen, herunder oplysning om enhedsdokumentets dato og nummer. Erklæringen skal afgives på salgsfakturaen.

UN/FAO

Levering af varer til Landbrugsministeriet til brug for projekter under UN/FAO World Food Program er fritaget for moms, hvis varerne udføres direkte fra leverandørvirksomheden og i dennes navn.

IAPSO

Forenede Nationers Udviklingsprogram har oprettet et fælles indkøbskontor i Danmark benævnt IAPSO (Inter-Agency Procurement Services Office).

Der er givet tilladelse til, at varer, der leveres til IAPSO af danske leverandører, er momsfritaget, når:

 • varerne er bestemt til udførsel til projekter i udlandet, og
 • IAPSO skal sende dokumentation til leverandøren for, at varerne er sendt til et bestemt projekt i udlandet, eksempelvis i form af kopifaktura eller kopifragtbrev med attest for udførsel.

Udførsel via ambassader for stater uden for EU

Levering af varer til en ordregiver etableret i en stat uden for EU, der leveres til den officielle repræsentation for den pågældende stat her i landet, er fritaget for moms, når

 • der foreligger en skriftlig aftale med ordregiveren
 • udførslen sker ved repræsentationens foranstaltning og
 • leverandøren kan dokumentere udførslen.

Udførsel via Udenrigsministeriet

Levering af varer i form af kontormaskiner, papir og andre kontorartikler samt boliginventar til Udenrigsministeriet til brug for danske repræsentationer i lande uden for EU er fritaget for moms, når

 • udførslen sker ved Udenrigsministeriets foranstaltning og
 • leverandøren kan dokumentere udførslen.

Under tilsvarende betingelser er levering af varer i form af udstillings- og dekorationsmaterialer til Udenrigsministeriet bestemt til salgsfremstød for danske varer i udlandet fritaget for moms.

Udførsel som rejsegods

I det følgende gennemgås først reglerne for udførsel af rejsegods af rejsende med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge eller på Ålandsøerne og dernæst reglerne for udførsel af rejsegods af rejsende med bopæl eller sædvanligt opholdssted i andre lande uden for EU.

Bemærk, at det er en betingelse for fritagelse for udførsel af rejsegods, at den rejsende, jf. stk. 1, nr. 5, 2. pkt., er en person, der ikke har bopæl eller sædvanligt opholdssted inden for EU. Se ML § 34, stk. 2.

Endelig omtales særlige turistordninger for personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU.

Rejsende med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge eller på Ålandsøerne

Levering af varer, der medbringes af personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge eller på Ålandsøerne i deres personlige bagage, er fritaget for moms. Se ML § 34, stk. 1, nr. 5, 2. og 3. pkt., stk. 3, 8 og 9.

Det er dog en forudsætning for fritagelsen, at følgende betingelser alle er opfyldt:

 • Salgsprisen for den enkelte vare skal overstige 1.200 kr. inkl. moms. En gruppe af ting, der normalt udgør en helhed, anses som én vare.
 • Varen skal transporteres til et sted uden for EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden.
 • Køber skal overfor sælger dokumentere sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted i Norge eller på Ålandsøerne ved forevisning af pas, identitetskort eller anden tilsvarende legitimation. Se § 46 i momsbekendtgørelsen.
 • Varerne skal angives til udførsel til henholdsvis Norge eller Ålandsøerne på en forenklet faktura. Fakturaen skal udover oplysning om udstedelsesdato (fakturadato), sælgers navn og adresse samt registreringsnummer, varernes art og værdi (salgspris inkl. moms) samt momsbeløbet indeholde købers navn og adresse. Se § 44 i momsbekendtgørelsen.
 • Moms af salget skal medregnes til salgsmomsen i den periode, hvor salget finder sted. Momsen kan fradrages i den afgiftsperiode, hvor sælger kan fremlægge dokumentation for udførslen i form af:
  • Norge: Dokumentation fra den kompetente virksomhed i Norge på, at der er betalt afgift ved indførslen af varen i Norge.
  • Ålandsøerne: Forenklet faktura påtegnet af myndighederne ved det udgangssted, hvor udførsel sker fra EU. Påtegningen kan ske digitalt, hvis Skatteforvaltningen har godkendt it-systemet, hvormed den digitale påtegning foretages. I tilfælde, hvor udførsel sker fra Danmark, kan Toldstyrelsen udstede bevilling til private virksomheder til at varetage udførselskontrol og påtegne den forenklede faktura på vegne af Toldstyrelsen. Fakturaen skal vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.

Se kapitel 9, §§ 44 -49, i momsbekendtgørelsen. Om kravene til sælgers agtpågivenhed, se C-271/06 Netto Supermarkt.

Om opbevaring af regnskabsmateriale, se i øvrigt A.B.3.3.3.4.

De særlige regler for personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted i Norge eller på Ålandsøerne skyldes, at der er indgået en overenskomst mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om beskatning af rejsegods i rejsetrafikken. Se BKI nr. 93 af 23/9/1982, BKI nr. 99 af 11/12/1985 og BKI nr. 112 af 23/9/1988.

Rejsende med bopæl eller sædvanligst opholdssted i andre lande uden for EU

Levering af varer, der medbringes af personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted andre steder uden for EU end i Norge eller på Ålandsøerne i deres personlige bagage, er fritaget for moms. Se ML § 34, stk. 1, nr. 5, 4. pkt., stk. 3, 8 og 9.

Det er dog en forudsætning for fritagelsen, at følgende betingelser alle er opfyldt:

 • Købet skal omfatte varer til en værdi over 300 kr. inkl. moms og være foretaget i samme forretning. Ved beregningen af, om værdien overstiger 300 kr., tages udgangspunkt i fakturaværdien. Den samlede værdi af flere varer kan kun anvendes, hvis samtlige varer er anført på samme faktura udstedt af samme afgiftspligtige person, der leverer varerne til samme kunde. Se artikel 48 i Momsforordningen.
 • Varerne skal transporteres til et sted uden for EU inden udgangen af den tredje måned efter leveringsmåneden.
 • Køber skal overfor sælger dokumentere sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted uden for EU ved forevisning af pas, identitetskort eller anden tilsvarende legitimation. Se § 46 i momsbekendtgørelsen.
 • Der skal udstedes forenklet faktura, der udover oplysning om udstedelsesdato (fakturadato), sælgers navn og adresse samt registreringsnummer, varernes art og værdi (salgspris inkl. moms) samt momsbeløbet skal indeholde købers navn og adresse. Se § 45 i momsbekendtgørelsen
 • Moms af salget skal medregnes til salgsmomsen i den periode, hvor salget finder sted. Momsen kan fradrages i momsgrundlaget i den afgiftsperiode, hvor sælger kan fremlægge dokumentation for udførslen i form af forenklet faktura påtegnet af myndighederne ved det udgangssted, hvor udførsel sker fra EU. Påtegningen kan ske digitalt, hvis Skatteforvaltningen har godkendt it-systemet, hvormed den digitale påtegning foretages. I tilfælde, hvor udførsel sker fra Danmark, kan Toldstyrelsen udstede bevilling til private virksomheder til at varetage udførselskontrol og påtegne den forenklede faktura på vegne af Toldstyrelsen. Fakturaen skal vedlægges virksomhedens regnskab som dokumentation for afgiftsfritagelsen.

Se kapitel 9, §§ 44 -49, i momsbekendtgørelsen. Om kravene til sælgers agtpågivenhed, se C-271/06 Netto Supermarkt.

Om opbevaring af regnskabsmateriale, se i øvrigt A.B.3.3.3.4.

Særlige turistordninger for personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU

Der er givet tilladelse til tre forskellige turistordninger, der kan anvendes ved køb af varer her i landet af personer med bopæl eller sædvanligt opholdssted uden for EU. Tilladelserne er givet til Global Blue Danmark A/S, Tax-Free International/Eurocard Denmark og Premier Tax Free ApS. Hver enkelt ordning gennemgås i det følgende i hovedtræk.

Global Blue Danmark A/S

De tilsluttede forretninger opkræver moms ved salg til turister bosat mv. uden for EU. Der udfyldes dog ved salget en særlig faktura/Tax Free Form med Global Blue Danmark A/S 's navn. Denne faktura/Tax Free Form træder i stedet for en almindelig faktura, og fakturaen/Tax Free Form'en påtegnes i forbindelse med varernes udførsel fra EU.

Global Blue Danmark A/S udbetaler mod et gebyr momsrefusion til køber på grundlag af den påtegnede faktura og mod dokumentation for, at køber har bopæl mv. uden for EU, se momsbekendtgørelsens § 46.

Global Blue Danmark A/S afregner den forretning, der har solgt den udførte vare, momsrefusionsbeløbet via en konto, som forretningen har hos Global Blue Danmark A/S.

Kontoudtog over denne konto tjener som forretningens dokumentation for, at salget kan ske momsfrit under forudsætning af, at kontoudtoget udelukkende indeholder oplysninger om salg til personer med bopæl uden for EU og i øvrigt indeholder følgende oplysninger:

 • dato for kontoudtogets udfærdigelse
 • den tilsluttede forretnings navn og adresse
 • faktura/Tax Free Form nr. og dato
 • faktura/Tax Free Form-beløbets størrelse inkl. moms
 • momsbeløbets størrelse samt
 • kontoudtogets nummer.

Efter en faktura/Tax Free Form er påtegnet for udførsel det sted, hvor varerne udføres af EU, skal den opbevares i mindst 5 år.

Opbevaring sker hos Global Blue i Bratislava under følgende betingelser:

 • bilagsmaterialet skal kunne fremlægges for en længere periode af mindst 5 år,
 • Global Blue Danmark A/S skal oplyse de tilsluttede forretninger om, at opbevaringspligten påhviler disse som sælgere, og at de derfor er ansvarlige for, at dokumentationen kan tilvejebringes, og
 • de tilsluttede forretninger/sælgere skriftligt har erklæret sig indforstået med ordningen.

Tax-Free International/Eurocard Denmark (nu NETS Denmark A/S)

De tilsluttede forretninger opkræver moms ved salg til turister bosat mv. uden for EU. Der udfyldes dog ved salget en særlig formular, der skal indeholde oplysning om

 • dato
 • købers navn og bopæl
 • vareart
 • pris inkl. moms og
 • momsbeløbet.

Køber modtager originalformularen og forretningen/sælger beholder en kopi af formularen.

Som bevis for udførsel skal originalformularen påtegnes af toldmyndighederne på det sidste sted, hvor køber udrejser af EU.

Køber sender den påtegnede formular til Tax-Free International, der efter modtagelsen af formularen udbetaler et beløb svarende til det betalte momsbeløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr til køber.

Tax-Free International opkræver herefter beløbet hos forretningen/sælger, der får tilsendt en Betalingsoversigt, der skal indeholde følgende oplysninger for hvert enkelt køb:

 • købsdato
 • formularnummer
 • pris og
 • momsbeløb

Betalingsoversigten sammenholdt med den påtegnede originalformular godkendes som udførselsdokumentation. Den påtegnede originalformular skal opbevares af Tax-Free International i 5 år.

Premier Tax Free ApS

De tilsluttede forretninger opkræver moms ved salg til turister bosat mv. uden for EU, og der udstedes almindelig kassebon i forbindelse med salget.

Herudover udskrives dog en elektronisk formular, der bl.a. indeholder oplysning om forretningens/sælgers navn og CVR-nummer. Den almindelige kassebon, der bl.a. specificerer de købte varer, vedhæftes formularen, der endvidere påføres oplysning om:

 • navn og adresse på køber
 • oplysning om hjemland og
 • pas- eller id-nummer.

Som bevis for udførsel skal den udskrevne elektroniske formular påhæftet kassebon påtegnes i forbindelse med købers udrejse af EU.

Køber sender den påtegnede formular til Premier Tax Free ApS, der efter modtagelsen af formularen udbetaler et beløb svarende til det betalte momsbeløb til køber med fradrag af et ekspeditionsgebyr.

Premier Tax Free ApS udsteder endvidere en faktura til forretningen/sælger, som på grundlag af denne faktura kan foretage regulering af salgsmomsen.

Fakturaen danner endvidere grundlag for, at forretningen/sælger kan foretage fradrag for moms af det ekspeditionsgebyr, som Premier Tax Free ApS har tilbageholdt i forbindelse med "tilbagebetaling" af moms til køber.

Premier Tax Free ApS er forpligtet til at opbevare de afstemplede formularer som en del af selskabets regnskabsmateriale og efter ønske fra told- og skattemyndighederne at stille de afstemplede formularer til rådighed til brug for momskontrol af de tilsluttede forretninger.

Salg til diplomater m.fl.

Ved salg til diplomater m.fl., der efter andre regler er fritaget for at betale moms i det land, hvor de bor, anses det for tilstrækkelig dokumentation, at fakturaen er forsynet med påtegning fra det endelige indførselslands toldmyndighed eller anden kompetent myndighed om, at varerne er indført.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-656/19, BAKATI PLUS

1)      Fritagelsen i artikel 147, stk. 1, i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem for »varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage«, skal fortolkes således, at den ikke omfatter varer, som en privatperson, som ikke er etableret i Den Europæiske Union, bringer med sig uden for Den Europæiske Union i handelsmæssigt øjemed med henblik på videresalg i en tredjestat.

2)      Artikel 146, stk. 1, litra b), og artikel 147 i direktiv 2006/112 skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en national retspraksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndigheden, når den har konstateret, at betingelserne for fritagelsen for merværdiafgift (moms) for varer, der medbringes i den rejsendes personlige bagage, ikke er opfyldt, men at de pågældende varer faktisk er blevet transporteret ud af Den Europæiske Union af køberen, er forpligtet til at undersøge, om momsfritagelsen i denne artikel 146, stk. 1, litra b), kan anvendes på den pågældende levering, selv om de gældende toldformaliteter ikke er blevet udført, og køberen ved købet ikke havde til hensigt at anvende denne sidstnævnte fritagelse.

3)      Artikel 146, stk. 1, litra b), og artikel 147 i direktiv 2006/112 samt princippet om afgiftsneutralitet og proportionalitetsprincippet skal fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for en national praksis, hvorefter skatte- og afgiftsmyndigheden automatisk giver afslag på at indrømme en afgiftspligtig person den fritagelse for merværdiafgift (moms), der er fastsat i den ene eller den anden af disse bestemmelser, når den har konstateret, at denne afgiftspligtige person i ond tro har udstedt den formular, på hvis grundlag køberen påberåber sig fritagelsen i denne artikel 147, selv om det er godtgjort, at de pågældende varer har forladt Den Europæiske Unions område. Under sådanne omstændigheder skal der gives afslag på indrømmelse af momsfritagelsen i denne artikel 146, stk. 1, litra b), såfremt tilsidesættelsen af et formkrav har gjort det umuligt at fremlægge et sikkert bevis for, at de materielle betingelser, der betinger anvendelsen af denne fritagelse, er opfyldt, eller såfremt nævnte afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at den pågældende transaktion var led i svig, som bringer det fælles momssystem i fare.

 

C-653/18, Unitel

I tilfælde, hvor myndighederne konstaterer, at udførte varer ikke er udført til den person, der er angivet på fakturaen, men en anden uidentificeret køber, kan momsfritagelsen i artikel 146, stk. 1, litra a) og b), kun nægtes, hvis den manglende identifikation af den faktiske køber gør det umuligt at godtgøre, at den pågældende transaktion udgør en levering af varer, eller hvis det er godtgjort, at den afgiftspligtige person vidste eller burde have vidst, at denne transaktion indgik som led i svig begået over for det fælles momssystem.

Hvis momsfritagelsen under disse omstændigheder nægtes, så medfører det, at den pågældende transaktion ikke udgør en afgiftspligtig transaktion, og at der derfor ikke er fradragsret.

 

C-275/18 , Milan Vinš

Artikel 146, stk. 1, litra a), og artikel 131 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, sammenholdt med artikel 131 heri, skal fortolkes således, at bestemmelsen er til hinder for, at en national lovbestemmelse undergiver merværdiafgiftsfritagelsen for varer, der er bestemt til at blive udført fra Den Europæiske Union, en betingelse om, at varerne er blevet henført under toldproceduren for udførsel i en situation, hvor det er fastslået, at betingelserne for fritagelsen, herunder navnlig de pågældende varers udførsel fra Unionens toldområde, er opfyldt.  

C-307/16, Pieńkowski

Artikel 131, artikel 146, stk. 1, litra b), samt artikel 147 og 273 i momssystemdirektivet skal fortolkes således, at de er til hinder for en national lovgivning, hvorefter den afgiftspligtige sælger, i tilfælde af en levering af varer til udførsel, som medbringes i de rejsendes personlige bagage, skal have opnået en omsætning på et bestemt minimumsbeløb i det foregående skatteår eller indgået en aftale med en aktør, som er berettiget til at foretage momsrefusion til de rejsende, for så vidt som den blotte manglende overholdelse af disse betingelser medfører, at denne definitivt fratages retten til fritagelse for denne levering.  

C-563/12, BDV Hungary Trading Kft.

National lovgivning, hvorefter de varer, der i forbindelse med en levering til udførsel er bestemt til at blive udført fra EU, skal have forladt EU inden for en frist, der er fastsat til tre måneder eller 90 dage efter leveringsdatoen.

Domstolen udtalte, at det i princippet er tilladt medlemsstaterne at fastsætte en rimelig frist for udførsel, som tager hensyn til handelspraksis på området for at sikre, at en vare, som er bestemt til udførsel, faktisk har forladt EU (præmis 34).

En national lovgivning, der underlægger fritagelsen for udførsel en frist for udførsel med det formål bl.a. at bekæmpe skatteunddragelse og -svig uden at give de afgiftspligtige mulighed for at godtgøre, at betingelsen om udførsel er opfyldt efter denne frists udløb, med henblik på at kunne drage fordel af fritagelsen og uden at give de afgiftspligtige ret til godtgørelse for den moms, som allerede er betalt på grund af den manglende overholdelse af den pågældende frist, når de har godtgjort, at varen har forladt EU, går dog videre end, hvad der er nødvendigt for at nå dette formål (præmis 39).

Momssystemdirektivets artikel 131 og artikel 146, stk. 1, er derfor til hinder for en national lovgivning, hvorefter de varer, der er bestemt til at blive udført fra EU, skal have forladt EU inden for en sådan frist, når en enkel overskridelse af fristen medfører, at den afgiftspligtige endeligt mister retten til fritagelse for denne levering (præmis 42).

 

C-271/06, Netto Supermarkt

En leverandør skal kunne stole på lovligheden af den transaktion, han udfører, uden at risikere at miste sin ret til fritagelse for momsen, når han ikke ved udvisning af almindelig agtpågivenhed i handelsforhold kunne have indset, at betingelserne for fritagelse i realiteten ikke var opfyldt, fordi de beviser for udførsel, som køberen fremlagde for ham, var forfalskede.

 

Højesteretsdomme

SKM2013.219.HR

Højesteret stadfæstede landsrettens dom, hvorefter sagsøgeren ikke fik medhold i, at et påtænkt "dobbeltsalgskoncept"/"moms-refusions-koncept" indebar to særskilte salg af varer fra henholdsvis danske detailforretninger til sagsøgeren og videre fra sagsøgeren til kunder (privatpersoner bosiddende uden for EU). Der var således ikke tale om henholdsvis ét momspligtigt salg i henhold til ML § 4, stk. 1, og ét momsfritaget (videre)salg i henhold til ML § 34, stk. 1, nr. 5. Kundens købsaftale måtte under de i sagen foreliggende omstændigheder anses for indgået med forretningen og ikke med sagsøgeren, som reelt alene havde fungeret som et uselvstændigt mellemled (jf. tilsvarende retsanvendelse i SKM2010.396.HR om et grænsehandels-koncept).

Højesteret stadfæstede landsrettens dom i SKM2011.498.ØLR.
SKM2008.717.HR

En brugtvognsforhandler havde ikke godtgjort, at betingelserne for momsfri leverancer af brugte biler til andre EU-lande og til 3-lande i ML § 34, stk. 1 og 5, var opfyldt. Forhandleren havde ikke indsendt listeangivelser i henhold til lovens § 54, stk. 1, vedrørende de omhandlede bilsalg.

Forhandleren opfyldte ikke de formelle krav til at anvende brugtmomsreglerne i relation til de pågældende salg, og var derfor ikke berettiget til i stedet at anvende dette regelsæt. Der skulle derfor afregnes moms af bilernes fulde salgssum. En række andre bilsalg fandtes efter en konkret bevisbedømmelse at være foretaget af forhandleren, et anpartsselskab, og ikke af to sønner af anpartsselskabets direktør, hvoraf den ene var eneanpartshaver i selskabet. Selskabet skulle derfor afregne salgsmomsen af handlerne.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom i SKM2007.498.VLR.

Byretsdomme
SKM2013.881.BR

Sagsøgerens salgsmoms i forbindelse med salget af en bil til Østeuropa var blevet forhøjet med 6.700 kr. Retten fandt ikke, at sagsøgeren havde dokumenteret, at bilen var udført til et sted uden for EU, hvorfor der ikke var grundlag for at undlade at beregne salgsmoms af salget. SKAT havde derfor med rette forhøjet sagsøgerens salgsmoms.

 

Landsskatteretten

SKM2013.591.LSR

Sagen drejede sig om, hvorvidt betingelserne for salg til 0-sats af motorcykler og reservedele til momspligtige og ikke-momspligtige personer i og uden for EU var opfyldt, jf. ML § 34, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 5. Landsskatteretten fandt, at klageren var berettiget til efterfølgende at fremlægge dokumentation for, at betingelserne for salg til 0-sats var opfyldt, hvilket efter rettens opfattelse var tilfældet. Salg af reservedele skulle dog anses for salg af selvstændige varer med deraf følgende dansk momspligt ved salg til købere uden for EU. Det var herefter ikke nødvendigt at tage stilling til, om der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse som følge af klagerens grove uagtsomhed, jf. SFL § 32, stk. 1, nr. 3.

 

Skatterådet

SKM2023.109.SR

Spørger opnår delbetalinger på det tidspunkt, hvor visse nærmere angivne varer, som spørger har solgt til slutkunden, ankommer til en given plads i Danmark. Varerne vil blive forsendt til et nærmere angivet sted uden for EU, når det er teknisk muligt. Uforudsete omstændigheder har gjort, at det ikke er muligt for slutkunden at modtage varerne på det oprindeligt aftalte tidspunkt. Det har derfor været nødvendigt at opbevare varerne på den angivne plads i Danmark. Ligesom det har været nødvendigt at fremskynde tidspunktet for spørgers modtagelse af de omhandlede delbetalinger til tidspunktet for varernes ankomst til den angivne plads i Danmark i stedet for tidspunktet for ankomsten til det aftalte leveringssted uden for EU. Det er et kontraktvilkår, at ejendomsretten til varerne overgår til slutkunden ved spørgers modtagelse af delbetalingerne. Men efter det aftalte er leveringsbetingelserne Delivered at Place. Risikoen for varernes hændelige undergang overgår derfor først til slutkunden ved ankomsten til det aftalte leveringssted.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at modtagelsen af delbetalingerne er omfattet af momsfritagelsen for eksport på tidspunktet for modtagelsen. På baggrund af en samlet, konkret vurdering fandt Skatterådet, at køber på dette tidspunkt endnu ikke momsmæssigt har opnået retten til som ejer at råde over varerne. Dermed er en af betingelserne for at anvende momsfritagelsen for eksport ikke opfyldt. De to øvrige betingelser efter EU-Domstolens praksis for fritagelse er i øvrigt heller ikke opfyldt. Idet forsendelsen ud af EU ikke er påbegyndt, og varerne ikke fysisk har forladt EU. Skatterådet var derimod enig med spørger i, at spørger ikke skal opkræve moms ved modtagelsen af delbetalingerne. Idet momspligten endnu ikke er indtrådt, jf. SKM2015.258.SR. Skatterådet fandt, at delbetalingerne ikke kunne anses for forudbetalinger i momslovens forstand.

 

SKM2022.306.SR

Spørgers leverandør (A) leverer varer til spørger (B), der leverer varerne til spørgers kunde (C), der leverer varerne til en slutkunde (D). Spørgers leverandør, spørger og spørgers kunde er alle etableret i Danmark. Slutkunden er etableret uden for EU. Slutkunden forsender varerne ud af EU. Derimod er spørgers leverandør anført som eksportør i udførselsangivelsen. Modsat spørger fandt Skatterådet, at slutkunden, og ikke spørgers leverandør, momsmæssigt skal anses for den, der udfører varerne ud af EU. I forbindelse med handlen i første led skal spørger derfor anses for den, der udfører varerne af EU. I forbindelse med handlen i andet led skal spørgers kunde anses for den, der udfører varerne af EU. Skatterådet kunne derfor ikke bekræfte, at handlerne i 1. og 2. led er momsfritagne som eksport.

Bemærk, at når køber udfører varerne, er det en betingelse for momsfritagelse, at køber ikke er etableret her i landet.

SKM2020.294.SR 

Skatterådet bekræftede at Spørgers salg af varer skulle anses som en momsfri udførsel (eksport) af varer til steder uden for EU. Dette bevirkede, at alle transaktioner i kæden var momsfritaget, og at salgene ikke medførte momsregistreringspligt i Danmark for hverken mellemmand eller for dennes kunde.

Bemærk, at når sælger udfører varerne, er det ikke en betingelse for momsfritagelse, at sælger ikke er etableret her i landet.

SKM2016.204.SR

Anmodningen omhandler den momsmæssige kvalifikation af gebyrer i relation til administration af en såkaldt turist-salgsordning.

Skatterådet kan bekræfte, at det gebyr - cash refund fee - som spørger planlægger, at modregne i udbetalingen i tillæg til et administrationsgebyr, hvis turisten vælger kontantudbetaling af momsrefusionen, er en biydelse til administrationsgebyret og derfor momsmæssigt skal behandles på samme måde som dette.

Skatterådet kan derimod ikke bekræfte, at cash refund fee'et falder ind under ML § 21d, stk. 1, nr. 3, og at leveringsstedet ikke er i Danmark, da ydelsen udnyttes af turister bosat uden for EU, jf. ML § 21d, stk. 2.

Skatterådet kan ej heller bekræfte, at spørger ikke skal beregne moms af et gebyr - debit fee - som spørger efterfølgende opkræver turister (rejsende) bosiddende uden for EU, hvis turisten ikke sender dokumentation for varernes udførsel af EU, da gebyret falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Skatterådet kan endeligt ikke bekræfte, at debit fee'et ( i det omfang Skatterådet ikke kunne bekræfte det forgående spørgsmål ) falder ind under ML § 21d, stk. 1, nr. 3, og at leveringsstedet ikke er i Danmark, jf. ML § 21d, stk. 2.

Landsskatteretten har i en ikke-offentliggjort afgørelse ændret besvarelsen af spørgsmål 3 fra et Nej til et Ja. Spørgsmål 4 bortfalder på baggrund heraf. Landsskatteretten finder at det såkaldte Debit-fee ikke kan anses for yderligere vederlag for administrationsydelsen. Landsskatteretten finder, at Spørger ikke skal beregne moms af Debit-feet da det falder uden for momslovens anvendelsesområde.

SKM2016.202.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at Spørger kan sælge sine varer (øl, vin, cigaretter, slik m.m.) uden moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 5, til privatpersoner bosiddende i Norge, som selv tager varerne med til Norge. Fritagelsen er bl.a. betinget af, at salgsprisen for den enkelte vare overstiger 1.200 kr. inkl. moms. Spørger vil derfor ikke kunne opfylde betingelserne for at sælge varerne uden moms.

 

SKM2015.258.SR

Skatterådet bekræfter, at spørger ikke skal betale moms af forudbetalinger for leverancer til selskaber i et EU-land og et tredjeland. Skatterådet afviser at besvare, om det kan anses for dokumenteret, at varerne er transporteret til EU-landet henholdsvis tredjelandet. SKAT udtaler vejledende, at det kan anses for dokumenteret, at varerne er transporteret til EU-landet, når et dansk selskab i samme koncern som de to selskaber varetager transporten til EU-landet og løbende kvitterer for, at varerne er indleveret til det danske selskab henholdsvis ankommet til EU-landet. Endeligt udtaler SKAT, at varerne kan anses for udført til tredjelandet for spørgers regning, uanset at varerne forsendes i en container, der deles med det danske selskab og evt. andre leverandører.